Anabledd a Chymorth Ychwanegol


lecturer assisting student

Anelwn at gymhwyso'r myfyrwyr y mae arnynt angen cymorth i'w galluogi i weithio yn unol â'u potensial a dangos gwir lefel eu galluoedd fel myfyriwr israddedig neu ôl-raddedig. Gobeithio, hefyd, y byddant yn elwa o’u profiad gyda Chymorth Dysgu yn y Brifysgol mewn modd a fydd yn eu cyfoethogi â sgiliau, strategaethau a gwell lefelau o hunanhyder, ac a fydd hefyd o fudd iddynt gydol eu bywydau fel oedolion.

Mae 95% o fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant yn fodlon gyda 'Cefnogaeth Anabledd' yn arolwg rhyngwladol yr ISBSB, Hydref 2015.

Mae’n debyg mai’ch pwynt cyswllt cyntaf fydd Gweinyddydd Anabledd. Efallai y bydd myfyrwyr yn gofyn am gyfweliad i drafod eu hanghenion neu eu pryderon ar unrhyw adeg yn ystod eu cwrs. Gellir cael rhagor o wybodaeth am Gymorth Dysgu trwy’r dolenni isod:

Y nod yw darparu i bob myfyriwr, gan gynnwys y rheini sydd ag anableddau, gyfleoedd cyfartal i gyfarfod â’r ystod eang o brofiadau academaidd, cymdeithasol a diwylliannol sydd gennym. Ceisiwn – gydag addasu rhesymol – ddiwallu anghenion a goresgyn  nawsterau, er mwyn sicrhau na fydd y rhain yn rhwystr bellach i ddarpar fyfyrwyr a myfyrwyr presennol. 

Croesawn geisiadau gan fyfyrwyr sydd ag anghenion ychwanegol. Ni fydd datganiad o anabledd yn eich rhoi o dan unrhyw anfantais yn y broses o wneud cais. Anogir myfyrwyr ag anabledd datganedig i ymweled cyn gwneud cais er mwyn gweld y cyfleusterau sydd ar gael. Mae Gweinyddwyr LMA a'r Uwch Gydlynydd Cymorth Dysgu ar gael i drafod anghenion unigol, yn enwedig unrhyw drefniadau penodol sydd eu hangen ar gyfer mynediad, cymorth dysgu, cymorth astudio, lleoliadau, asesiadau ac arholiadau.

Bydd nifer ohonoch eisoes wedi cael ychydig o gymorth gyda’ch astudiaethau, naill ai yn yr ysgol neu’r coleg, ac wedi cael bod cymorth wedi’ch helpu i gyflawni canlyniadau da. Mae llawer o fyfyrwyr yn y Drindod Dewi Sant hefyd yn cael budd o gymorth gyda’u hastudiaethau.  Os gwyddoch eisoes fod rheswm penodol pam y bydd arnoch angen cymorth, y peth gorau fyddai i chi gysylltu â’r Gweinyddwr LMA.

Anabledd Corfforol

Anelwn at helpu’r rheini sydd ag anabledd corfforol; deallwn y problemau a all fod gan rai y mae eraill yn eu cymryd yn ganiataol, er enghraifft, o ran mynediad i doiledau, caffis, y llyfrgell a dyluniwyd darlithfeydd a champysau gan gofio hyn.  Rydym hefyd yn cydnabod y gall fod gan fyfyrwyr anawsterau o ran rheoli aseiniadau, seminarau ac arholiadau a rhoddir ystyriaeth arbennig i’r agweddau hyn ar eich astudiaethau.

Nam ar y Golwg

Os ydych yn dioddef oherwydd unrhyw nam ar y golwg, mae gan y Brifysgol fynediad i’r gwasanaethau yng Nghanolfan Drawsysgrifio Prifysgol Abertawe. Gall y Ganolfan Drawsysgrifio ddarparu testunau i fyfyrwyr sydd â nam ar eu golwg ar ffurf o’u dewis gan gynnwys sain, Braille, print mawr, ffurf gyffyrddol neu electronig.

Anableddau Cudd

Anogwn fyfyrwyr sydd ag anableddau cudd, megis epilepsi, diabetes, ME, Gwahaniaethau Dysgu Penodol ac ati i drafod eu hanghenion â’r Gweinyddwr DSA. Yn aml mae anableddau cudd yn gymaint o lyffethair ag anableddau amlycach.  Rydym yma i drafod anawsterau a dod o hyd i atebion.

