Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Gwasanaethau Myfyrwyr  -  Anabledd a Chymorth Ychwanegol

lecturer assisting student

Anelwn at gymhwyso'r myfyrwyr y mae arnynt angen cymorth i'w galluogi i weithio yn unol â'u potensial a dangos gwir lefel eu galluoedd fel myfyriwr israddedig neu ôl-raddedig. Gobeithio, hefyd, y byddant yn elwa o’u profiad gyda Chymorth Dysgu yn y Brifysgol mewn modd a fydd yn eu cyfoethogi â sgiliau, strategaethau a gwell lefelau o hunanhyder, ac a fydd hefyd o fudd iddynt gydol eu bywydau fel oedolion.

Mae 95% o fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant yn fodlon gyda 'Cefnogaeth Anabledd' yn arolwg rhyngwladol yr ISBSB, Hydref 2015.

Mae’n debyg mai’ch pwynt cyswllt cyntaf fydd Gweinyddydd Anabledd. Efallai y bydd myfyrwyr yn gofyn am gyfweliad i drafod eu hanghenion neu eu pryderon ar unrhyw adeg yn ystod eu cwrs. Gellir cael rhagor o wybodaeth am Gymorth Dysgu trwy’r dolenni isod:

I’r rheini sy’n astudio o bell, mae modd i ni ddarparu nifer o wasanaethau i hwyluso’ch profiad astudio.
Gall ein tîm cymorth arbenigol ddarparu cymorth unigol arbenigol o bell i’r rheiny sydd â hawl i gymorth a ariennir o dan DSA, er enghraifft trwy e-bost neu dros y ffôn.

Rydym hefyd yn cynnig mynediad agored i gymorth Sgiliau Astudio ac e-bost i’r rheiny y mae arnynt help gyda’u haseiniadau.
Darperir cymorth Sgiliau Astudio Dysgu o Bell trwy gyfrwng studyskillsdistance@pcydds.ac.uk ar slotiau a amserlennir yn rheolaidd. 

 

Cynigir help i unrhyw fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu penodol megis dyslecsia, ADD, Aspergers gyda cheisiadau am DSA, tiwtora unigol, cymorth priodol ynghyd â chyngor ac arweiniad ynghylch consesiynau mewn arholiadau. Cynigir cymorth mewn llawer o feysydd, megis:

 • Sut i wella'ch aseiniadau
 • adolygu'n effeithiol ar gyfer arholiadau
 • trefnu amser, eich hun a gwaith

Gwybodaeth am Ddyslecsia ac Anawsterau Dysgu Penodol eraill i ddarpar fyfyrwyr

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sydd â dyslecsia arnynt ac Anawsterau Dysgu Penodol eraill. Gallwn wneud trefniadau ar gyfer:

 • Darparu gwybodaeth i ddarpar fyfyrwyr a myfyrwyr presennol
 • Sgrinio cychwynnol
 • Asesu
 • Manteisio as DSA
 • Cymorth tiwtora cynnar a phriodol
 • Eiriol ar staff y Brifysgol
 • Consesiynau lle bo angen

Os ydych eisoes wedi’ch asesu’n un sydd â dyslecsia neu os oes gennych Anhawster Dysgu Penodol arall, argymhellwn eich bod yn cymryd y camau canlynol cyn dechrau ar eich cwrs prifysgol er mwyn osgoi oedi diangen cyn darparu eich cymorth technegol a thiwtora:

Cam 1. Gwiriwch fod llai na 18 mis wedi mynd heibio ers i chi gael eich asesiad diagnostig addysgol cyfredol. Os oes rhagor o amser wedi mynd heibio, gofynnwch i'r ysgol neu'r coleg drefnu diweddariad.

Cam 2. Cysylltwch â'r Awdurdod Lleol i wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) a gofynnwch iddynt drefnu Asesiad Anghenion i chi cyn i chi ddechrau yn y brifysgol.

