Cyflymydd Digidol SMART | Tîm Cynghori Technoleg

UWTSD Home  -  Ar Gyfer Busnes  -  Cyflymydd Digidol SMART  -  Cyflymydd Digidol SMART | Tîm Cynghori Technoleg

Tîm asesu'r cwmni

Wearing an open-necked shirt with short hair, Richard Morgan smiles slightly in a selfie.

Richard Morgan

Arweinydd y Prosiect a'r Pennaeth Arloesi ac Ymgysylltu

Richard Morgan yw'r Pennaeth Arloesi ac Ymgysylltu yn Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru, ac mae eisoes wedi rheoli rhaglenni gradd a phrosiectau cysylltiadau diwydiannol yn yr Ysgol Peirianneg ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Yn flaenorol, bu'n gweithio i Thyssen Krupp Automotive ac i Northcliffe Press.

Mae Richard yn arwain nifer o brosiectau partneriaethau cydweithredol sy'n cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru, lle mae'n gweithio gyda sefydliadau megis Aston Martin Lagonda, Marelli, Troy Manufacturing Group, Treharne Automotive Engineering a Reeco Automation. Mae hefyd yn oruchwyliwr academaidd ar gyfer prosiect Arbenigedd SMART a ariennir gan WEFO (Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru), sy'n canolbwyntio ar ddatblygu ymyraethau awtomatiaeth cydnerth trwy ddefnyddio dulliau efelychu digidol a thechnegau modelu i optimeiddio a dilysu datrysiadau arfaethedig cyn eu rhoi ar waith yn ffisegol.

Matt Booth

Matthew Booth

Arweinydd Cyflawni Prosiectau AMRC Cymru

Mae gan Matt dros 25 mlynedd o brofiad yn gweithio o fewn sectorau peirianneg a gweithgynhyrchu amrywiol. Dechreuodd Matt ei yrfa fel gwneuthurwr offer ar brentisiaeth, yn gweithgynhyrchu a chynnal a chadw offer gwasgu ac offer mowldio chwistrellu. Oddi yno, gan ddefnyddio'r holl sgiliau a gwybodaeth yr oedd wedi’u dysgu, bu Matt yn gweithio yn y sector Awyrofod, gan weithio i gwmnïau megis Tritech Engineering, Magellan Aerospace ac Electroimpact UK, lle bu’n helpu i gyflawni prosiectau awtomeiddio awyrofod ar raddfa fawr. Mae Matt wedi bod yn ymrwymedig i welliant personol erioed, ac mae wedi parhau i ddysgu trwy gydol ei yrfa, yn 2019 enillodd yr achrediad Crefft Feistr.

Ac yntau'n Arweinydd Cyflawni Prosiectau AMRC Cymru, mae Matt yn gyfrifol am reoli a chyflawni prosiectau ymchwil a datblygu mawr a ariennir gan grantiau ym meysydd awtomatiaeth a deallusrwydd gweithgynhyrchu.

Louise Parry 

Gweinyddwr y Prosiect a Swyddog Cysylltiadau Diwydiannol

Mae Louise yn Swyddog Cysylltiadau Diwydiannol yn PCYDDS. Cyn gweithio yn PCYDDS, bu'n gweithio i sefydliadau yn y sectorau preifat a chyhoeddus, fel ei gilydd, gan gynnwys Alberto Culver, Shanning Laser Systems, Corus Panels & Profiles, Barchester Healthcare a Swyddfa'r Post Cyf.

Mae ganddi BSc (Anrh.) mewn Gwyddorau Cyfunol ac MSc mewn Optoelectroneg Feddygol. Mae ganddi hefyd dystysgrif PRINCE2, sy'n ddull rheoli prosiectau a gydnabyddir yn fyd-eang.

Tîm asesu'r cwmni

Dr John Thomas

Dr John R Thomas

Mae John yn cynnig cyfuniad unigryw o brofiad busnes ac academaidd gan ei fod wedi gweithio yn rôl rheolwr, datryswr problemau a darlithydd.

