Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cwrs Gwella Sgiliau Iaith  -  Cwrs Dwys i wella eich sgiliau Cymraeg

Hoffech chi ddysgu Cymraeg?

Lampeter bike crosses bridge

IAITH NEWYDD: CYFLEOEDD NEWYDD

 

Cwrs yr Haf 2019

15fed - 22ain o Orffennaf 2019 

Bob gwanwyn a haf,  trefna Rhagoriaith gyrsiau iaith dwys o wythnos ar gyfer dysgwyr o oedolion. Cyflawnir y gwaith dysgu gan diwtoriaid prifysgol profiadol sy’n arbenigo mewn dysgu’r Gymraeg fel ail iaith.

Y mae ein cyrsiau dwys yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd eisiau dysgu a siarad yr iaith mewn byr o dro. Erbyn diwedd y cyrsiau, mae gan y myfyrwyr ddealltwriaeth drwyadl o’r iaith, gramadeg, geirfa a phatrymau ynganiad. Rhoddir pwyslais ar ddatblygu’r gallu i fynegi eich hun er mwyn cynyddu hunan hyder, rhuglder a’r gallu i ddefnyddio’r iaith tu allan i’r dosbarth.

Rhoddir sylw personol i unigolion o fewn y dosbarthiadau bach gyda phwyslais ar weithio mewn parau ac mewn grwpiau. Rydym bob amser yn ymdrechu i wneud y dysgu’n brofiad pleserus, hwyliog a heriol er mwyn ysgogi unigolion i weithio’n galed a chael canlyniadau!

Mae’r myfyrwyr i gyd yn rhannu’r un nod o gyflawni’r freuddwyd o lwyddo i siarad yr iaith yn rhugl. Wrth gwrs, y mae’r ffaith fod y Brifysgol wedi ei lleoli mewn ardal Gymraeg ei hiaith yn cynnig cyfle arbennig i ddysgwyr wrth ymarfer eu Cymraeg. Mae'r cyrsiau’n gyrsiau prifysgol achrededig.

Y ffordd berffaith i ddysgu Cymraeg; lle gellir ymgolli yn yr iaith.

Mae’r lefelau canlynol fel arfer ar gael, yn ôl y galw:

Grŵp 1

Dosbarthiadau i ddechreuwyr. Pwyslais mawr ar sgwrsio yn Gymraeg yn cynnwys – yn trafod manylion personol a digwyddiadau yn y gorffennol.

Grŵp 2

Cyfle i ehangu eich sgiliau siarad – yn cynnwys trafod y teulu, gwaith a diddordebau.

Grŵp 3

Mae’r pwyslais ar siarad yn parhau, ond cyflwynir ychydig mwy o ysgrifennu, darllen a gwrando. Dylech allu sgwrsio am bethau pob dydd yn weddol ddidrafferth erbyn diwedd y lefel hon.

Grŵp 4

Byddwch yn dal i ganolbwyntio ar sgiliau llafar, ond yn raddol, byddwch yn dod ar draws radio, teledu a phapurau newydd Cymraeg. Bydd y cyrsiau hyn hefyd yn eich helpu i ysgrifennu Cymraeg at wahanol bwrpasau.‌

Grŵp 5

Cwrs Gwella Sgiliau Iaith.  Mae'r dosbarth hwn yn addas ar gyfer Cymry Cymraeg a dysgwyr rhugl eu Cymraeg sydd wedi cyrraedd lefel hyfedredd. Bydd y dosbarthiadau’n canolbwyntio ar wahanol bwyntiau gramadegol ac amrywiaeth o gyweiriau. Bydd y cwrs hwn yn eich cynorthwyo i adnabod a chywiro’r  gwallau mwyaf cyffredin yn eich gwaith. Cewch gyfle hefyd i ymarfer eich sgiliau llafar.

Pris y cwrs (5 diwrnod) £250

Amserlen

  • 9:30   - 10:45 Dosbarth
  • 10:45 - 11:15 Amser Coffi
  • 11:15 - 12:30 Dosbarth
  • 12:30 - 1:30 Cinio
  • 1:30   - 2:45 Dosbarth
  • 2:45   - 3:15 Amser te
  • 3:15   - 4:30 Dosbarth

Trefnir adloniant gyda’r nos ac ymweliad i atyniad lleol er mwyn cyfoethogi ymwybyddiaeth o ddiwylliant a chymdeithas Gymraeg a Chymreig.

Bydd y cyflwyniad ar fore Llun am 10.00 o’r gloch a bydd dosbarthiadau’n dilyn.

Daw’r Cwrs i ben am 3.30 prynhawn Gwener gyda chyflwyno’r tystysgrifau.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

Gwen Davies
01570 424898 | g.j.davies@pcydds.ac.uk

Mae llety ar gael yn ystod y Cwrs Cymraeg, ystafell wely gydag ystafell ymolchi, brecwast ar foreau Mawrth, Mercher, Iau a Gwener, a swper nos ar nosweithiau Llun, Mawrth, Mercher ac Iau tua £230.

Os ydych am aros yn y Brifysgol, rhaid archebu ystafell tair wythnos cyn y Cwrs. Byddwch yn derbyn anfoneb am y pecyn llety ar ôl cofrestru. Gellir gweld yr ystafelloedd ar ein gwefan:

Llety ar Gampws Llanbed

Campws Llanbed