Cam 3. Dewch i’n gweld ni yn Gwasanaethau Myfyrwyr neu ffoniwch ni cyn gynted ag y penderfynwch yn bendant eich bod am ddod i'r Brifysgol neu wrth gyrraedd ar ddechrau'ch cwrs. Dewch â’ch Asesiad Anghenion gyda chi.

Wedyn byddwn yn sicrhau bod popeth y mae arnoch ei eisiau yn ei le i chi â chyn lleied o oedi ag y bo modd.

A wnewch chi gysylltu â ni gydag unrhyw ymholiadau/pryderon (gweler isod). Edrychwn ymlaen at gyfarfod â chi.

Gwybodaeth i ddarpar fyfyrwyr PCYDDS:


Campws Llambed a Chaerfyrddin

Mae gan y Brifysgol ei Chanolfan Asesu ei hun sy’n sicrhau bod yr holl ddarpar fyfyrwyr yn cael mynediad i aseswyr â gwybodaeth gynhwysfawr am y rhwydwaith cefnogi a’r rhaglenni a gynigiwn.   I drefnu apwyntiad cysylltwch â’r Brif Ganolfan yng Ngholeg Sir Gâr ar 01267 225191 neu anfonwch e-bost at accesscentre@colegsirgar.ac.uk.  Mae apwyntiadau ar gael o ddydd Llun i ddydd Mercher yn y Ganolfan Asesu Allanol ar ein campws yn Llambed ac o ddydd Llun i ddydd Iau yn y brif ganolfan yng Nghaerfyrddin.

Sylwer: Gall myfyrwyr sy’n gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl (LMA) gael eu Hasesiad Anghenion mewn unrhyw ganolfan. 


Campws Abertawe

Er gallwch gael Asesiad Anghenion mewn unrhyw ganolfan asesu, mae gan gampws Abertawe ei Chanolfan Asesu Allanol SAU ei hun ar gampws SA1.   Gall yr holl fyfyrwyr sydd wedi’u cofrestru ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gysylltu â’r Brif Ganolfan yng Ngholeg Sir Gâr ar 01267 225191 i drefnu apwyntiad yn y Ganolfan Asesu Allanol SAU ar gampws SA1.      

Sylwer: Dim ond myfyrwyr sydd wedi’u cofrestru ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a fydd yn cael eu hasesu yn y Ganolfan Asesu Allanol SAU ar gampws SA1.


Y nod yw darparu i bob myfyriwr, gan gynnwys y rheini sydd ag anableddau, gyfleoedd cyfartal i gyfarfod â’r ystod eang o brofiadau academaidd, cymdeithasol a diwylliannol sydd gennym. Ceisiwn – gydag addasu rhesymol – ddiwallu anghenion a goresgyn  nawsterau, er mwyn sicrhau na fydd y rhain yn rhwystr bellach i ddarpar fyfyrwyr a myfyrwyr presennol. 

Croesawn geisiadau gan fyfyrwyr sydd ag anghenion ychwanegol. Ni fydd datganiad o anabledd yn eich rhoi o dan unrhyw anfantais yn y broses o wneud cais. Anogir myfyrwyr ag anabledd datganedig i ymweled cyn gwneud cais er mwyn gweld y cyfleusterau sydd ar gael. Mae Gweinyddwyr LMA a'r Uwch Gydlynydd Cymorth Dysgu ar gael i drafod anghenion unigol, yn enwedig unrhyw drefniadau penodol sydd eu hangen ar gyfer mynediad, cymorth dysgu, cymorth astudio, lleoliadau, asesiadau ac arholiadau.

Bydd nifer ohonoch eisoes wedi cael ychydig o gymorth gyda’ch astudiaethau, naill ai yn yr ysgol neu’r coleg, ac wedi cael bod cymorth wedi’ch helpu i gyflawni canlyniadau da. Mae llawer o fyfyrwyr yn y Drindod Dewi Sant hefyd yn cael budd o gymorth gyda’u hastudiaethau.  Os gwyddoch eisoes fod rheswm penodol pam y bydd arnoch angen cymorth, y peth gorau fyddai i chi gysylltu â’r Gweinyddwr LMA.


