Cross-curricular approaches to Health and Wellbeing in the secondary school curriculum

Jane Waters

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Townhill, Abertawe, SA2 0UT; jane.waters@pcydds.ac.uk

5ydd Mai 2017

Crynodeb 

Mae’r cwricwlwm ysgol newydd yng Nghymru wrthi’n cael ei ddatblygu i’w gyflwyno’n raddol mewn ysgolion ar gyfer plant 3-16 oed o 2021 ymlaen. Mae Cwricwlwm i Gymru – Cwricwlwm am Oes (Llywodraeth Cymru 2015) wedi ei seilio ar 4 diben i blant a phobl ifanc; mae’r cynnwys wedi ei drefnu trwy gyfrwng chwe Maes Dysgu a Phrofiad, ac un o’r rhain yw Iechyd a Lles.  Datblygiad newydd yng nghwricwla’r DU yw bod cynnwys cwricwlwm penodol cyfartal ei bwysiad wedi ei neilltuo i Iechyd a Lles megis, e.e. y Dyniaethau neu Fathemateg/ rhifedd.  Mae trafodaeth ynghylch a yw hwn yn gam ymlaen (hynny cydnabod pwysigrwydd Iechyd a Lles) neu gam yn ôl (oni ddylid ymgorffori Iechyd a Lles ar draws y cwricwlwm?).

Cefnogodd grant Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a ariannwyd yn fewnol gyfle i feddwl yn drawsgwricwlaidd ynghylch y posibiliadau ar gyfer Maes Dysgu a Phrofiad mewn Iechyd a Lles yng nghyfnod uwchradd ysgolion ac ar draws y cyfnod hwnnw.  Cefnogwyd tîm staff TAR Uwchradd i ddatblygu profiadau dysgu ar gyfer myfyrwyr TAR uwchradd lle cynlluniant a dyfeisiant adnoddau sy’n cefnogi Iechyd a Lles Plant a Phobl Ifanc ac y gallent eu defnyddio yn eu cyd-destunau addysgu.

Disgrifia’r papur hynt y prosiect hyd yn hyn, gan gwestiynu cysyniadau Iechyd a Lles mewn cyd-destunau addysgu a noda’r cynlluniau i ymestyn cipolwg o’r prosiect hw