Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Cyllid  -  Sut i Dalu?

Gallwch ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd i wneud taliadau ar-lein i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Defnyddiwch yr adrannau isod i ddarganfod rhagor o wybodaeth.

Os ydy’ch cyflogwr neu sefydliad elusengar yn cyfrannu at ffi eich cwrs, lawrlwythwch y Ffurflen Noddwyr sydd ynghlwm. Pan gawn eich Ffurflen Noddwyr, byddwch yn codi tâl ar eich noddwr am eu cyfraniad at ffi eich cwrs. Sylwch y bydd rhaid ichi lenwi ffurflen newydd wrth gofrestru bob blwyddyn, os ydy’ch noddwr wedi cytuno i roi arian ichi ar gyfer y flwyddyn academaidd honno.

Os ydych chi wedi gwneud cais am fenthyciad ffioedd llawn gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr, nid oes angen ichi gwblhau’r broses talu ar-lein ar gyfer ffioedd dysgu. Bydd y Brifysgol yn cael taliad yn uniongyrchol gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr. Os nad ydych wedi gwneud cais am fenthyciad ffioedd dysgu neu rydych wedi gwneud cais am fenthyciad rhannol, darllenwch y wybodaeth isod, sy’n esbonio sut i dalu.

Gallwch dalu ffioedd dysgu drwy ddefnyddio un o’r dulliau a ganlyn:

1. Talu ar unwaith

Gallwch dalu ffioedd dysgu ar unwaith, yn llawn, drwy ddefnyddio cerdyn credyd/debyd. Bydd y taliad yn cael ei brosesu ar unwaith a chaiff y ffi gyfan ei chasglu ar unwaith.

2. Taliad cerdyn cylchol

Gallwn drefnu i ffioedd dysgu gael eu talu ar ddyddiadau cytûn (gweler y dyddiadau talu isod) drwy ddefnyddio cerdyn credyd/debyd. Rydym yn derbyn pob prif gerdyn credyd ar wahân i American Express a Diners Club. Sylwer: bydd sefydlu taliad cerdyn cylchol yn sicrhau bod taliadau sy’n ddyledus ar gyfer y flwyddyn academaidd bresennol yn cael eu gwneud yn awtomatig. Nid oes angen i chi wneud dim (ar gyfer y flwyddyn hon) oni bai y byddwn yn cysylltu â chi i ddweud fel arall.

Gwybodaeth ofynnol

Bydd angen y wybodaeth a ganlyn arnoch i dalu drwy unrhyw un o’r dulliau a ddisgrifiwyd uchod:

Un o’r rhifau a ganlyn:

  • Rhif Myfyriwr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
  • Rhif UCAS

yn ogystal â

  • Dyddiad geni’r myfyriwr
  • Manylion cerdyn credyd/debyd

Taliad

Gallwn drefnu i’ch ffioedd dysgu gael eu talu mewn un, dau neu dri rhandal, yn amodol ar y gwerth. Dyma ddyddiadau’r taliadau:

Un rhandal: 01 Hydref

Dau randal: 01 Hydref 2015 & 04 Ionawr 2016

Os ydych yn dewis talu mewn dau randal, bydd y gost lawn yn cael ei rhannu fel a ganlyn:

Rhandal 1af - 50%

2il Randal - 50%

Tri rhandal: 01 Hydref 2015, 04 Ionawr 2016 & 18 Ebrill 2016

Os byddwch yn dewis talu mewn tri rhandal, bydd y gost lawn yn cael eu rhannu fel a ganlyn:

Rhandal 1af - 34%

2il Randal - 33%

3ydd Rhandal - 33%

Nodiadau i fyfyrwyr rhyngwladol:

Os ydych wedi talu blaendal tuag at eich rhaglen astudio, dylech dynnu’r swm a dalwyd yn barod oddi wrth gyfanswm y ffi dysgu.

Gallwch dalu ffioedd llety ar-lein os ydych chi, neu os byddwch chi, yn byw yn un o breswylfeydd y Brifysgol.

1. Talu ar unwaith

Gallwch dalu ffioedd llety ar unwaith, yn llawn, drwy ddefnyddio cerdyn credyd/debyd. Bydd y taliad yn cael ei brosesu ar unwaith a chaiff y ffi gyfan ei chasglu ar unwaith.

2. Taliad cerdyn cylchol

Gallwn drefnu i ffioedd llety gael eu talu ar ddyddiadau cytûn (gweler y dyddiadau talu isod) drwy ddefnyddio cerdyn credyd/debyd. Rydym yn derbyn pob prif gerdyn credyd ar wahân i American Express a Diners Club. Sylwer: bydd sefydlu taliad cerdyn cylchol yn sicrhau bod taliadau sy’n ddyledus ar gyfer y flwyddyn academaidd bresennol yn cael eu gwneud yn awtomatig. Nid oes angen i chi wneud dim (ar gyfer y flwyddyn hon) oni bai y byddwn yn cysylltu â chi i ddweud fel arall.

Gwybodaeth ofynnol

Bydd angen y wybodaeth a ganlyn arnoch i dalu drwy unrhyw un o’r dulliau a ddisgrifiwyd uchod:

Un o’r rhifau a ganlyn:

  • Rhif Myfyriwr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
  • Rhif UCAS

yn ogystal â

  • Dyddiad geni’r myfyriwr

Manylion cerdyn credyd/debyd

Talu

Gallwn drefnu i ffioedd llety gael eu talu yn y dyfodol mewn un neu dri rhandal. Dyma’r dyddiadau talu:

Un rhandal: 01 Hydref 2015

Tri rhandal: 01 Hydref 2015, 04 Ionawr 2016 & 18 Ebrill 2016

Mae’r ffi sy’n ddyledus a symiau perthnasol rhandaliadau ar gael ar y Contract Llety Myfyrwyr a gyhoeddir gan y Swyddfa Llety (Ceir dadansoddiad llawn o’r taliadau a’r dyddiadau ar gael ar y sgriniau nesaf.)