Strength and Power Training for the Elderly

Peter Herbert

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Caerfyrddin, Caerfyrddin SA31 3EP ; P.Herbert@pcydds.ac.uk

5ydd Mai 2017

Crynodeb

Canlyniad tebygol lleihad yng ngrym y cyhyrau wrth heneiddio yw cwympo a cholli annibyniaeth. Dangoswyd bod grym y cyhyrau’n lleihau ar gyfradd uwch na’r cryfder wrth heneiddio, sy'n dangos bod angen pennu rhaglenni ymarfer corff a fydd yn cynyddu grym yn ogystal â chryfder. Tuedda rhaglenni traddodiadol ar gyfer pobl hŷn i bennu ymarferion ymwrthedd cymedrol ddwy neu dair gwaith yr wythnos. Rhagdybiwyd gennym y byddai rhaglen 8-wythnos o ymarfer corff dwysedd uchel a gyflawnid unwaith yr wythnos, yn fwy effeithiol na rhaglen draddodiadol o ran cynyddu grym a chryfder mewn menywod dros eu 55 heb unrhyw brofiad hyfforddi pwysau. Dyrannwyd deunaw o fenywod (60 ± 5 mlynedd) yn dri grŵp cyfartal. Cwblhaodd Grŵp 1 (G1) dri ymarfer dwysedd cymedrol 3 x 10 tro, ddwywaith yr wythnos am wyth wythnos. Cyflawnodd Grŵp 2 (G2) yr un ymarferion yn union â G1, ond gan wneud 3 x 8-12 tro 70% un uchafswm ail-wneud, unwaith yr wythnos nes bod y cyhyrau’n pallu. Gweithredodd Grŵp 3 (G3) yn rheolaeth anweithgar. Yn y sesiynau cafwyd tri ymarfer, gan sicrhau  ymarfer ar y corff cyfan. Cynyddodd grym absoliwt yn G1 o 1109 ± 205 W i 1244 ± 222 W a chynyddodd cryfder absoliwt o  231 ± 45 kg i  267 ± 34 kg o gymharu’r sefyllfa cyn yr hyfforddiant â’r un wedyn. (P < 0.05). Cynyddodd grym absoliwt G2 o 1008 ± 215 W i 1269 W ± 198 W a chynyddodd cryfder absoliwt o  201 ± 28 kg i  258 ± 34 kg o gymharu’r sefyllfa cyn yr hyfforddiant â’r un wedyn. (P < 0.01). Nid oedd unrhyw newidiadau sylweddol mewn grym neu gryfder yn G3 (P > 0.05). Roedd cynyddiadau grym a nerth yn sylweddol uwch yn G2 na G1 (P > 0.01). Dangosodd y canlyniadau fod yr ymarferion dwysedd uwch yn sicrhau cynyddiadau uwch o ran grym a chryfder na’r rhaglenni a argymhellwyd yn fwy yn draddodiadol.