The Digitisation and Preservation of Welsh Heritage

Julian Hainsworth;John Caroll

1Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Abertawe, Cyfnewidfa Ddylunio ALEX , Heol Alexandra, Abertawe, SA1 5DU; Julian.Hainsworth@uwtsd.ac.uk

2Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Abertawe, Cyfnewidfa Ddylunio ALEX , Heol Alexandra, Abertawe, SA1 5DU; John.Carroll@uwtsd.ac.uk

5ydd Mai 2017

Crynodeb

Nod y prosiect hwn yw diogelu’n ddigidol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol safle treftadaeth neu  heneb yng Nghymru sydd mewn perygl o gael ei ddifrodi (ymhellach) neu ei ddinistrio gan ffactorau megis y canlynol (ond heb fod yn gyfyngedig i’r rhain): erydu arfordirol, lefelau’r môr yn codi, ehangu trefol neu fandaliaeth. Cyflawnir hyn gan ddefnyddio offer a thechnegau sganio 3D sydd ar gael ac yn fforddiadwy ar hyn o bryd i greu fersiwn digidol 3D o’r safle neu’r heneb y gellir ei storio’n ddigidol i genedlaethau presennol a chenedlaethau’r dyfodol gael mynediad iddo a’i ddefnyddio. Un o brif fuddion diogelu safleoedd treftadaeth a henebion yn ddigidol yw bod y dull yn un annistrywiol  a bydd yn gadael y safle gwreiddiol heb ei gyffwrdd, er mwyn i’r genhedlaeth bresennol allu parhau i fwynhau’r safle, dysgu oddi wrtho a’i werthfawrogi yn ei gyflwr cyfredol.

Nod eilaidd y prosiect yw profi amrywiaeth o offer a thechnegau sganio 3D sydd ar gael ac yn fforddiadwy ar hyn o bryd, megis sganio â chamera stereo a ffotogrametreg, ac asesu eu gallu a’u cywirdeb wrth ddigideiddio safleoedd treftadaeth a henebion. Bydd hyn yn caniatáu i astudiaethau a phrosiectau yn y dyfodol yn y maes hwn fod â chost economaidd isel i’r sefydliadau sy’n dymuno cymryd rhan ynddynt.