Os oes gennych broblem iechyd meddwl hirdymor, gall yr ymdrechion pob dydd o fod yn fyfyriwr ymddangos yn anoddach. Efallai y teimlwch ar eich pen eich hun neu efallai y teimlwch fod eich gwaith yn mynd yn drech na chi. Efallai nad ydych yn siŵr yr hyn a ddisgwylir gennych neu sut i drefnu’ch amser yn effeithiol. Dyma pam mae gennym wasanaeth mentora i fyfyrwyr sydd â phroblemau iechyd meddwl a gydlynir gan ein Cynghorydd Iechyd Meddwl. Trefnir y mentora trwy’r swyddfa cymorth myfyrwyr ac mae’n cynnwys cyfarfod â mentor yn rheolaidd i drafod y modd yr ydych yn ymdopi fel myfyriwr.

Nid cwnsela yw mentora ond bydd yn rhoi i chi’r cymorth y mae arnoch ei angen pan fyddwch yn y brifysgol. Bydd y mentor a’ch gwêl yn eich helpu i reoli’ch llwyth gwaith, gweithio strategaethau i ymdrin â’ch astudiaethau’n fwy effeithiol, dod i wybod eich ffordd o gwmpas systemau’r brifysgol a chynnig cymorth rheolaidd.

Rhwydwaith Cynghorwyr Iechyd Meddwl Prifysgolion (UMHAN) - 'Yn y rhan fwyaf o ddosbarthiadau Prifysgol, mae’n debygol y bydd myfyrwyr ag anawsterau sy’n effeithio ar eu hastudiaethau, ac os effeithir ar eich presenoldeb neu’ch cynnydd academaidd eich hun mewn unrhyw fodd gan anawsterau iechyd meddwl, nid ydych ar eich pen eich hun o bell ffordd.’ Dilynwch y ddolen i gael rhagor o wybodaeth a sut y gallwch fanteisio ar gymorth a deunyddiau hunan help.

Beth yw Gwahaniaethau Dysgu Penodol (SpLD)

Dyma enghreifftiau o Wahaniaethau Dysgu, neu niwroamrywiaeth neu Anawsterau Dysgu Penodol fel y’u gelwir weithiau: Dyslecsia, Dyspracsia, ADHD, Syndrom Asperger, ymhlith eraill. Gelwir y cyflyrau hyn yn wahaniaethau prosesu penodol – sef cyfuniad o  gryfderau a gwendidau. Ymhlith y dangosyddion mae anawsterau gyda’r canlynol:

 • Trefnu a chynllunio, e.e. rheoli amser, meddwl
 • Y cof
 • Mynegi syniadau ar lafar a/neu’n ysgrifenedig
 • Cyfathrebu cymdeithasol
 • Darllen: cyflymder, cywirdeb, dealltwriaeth
 • Sillafu
 • Llawysgrifen
 • Cymryd nodiadau
 • Ynganu geiriau

Cynigir help i unrhyw fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu penodol megis dyslecsia, ADD, Aspergers gyda cheisiadau am DSA, tiwtora unigol, cymorth priodol ynghyd â chyngor ac arweiniad ynghylch consesiynau mewn arholiadau. Cynigir cymorth mewn llawer o feysydd, megis:

 • Sut i wella'ch aseiniadau
 • adolygu'n effeithiol ar gyfer arholiadau
 • trefnu amser, eich hun a gwaith

Gwybodaeth am Ddyslecsia ac Anawsterau Dysgu Penodol eraill i ddarpar fyfyrwyr

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sydd â dyslecsia arnynt ac Anawsterau Dysgu Penodol eraill. Gallwn wneud trefniadau ar gyfer:

 • Darparu gwybodaeth i ddarpar fyfyrwyr a myfyrwyr presennol
 • Sgrinio cychwynnol
 • Asesu
 • Manteisio as DSA
 • Cymorth tiwtora cynnar a phriodol
 • Eiriol ar staff y Brifysgol
 • Consesiynau lle bo angen
 • Haws manteisio ar gyfleusterau’r Brifysgol e.e. benthyciadau llyfrgell estynedig

Os ydych eisoes wedi’ch asesu’n un sydd â dyslecsia neu os oes gennych Anhawster Dysgu Penodol arall, argymhellwn eich bod yn cymryd y camau canlynol cyn dechrau ar eich cwrs prifysgol er mwyn osgoi oedi diangen cyn darparu eich cymorth technegol a thiwtora:

Cam 1. Gwiriwch fod llai na 18 mis wedi mynd heibio ers i chi gael eich asesiad diagnostig addysgol cyfredol. Os oes rhagor o amser wedi mynd heibio, gofynnwch i'r ysgol neu'r coleg drefnu diweddariad.

