Beth Dylwn i ei Wneud Nesaf?


Sut i wneud cais am Astudiaethau Ymchwil

Mae’r brifysgol yn cynnig y graddau ymchwil a ganlyn

 • Meistr mewn Athroniaeth drwy Ymchwil (MPhil)
 • Meistr mewn Ymchwil (Mhres)
 • Doethur mewn Athroniaeth drwy Ymchwil (PhD)
 • Doethur Athroniaeth drwy Waith Cyhoeddedig
 • Doethuriaethau Proffesiynol

Am fanylion meysydd diddordeb, arbenigedd a chyhoeddiadau  aelodau’r staff, ewch i'r dudalen meysydd diddordeb neu dudalennau’r Ysgol Academaidd

Rydym yn argymell bod darpar fyfyrwyr yn cysylltu ag Ysgol neu Gyfadran berthnasol eu maes pwnc am drafodaeth anffurfiol ynghylch eu cynnig ymchwil cyn gwneud cais ffurfiol. Drwy hyn, byddwn y gallu gweld a oes aelod o staff ar gael a fyddai'n gallu goruchwylio eich ymchwil.

Cwblhewch y ffurflen gais isod neu cysylltwch ag admissions@uwtsd.ac.uk.

Cais Ymchwil Ôl-raddedig


Rhaid cefnogi pob ffurflen gais gan y dogfennau perthnasol, gan gynnwys geirdaon, pasbort ardystiedig a thystysgrifau cymwysterau ardystiedig, i sicrhau y gellir ei phrosesu mewn da bryd ar gyfer y dyddiad cofrestru gofynnol. Efallai y bydd oedi yn y broses ymgeisio os nad yw’r holl ddogfennau wedi’u cynnwys.

Mae yna 3 phwynt derbyn y flwyddyn ar gyfer ymgeiswyr ymchwil ac fe ddylech gyflwyno’ch cais i’r Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig cyn y dyddiad cau perthnasol. Rydym yn argymell bod pob ymgeisydd yn cysylltu â’r Ysgol neu Gyfadran cyn gwneud cais i drafod eu cynnig ymchwil a sicrhau bod yna arbenigedd academaidd priodol ar gyfer eich maes pwnc.

Dyddiad dechrau:

01 Hydref

01 Chwefror

01 Mehefin

Gwnewch gais cyn:

01 Awst

01 Tachwedd

01 Ebrill

Ar hyn o bryd cynigir y rhaglen DBA ar gampws Llundain fel rhaglen llawn amser. Mae hon yn rhaglen boblogaidd a chanddi nifer cyfyngedig o leoedd ac felly dylech wneud eich cais mor gynnar â phosibl i'r Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig os ydych chi’n dymuno gwneud cais am ddyddiad dechrau penodol.

Sut i Wneud Cais

 1. Trafodwch eich cais a’ch syniadau prosiect gyda’r Gyfadran Busnes a Rheolaeth
 2. Cwblhewch y ffurflen gais AP4 (uchod)
 3. Anfonwch eich ffurflen gais a’r holl ddogfennau perthnasol i’r Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig

Mae’r tablau isod yn amlinellu’r amseroedd hwyraf y dylech gyflwyno’ch cais ar gyfer y radd a'r dogfennau eraill i'w hystyried ar gyfer y dyddiad dechrau perthnasol.

Dechrau ym mis Chwefror 2017

Rhaglen

Dyddiad dechrau

Dyddiad gorffen

Cofrestru

Meistr

13/02/2017

12/04/2018

13-17 Chwef 2017

Baglor

13/02/2017

14/02/2020

13-17 Chwef 2017

DBA

01/02/2017

31/01/2020

1 Chwef 2017  

 

 

Meistr a Baglor

DBA

 

 

