Ydds Hafan  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Technoleg Gwybodaeth a Systemau  -  Desg Wasanaeth TG  -  Gwelliannau i’r Ddesg Gymorth TG

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin Myfyrwyr i’r Ddesg Gymorth 

 • Sut rwyf yn creu fy nghyfrif TG yn YDDS er mwyn defnyddio Moodle a’r E-bost?
 • Rwyf wedi anghofio fy enw defnyddiwr neu fy nghyfrinair?
 • Beth yw Moodle a sut rwyf yn ei ddefnyddio?
 • Mae modylau ar gyfer Moodle ar goll gennyf – sut y gallaf ychwanegu’r rhain?
 • Beth yw fy nghyfeiriad e-bost?
 • Sut y caf ddefnyddio System E-bost Myfyrwyr y Brifysgol?
 • Sut y caf gymorth ar gyfer materion cyffredinol ynghylch TG?
 • Mae fy Ngliniadur/Cyfrifiadur/Mac Personol wedi torri, allwch chi ei drwsio?
 • A oes modd i mi anfon ymlaen e-bost o’m cyfrif Prifysgol i gyfrif e-bost arall (e.e. Hotmail)?
 • Sut rwyf yn cysylltu â’r Rhwydwaith Diwifr?
 • Mae gennyf gonsol gemau; a fydd modd i mi fynd ar-lein yn fy ystafell?
 • Mae gennyf Smartphone; a oes modd i mi weld fy nghyfrif e-bost yn y Brifysgol arno?
 • Sut rwyf yn argraffu?

Sut rwyf yn creu fy nghyfrif TG yn YDDS er mwyn defnyddio Moodle a’r E-bost?

Os nad ydych wedi creu cyfrif TG yn YDDS ni fydd modd i chi fewngofnodi ar ein campysau, defnyddio eich cyfrif e-bost Microsoft rhad ac am ddim gyda lle i storio 20GB na mewngofnodi ar Moodle i fanteisio ar adnoddau a deunyddiau addysgu ar-lein.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru cewch e-bost cadarnhau i’ch cyfeiriad e-bost cartref (sef yr un roddwyd gennych wrth wneud cais). Ar ôl derbyn yr e-bost hwn, cewch ddilyn y canllaw isod sy’n eich arwain gam wrth gam trwy’r broses o greu cyfrif TG.

Canllaw ar greu cyfrif TG (Saesneg yn unig)


Rwyf wedi anghofio fy enw defnyddiwr neu fy nghyfrinair? 

Os oes gennych gyfrif TG eisoes ond heb allu mewngofnodi ar eich e-bost/Moodle/Cyfrifiaduron ar y campws am eich bod wedi anghofio eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair, dilynwch y canllawiau isod.

Carden DefnyddiwrEnw Defnyddiwr: hwn fydd eich rhif myfyriwr unigryw ac fel arfer mae’n 7 digid o hyd (e.e. 0101010) Mae’n werth nodi ar eich carden adnabod myfyriwr fod 20 o flaen eich rhif myfyriwr ac ar ei ôl fod digid a ddewisir ar hap. I gael eich rhif myfyriwr ar eich carden anwybyddwch yr “20” ar y dechrau ynghyd â’r digid olaf. Yn yr enghraifft isod 1109876 fyddai’r rhif myfyriwr (enw defnyddiwr). 

Sylwer isod ar y modd y mae’ch enw defnyddir i’w ddefnyddio i fanteisio ar wasanaethau allweddol:

 • Moodle (http://dysgu.ydds.ac.uk/) – eich rhif myfyriwr yw’r enw defnyddiwr e.e. 0101010
 • E-bost – eich cyfeiriad e-bost llawn yw’r enw defnyddiwr e.e. 0101010@myfyriwr.ydds.ac.uk
 • Cyfrifiaduron ar y campws – eich rhif myfyriwr yw’ch enw defnyddiwr e.e. 0101010

Os ydych wedi anghofio eich cyfrinair ewch i’r dudalen Student View yn https://login.tsd.ac.uk/ a chlicio ar y ddolen “wedi anghofio cyfrinair”.

Os ydych ar y campws heb allu defnyddio’r rhyngrwyd am eich bod wedi anghofio cyfrinair naill ai ewch i un o’r cyfrifiaduron mynediad agored a mewngofnodi trwy ddefnyddio “register” yn enw defnyddiwr a "register” yn gyfrinair ac fe’ch arweinir yn syth i’r dudalen StudentView. Neu mae croeso i chi fynd i’r Ddesg Gymorth ar y ddau gampws, a nodir manylion y lleoliadau isod:

 1. Desg Gwasanaethau Caerfyrddin – Y Cwad
 2. Desg Gymorth Llambed – Y  Llyfrgell
 3. Desg Gymorth Llundain - Derbynfa

Beth yw Moodle a sut rwyf yn ei ddefnyddio?