Cam 2. Cysylltwch â'r Awdurdod Lleol i wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) a gofynnwch iddynt drefnu Asesiad Anghenion i chi cyn i chi ddechrau yn y brifysgol.

Cam 3. Dewch i’n gweld ni yn Gwasanaethau Myfyrwyr neu ffoniwch ni cyn gynted ag y penderfynwch yn bendant eich bod am ddod i'r Brifysgol neu wrth gyrraedd ar ddechrau'ch cwrs. Dewch â’ch Asesiad Anghenion gyda chi.

Wedyn byddwn yn sicrhau bod popeth y mae arnoch ei eisiau yn ei le i chi â chyn lleied o oedi ag y bo modd.

A wnewch chi gysylltu â ni gydag unrhyw ymholiadau/pryderon ar:

Campws Caerfyrddin: (Helen Davies) - 01267 676822
Campws Llambed: (Nerys Williams) - 01570 424960 
Campws Abertawe: (Dominic Williams) - 01792 481195

Edrychwn ymlaen at gyfarfod â chi.

Gwybodaeth i ddarpar fyfyrwyr PCYDDS: campws Llambed a Chaerfyrddin

Mae gan y Brifysgol ei Chanolfan Asesu ei hun sy’n sicrhau bod yr holl ddarpar fyfyrwyr yn cael mynediad i aseswyr â gwybodaeth gynhwysfawr am y rhwydwaith cefnogi a’r rhaglenni a gynigiwn.   I drefnu apwyntiad cysylltwch â’r Brif Ganolfan yng Ngholeg Sir Gâr ar 01267 225191 neu anfonwch e-bost at accesscentre@colegsirgar.ac.uk.  Mae apwyntiadau ar gael o ddydd Llun i ddydd Mercher yn y Ganolfan Asesu Allanol ar ein campws yn Llambed ac o ddydd Llun i ddydd Iau yn y brif ganolfan yng Nghaerfyrddin.

Sylwer: Gall myfyrwyr sy’n gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl (LMA) gael eu Hasesiad Anghenion mewn unrhyw ganolfan. Mae gwefan DSA-QAG yn darparu rhestr o’r holl ganolfannau yn cynnwys cyfleuster chwilio yn ôl y cod post.

Gwybodaeth i ddarpar fyfyrwyr PCYDDS: campws Abertawe

Er gallwch gael Asesiad Anghenion mewn unrhyw ganolfan asesu, mae gan gampws Abertawe ei Chanolfan Asesu Allanol SAU ei hun ar gampws Mount Pleasant.   Gall yr holl fyfyrwyr sydd wedi’u cofrestru ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gysylltu â’r Brif Ganolfan yng Ngholeg Sir Gâr ar 01267 225191 i drefnu apwyntiad yn y Ganolfan Asesu Allanol SAU ar gampws Mount Pleasant.   Mae apwyntiadau ar gael ar ddydd Mawrth a dydd Mercher am 10.00 a.m., 12.15 p.m., a 14.15 p.m.   

Sylwer: Dim ond myfyrwyr sydd wedi’u cofrestru ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a fydd yn cael eu hasesu yn y Ganolfan Asesu Allanol SAU ar gampws Mount Pleasant.

Mae cymorth sgiliau astudio ar gael i holl fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sydd angen cymorth â’u hastudiaethau. Gall hyn gynnwys cymorth ag ysgrifennu traethodau, cymryd nodiadau, cymorth TG, sgiliau llyfrgell ac ymchwil ynghyd ag ystod o strategaethau ym maes sgiliau astudio.

Mae sesiynau galw heibio ar gyfer sgiliau astudio ar gael ar gampws Caerfyrddin a champws Llambed yn ystod y tymor – does dim angen gwneud apwyntiad.

Gall myfyrwyr dysgu o bell hefyd ddefnyddio’r gwasanaeth Sgiliau Astudio o Bell (gweler isod).

I’r rheini sy’n astudio o bell, mae modd i ni ddarparu nifer o wasanaethau i hwyluso’ch profiad astudio.
Gall ein tîm cymorth arbenigol ddarparu cymorth unigol arbenigol o bell i’r rheiny sydd â hawl i gymorth a ariennir o dan DSA, er enghraifft trwy e-bost neu dros y ffôn.