Tu Allan i’r DU

Yn y DU

Tu Allan i’r DU

Yn y DU

Diwrnod olaf ar gyfer derbyn ceisiadau

06/01/2017

13/01/2017

03/01/2017

03/01/2017

Diwrnod olaf cyhoeddi CAS 

20/01/2017

27/01/2017

10/01/2017

17/01/2017


 Dechrau ym mis Mehefin 2017

Rhaglen

Dyddiad dechrau

Dyddiad gorffen

Cofrestru

Meistr

12/06/2017

11/08/2018

12 - 16 Mehefin 2017

Baglor

12/06/2017

11/06/2020

12 - 16 Mehefin 2017

DBA

01/06/2017

31/05/2020

1 Mehefin 2017  

 

 

Meistr a Baglor

DBA

 

Tu Allan i’r DU

Yn y DU

Tu Allan i’r DU

Yn y DU

Diwrnod olaf ar gyfer derbyn ceisiadau

08/05/2017

15/05/2017

27/04/2017

04/05/2017

Diwrnod olaf cyhoeddi CAS 

22/05/2017

29/05/2017

11/05/2017

18/05/2017


Dechrau ym mis Hydref 2017

Rhaglen

Dyddiad dechrau

Dyddiad gorffen

Cofrestru

Meistr

09/10/2017

08/12/2018

9 - 13 Hydref 2017

Baglor

09/10/2017

18/10/2020

9 - 13 Hydref 2017

DBA

01/10/2017

31/09/2020

2 Hydref 2017

 

 

Meistr a Baglor

DBA

 

Tu Allan i’r DU

Yn y DU

Tu Allan i’r DU

Yn y DU

Diwrnod olaf ar gyfer derbyn ceisiadau

04/09/2017

11/09/2017

28/08/2017

04/09/2017

Diwrnod olaf cyhoeddi CAS 

18/09/2017

25/09/2017

11/09/2017

18/09/2017


Mae’r DBA yn gynllun gradd 3 blynedd, llawn amser, lefel 8 sy’n cynnwys 1 flwyddyn o fodylau a addysgir a 2 flynedd o ymchwil. Mae mynychu campws Llundain ar gyfer y modylau a’r cyfarfodydd goruchwylio yn hanfodol. Caiff ymgeiswyr ond weithio’n rhan amser ar gyfer y cynllun gradd hwn a dangos tystiolaeth o 3 blynedd o brofiad gwaith fel rheolwr.

Am wybodaeth bellach ar y rhaglen DBA, cysylltwch â’r Cydlynydd Rhaglen, Dr Jill Venus yn  j.venus@tsd.ac.uk neu'r Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig. I wneud cais, anfonwch e-bost i londonadmissions@tsd.uwtsd.ac.uk

Gallwch edrych ar wefan y Llywodraeth a fydd yn dweud wrthych beth yw'r amseroedd prosesu ar gyfer eich gwlad: https://www.gov.uk/visa-processing-times

 • Dewiswch y wlad
 • Dewiswch System Seiliedig ar Bwyntiau
 • Dewiswch Haen 4 PBS

Meini Prawf Academaidd

 1. Rhaid i ymgeisydd feddu ar radd Meistr neu radd anrhydedd ail ddosbarth uwch mewn cymhwyster perthnasol i’r rhaglen ddoethuriaeth.
 2. Rhaid bod gan ymgeisydd sy’n gwneud cais ar gyfer y Doethuriaethau Proffesiynol feddu ar y profiad gwaith priodol (er enghraifft, ar gyfer y DBA byddai hyn yn golygu o leiaf 3 blynedd o brofiad rheoli perthnasol i’r maes ymchwil).
 3. Os bydd ymgeisydd yn gwneud cais ar gyfer y Ddoethuriaeth Gweinyddiaeth Busnes (DBA), dylai'r swydd bresennol fod yn berthnasol i'r maes ymchwil.
 4. Mae’n rhaid bod ymgeisydd sydd ar raglen AU ar hyn o bryd fod wedi cael u dyfarniad cyn inni allu gwneud cynnig ar gyfer rhaglen ymchwil.