Am 20 mlynedd gyntaf ei yrfa, magodd brofiad o reolaeth weithredol mewn cwmnïau bach a mawr, gan weithio i gwmnïau tebyg i 3M, Rexam, Nissan a Toyota, ac ar y cyd â nhw. Yn ystod yr 20 mlynedd ddiwethaf, mae wedi rhedeg ei ymgynghoriaeth rheoli ei hun, gan arbenigo mewn datblygu a gweithredu technegau o'r radd flaenaf sydd â'r nod o greu newidiadau sylweddol cynaliadwy o ran perfformiad a phroffidioldeb busnesau.

Yn ei rôl o fod yn Gymrawd Diwydiannol i Brifysgol Caergrawnt, bu John yn bennaeth ar dîm ar ran y Sefydliad Gweithgynhyrchu, gan weithio gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu gwasanaethau arloesol i gefnogi cwmnïau bach a chanolig yng Nghymru.

Gary Evans

Gary Evans

Sefydlodd Gary gwmni Robert G Evans and Associates yn 1999. Mae'n arbenigo mewn cefnogi busnesau gyda materion ansawdd, iechyd a diogelwch, yr amgylchedd, rheoli diogelwch gwybodaeth, rheoli prosiectau a pheirianneg prosesu.

Mae cefndir Gary ym maes rheoli prosesau a pheirianneg triniaethau gwres. Treuliodd 25 mlynedd gyda Morgan Crucible Company, yn gweithio gyda charbon mewn amrywiol ffurfiau, a hynny'n bennaf ar gyfer cymwysiadau yn ymwneud â'r gallu i gludo cerrynt trydanol. Ers dechrau ei fusnes ei hun, mae wedi gweithio gyda Serco, Northrop Northrop Grumman a Litton PRC/USA, gan hefyd weithio gyda Chwnstabliaeth Hampshire, Heddlu Metropolitan Llundain a Heddlu Glannau Mersi ym maes rheoli diogelwch gwybodaeth yn eu timau rheoli.

Ar hyn o bryd, mae Gary yn ymwneud â nifer o gwmnïau gwahanol, gan ddarparu cymorth iddynt o ran iechyd a diogelwch, ansawdd, yr amgylchedd, rheoli risgiau a rheoli diogelwch gwybodaeth.

Chris Wyatt

Chris Wyatt

Mae Chris yn cyfuno ei ddyletswyddau darlithio ag amryw o ddiddordebau busnes, yn arbennig ym meysydd ymgynghoriaeth, efelychu digwyddiadau seiliedig ar amser, a mentrau hyfforddi diwydiannol. Ymhlith ei orchwylion ymgynghori diweddar y mae gweithio gyda BBaCh i werthuso cynnig a chynllun busnes newydd i ddatblygu technoleg ym maes golwg peiriannau, yn ogystal â gwerthuso ymarferoldeb system JIT ar gyfer citiau trimio yn y diwydiant modurol.

Mae ganddo 35 mlynedd o brofiad mewn meysydd cysylltiedig â diwydiant, a hynny'n bennaf yn cefnogi cleientiaid mewn meysydd cysylltiedig â thechnoleg. Ymhlith ei gleientiaid y mae gweithgynhyrchwyr cyfarpar gwreiddiol sylweddol, ynghyd â nifer o gwmnïau llai. Mae hefyd wedi bod yn rhan o'r broses o ddechrau pedwar busnes newydd.

Laurence Wood

Laurence Wood

Mae Laurence yn un o gyfarwyddwyr Probe-RTS Ltd, sef ymgynghoriaeth rheoli sy'n darparu cyngor ar wella prosesau a chynhyrchiant, hyfforddiant a chymorth gweithredol i weithgynhyrchwyr.

Mae ei rôl yn cynnwys cynorthwyo cleientiaid i nodi cyfleoedd ar gyfer awtomatiaeth, sy'n cynnwys roboteg, darllenwyr mesuryddion awtomatig (AMR), cerbydau dan arweiniad awtomatig (AGV) a pheiriannau ac iddynt ddiben arbennig. Mae hefyd wedi gweithio gydag LAC Conveyors & Automation, EBS Automation a Staubli UK.