Rydym hefyd yn cynnig mynediad agored i gymorth Sgiliau Astudio ac e-bost i’r rheiny y mae arnynt help gyda’u haseiniadau.
Darperir cymorth Sgiliau Astudio Dysgu o Bell trwy gyfrwng studyskillsdistance@pcydds.ac.uk ar slotiau a amserlennir yn rheolaidd. Gallwch alw draw ar unrhyw adeg yn ystod y sesiynau fel y nodir ar yr amserlen. Bydd aelod o'r tîm cymorth dysgu’n barod iawn i helpu. 

Yn ogystal, gall y Ganolfan Adnoddau Dysgu drefnu:

 • Benthyciadau drwy’r post
 • Llungopïau
 • Cyfrif Athens ar gyfer defnyddio adnoddau electronig y tu allan i’r campws
 • Cerdyn SCONUL i hwyluso mynediad i lyfrgelloedd prifysgolion eraill (i fyfyrwyr o’r DU yn unig)

University of Wales Trinity Saint David - NMH Rates

Period covered - 01/07/2018 through to 31/08/2019

The table below shows NMH rates. 

Note: NMH Support Rates shown per hour in the table below.

 

  Standard Rate (in-person) Distance Learning only (in-person, in-home) Remote Delivery (e.g. Facetime/Skype or similar) Only
Band1 Support Assistants Net VAT Total Net VAT Total Net VAT Total
Cynorthwy-ydd Cymorth Ymarferol £18.00 - £18.00 £18.00 - £18.00 £18.00 - £18.00
Band 2 Enhanced Support Assistants                  
Cynorthwy-ydd Astudio £29.00 - £29.00 £29.00 - £29.00 £29.00 - £29.00
Cynorthwy-ydd Cymorth Arholiadau £28.00 - £28.00 £28.00 - £28.00 £28.00 - £28.00

Person Cymryd Nodiadau

£28.00 - £28.00 £28.00 - £28.00 £28.00 - £28.00
Band 4 Specialist Access and Learning Facilitators                  
Mentor Arbenigol - Iechyd Meddwl £60.00 - £60.00 £60.00 - £60.00 £60.00 - £60.00
Mentor Arbenigol - Sbectrwm Awtistig £60.00 - £60.00 £60.00 - £60.00 £60.00 - £60.00
Cymorth Sgiliau Astudio Arbenigol 1:1 (Anhawsterau Dysgu Penodol) £60.00 - £60.00 £60.00 - £60.00 £60.00 - £60.00
Cymorth Sgiliau Astudio Arbenigol 1:1 (Sbecrwm Awtistig) £60.00 - £60.00 £60.00  £60.00  £60.00  £60.00 
Hyfforddwr Technoleg Cynorthwyol £60.00 - £60.00  £60.00  £60.00  £60.00  £60.00 

Cyfrinachedd a Datgelu

Darparwn amgylchedd dysgu a gyfryngir lle perchir y myfyriwr a’r staff fel ei gilydd a grymusir y rheini sy'n rhan o'r broses ddysgu. Adlewyrcha hyn yr amgylchedd cyfreithiol, lle anogir ymgynghori ac ystyrir bod cynnwys y defnyddwyr yn hanfodol.

Ystyrir pob deunydd ynghylch anghenion ychwanegol yn gyfrinachol oni bai fod y myfyriwr yn dymuno neu’n llofnodi datganiad sy’n awdurdodi datgeliad, i ddarlithwyr, staff cymorth neu arholwyr.

Mae Contract Dysgu Unigol i bennu lefelau o ran yr hyn y gall y naill ochr ei ddisgwyl gan y llall, a thrafodir hyn gan y myfyriwr a'i staff cymorth, ac wedyn fe'i llofnodir gan bob un sy'n cymryd rhan. Adolygir hyn ar adegau penodol yn ystod y flwyddyn 

Enwau cyswllt ar gyfer ymholiadau:

Helen Davies
Gweinyddydd LMA – Campws Caerfyrddin
Gwasanaethau Myfyrwyr
Ffôn: 01267 676822
E-bost: h.e.davies@ydds.ac.uk

 

Nerys Williams
Gweinyddydd LMA - Campws Llambed
Gwasanaethau Myfyrwyr
Ffôn: 01570 424960
E-bost: nerys.williams@ydds.ac.uk  

Dominic Williams
Gweinyddydd LMA - Campws Abertawe
Gwasanaethau Myfyrwyr
Ffôn: 01792 481195 
E-bost: dominic.williams@sm.uwtsd.ac.uk