Mae’r Ddoethuriaeth mewn Arfer Proffesiynol (DProf) yn integreiddio astudiaethau lefel ddoethuriaeth rhan amser gydag arfer proffesiynol parhaus. Mae’n rhaglen rhan amser ar gyfer y rheiny sydd mewn gwaith, ac yn ffordd ddelfrydol o astudio ar lefel doethuriaeth wrth gynnal ymrwymiadau proffesiynol. Mae’r rhaglen ar agor i ymarferwyr a chanddynt o leiaf pum mlynedd o brofiad mewn rôl broffesiynol sylweddol, ac sy’n meddu ar radd ail ddosbarth uwch, yn ogystal â gradd meistr neu gyfwerth hefyd, yn ddelfrydol.

Cydrannau Rhaglenni

Rhan 1 (hyd tua 2 flynedd, rhan amser):

Dyma ran y rhaglen a addysgir, ac fe’i cyflwynir drwy weithdai preswyl (fel arfer, 3 gweithdy pedwar diwrnod y flwyddyn, a gynhelir ar gampws Llambed), wedi’i gefnogi gan ddysgu.

Mae Rhan 1 yn cynnwys dau fodwl Lefel 7 30 credyd:

 • ‘Ymagweddau at Ymchwil a Chyfathrebu Academaidd’
 • ‘Adolygiad o Ddysgu Proffesiynol’

Mae modylau dewisol pellach sydd ar  gael yn caniatáu ichi astudio agweddau ansoddol a meintiol mwy manwl o fethodoleg ymchwil, ynghyd ag agweddau ar ddysgu proffesiynol. Fodd bynnag, gall ymgeiswyr  a chanddynt hyfforddiant helaeth mewn dulliau ymchwil wneud cais i ymuno â'r rhaglen ar lefel uwch a gall hyn gwtogi ar y cyfnod astudio cyffredinol, a lleihau costau.

Rhan 2 (hyd tua 4 blynedd, rhan amser):

Dyma ran allweddol y rhaglen sy'n ffocysu ar ymchwil, ac mae cymorth academaidd wedi'i seilio ar gyswllt goruchwylio misol, naill ai mewn person, neu dros y ffôn neu ddulliau cyfathrebu ar-lein.

Mae hyn yn cynnwys dau fodwl Lefel 8 gorfodol:

 • ‘Cynnig Ymchwil Ymarferydd Uwch' (30 credyd)
 • ‘Prosiect ymchwil seiliedig ar waith’ (330 credyd; 60,000 o eiriau)

Hyd yma, mae pob grŵp DProf wedi dechrau’r rhaglen ym mis Chwefror/Mawrth, a chynhelir gweithdai preswyl fel arfer ar ddechrau mis Mawrth, dechrau Mehefin, canol mis Hydref.

Ffioedd

Mae ffioedd y radd yn amodol ar nifer y credydau safon uwch y gellir eu derbyn. Bydd y ffioedd yn cael eu trafod gydag ymgeiswyr yn unigol.

Sut i Wneud Cais

 1. Trafodwch eich cais a'ch syniadau prosiect gydag Athrofa Dysgu Seiliedig ar Waith Cymru
 2. Cwblhewch ffurflen gais (ar gael yn: Ffurflen Gais Ymchwil Ôl-raddedig
 3. Anfonwch eich ffurflen gais a’r holl ddogfennau perthnasol i’r Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig (e-bost: admissions@uwtsd.ac.uk)

Cysylltwch â ni

Am ragor o wybodaeth sy’n gysylltiedig â’r rhaglen, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen yn Athrofa Dysgu Seiliedig ar Waith Cymru:

Dr Christine Davies; e-bost: Christine.davies@uwtsd.ac.uk

Ffôn  +44 (0)1267 225148

Mae’r manylion uchod ar gael i’w lawrlwytho fel ffeil PDF

Doctorate in Professional Practice