Incidental Learning

Catherine Brown; Shelly Doolan

Poster Cynhadledd

1Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Alex, Abertawe, SA1 5AJ; catherine.brown@uwtsd.ac.uk

2Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Alex, Abertawe, SA1 5AJ;  shelley.doolan@pcydds.ac.uk

Crynodeb

A ninnau’n addysgwyr sydd â chefndir ym maes gwneud, rydyn ni’n deall gwerth a phwysigrwydd dysgu achlysurol yn ddull o ddatgelu a chyfleu gwybodaeth ddealledig. Mae systemau addysgol presennol yn rhoi pwyslais mawr ar raddau, asesu a thablau cynghrair. Daw hyn ar ben y pwysau ar amser cyswllt ac adnoddau ac o’r herwydd, ychydig o le sydd ar gyfer dysgu nad yw ar yr amserlen. Ymhlith y newidiadau pellach ceir effaith newydd technoleg ar ddysgu sydd eto i’w deall yn llawn. Mae ein hymchwil yn ymateb i’r dirwedd addysgol newidiol hon gan geisio datblygu strategaethau i annog dysgu trwy ‘wneud’. 

Bydd y poster yn amlinellu dull sy’n cynnwys creu senarios sy’n seiliedig ar weithdai i alluogi myfyrwyr i gymryd rhan ac arsylwi gwaith ymarferwyr academaidd. Mae hyn yn adlewyrchu gwerth canfyddedig dysgu gweithredol trochi wrth drosglwyddo gwybodaeth ddealledig ac achlysurol sy’n gysylltiedig â phroses crefftau medrus. Byddwn ni’n trafod ffyrdd o annog datblygiad sgiliau myfyrwyr o ran hunan gymhelliant, dysgu annibynnol a chanfyddiad creadigol. Trwy’r gweithdai anffurfiol, caiff y syniad o hierarchaeth myfyriwr o’i gymharu ag addysgwr ei herio ac o ganlyniad, gwyrdroir trefn arferol y darparu.  

Yr honiad yw bod dysgu anffurfiol mewn awyrgylch gweithdai yn hyrwyddo ac yn annog adfyfyrio ar weithredu a dysgu ac yn cyfoethogi symudiad y myfyrwyr at fodd hunangyfeiriol o astudio ar ôl cymathu gwybodaeth ac arbrofi a defnyddio’r wybodaeth trwy ymarfer.