Lynn Davies

Lynn Davies

Mae Lynn yn un o gyfarwyddwyr Probe-RTS Ltd. Mae ganddo brofiad mewn ystod eang o ddisgyblaethau peirianneg a gweithgynhyrchu, sy'n cynnwys rheoli'r broses gynhyrchu a rhagoriaeth weithredol (gan gynnwys cyflenwi hyfforddiant). Mae Lynn wedi treulio dros 30 mlynedd yn gweithio ar lefel uwch-reolwr yn y sector modurol, a hynny gan fod â gofal am nifer o adrannau, yn cynnwys rheolwyr prosesau cynhyrchu, peirianwyr cynhyrchu, peirianwyr ansawdd, goruchwylwyr, technegwyr, codyddion, dylunwyr a gweithredwyr cynhyrchu.

Mae Probe-RTS yn gweithio mewn nifer o sectorau, a bu'n gweithio gyda busnesau o'r radd flaenaf a busnesau bach a chanolig ar berfformiad net a chynhyrchiant ers cael ei ffurfio yn 2006.

David Jones

David Jones

Mae David Jones yn ddarlithydd ar raglen MADE Cymru PCYDDS, Uwchsgilio ar gyfer Diwydiant 4.0. Yn benodol, mae’n cefnogi prosiectau Ansawdd Gwregys Gwyrdd Chwe Sigma gyda Diwydiant 4.0.

Mae David yn beiriannydd ac yn rheolwr prosiectau profiadol, sydd â hanes sylweddol o weithio yn y diwydiannau hedfan, modurol, olew a nwy, a hynny ar lefelau rheoli gweithredol a goruchwylio gweithfeydd, fel ei gilydd. Mae’n dod â’r profiad o weithio ar gyflwyno cynnyrch newydd, megis y BMW Mini yn y sector modurol a llafnau ffaniau titaniwm ar gyfer Rolls Royce, i'r tîm.

Mae wedi treulio cryn amser yn gweithio gyda chyflenwyr trydydd parti i wella eu gallu i weithgynhyrchu, gan ddefnyddio offer gwella parhaus mewn diwydiannau sy'n gyndyn o newid ac yn wrthwynebol iddo.

Matt Sims

Matt Sims

Matt yw cyfarwyddwr Sigma QMS Ltd. Mae'n hyfforddwr ac yn ymgynghorydd tra phrofiadol, sydd ag arbenigedd penodol mewn ansawdd, yr amgylchedd, systemau rheoli iechyd a diogelwch, gweithgynhyrchu darbodus a rheoli cadwyni cyflenwi.

Mae ganddo hanes profedig a pharhaus o gyflawni canlyniadau sy'n ychwanegu gwerth ledled amrywiaeth o sectorau'r farchnad, gan gynnwys y sectorau modurol, awyrofod, gweithgynhyrchu cyffredinol, electroneg, adeiladu a deunydd pacio bwyd.

Cyn sefydlu busnes ymgynghori, roedd Matt yn Rheolwr ar ansawdd corfforaethol, yr amgylchedd, iechyd a diogelwch yn Sekisui Alveo AG (Luzern, y Swistir), lle roedd yn gyfrifol am dri safle gweithgynhyrchu a saith swyddfa gwerthu ledled Ewrop.

Y tîm cynghori ar dechnoleg

Jordan Jenkins

Jordan Jenkins (deallusrwydd artiffisial, awtomatiaeth SMART)

Mae Jordan yn ddarlithydd ac yn gydymaith ymchwil yn yr Ysgol Peirianneg yn PCYDDS. Mae ei ddiddordebau academaidd yn cynnwys awtomatiaeth, roboteg, a chymhwyso deallusrwydd artiffisial mewn modd ymarferol, sy'n cynnwys dadansoddeg data mawr a golwg peiriannau, a hynny gan ddefnyddio peiriannau a dulliau dysgu dwfn.

Mae Jordan yn aelod o dîm ymchwil sy'n cynnal astudiaeth ddichonoldeb, a ariennir gan EPSRC (Y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol), ar systemau realiti estynedig, a alluogir gan ddeallusrwydd artiffisial ar gyfer busnesau bach a chanolig.

