Exploring fear of the future in young adults: An MSc study

Tilly Robinson; Janine O’Reilley; James O’Connor; Kieran Slocum; Faheema Patel; Felicity Page; Ceri Phelps; Paul Hutchings

1Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Townhill, Abertawe, SA2 0UT; trobinson.133746@student.uwtsd.ac.uk

2Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Townhill, Abertawe, SA2 0UT; joreilly.142373@student.uwtsd.ac.uk

3Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Townhill, Abertawe, SA2 0UT; 142259@student.uwtsd.ac.uk

4Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Townhill, Abertawe, SA2 0UT; kslocum.141902@student.uwtsd.ac.uk

5Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Townhill, Abertawe, SA2 0UT; F.Patel@uwtsd.ac.uk

6Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Townhill, Abertawe, SA2 0UT; Felicity.Page@uwtsd.ac.uk

7Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Townhill, Abertawe, SA2 0UT; ceri.phelps@uwtsd.ac.uk

8Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Townhill, Abertawe, SA2 0UT; paul.hutchings@uwtsd.ac.uk

5ydd Mai 2017

Crynodeb

Nod yr astudiaeth hon, a gyflawnwyd yn rhan o astudiaeth ar gyfer y modwl Sgiliau Ymchwil Proffesiynol yn y rhaglen MSc Seicoleg Gymdeithasol ac Iechyd Gymhwysol, oedd archwilio i ba raddau y mae oedolion ifanc yn y DU yn adrodd yn ôl am ofnau neu deimladau o bryder tuag at eu dyfodol yn sgil digwyddiadau gwleidyddol a byd-eang 2016.  Mae llenyddiaeth wedi dangos y teimlai 58 % o bobl ifanc y byddai Brexit yn amharu ar eu dyfodol ac yn achosi problemau yn y dyfodol o ran prynu tŷ neu gael hyd i swydd sefydlog (Mynegai Ieuenctid Blynyddol Ymddiriedolaeth y Tywysog, 2017) tra nad yw mwy na chwarter o oedolion ifanc yn teimlo eu bod â rheolaeth ar eu bywydau, gyda 41% yn fwy pryderus ynghylch bywyd nag yr oedden nhw flwyddyn yn ôl, (Mynegai Ieuenctid Blynyddol Ymddiriedolaeth y Tywysog, 2017).  Roedd y cyfranogwyr yn amrywio o ran oed o 18 - 24 ac wedi cwblhau arolwg ar-lein yn cofnodi data ar ymgysylltu gwleidyddol, pryder am y dyfodol, optimistiaeth, locws rheolaeth, hunaneffeithlonrwydd a defnydd o'r cyfryngau cymdeithasol.   Mae’r casglu data’n parhau ar hyn o bryd ond â mwy na 60 o atebion hyd yn hyn bydd y papur hwn yn adrodd ar ganlyniadau atchweliad hierarchaidd er mwyn dynodi pa newidynnau seicolegol a demograffig sy’n rhagfynegi mwy o ofn am y dyfodol.   Mae dadansoddiad rhagarweiniol o ddata testun rhydd yn awgrymu bod gan bobl ifanc ofnau a phryderon sylweddol am eu dyfodol, a bydd y data hyn yn destun dadansoddiad cynnwys thematig yr adroddir arno yma hefyd.