Amgylchedd Dysgu Rhithwir yw Moodle sy’n darparu adnoddau, gwybodaeth a gweithgareddau rhyngweithiol i ‘ch cynorthwyo wrth i chi ddysgu.  Yn ogystal, cewch ddefnyddio Moodle i gadw mewn cysylltiad â’ch cyd-fyfyrwyr trwy fforymau trafod ar-lein a mannau sgwrsio. Gellir defnyddio Moodle ar unrhyw gyfrifiadur sydd â mynediad i’r Rhyngrwyd.

I ddefnyddio Moodle ewch i http://dysgu.ydds.ac.uk/ a mewngofnodi gan ddefnyddio eich rhif defnyddiwr a’ch cyfrinair. Rhoddir manylion ynghylch sut i ddod o hyd i Moodle a mewngofnodi ar y fideo ar-lein hon.

Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi’n llwyddiannus ewch i’r ddolen ganlynol sy’n cynnwys gwybodaeth a dogfennau i’ch helpu i ddechrau arni o ran defnyddio Moodle: Dechrau Arni ac Adnoddau ar gyfer Moodle


Mae modylau ar gyfer Moodle ar goll gennyf – sut y gallaf ychwanegu’r rhain?

Y rheswm tebygol yw nad ydych wedi’ch cofrestru’n llawn ar y modwl sydd ar goll. I ddatrys hyn dylech gysylltu â’r Gofrestrfa, cewch wneud hyn naill ai’n bersonol neu drwy’r e-bost / ffôn a fydd yn gwirio a oes unrhyw wybodaeth ar goll ac yn cwblhau'r broses o'ch cofrestru ar y modwl.

E-bost: registry@ydrindoddewisant.ac.uk

Ffôn:

Campws Caerfyrddin (prif swyddfa): 01267 676716

Campws Llambed: 01570 424831

Campws Llundain: (Kath Brown) 01267 676848

Unwaith y gwneir hyn gall gymryd hyd at 24 awr i’r wybodaeth gyrraedd y Parth Dysgu. Gwelir modylau ar eich tudalen gartref ar Moodle y bore trannoeth. 

Ar ôl cwblhau’r broses hon, os ydych yn parhau i fethu â gweld pob un o’ch modylau, cysylltwch â’r  Ddesg Gymorth TG trwy anfon e-bost i itservicedesk@ydds.ac.uk neu drwy ffonio 0300 500 5055.

Cofiwch: wrth gysylltu ag unrhyw wasanaethau rhaid i chi ddyfynnu eich rhif myfyriwr a / neu godau’r modylau sydd ar goll. 


Beth yw fy nghyfeiriad e-bost?

Eich cyfeiriad e-bost yw’ch rhif myfyriwr (7 digid fel arfer) wedi’i ddilyn gan @myfyriwr.ydds.ac.uk

E.e. 0101010@student.ydds.ac.uk


Sut y caf ddefnyddio System E-bost Myfyrwyr y Brifysgol?

Agorwch borwr ar y we a rhoi: www.myfyriwr.ydds.ac.uk

Neu fel arall, ewch i www.tsd.ac.uk/cy/gwasanaethaugwybodaeth/gwasanaethaugwybodaeth a chlicio ar y ddolen ‘Gwiriwch eich E-bost’.


Sut y caf gymorth ar gyfer materion cyffredinol ynghylch TG?

Cewch gysylltu â Thîm y Ddesg Gymorth trwy ffonio 0300 500 5055, trwy’r e-bost: itservicedesk@ydds.ac.uk neu drwy ffonio’r Ddesg Gymorth (Caerfyrddin: Y Cwad; Llambed: Y Llyfrgell; Llundain:  Y Dderbynfa).

Y rhain yw’r oriau swyddfa:

Dydd Llun – Dydd Iau 08.45 – 17:00; Dydd Gwener 08.45 – 16.30

Mae croeso hefyd i chi fynd i’r wefan ganlynol i gael rhagor o wybodaeth a chanllawiau:

http://www.tsd.ac.uk/en/informationservices/informationservices/


 

Mae fy Ngliniadur/Cyfrifiadur/Mac Personol wedi torri, allwch chi ei drwsio?

Na allwn, gwaetha’r modd. Nid oes gan staff Gwasanaethau Gwybodaeth yswiriant ar gyfer gweithio ar offer personol. Fodd bynnag, mae modd i ni roi ychydig o gyngor i chi ynghylch yr hyn y mae angen i chi ei wneud nesaf i ddatrys eich problem.


A oes modd i mi anfon ymlaen e-bost o’m cyfrif Prifysgol i gyfrif e-bost arall (e.e. Hotmail)?

Oes.

