lecturer assisting student

Anelwn at gymhwyso'r myfyrwyr y mae arnynt angen cymorth i'w galluogi i weithio yn unol â'u potensial a dangos gwir lefel eu galluoedd fel myfyriwr israddedig neu ôl-raddedig. Gobeithio, hefyd, y byddant yn elwa o’u profiad gyda Chymorth Dysgu yn y Brifysgol mewn modd a fydd yn eu cyfoethogi â sgiliau, strategaethau a gwell lefelau o hunanhyder, ac a fydd hefyd o fudd iddynt gydol eu bywydau fel oedolion.

ebostiwch disability@uwtsd.ac.uk 

Mae’n debyg mai’ch pwynt cyswllt cyntaf fydd Ymgynghorydd Anabledd. Efallai y bydd myfyrwyr yn gofyn am gyfweliad i drafod eu hanghenion neu eu pryderon ar unrhyw adeg yn ystod eu cwrs. Gellir cael rhagor o wybodaeth am Gymorth Dysgu trwy’r dolenni isod:

Dysgwyr o Bell

I’r rheini sy’n astudio o bell, mae modd i ni ddarparu nifer o wasanaethau i hwyluso’ch profiad astudio.
Gall ein tîm cymorth arbenigol ddarparu cymorth unigol arbenigol o bell i’r rheini sydd â hawl i gymorth a ariennir o dan LMA, er enghraifft trwy MS Teams, Skype neu dros y ffôn.

Rydym hefyd yn cynnig cymorth Sgiliau Astudio i bob myfyrwyr trwy studyskillsdistance@pcydds.ac.uk ar slotiau a amserlennir yn rheolaidd trwy MS Teams. Mae'r amserlen ar gael ar y Hwb Myfyrwyr.

Cymorth Dysgu (Anawsterau Dysgu Penodol)

Cynigir help i unrhyw fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu penodol megis dyslecsia, ADD, Aspergers gyda cheisiadau am LMA, tiwtora unigol, cymorth priodol ynghyd â chyngor ac arweiniad ynghylch consesiynau mewn arholiadau. Cynigir cymorth mewn llawer o feysydd, megis:

 • Sut i wella'ch aseiniadau
 • Adolygu'n effeithiol ar gyfer arholiadau
 • Trefnu amser, eich hun a gwaith

Gwybodaeth am Ddyslecsia ac Anawsterau Dysgu Penodol eraill i ddarpar fyfyrwyr

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sydd â dyslecsia arnynt ac Anawsterau Dysgu Penodol eraill. Gallwn wneud trefniadau ar gyfer:

 • Darparu gwybodaeth i ddarpar fyfyrwyr a myfyrwyr presennol
 • Sgrinio cychwynnol
 • Asesu
 • Manteisio as LMA
 • Cymorth tiwtora cynnar a phriodol
 • Eiriol ar staff y Brifysgol
 • Consesiynau lle bo angen

Os ydych eisoes wedi’ch asesu’n un sydd â dyslecsia neu os oes gennych Anhawster Dysgu Penodol arall, argymhellwn eich bod yn cysylltu a Gwasanaethau Myfyrwyr cyn gynted a phosibl.

Asesiadau Anghenion

Gwybodaeth i ddarpar fyfyrwyr PCYDDS:


Campysau Llambed, Caerfyrddin ac Abertawe

Mae gan y Brifysgol ei Chanolfan Asesu ei hun sy’n sicrhau bod yr holl ddarpar fyfyrwyr yn cael mynediad i aseswyr â gwybodaeth gynhwysfawr am y rhwydwaith cefnogi a’r rhaglenni a gynigiwn. I drefnu apwyntiad cysylltwch â’r Brif Ganolfan yng Ngholeg Sir Gâr ar 01267 225191 neu anfonwch e-bost at accesscentre@colegsirgar.ac.uk.  

Sylwer: Gall myfyrwyr sy’n gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl (LMA) gael eu Hasesiad Anghenion mewn unrhyw ganolfan. 

Pwy a chefnogwn

Y nod yw darparu i bob myfyriwr, gan gynnwys y rheini sydd ag anableddau, gyfleoedd cyfartal i gyfarfod â’r ystod eang o brofiadau academaidd, cymdeithasol a diwylliannol sydd gennym. Ceisiwn – gydag addasu rhesymol – ddiwallu anghenion a goresgyn nawsterau, er mwyn sicrhau na fydd y rhain yn rhwystr bellach i ddarpar fyfyrwyr a myfyrwyr presennol. 

Croesawn geisiadau gan fyfyrwyr sydd ag anghenion ychwanegol. Ni fydd datganiad o anabledd yn eich rhoi o dan unrhyw anfantais yn y broses o wneud cais. Anogir myfyrwyr ag anabledd datganedig i ymweled cyn gwneud cais er mwyn gweld y cyfleusterau sydd ar gael. Mae Ymgynghorwyr Anabledd a'r Rheolwr Cymorth Dysgu ar gael i drafod anghenion unigol, yn enwedig unrhyw drefniadau penodol sydd eu hangen ar gyfer mynediad, cymorth dysgu, cymorth astudio, lleoliadau, asesiadau ac arholiadau.

