AMRC Cymru yn ymuno â PCYDDS ar genhadaeth i hybu gweithgynhyrchu yng Nghymru

By Lucy Beddall, Cyflymydd Digidol SMART & Matt Booth, AMRC Cymru
Dydd Mercher, Mai 11, 2022

Mae Cyflymydd Digidol SMART yn dîm o gynghorwyr arbenigol o'r diwydiant sy'n gweithio gyda gweithgynhyrchwyr yng Nghymru i'w helpu i nodi'r dechnoleg iawn i hybu eu helw.

Ariennir y prosiect gan Lywodraeth Cymru, a chaiff ei ddarparu gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) a'i gefnogi gan Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch Cymru (AMRC Cymru)

Mae AMRC Cymru yn gweithio gyda PCYDDS ar nifer o brosiectau yng Nghymru, ac mae'r cydweithrediad diweddaraf hwn yn hybu arbenigedd a chyrhaeddiad prosiect Cyflymydd Digidol SMART.

Cawsom air â Matt Booth yn AMRC Cymru i'w holi ychydig yn rhagor am ei ran yn y gwaith.

Matt Booth, AMRC Cymru

Cyflwyniad

Fy enw yw Matt Booth, ac rwy'n Arweinydd Cymorth Peirianneg yn AMRC Cymru, ond rwyf hefyd yn Arweinydd Prosiect Cyflymydd Digidol SMART yn AMRC Cymru. Mae gennyf 25 mlynedd o brofiad yn gweithio mewn sectorau peirianneg a gweithgynhyrchu amrywiol ac rwyf wedi bod yn gweithio yn AMRC Cymru er 2019.

Beth yw rôl AMRC Cymru?

Mae AMRC Cymru yn gyfleuster ymchwil a datblygu arloesol gwerth £20 miliwn, sy'n rhan o Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch Prifysgol Sheffield ac yn aelod o'r Catapwlt Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel (HVM), sef consortiwm o ganolfannau ymchwil blaenllaw i weithgynhyrchu a phrosesau a gefnogir gan Innovate UK.

Ein nod yw helpu cymuned weithgynhyrchu'r rhanbarth i gael mynediad at dechnolegau uwch a fydd yn llywio gwelliannau mewn cynhyrchiant, perfformiad, cynaliadwyedd ac ansawdd. Mae ein gallu i fanteisio ar dalent ymchwil a datblygu profedig Canolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch Prifysgol Sheffield a'r Catapwlt Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel sy'n cynnwys saith aelod, yn darparu ehangder cryfder uniongyrchol i gefnogi uchelgais Llywodraeth Cymru i wneud Gogledd Cymru yn uwchganolbwynt gweithgynhyrchu uwch a yrrir gan arloesedd.

Pam y mae AMRC Cymru yn rhan o brosiect Cyflymydd Digidol SMART?

Trwy brosiect Cyflymydd Digidol SMART, mae AMRC Cymru am helpu cwmnïau i ddadrisgio eu taith arloesi wrth gyflwyno technolegau digidol neu gynyddu'r technolegau digidol sydd ganddynt eisoes, a hynny ledled eu strwythur busnes cyfan i roi buddion byrdymor a hirdymor mesuradwy. Rydym am brofi i gwmnïau nad yw digideiddio yn golygu newid llwyr i'r busnes, a fyddai'n gost enfawr, ond y gellir sicrhau newid go iawn trwy roi offer digidol ac awtomataidd ar waith gam wrth gam.

Pam y mae'n bwysig i weithgynhyrchwyr ystyried mabwysiadu technoleg newydd?

Er gwaethaf safle'r DU yn un o'r deg prif economi gweithgynhyrchu yn y byd (y 9fed safle – 1.8% o'r allbwn byd-eang), mae'n amlwg bod ein gweithgynhyrchwyr yn arafach i fabwysiadu a manteisio ar dechnolegau gweithgynhyrchu newydd na'n cystadleuwyr byd-eang. Yn y cyfnod ansicr ac aflonyddgar sydd ohoni, mae gweithgynhyrchwyr yn wynebu'r her enfawr o gynyddu eu cynhyrchiant a'u gallu i gystadlu, ac ar yr un pryd cyflawni targedau cynaliadwyedd amgylcheddol, lleihau'r risg o fod yn agored i brisiau ynni cynyddol, a datblygu cadwyni cyflenwi mwy hyblyg a gwydn. Mae'r AMRC yn credu bod technolegau digidol yn allweddol i helpu gweithgynhyrchwyr i ymateb i'r heriau hyn a'u helpu i lywio'r dyfroedd cythryblus hyn.

Pa fathau o gwmnïau yr ydych wedi bod yn siarad â nhw yn rhan o'r prosiect?

Rydym wedi bod yn siarad â chwmnïau gweithgynhyrchu o bob maint, ac ar draws pob sector, o'r sector meddygol i'r sector bwyd a diod, a microfusnesau sy'n gweld y cyfle sydd ynghlwm wrth groesawu technolegau digidol yn gynnar neu ymwneud yn fwy helaeth â mabwysiadu technoleg ddigidol i helpu eu cwmni i dyfu a llwyddo.

Beth yw'r heriau y maent yn eu hwynebu?

Ar ôl siarad â sawl cwmni, credaf mai rhai o'r prif heriau yw nad ydynt yn deall yn iawn sut y gallai mabwysiadau technolegau newydd fod o fudd iddynt. Maent yn ei ystyried yn ormod o risg i fwrw ymlaen a'i groesawu'n llawn. Felly, mae AMRC Cymru yn credu bod prosiect Cyflymydd Digidol SMART yn fenter wych gan Lywodraeth Cymru i helpu cwmnïau i gymryd y cam cyntaf hwnnw neu i gyflymu eu technoleg ddigidol.

Beth ydych yn gobeithio bydd canlyniadau eich ymgysylltiad â nhw?

Ar ôl ein hymgysylltiad â'r cwmnïau hyn, gobeithio y bydd ganddynt well dealltwriaeth o'r cyfeiriad y dylent fynd iddo ar eu taith ddigidol i weddu orau i'w hanghenion busnes a'u dyheadau ar gyfer y dyfodol, a fydd yn rhoi mwy o lwyddiant, a llwyddiant parhaus iddynt wrth symud ymlaen.

Yn ôl Richard Morgan, Arweinydd y Prosiect a'r Pennaeth Arloesi ac Ymgysylltu yn PCYDDS, "Mae Cyflymydd Digidol SMART yn ffordd wych i gwmnïau o Gymru archwilio'r modd y gall datblygiadau ym maes technoleg wella cynhyrchiant a'u gallu i gystadlu. Mae'r timau yn PCYDDS ac AMRC Cymru yn gweithio'n agos iawn i sicrhau effaith yn y maes hwn. Mae gweithio ochr yn ochr â Matt a'i dîm yn bleser pur, ac mae'r prosiect yn sicr yn elwa o arbenigedd cyfunol y ddau sefydliad."

Gwybodaeth Bellach

 accelerator@uwtsd.ac.uk