The Use of Formative Assessment in Improving Attainment and Retention

Gregory Owen

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Mount Pleasant, Abertawe SA1 6ED; gregory.owen@uwtsd.ac.uk

5ydd Mai 2017

Crynodeb

Cafwyd ar ddeall ers cryn amser bod defnyddio asesiadau ffurfiannol wrth ddysgu ac addysgu yn dod â buddion sicr o ran cyrhaeddiad ac ymgysylltu â dysgwyr mewn sefydliadau uwchradd ac AB.  At hynny, mae gwelliannau diweddar mewn systemau e-ddysgu ffurfiannol i israddedigion wedi dangos y gwelwyd gwell canlyniadau cyrhaeddiad ar gyfer dysgwyr sy’n ymgymryd ag asesiadau ffurfiannol ychwanegol ac sydd o’r herwydd yn derbyn adborth cyson.

Bwriad y papur hwn yw mynd i’r afael ag arferion newidiol wrth draddodi darlithoedd peirianneg i israddedigion, o ddulliau hanesyddol ‘sialc a siarad’ i ddosbarthiadau lle’r dysgwr sy’n arwain a’r darlithydd yn troi’n hwylusydd dysgu.  Mae technegau a ddatblygwyd yn ddiweddar wedi’u gweithredu yma i yrru’r newid hwn a defnyddio asesu ffurfiannol ynghyd ag adborth adeiladol a chyson yn fodd i ganiatáu i ddysgwyr gymryd perchnogaeth ar eu dysgu eu hunain.  

Mae asesiadau ffurfiannol wedi’u defnyddio i ddatblygu ‘marciau asesiadau a fesurwyd’ a 'marciau asesiadau targed’ ar gyfer dysgwyr unigol gydag adborth ysgrifenedig cysylltiedig.  Mae dysgwyr wedi’u grymuso gyda’r wybodaeth ynghylch pa mor dda maent yn ei wneud yng nghyswllt eu marc targed a pha gamau adfer y mae angen iddynt eu cymryd er mwyn cyrraedd/gwella ar eu marc targed.  

Cafwyd adborth cadarnhaol yn sgil treialon cychwynnol gan ddysgwyr sy’n ymgymryd â’r broses ac sy’n canolbwyntio ar gyflawni’u potensial. Fodd bynnag, mae angen ystyried gwaith pellach er mwyn ennyn diddordeb dysgwyr llai ymrwymedig drwy’r Amgylchedd Dysgu Rhithwir a ffurfiau eraill ar amgylcheddau dysgu.