The Life Design Evaluation Project: An update

Kate Williams; Ceri Phelps; Paul Hutchings

1Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Townhill, Abertawe, SA2 0UT;   kate.williams@uwtsd.ac.uk

2Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Townhill, Abertawe, SA2 0UT;  ceri.phelps@uwtsd.ac.uk

3Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Townhill, Abertawe, SA2 0UT;  paul.hutchings@uwtsd.ac.uk

4ydd Mai 2017

Crynodeb

Mae’r Ysgol Seicoleg yn Y Drindod Dewi Sant wedi bod yn gweithio gyda thîm Profiadau Myfyrwyr y Brifysgol i wneud gwerthusiad o fenter Dylunio Bywyd, sydd wedi mynd i’r afael â’r angen sydd ar fyfyrwyr am gymorth ychwanegol wrth iddynt wneud penderfyniadau ynghylch eu dyfodol a manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd a gânt tra byddant yn y Brifysgol er mwyn paratoi ar gyfer eu dyfodol.  Dosbarthwyd cyfres o holiaduron i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf o dair Ysgol wahanol yn y Brifysgol ar hyd blwyddyn academaidd 2015/2016.  Ynghyd â holiadur sylfaenol yn cofnodi nodweddion cymdeithasol-ddemograffig a seicolegol craidd, roedd yr holiaduron gwerthuso’n mesur y lefelau hunan-barch, hunan-effeithlonrwydd ac optimistiaeth ynghylch gyrfa a nodwyd gan y myfyrwyr, yn ogystal â defnyddioldeb ymddangosiadol y sesiwn Dylunio Bywyd a’r ymgysylltu â menter ehangach Dylunio Bywyd.  Seilir y dadansoddiad terfynol ar ddata gan 130 o fyfyrwyr.  O’r sampl honno, cymerodd 62 myfyriwr ran yn y sesiwn Dylunio Bywyd yn ystod Semester Un, a 68 yn cymryd rhan yn y sesiwn yn ystod Semester Dau. Yn y gynhadledd y llynedd, cyflwynodd y tîm ganfyddiadau cychwynnol yr astudiaeth.  Bydd y cyflwyniad eleni’n darparu diweddariad ar y canfyddiadau hynny a’r deilliannau terfynol.  Yn gyffredinol maent yn awgrymu bod myfyrwyr yn ystyried bod y sesiwn o gymorth ond heb unrhyw effaith sylweddol ar ddeilliannau seicogymdeithasol.