Exploring the support needs of younger carers of those with Dementia: an MSc study

Zoe Cooke; Ceri Phelps

1Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Townhill, Abertawe, SA2 0UT; zoe.cooke@pcydds.ac.uk

2 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Townhill, Abertawe, SA2 0UT; ceri.phelps@pcydds.ac.uk

5ydd Mai 2017

Crynodeb

Yn fwy ac yn fwy cydnabyddir effaith diagnosis Dementia ar yr unigolyn ac aelodau'r teulu, wrth i ofalwyr yn y teulu ddioddef effeithiau niweidiol ar eu hiechyd meddwl gan nodi ansawdd bywyd gwael (Millenaar et al., 2015). Ychydig o waith ymchwil a gyflawnwyd o ran ymchwilio i’r modd mae aelodau’r teulu’n ymdopi â gofalu am rywun annwyl sydd â Dementia. Cynhaliwyd yr astudiaeth hon ar gyfer traethawd hir MSc ac ar gyfer MSc mewn Seicoleg Gymdeithasol ac Iechyd Gymhwysol yn Y Drindod Dewi Sant Abertawe ac roedd yn cynnwys archwilio ansoddol anghenion lles a chymorth pobl dan 65 sy’n gofalu am rywun sydd â Dementia.  Cynhaliwyd un grŵp ffocws a phedwar cyfweliad manwl a gwnaed Dadansoddiad Deongliadol Ffenomenolegaidd arnynt (Smith & Osborn, 2003). Awgrymodd y dadansoddiad fod gwerth cymorth anffurfiol yn hanfodol i ofalwyr ifanc a oedd yn wynebu heriau unigryw yn rheolaidd, yn enwedig wrth geisio manteisio ar wasanaethau.  Ymdrechodd y cyfranogwyr hefyd i adfyfyrio ar bwysigrwydd eu lles eu hunain a chanlyniadau esgeuluso eu hunan ofal eu hunain. Yn gyffredinol, mae’r data a ddarparwyd yn awgrymu bod rhannu cyngor a phrofiadau ymhlith ei gilydd ar hyn o bryd yn fwy gwerthfawr na chymorth proffesiynol. Dangoswyd hefyd fod pob taith trwy Dementia yn wahanol iawn a bod angen teilwra anghenion gofal unigolion ar gyfer eu sefyllfa. Byddai dull mwy personol o gefnogi’n ddefnyddiol ar gyfer ymyriadau yn y dyfodol sydd wedi eu targedu at gynnig cymorth ar gyfer nifer gynyddol y gofalwyr ifanc yn y DU.