Anabledd Corfforol

Anelwn at helpu’r rheini sydd ag anabledd corfforol; deallwn y problemau a all fod gan rai y mae eraill yn eu cymryd yn ganiataol, er enghraifft, o ran mynediad i doiledau, caffis, y llyfrgell a dyluniwyd darlithfeydd a champysau gan gofio hyn.  Rydym hefyd yn cydnabod y gall fod gan fyfyrwyr anawsterau o ran rheoli aseiniadau, seminarau ac arholiadau a rhoddir ystyriaeth arbennig i’r agweddau hyn ar eich astudiaethau.


Nam ar y Golwg

Os ydych yn dioddef oherwydd unrhyw nam ar y golwg, mae gan y Brifysgol fynediad i’r gwasanaethau yng Nghanolfan Drawsysgrifio Prifysgol Abertawe. Gall y Ganolfan Drawsysgrifio ddarparu testunau i fyfyrwyr sydd â nam ar eu golwg ar ffurf o’u dewis gan gynnwys sain, Braille, print mawr, ffurf gyffyrddol neu electronig.


Anableddau Cudd

Anogwn fyfyrwyr sydd ag anableddau cudd, megis epilepsi, diabetes, ME, Gwahaniaethau Dysgu Penodol ac ati i drafod eu hanghenion â’r Gweinyddwr DSA. Yn aml mae anableddau cudd yn gymaint o lyffethair ag anableddau amlycach.  Rydym yma i drafod anawsterau a dod o hyd i atebion.

Os oes gennych broblem iechyd meddwl hirdymor, gall yr ymdrechion pob dydd o fod yn fyfyriwr ymddangos yn anoddach. Efallai y teimlwch ar eich pen eich hun neu efallai y teimlwch fod eich gwaith yn mynd yn drech na chi. Efallai nad ydych yn siŵr yr hyn a ddisgwylir gennych neu sut i drefnu’ch amser yn effeithiol. Dyma pam mae gennym wasanaeth mentora i fyfyrwyr sydd â phroblemau iechyd meddwl a gydlynir gan ein Cynghorydd Iechyd Meddwl. Trefnir y mentora trwy’r swyddfa cymorth myfyrwyr ac mae’n cynnwys cyfarfod â mentor yn rheolaidd i drafod y modd yr ydych yn ymdopi fel myfyriwr.

Nid cwnsela yw mentora ond bydd yn rhoi i chi’r cymorth y mae arnoch ei angen pan fyddwch yn y brifysgol. Bydd y mentor a’ch gwêl yn eich helpu i reoli’ch llwyth gwaith, gweithio strategaethau i ymdrin â’ch astudiaethau’n fwy effeithiol, dod i wybod eich ffordd o gwmpas systemau’r brifysgol a chynnig cymorth rheolaidd.

Rhwydwaith Cynghorwyr Iechyd Meddwl Prifysgolion (UMHAN) - 'Yn y rhan fwyaf o ddosbarthiadau Prifysgol, mae’n debygol y bydd myfyrwyr ag anawsterau sy’n effeithio ar eu hastudiaethau, ac os effeithir ar eich presenoldeb neu’ch cynnydd academaidd eich hun mewn unrhyw fodd gan anawsterau iechyd meddwl, nid ydych ar eich pen eich hun o bell ffordd.’ Dilynwch y ddolen i gael rhagor o wybodaeth a sut y gallwch fanteisio ar gymorth a deunyddiau hunan help.