 1. Ar ôl mewngofnodi ar gyfer eich e-bost, cliciwch ar Options (i’r brig ar y dde)> See all Options
 2. Cliciwch ar yr opsiwn i anfon e-bost ymlaen (Forward your email) ar y dde
 3. O dan “Forward my email to” ar waelod y dudalen mewngofnodwch y cyfeiriad yr hoffech anfon eich post ati
 4. Os hoffech i gopi o e-byst a anfonir ymlaen aros yn eich cyfrif  @myfyriwr.ydds.ac.uk gwnewch yn siŵr eich bod yn ticio’r opsiwn Keep a copy of forwarded messages in Outlook Web App
 5. Cliciwch ar Start Forwarding i gadw’ch gosodiadau
 6. Cewch ddychwelyd i’r opsiynau hyn a dewis Stop Forwarding os ydych am beidio ag anfon e-byst ymlaen.

Sut rwyf yn cysylltu â’r Rhwydwaith Diwifr? 

Pan fyddwch ar y campws y rhwydwaith diwifr y mae angen i chi gysylltu ag ef yw CampusNet. I gysylltu bydd angen i chi fewngofnodi’r allwedd ddiogelwch (redwhitegreen). Unwaith y byddwch wedyn yn agor porwr cewch eich atgoffa i fewngofnodi trwy ddefnyddio eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair yn YDDS.

Darparwn hefyd gyfleusterau Eduroam sydd, yn ogystal â chaniatáu i fyfyrwyr a staff o sefydliadau eraill â sefydliadau eraill ar system Eduroam i'w defnyddio ar y campws, hefyd yn galluogi staff YDDS a myfyrwyr i ddefnyddio rhwydwaith diwifr Eduroam pan fyddant yn ymweld â sefydliadau eraill.

I gael rhagor o wybodaeth am gysylltu â’ch rhwydweithiau diwifr ewch i’r dudalen a neilltuwyd ar gyfer gwybodaeth ddiwifr.


Mae gennyf gonsol gemau; a fydd modd i mi fynd ar-lein yn fy ystafell?

Bydd, bydd angen i chi gysylltu â'r Ddesg Gymorth gan ddyfynnu cyfeiriad Mac eich consol gemau er mwyn ei ddefnyddio.  Unwaith y bydd hyn wedi’i gadarnhau, y cyfan y bydd angen i chi ei wneud fydd plygio’r cebl Ethernet i’r pwynt data sefydlog yn yr ystafell. Os nad oes gennych gebl Ethernet galwch yn swyddfa Gwasanaethau Gwybodaeth er mwyn casglu un.


Mae gennyf Smartphone; a oes modd i mi weld fy nghyfrif e-bost yn y Brifysgol arno?

Oes – mae gennym nifer o ganllawiau sy’n dangos i chi sut i gysylltu eich cyfrif e-bost myfyriwr â ffonau call. Mae’r canllawiau’n trafod amryfal ddyfeisiau ffôn call gan gynnwys rhai iPhone http://www.tsd.ac.uk/cy/gwasanaethaugwybodaeth/defnyddio’rcyfleusterautg/e-bost


Sut rwyf yn argraffu?

Mae YDDS yn defnyddio Dyfeisiau Amlswyddogaeth (MFD) sy’n gallu argraffu, copïo a sganio mewn lliw llawn neu mewn du a gwyn.

Er mwyn defnyddio’r gwasanaeth bydd angen eich Carden Adnabod Myfyriwr,eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair yn y Brifysgol a chredyd yn eich cyfrif argraffu/copïo/sganio.  Wrth fewngofnodi ar unrhyw un o’r cyfrifiaduron ar y campws, cysylltir myfyrwyr yn syth â’r ddau giw argraffu:

Konica_DG_BW – Yr argraffydd rhagosodedig a osodir ar gyfer argraffu dwplecs mewn du a gwyn. Pan fyddwch yn argraffu mewn du a gwyn dylech anfon eich gwaith i'r ciw hwn.

Konica_lliw_Colour – Yr argraffydd eilaidd sydd hefyd wedi’i osod ar gyfer argraffu dwplecs a gallwch ddewis argraffu mewn lliw Pan fyddwch yn argraffu mewn lliw dylech anfon eich gwaith i'r ciw hwn a’i ryddhau o beiriant MFD Lliw.

Unwaith yr anfonwch rywbeth i’r naill neu’r llall o’r ciwiau uchod cewch ymweld ag unrhyw un o’r argraffwyr MFD ar y campws a rhyddhau’r gwaith i’w argraffu trwy sweipio eich carden i ddefnyddio’r MFD. Gellir cael rhagor o wybodaeth am argraffu yn ogystal â defnyddio’r argraffwyr MFD i argraffu a sganio ar y we-dudalen benodol ar gyfer Argraffu.