Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Gwasanaethau Myfyrwyr  -  Cymorth Ariannol

Ymhlith y cymorth ariannol sydd ar gael i fyfyrwyr cymwys mae bwrsarïau ac ysgoloriaethau’r Brifysgol, Cronfa Galedi PCYDDS (ar gyfer myfyrwyr sydd o dan bwysau’n ariannol) a chynllun hepgor ffioedd israddedigion rhan-amser CCAUC (ar gyfer rhai myfyrwyr rhan-amser sy’n cael rhai o fudd-daliadau’r Adran Waith a Phensiynau).

Y Brifysgol hefyd sy’n rheoli’r gwasanaeth Meddygon Arian. Nod y gwasanaeth hwn yw rhoi cyngor diduedd i fyfyrwyr ynghylch trafod dyled myfyrwyr a chynigia arweiniad ynghylch rheoli arian i bob myfyriwr.

Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau

Cynigia’r Brifysgol ystod eang o ysgoloriaethau a bwrsarïau er mwyn cynnig cefnogaeth ariannol ychwanegol i fyfyrwyr. Yn eu plith mae ysgoloriaethau adrannol, cymorth i fyfyrwyr o gefndiroedd isel eu hincwm, bwrsarïau preswyl, ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg/dwyieithog, cymorth gyda chostau gofal plant, swyddi preswyl, talebau addysg a dyfarniadau i fyfyrwyr rhan-amser, myfyrwyr ôl-raddedig, myfyrwyr anabl a myfyrwyr rhyngwladol. Mae pob ysgoloriaeth a bwrsari’n amodol ar wneud cais llwyddiannus trwy Gwasanaethau Myfyrwyr.

Mae pecyn newydd o ysgoloriaethau a bwrsarïau ar gyfer y Brifysgol yn 2014/15 yn cael ei baratoi ar hyn o bryd.

Darllen Mwy...


Ffynhonnell cymorth ariannol ychwanegol yw hon i unrhyw fyfyriwr sydd wedi cael Benthyciad Myfyriwr (os yw’n gymwys) ac sy’n dioddef caledi ariannol. Mae’n rhaid i ymgeisydd brofi hefyd ei fod wedi defnyddio pob ffynhonnell arall, gan gynnwys ei ddarpariaeth gorddrafft yn llawn cyn y gellid ystyried cais.

Mae cymorth ariannol ar gael i unrhyw fyfyriwr o’r Deyrnas Unedig sy’n astudio o leiaf 50% cwrs amser llawn. Gall myfyriwr wneud cais am arian unrhyw bryd yn ystod y cwrs, a gall ymgeisio eilwaith os bydd mewn trafferthion ariannol. Fel arfer, ni ad-delir yr arian. (Gweler y dudalen ysgoloriaethau ar gyfer cymorth cyffelyb i fyfyrwyr o’r Undeb Ewropeaidd a Rhyngwladol.)

Gweinyddir yr arian gan Bwyllgor Cronfa Galedi PCYDDS sy’n cynrychioli’r Adran Gyllid, Gwasanaethau Myfyrwyr ac Undeb y Myfyrwyr. Mae’r Pwyllgor hwn yn cyfarfod bob pythefnos yn ystod y tymor. Er nad oes cyfarfodydd ffurfiol yn ystod cyfnodau gwyliau, fe rhoir ystyriaeth i geisiadau yn ystod y cyfnodau yma yn unol ag argaeledd staff.

Gwybodaeth bellach

Campws Caerfyrddin
Delyth Lewis
Ffôn: 01267 676947
E-bost: d.lewis@pcydds.ac.uk

Campws Llambed
Lynda Lloyd-Davies
Ffôn: 01570 424722
E-bost: l.lloyd-davies@pcydds.ac.uk

Campws Abertawe:
Sharon Alexander
Ffôn: 01792 481123
E-bost: sharon.alexander@pcydds.ac.uk


Ffurflen Gais Cronfa Galedi PCYDDS

Mae myfyrwyr sy’n byw yng Nghymru yn gallu ceisio am y cynllun hepgor ffioedd, trwy gwrdd ag amodau penodol. Mae’r cynllun yn dibynnu ar pryd gwnaethant ddechrau astudio yn y Brifysgol.

Gall Myfyrwyr Rhan-amser newydd, a myfyrwyr parhaol a ddechreuodd eu cwrs ar ôl y 1af o Fedi 2014, sy’n astudio llai na 30 credyd yn y flwyddyn academaidd, gall hawlio hyd at £875, neu gost llawn y cwrs, beth  bynnag fydd y gost leiaf, os ydynt yn astudio am eu Gradd Gyntaf, Gradd Sylfaen, HNC, HND neu gwrs addysg uwch israddedig arall wedi’i seilio ar gredydau ac a ariennir gan CCAUC (Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru).