Bydd nifer ohonoch eisoes wedi cael ychydig o gymorth gyda’ch astudiaethau, naill ai yn yr ysgol neu’r coleg, ac wedi cael bod cymorth wedi’ch helpu i gyflawni canlyniadau da. Mae llawer o fyfyrwyr yn y Drindod Dewi Sant hefyd yn cael budd o gymorth gyda’u hastudiaethau.  Os gwyddoch eisoes fod rheswm penodol pam y bydd arnoch angen cymorth, y peth gorau fyddai i chi gysylltu â’r Cynghorydd Anabledd.

Canllawiau ar gyfer Darparwyr NMH Allanol

Ar hyn o bryd rydym yn dilyn canllawiau Adran Addysg y Llywodraeth.

Ffurflen Ymholi am Anghenion Cymorth

Llenwch ein Ffurflen Ymholi ynghylch Anghenion Cymorth i drafod sut allwn eich cynorthwyo i astudio gyda Prifysgol y Drindod Dewi Sant. 

Cyfrinachedd a Datgelu

Darparwn amgylchedd dysgu a gyfryngir lle perchir y myfyriwr a’r staff fel ei gilydd a grymusir y rheini sy'n rhan o'r broses ddysgu. Adlewyrcha hyn yr amgylchedd cyfreithiol, lle anogir ymgynghori ac ystyrir bod cynnwys y defnyddwyr yn hanfodol.

Ystyrir pob deunydd ynghylch anghenion ychwanegol yn gyfrinachol oni bai fod y myfyriwr yn dymuno neu’n llofnodi datganiad sy’n awdurdodi datgeliad, i ddarlithwyr, staff cymorth neu arholwyr.

Mae Contract Dysgu Unigol i bennu lefelau o ran yr hyn y gall y naill ochr ei ddisgwyl gan y llall, a thrafodir hyn gan y myfyriwr a'i staff cymorth, ac wedyn fe'i llofnodir gan bob un sy'n cymryd rhan. Adolygir hyn ar adegau penodol yn ystod y flwyddyn 

Daliadau Cynorthwy-ydd Anfeddygol

Access Centres - A fyddech cystal a ddanfon ymholiadau ac Adroddiadau Asesu Angenion i disability@uwtsd.ac.uk - diolch.

Prifysgol Y Drindod Dewi Sant - Cyfraddau Cynorthwywyr Anfeddygol

Disabled Students Allowance Quality Assurance logo

Cyfradd safonol (weneb-i-wyneb)

Cyfraddau Cynorthwywyr Anfeddygol
(pob awr)

Band 1

 • Cynorthwydd Cymorth Ymarferol
 •  Cyfanswm   £15.00

Band 2

 • Cynorthwydd Astudio
 • Cyfanswm   £25.00

 • Cynorthwydd Cymorth Arholiadau             
 • Cyfanswm   £25.00

 • Person Cymryd Nodiadau
 • Cyfanswm   £25.00

Band 4

 • Mentor Arbenigol - Iechyd Meddwl   
 • Cyfanswm   £50.00

 • Mentor Arbenigol - Sbectrwm Awtistig           
 • Cyfanswm    £50.00

 • Cymorth Sgiliau Astudio Arbenigol 1:1 (Anhawsterau Dysgu Penodol) 
 • Cyfanswm     £50.00

 • Cymorth Sgiliau Astudio Arbenigol 1:1 (Sbecrwm Awtistig)       
 • Cyfanswm    £50.00

 • Hyfforddiant Technoleg Gynorthwyol
 • Cyfanswm   £50.00
Darparieth rhwydwaith

Darparieth rhwydwaith
Cyfraddau Cynorthwywyr Anfeddygol
(pob awr)

Band 1

Cynorthwydd Cymorth Ymarferol

Net           
TAW            
Cyfanswm 


Band 2

 • Cynorthwydd Astudio
 • Cyfanswm   £25.00

 • Cynorthwydd Cymorth Arholiadau             
 • Cyfanswm  £25.00

 • Person Cymryd Nodiadau
 • Cyfanswm  £25.00

Band 4

 • Mentor Arbenigol - Iechyd Meddwl   
 • Cyfanswm  £50.00

 • Mentor Arbenigol - Sbectrwm Awtistig           
 • Cyfanswm    £50.00

 • Cymorth Sgiliau Astudio Arbenigol 1:1 (Anhawsterau Dysgu Penodol) 
 • Cyfanswm     £50.00

 • Cymorth Sgiliau Astudio Arbenigol 1:1 (Sbecrwm Awtistig)       
 • Cyfanswm    £50.00

 • Hyfforddiant Technoleg Gynorthwyol
 • Cyfanswm £50.00