Ymhlith y cymorth ariannol sydd ar gael i fyfyrwyr cymwys:

 • Bwrsarïau’r Brifysgol
 • Cronfa Cymorth Ariannol i Fyfyrwyr PCYDDS (ar gyfer myfyrwyr sydd o dan bwysau’n ariannol)
 • Chynllun hepgor ffioedd israddedigion rhan-amser CCAUC
   - (ar gyfer rhai myfyrwyr rhan-amser sy’n cael rhai o fudd-daliadau’r Adran Waith a Phensiynau).

Costau Byw Cyllidebu - Cymorth ac Adnoddau

Bwrsarïau

Cynigia’r Brifysgol ystod eang o ysgoloriaethau a bwrsarïau er mwyn cynnig cefnogaeth ariannol ychwanegol i fyfyrwyr.

Yn eu plith:

 • Cymorth i fyfyrwyr o gefndiroedd isel eu hincwm
 • Ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg/dwyieithog
 • Cymorth ar gyfer gadawyr gofal
 • Cymorth gyda chostau gofal plant
 • Datblygiad Gyrfa a Swyddi Preswyl
 • Cymorth â chostau ychwanegol eich cwrs e.e. llyfrau, printio ayyb

Mae pob ysgoloriaeth a bwrsari’n amodol ar wneud cais llwyddiannus trwy Gwasanaethau Myfyrwyr.

Ymweld ein tudalen Ysgoloriaethau a Bwrsarïau

Cronfa Cymorth Ariannol i Fyfyrwyr

Ffynhonnell cymorth ariannol ychwanegol yw hon i unrhyw fyfyriwr sydd wedi cael Benthyciad Myfyriwr (os yw’n gymwys) ac sy’n dioddef caledi ariannol.

Mae’n rhaid i ymgeisydd brofi hefyd ei fod wedi defnyddio pob ffynhonnell arall, gan gynnwys ei ddarpariaeth gorddrafft yn llawn cyn y gellid ystyried cais.

Mae cymorth ariannol ar gael i unrhyw fyfyriwr sy’n astudio o leiaf 40 credyd mewn blwyddyn acdemaidd. Gall myfyriwr wneud cais am arian unrhyw bryd yn ystod y cwrs, a gall ymgeisio eilwaith os bydd mewn trafferthion ariannol. Fel arfer, ni ad-delir yr arian.

Gweinyddir yr arian gan Bwyllgor Cronfa Cymorth Ariannol i Fyfyrwyr PCYDDS sy’n cynrychioli’r Adran Gyllid, Gwasanaethau Myfyrwyr ac Undeb y Myfyrwyr. Mae’r Pwyllgor hwn yn cyfarfod bob wythnos yn ystod y tymor.

Er nad oes cyfarfodydd ffurfiol yn ystod cyfnodau gwyliau, fe rhoir ystyriaeth i geisiadau yn ystod y cyfnodau yma yn unol ag argaeledd staff.

Ffurflen gais: Ffurflen gais Cronfa Cymorth Ariannol i Fyfyrwyr

Gwybodaeth bellach

Tîm Cymorth Ariannol
E-bost: moneysupport@uwtsd.ac.uk

CCAUC Hepgor Ffioedd Myfyrwyr Israddedig Rhan Amser

Mae myfyrwyr sy’n byw yng Nghymru yn gallu ceisio am y cynllun hepgor ffioedd, trwy gwrdd ag amodau penodol. Mae’r cynllun yn dibynnu ar pryd gwnaethant ddechrau astudio yn y Brifysgol.

Gall Myfyrwyr Rhan-amser newydd, a myfyrwyr parhaol a ddechreuodd eu cwrs ar ôl y 1af o Fedi 2014, sy’n astudio llai na 30 credyd yn y flwyddyn academaidd, gall hawlio hyd at £875, neu gost llawn y cwrs, beth  bynnag fydd y gost leiaf, os ydynt yn astudio am eu Gradd Gyntaf, Gradd Sylfaen, HNC, HND neu gwrs addysg uwch israddedig arall wedi’i seilio ar gredydau ac a ariennir gan CCAUC (Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru).

Gall myfyrwyr parhaol a ddechreuodd eu cwrs cyn y 1af o Fedi 2014, sy’n astudio llai na 30 credyd yn y flwyddyn academaidd, hawlio £1200 neu gost llawn y cwrs, beth bynnag fydd y gost leiaf, os ydynt yn astudio am eu Gradd Cyntaf, Gradd Sylfaen, HNC, HND, neu gwrs addysg uwch israddedig arall wedi’i seilio ar gredydau ac a ariennir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.  

Mae’n rhaid i’r myfyriwr dderbyn un o’r canlynol:

 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Taliad Annibyniaeth Bersonol
 • Lwfans Anabledd Difrifol
 • Lwfans Byw Anabl
 • Lwfans Gweini
 • Budd-dal Analluogrwydd
 • Lwfans Gofalwr

Neu
mae’r myfyriwr wedi bod yn Geisiwr Gwaith Cofrestredig am gyfnod parhaus o chwech wythnos o leiaf

Neu
incwm unigol i deulu y myfyrwyr yw Adran ar gyfer Gwaith a Phensiynau Budd-Daliadau
 

Neu
mae teulu y myfyrwyr yn derbyn un o’r canlynnol:

 • Credyd Cynhwysol
 • Cymhortdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Budd-dal Tai
 • Credyd Pensiwn
 • Lleihau’r Dreth Cyngor
 • Credydau Treth Gwaith

Nodwch ar gyfer diben y cynllun hyn, diffiniad teulu yw:

 • Pâr priod, neu ddi-briod, neu pâr mewn partneriaeth sifil, neu
 • Pâr priod neu ddi-briod, neu pâr mewn partneriaeth sifil gyda plant dibynnol, neu
 • Rhiant sengl a plant dibynnol.

Rhaid i fyfyrwyr fyw yng Nghymru i fanteisio o’r Cynllun Hepgor Ffioedd. Angen tystoliaeth ddiweddar i ddangos gyfeiriad myfyrwyr yng Nghymru. e.e. llungopy o bil cyfleustodau o’r tair mis diweddar.

Nid yw myfyrwyr sydd eisios yn meddu  Gradd Cyntaf, Gradd Sylfaen, HNC, HND neu dyfarniad addysg arall â chredydau gan CCAUC ac sydd yn astudio am cymhwyster sydd o’r un lefel neu’n is yn gymwys am hepgor ffioedd. Nid yw cyrsau heb gredydau neu chyrsiau ol-raddedig yn gumwys ar gyfer y cynllun.

Nid yw myfyrwyr yn gymwys hefyd am gyllid i ailadrodd cwrs neu unrhyw fodiwlau neu unedau o fewn cwrs o dan unrhyw amgylchiadau

Nodiwch y mae’r cynllyn hyn yn cael ei hadnewyddu’n blwyddynol gan CCAUC; allai cael eu tynnu nôl cyn i chi cyflani eich  cynhwyster llawn.

Os ydych yn dimuno gwnaed cais, defnyddiwch y link nes lawr: Ffurflen Hepgor Ffioedd Rhan-Amser Israddedig

Lucy Wigley
Tel: 01267 676830
E-bost: l.wigley@uwtsd.ac.uk