Beth yw Gwahaniaethau Dysgu Penodol (SpLD)

Dyma enghreifftiau o Wahaniaethau Dysgu, neu niwroamrywiaeth neu Anawsterau Dysgu Penodol fel y’u gelwir weithiau: Dyslecsia, Dyspracsia, ADHD, Syndrom Asperger, ymhlith eraill. Gelwir y cyflyrau hyn yn wahaniaethau prosesu penodol – sef cyfuniad o  gryfderau a gwendidau. Ymhlith y dangosyddion mae anawsterau gyda’r canlynol:

 • Trefnu a chynllunio, e.e. rheoli amser, meddwl
 • Y cof
 • Mynegi syniadau ar lafar a/neu’n ysgrifenedig
 • Cyfathrebu cymdeithasol
 • Darllen: cyflymder, cywirdeb, dealltwriaeth
 • Sillafu
 • Llawysgrifen
 • Cymryd nodiadau
 • Ynganu geiriau

Prifysgol Y Drindod Dewi Sant - Cyfraddau Cynorthwywyr Anfeddygol

Cyfnod dan sylw – 01/11/2019 hyd at 31/08/2020

Cyfraddau Cynorthwywyr Anfeddygol (pob awr)

  Cyfradd safonol
(yn bersonol)
Dysgu o bell
(yn personol, yn y cartref)
Darparieth rhwydwaith
(e.e. Facetime/Skype neu tebyg yn unig)
  Net TAW Cyfanswm Net TAW Cyfanswm Net TAW Cyfanswm
Band 1                  
Cynorthwy-ydd Cymorth Ymarferol £15.00 £3.00 £18.00            
Band 2                  
Cynorthwy-ydd Astudio £24.17 £4.83 £29.00       £24.17 £4.83 £29.00
Cynorthwy-ydd Cymorth Arholiadau £23.34 £4.66 £28.00            
Person Cymryd Nodiadau £23.34 £4.66 £28.00            
Band 4                  
Mentor Arbenigol - Iechyd Meddwl £50.00 £10.00 £60.00       £50.00 £10.00 £60.00
Mentor Arbenigol - Sbectrwm Awtistig £50.00 £10.00 £60.00       £50.00 £10.00 £60.00
Cymorth Sgiliau Astudio Arbenigol 1:1 (Anhawsterau Dysgu Penodol) £50.00 £10.00 £60.00       £50.00 £10.00 £60.00
Cymorth Sgiliau Astudio Arbenigol 1:1 (Sbecrwm Awtistig) £50.00 £10.00 £60.00       £50.00 £10.00 £60.00

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: Cymorth Dysgu, Gwasanaethau Myfyrwyr: Canllawiau ar gyfer Darparwyr NMH Allanol

Cyflwyniad

Mae’r Drindod Dewi Sant yn disgwyl i holl ddarparwyr cymorth Help Anfeddygol (NMH) gydymffurfio â safonau’r Fframwaith Sicrhau Ansawdd Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSA-QAF). Rhaid iddynt weithredu polisïau a gweithdrefnau perthnasol, gan sicrhau eu bod yn darparu copïau o’r rhain i’r myfyrwyr a’r Brifysgol.

Y Grŵp Sicrhau Ansawdd Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSA-QAG).

Mae’r Grŵp Sicrhau Ansawdd DSA (DSA-QAG) yn gofyn i ddarparwyr NMH sefydlu gweithdrefnau adrodd gyda Sefydliadau Addysg Uwch (SAU) i roi gwybod iddynt am y cymorth sy’n cael ei ddarparu i’w myfyrwyr.  Rhaid i’r darparwyr NMH esbonio i fyfyrwyr pa mor bwysig yw’r gweithdrefnau adrodd ac annog myfyrwyr i rhoi eu caniatâd i wybodaeth gael ei rhannu gyda’r Drindod Dewi Sant.  Rhaid i ddarparwyr allanol hefyd ymgyfarwyddo â’r wybodaeth a ddarperir gan Y Drindod Dewi Sant ynghylch darparu gwasanaethau NMH i’w myfyrwyr, a throsglwyddo’r wybodaeth hon i’w Helpwyr Anfeddygol (NMHs).

Mae’r canllawiau hyn yn darparu fframwaith ar gyfer gweithgareddau gweithrediadol fel bod pob parti’n gwybod beth yw’r safonau disgwyliedig.

