Creating space for challenge: theory and practice explored through independent research projects

Simon Denison

Coleg y Celfyddydau Henffordd, Folly Lane, Henffordd, HR1 1LT; S.Denison@hca.ac.uk

5ydd Mai 2017

Crynodeb

Darparu Her Academaidd (cyflwyniad 20 munud)

Mae modylau Arfer yn ei Gyd-destun yn fodylau academaidd craidd a gyflwynir i bob myfyriwr ar Lefel 4, Lefel 5 a Lefel 6. Maent yn diweddu gyda myfyrwyr yn ymgymryd â phrosiect ymchwil annibynnol.  Nod y traethawd hir yw galluogi myfyrwyr i:

  • Gaffael gwybodaeth drwy ymchwil annibynnol, eang ac estynedig i ddamcaniaeth feirniadol a diwylliannol, diwylliant ac arfer creadigol.  (Ymchwil)
  • Llunio safbwynt cydlynol ac argyhoeddiadol ar bwnc, wedi’i seilio’n gadarn ar dystiolaeth ymchwil a rhesymu beirniadol.  (Rhesymu Beirniadol)
  • Gwneud synnwyr o ddiwylliant ac arfer creadigol mewn modd treiddgar a dadlennol yn nhermau damcaniaeth feirniadol a diwylliannol a chyd-destun. (Damcaniaeth ac Arfer)
  • Cyfleu achos cymhleth yn eglur ac yn gywir mewn testun estynedig gan ddefnyddio arferion academaidd priodol.  (Cyfathrebu)

Awgryma Simmons (2014) fod ‘rheswm’ yn un bont rhwng damcaniaeth ac arfer a’i fod yn cefnogi myfyrwyr i ail-osod gwybodaeth yn ei chyd-destun.  Cynlluniwyd y traethawd hir i weithio mewn trafodaeth â’r stiwdio a chefnogi myfyrwyr i fynegi'u syniadau drwy ffurfio darn o waith ysgrifenedig cydlynol ac ar yr un pryd galluogi’r mathau o ddysgu trawsffurfiol sy’n gynhenid i feysydd llafur yn seiliedig ar ymchwil (Healey, Jenkins a Lea, 2014).

Mae’r papur hwn yn ystyried rôl 'Arfer yn ei Gyd-destun’ o fewn cwricwlwm y coleg.  Hefyd mae’n gwahodd dialog ynghylch gwaith newydd ar ddewisiadau amgen aml-fodd i draethawd hir.