Gall myfyrwyr parhaol a ddechreuodd eu cwrs cyn y 1af o Fedi 2014, sy’n astudio llai na 30 credyd yn y flwyddyn academaidd, hawlio £1200 neu gost llawn y cwrs, beth bynnag fydd y gost leiaf, os ydynt yn astudio am eu Gradd Cyntaf, Gradd Sylfaen, HNC, HND, neu gwrs addysg uwch israddedig arall wedi’i seilio ar gredydau ac a ariennir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.  

Mae’n rhaid i’r myfyriwr dderbyn un o’r canlynol:

 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Taliad Annibyniaeth Bersonol
 • Lwfans Anabledd Difrifol
 • Lwfans Byw Anabl
 • Lwfans Gweini
 • Budd-dal Analluogrwydd
 • Lwfans Gofalwr

Neu mae’r myfyriwr wedi bod yn Geisiwr Gwaith Cofrestredig am gyfnod parhaus o chwech wythnos o leiaf

Neu incwm unigol i deulu y myfyrwyr yw Adran ar gyfer Gwaith a Phensiynau Budd-Daliadau 

Neu mae teulu y myfyrwyr yn derbyn un o’r canlynnol:

 • Credyd Cynhwysol
 • Cymhortdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Budd-dal Tai
 • Credyd Pensiwn
 • Lleihau’r Dreth Cyngor
 • Credydau Treth Gwaith

Nodwch ar gyfer diben y cynllun hyn, diffiniad teulu yw:

 • Pâr priod, neu ddi-briod, neu pâr mewn partneriaeth sifil, neu
 • Pâr priod neu ddi-briod, neu pâr mewn partneriaeth sifil gyda plant dibynnol, neu
 • Rhiant sengl a plant dibynnol.

Rhaid i fyfyrwyr fyw yng Nghymru i fanteisio o’r Cynllun Hepgor Ffioedd. Angen tystoliaeth ddiweddar i ddangos gyfeiriad myfyrwyr yng Nghymru. e.e llungopy o bil cyfleustodau o’r tair mis diweddar.

Nid yw myfyrwyr sydd eisios yn meddu  Gradd Cyntaf, Gradd Sylfaen, HNC, HND neu dyfarniad addysg arall â chredydau gan CCAUC ac sydd yn astudio am cymhwyster sydd o’r un lefel neu’n is yn gymwys am hepgor ffioedd. Nid yw cyrsau heb gredydau neu chyrsiau ol-raddedig yn gumwys ar gyfer y cynllun.

Nid yw myfyrwyr yn gymwys hefyd am gyllid i ailadrodd cwrs neu unrhyw fodiwlau neu unedau o fewn cwrs o dan unrhyw amgylchiadau

Nodiwch y mae’r cynllyn hyn yn cael ei hadnewyddu’n blwyddynol gan CCAUC; allai cael eu tynnu nôl cyn i chi cyflani eich  cynhwyster llawn.

Os ydych yn dimuno gwnaed cais, defnyddiwch y link nes lawr: Ffurflen Hepgor Ffioedd Rhan-Amser Israddedig

Lucy Wigley

Tel: 01267 676830

E-bost: l.wigley@uwtsd.ac.uk

Mae'r Brifysgol yn darparu gwasanaeth  Meddygon Arian i fyfyrwyr.

Nod y gwasanaeth hwn yw rhoi cyngor diduedd i fyfyrwyr ar sut i ddelio a dyled a chynnig arweiniad ar sut i reoli'u harian. Ein prif amcan yw siarad a myfyrwyr newydd sy'n gwneud penderfyniadau a threfniadau ariannol personol am y tro cyntaf. 

Bydd y Meddygon Arian ar gael bob wythnos yn ystod y tymor gan ddarparu gwybodaeth ynglyn a grantiau, benthyciadau myfyrwyr a chymorth ariannol arall y gallwch ymgeisio amdano.  Gellir gwneud trefniadau hefyd i gwrdd a myfyrwyr unigol sydd angen cymorth personol gyda'u cyllideb misol. Yn ogystal mae modd i ni drafod a banciau a chwmniau cardiau credyd ar eich rhan, a dehongli termau sy'n anghyfarwydd i chi!

Cysylltu

Campws Caerfyrddin   
Ffôn: 01267 676830

Campws Llambed
Ffôn: 01570 424722

Campws Abertawe
Ffôn: 01792 481123

E-bost: meddygonarian@pcydds.ac.uk