Cyfathrebu

Mae Cymorth Dysgu yn eistedd o fewn yn Gwasanaethau Myfyrwyr ac yn cydweithio â rhwydwaith o Diwtoriaid Cyswllt Cymorth, Swyddogion Llesiant a Chyfarwyddwyr Rhaglen ar draws sefydliadau academaidd i hwyluso amgylchedd dysgu cynhwysfawr a hygyrch i fyfyrwyr anabl.  Mae Datganiad o Fesurau Cydadferol yn sicrhau bod addasiadau rhesymol yn cael eu gweithredu.  Chapter 13 Student Cases (Pages TBC).

Dylai darparwyr NMH allanol gysylltu â disability@uwtsd.ac.uk gyda manylion y ddarpariaeth NMH allanol.

Cyfrifoldebau darparwyr NMH allanol:

Rhaid i ddarparwyr NMH allanol:

 • Rhoi gwybod i’r Drindod Dewi Sant os ydynt yn rhoi cymorth i’n myfyrwyr, gan gynnwys manylion cyswllt y person y gallwn gysylltu â nhw ynghylch unrhyw gwestiynau am gymorth myfyrwyr.
 • Mae disgwyl i fyfyrwyr sy’n cael nawdd DSA rannu eu Hadroddiad Asesiad o Anghenion (NAR) gyda’r Brifysgol. Dylai’r darparwr allanol roi gwybod i fyfyrwyr am hyn a hwyluso rhannu’r NAR gyda’r Brifysgol.
 • Sicrhau bod arian yn ei le cyn dechrau cefnogi myfyriwr, monitro’r defnydd o oriau dyranedig, a sicrhau na fydd myfyrwyr yn mynd yn brin o arian (nid yw’r Drindod Dewi Sant yn atebol am unrhyw daliadau y mae SFE neu SFW yn gwrthod eu talu).
 • Trefnu ystafelloedd cyfarfod priodol ar gyfer sesiynau cymorth.
 • Cyfeirio myfyrwyr nôl at Gymorth Dysgu neu’r sefydliad academaidd i drafod unrhyw faterion sy’n gysylltiedig â’u rhaglen astudio neu wasanaethau Prifysgol. Dylai myfyrwyr gysylltu â ni eu hunain os oes ganddynt unrhyw gwestiynau ynghylch eu cymorth. Nid yw NMHau yn cael eu hannog i eirioli ar ran myfyrwyr.  
 • Rhoi gwybod i Gymorth Dysgu ar unwaith o unrhyw bryderon ynghylch cyswllt â chymorth, dilyniant academaidd, llesiant neu ddiogelwch.
 • Darparu adroddiad ar gyfer pob myfyriwr sy’n cael cymorth NMH band 4 ar ddiwedd pob semester, a ddylai gynnwys:
 • enw’r myfyriwr(wyr) a rhif CRN;
 • enw’r gweithiwr/wyr NMH allanol;
 • crynodeb byr o’r cymorth a ddarparwyd;
 • y dyddiad y dechreuodd y cymorth;
 • nifer y sesiynau/oriau o gymorth a ddarparwyd y tymor hwnnw, a chyfanswm ar gyfer y flwyddyn hyd yma;
 • lle caiff y cymorth ei ddarparu;
 • manylion unrhyw faterion y mae angen i’r Brifysgol fod yn ymwybodol ohonynt, neu eu dilyn.

Gofynnwn i wybodaeth gael ei rhannu’n electronig mewn fformat diogel.

 • Darparu copïau o bolisïau perthnasol ar gais.
 • Rhoi gwybodaeth i’r Brifysgol ar sut i ddarparu adborth yn unswydd.

Mynediad i’r Drindod Dewi Sant ar gyfer gweithwyr NMH allanol

Ymweld a Pharcio

Mae mannau parcio’n gyfyngedig iawn yn Y Drindod Dewi Sant a dim ond lle i staff sydd.  Anogir ymwelwyr i ddefnyddio’r meysydd parcio cyhoeddus gerllaw.  Gal deiliaid bathodynnau glas barcio ar y campysau os oes man bathodyn glas ar gael.

