Making links: ideas generation to support individual research journeys

Holland Otik

Coleg y Celfyddydau Henffordd, Folly Lane, Henffordd, HR1 1LT; H.Otik@hca.ac.uk

5ydd Mai 2017

Crynodeb

Gan rannu techneg sydd â’r nod o baratoi myfyrwyr ar gyfer eu traethawd hir, o ran casglu syniadau a chreu mynegiant personol o’r syniadau hyn, defnyddia’r gweithdy hwn addysgeg o'r rhaglen MA Crefftau (Done a Porch, 2014) sy’n adeiladu ar ymchwil gan Mayo (2016) ynghylch gwneud cysylltiadau fel catalydd syniadau.  Mae’r gweithdy’n gwahodd cynadleddwyr i gymryd rhan mewn gweithgaredd cinesthetig sy’n cefnogi dysgu corfforedig, adfyfyrio ac arfer beirniadol.

Yn dilyn arddangosiad, anogir cynadleddwyr i wneud cysylltiadau rhwng lluniau a geiriau o’u dewis eu hunain, ac wedyn i adfyfyrio ar y cysylltiadau hyn a dynodi cysyniadau cyffredinol.  Yn y stiwdio mae sawl diben i dechnegau o’r fath: trawsnewid ‘maes diddordeb’ unigolyn yn syniad i’w archwilio; dynodi safbwyntiau hunan-atblygol; a diffinio cychwyn taith ymchwil.

Mae’r gweithdy’n gofyn sut gallwn ni gefnogi cysylltu damcaniaeth ag arfer drwy arbrofi â methodoleg sy’n annog archwilio unigol a meta-wybyddiaeth ac sy’n hwyluso dechrau ar brosiect ymchwil hunangyfeiriol cydlynus.