Tales with Tails project

Helen Lewis

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Townhill, Abertawe, SA2 0UT; H.E.Lewis@uwtsd.ac.uk

5ydd Mai 2017

Crynodeb

Mae’r papur hwn yn adrodd ar brosiect ymchwil dulliau cymysg, ar raddfa fach sy’n archwilio menter mewn ysgolion lle mae plant yn darllen i gŵn. Mae’r cyflwyniad yn archwilio a yw cymryd rhan yn y fenter wedi cael effaith ar lefelau darllen disgyblion unigol (a fesurir drwy brofion safonedig) a’u lles – yn enwedig hyder, metawybyddiaeth a safbwyntiau amdanyn nhw’u hunain fel dysgwyr. Mae’n trafod profiad y rhai sy’n trin y cŵn – oedolion sy’n wirfoddolwyr ac wedi ymddeol fel arfer. Roedd gennyf ddiddordeb i weld a fyddai cymryd rhan yn y prosiect yn gwella’u hymdeimlad o les