 

Mannau cyfrinachol y gellir eu cadw

Mae darparwyr NMH allanol yn gyfrifol am ddarparu ystafelloedd cyfarfod addas sy’n gyfforddus, cyfrinachol ac yn ystyried anghenion cysylltiedig ag anabledd myfyrwyr.  Gall myfyrwyr gadw ystafelloedd astudio grŵp yn y rhan fwyaf o lyfrgelloedd Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe, fodd bynnag mae argaeledd y rhain yn gyfyngedig.  Gellir cadw’r ystafelloedd, gan fyfyrwyr yn unig, drwy’r system cadw ystafell ar-lein ar gyfer y llyfrgell berthnasol.

Damweiniau neu argyfyngau

Rhaid adrodd ar unrhyw ddamweiniau neu argyfyngau i’r Brifysgol: disability@uwtsd.ac.uk

Polisïau a Gwasanaethau’r Drindod Dewi Sant sy’n berthnasol i Ddarparwyr a Gweithwyr NMH Allanol

Polisïau a Gweithdrefnau

Gwasanaethau Myfyrwyr

Llesiant Myfyrwyr

Llenwch ein Ffurflen Ymholi ynghylch Anghenion Cymorth i drafod sut allwn eich cynorthwyo i astudio gyda Prifysgol y Drindod Dewi Sant

Mae cymorth sgiliau astudio ar gael i holl fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sydd angen cymorth â’u hastudiaethau. Gall hyn gynnwys cymorth ag ysgrifennu traethodau, cymryd nodiadau, cymorth TG, sgiliau llyfrgell ac ymchwil ynghyd ag ystod o strategaethau ym maes sgiliau astudio.

Mae sesiynau galw heibio ar gyfer sgiliau astudio ar gael ar gampws Caerfyrddin, Abertawe a champws Llambed yn ystod y tymor – does dim angen gwneud apwyntiad.

Gall myfyrwyr dysgu o bell hefyd ddefnyddio’r gwasanaeth Sgiliau Astudio o Bell (gweler isod).

Cyfrinachedd a Datgelu

Darparwn amgylchedd dysgu a gyfryngir lle perchir y myfyriwr a’r staff fel ei gilydd a grymusir y rheini sy'n rhan o'r broses ddysgu. Adlewyrcha hyn yr amgylchedd cyfreithiol, lle anogir ymgynghori ac ystyrir bod cynnwys y defnyddwyr yn hanfodol.

Ystyrir pob deunydd ynghylch anghenion ychwanegol yn gyfrinachol oni bai fod y myfyriwr yn dymuno neu’n llofnodi datganiad sy’n awdurdodi datgeliad, i ddarlithwyr, staff cymorth neu arholwyr.

Mae Contract Dysgu Unigol i bennu lefelau o ran yr hyn y gall y naill ochr ei ddisgwyl gan y llall, a thrafodir hyn gan y myfyriwr a'i staff cymorth, ac wedyn fe'i llofnodir gan bob un sy'n cymryd rhan. Adolygir hyn ar adegau penodol yn ystod y flwyddyn 


Enwau cyswllt ar gyfer ymholiadau:

Campws Caerfyrddin

Gweinyddydd LMA
Gwasanaethau Myfyrwyr

Helen Davies
Ffôn:
01267 676822
E-bost: h.e.davies@ydds.ac.uk


Campws Llambed

Gweinyddydd LMA
Gwasanaethau Myfyrwyr

Nerys Williams
Ffôn:
01570 424960
E-bost: nerys.williams@ydds.ac.uk  


Campws Abertawe

Gweinyddydd LMA
Gwasanaethau Myfyrwyr

Kimberley Jenkins / Louise Salmon
Ffôn:
01792 481195
E-bost: kimberley.jenkins@uwtsd.ac.uk / l.salmon@uwtsd.ac.uk