Developing a Postgraduate Community: the Peer Learning Approach

Christopher Fleming ; Adolfo Martins

1Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Llambed, Ceredigion, SA48 7ED; Christopher.Fleming@uwtsd.ac.uk
2Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Llambed, Ceredigion, SA48 7ED; A.Martins@uwtsd.ac.uk

5ydd Mai 2017

Crynodeb

Mae llawer o anawsterau’n gysylltiedig ag ymchwil ôl-raddedig mewn amgylchedd AU, ac yn rhy aml o lawer bydd rhai ohonynt yn cael eu hesgeuluso.  Mae’r rhain yn cynnwys:  teimladau o arwahanrwydd, ‘syndrom y twyllwr’, cael hyd i gydbwysedd ymchwil/gwaith/bywyd, a delio â’r naid rhwng graddau a addysgir a graddau ymchwil. Mae rhai sgiliau nad ydynt yn cael eu haddysgu o gwbl, a/neu rai materion y gall ymchwilwyr deimlo’n anghyfforddus yn eu trafod â staff academaidd.   

Bydd y papur hwn yn arddangos model gweithio o’r dull dysgu gan gymheiriaid o fewn y Grŵp Ymchwil Ôl-raddedig.  Fe’i traddodir gan grŵp o fyfyrwyr PhD sy’n rhan weithgar o’r gymuned hon wedi’i lleoli ar Gampws Llambed, a byddwn yn trafod yn gryno hanes, dulliau ac amcanion y grŵp.  Trwy wneud hyn ein dymuniad yw tynnu sylw at y gweithgarwch ôl-raddedig sy’n digwydd o fewn Y Drindod Dewi Sant a dulliau i fyfyrwyr ôl-raddedig ddefnyddio’r model dysgu gan gymheiriaid i helpu eu datblygiad.  At hynny, gobeithiwn arddangos cyflawniadau myfyrwyr ôl-raddedig o fewn y grŵp, er mwyn lliniaru effeithiau’r echrydus 'syndrom y twyllwr’.  Trwy draddodi’r papur hwn, ein gobaith yw crynhoi ein cynnydd hyd yn hyn a thrafod dulliau o wella ac ehangu’r model yr ydym wedi'i ddatblygu.