Yn ystod haf 2020, cwblhaodd interniaeth ar y cyd rhwng yr Ysgol Peirianneg a Treharne Automotive. Roedd yr interniaeth yn golygu gwneud gwaith ymchwil i bennu ymarferoldeb awtomeiddio'r prosesau dadgydosod ac ailgylchu ar gyfer modiwlau batrïau ïonau lithiwm a ddefnyddir mewn cerbydau trydan.

Ryan Cording

Ryan Cording (efelychu digwyddiadau arwahanol)

Mae Ryan Cording yn gydymaith ymchwil sydd wedi'i leoli yn Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru yn PCYDDS. Trwy gael ei benodi i brosiect Arbenigedd SMART cydweithredol, sy'n cynnwys dau gwmni partner, mae wedi magu profiad proffesiynol o ran optimeiddio a dilysu prosesau gweithgynhyrchu trwy ddefnyddio dulliau modelu efelychu digidol.

Ers dwy flynedd, mae gweithgarwch ymchwil Ryan wedi canolbwyntio'n drwm ar werthuso'r arfer o ddefnyddio offer efelychu prosesau mewn busnesau bach a chanolig yng Nghymru, a'r modd y gallai defnydd effeithiol darfu ar y diwydiant. Trwy iddo gysylltu â nifer o bartneriaid diwydiannol, datblygwyd modelau efelychu digwyddiadau arwahanol ar gyfer y diwydiannau modurol, bwyd a diod, a chastio amgylchynol.

Simon Thomas

Simon Thomas (rhwydweithio a'r rhyngrwyd pethau)

Cafodd Simon Thomas radd baglor dosbarth cyntaf mewn rhwydweithiau cyfrifiadurol a seiberddiogelwch, ac enillodd dystysgrif ragoriaeth y brifysgol ar gyfer y prosiect arbrofol gorau. Roedd ganddo ddiddordeb mawr yn y diwydiant, ac aeth i'r gynhadledd Cisco Live yn Barcelona.

Parhaodd Simon â'i addysg gyda PCYDDS, gan ennill gradd meistr mewn rhwydweithiau cyfrifiadurol tra oedd yn cyfrannu at brosiectau cydweithredol ym meysydd rhwydweithiau menter, seiberddiogelwch a'r rhyngrwyd pethau. Roedd hyn yn cynnwys prosiect i ddylunio a datblygu rhwydwaith synhwyro di-wifr, yn cael ei bweru gan y rhyngrwyd pethau, i fonitro amgylchedd penodol mewn adeiladwaith. Ar ôl cymryd egwyl fer i weithio yn y diwydiant TG, dychwelodd Simon i PCYDDS yn rôl cydymaith ymchwil ar gyfer Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru.

Glyn Jenkins

Glyn Jenkins (realiti estynedig)

Mae Glyn Jenkins yn ddylunydd addysgol gyda phrosiect MADE Cymru sydd wedi'i leoli yn PCYDDS. Mae'n ddylunydd profiadol ym maes graffeg symudiadau ac effeithiau gweledol, ac mae ganddo gefndir yn y diwydiant ffilm a theledu. Trosglwyddodd ei sylfaen wybodaeth i'r sector addysg i hwyluso'r broses o greu cynnwys dysgu diddorol.

Cyn ymuno â'r brifysgol, gweithiai Glyn yn rôl artist effeithiau gweledol i Bait Studio yng Nghaerdydd, lle y bu'n gweithio ar ddwy gyfres o Time Team ar gyfer Channel 4, yn creu graffigwaith ac effeithiau ar gyfer mwy na 25 o benodau. Roedd Glyn hefyd wedi helpu i ddylunio a datblygu graffigwaith animeiddiedig ar The Machine, sef ffilm nodwedd gan y cwmni cynhyrchu o Gymru, Red & Black. Mae gwaith arall yn cynnwys graffigwaith ar gyfer cleientiaid megis Sky, Disney Junior, BBC Radio Cymru a Honeywell.