Lefelau Cymwysterau

Tystysgrif Addysg Uwch (TystAU) - Lefel 4

Mae Tystysgrif Addysg Uwch yn gymhwyster Lefel 4 ac mae’n gyfwerth â blwyddyn gyntaf rhaglen radd anrhydedd amser-llawn. I gyflawni’r cymhwyster, mae’n rhaid i fyfyrwyr gael o leiaf 120 credyd. Gall cwblhau Tystysgrif Addysg Uwch yn llwyddiannus arwain i mewn i ail flwyddyn Gradd Sylfaen neu raglen radd anrhydedd briodol.

Diploma Addysg Uwch (Dip AU) - Lefelau 4 a 5

Mae Diploma Addysg Uwch yn gymhwyster Lefel 5 ac mae’n gyfwerth â dwy flynedd gyntaf rhaglen radd anrhydedd amser llawn. I gyflawni’r cymhwyster, mae’n rhaid i fyfyrwyr gael o leiaf 240 credyd. Gall cwblhau Diploma Addysg Uwch yn llwyddiannus arwain i mewn i drydedd flwyddyn rhaglen radd anrhydedd briodol.

Gradd Sylfaen (FdA / FdSc) - Lefelau 4 a 5

Mae Gradd Sylfaen yn gymhwyster cysylltiedig â chyflogaeth ar lefel addysg uwch. Fe’i dyluniwyd i roi i unigolion y sgiliau a’r wybodaeth lefel uwch sy’n bodloni anghenion y cyflogwr yn ogystal â rhoi’r cyfle i’r unigolyn ddatblygu’n bersonol ac yn broffesiynol. Mae’n rhannol seiliedig ar waith ac mae prosiectau ac aseiniadau’n berthnasol i rôl yr unigolyn yn y gweithle. I gyflawni’r cymhwyster, mae’n rhaid i fyfyrwyr gael o leiaf 240 credyd. Gall cwblhau Gradd Sylfaen yn llwyddiannus arwain i mewn i drydedd flwyddyn rhaglen radd anrhydedd briodol.

Tystysgrif a Diploma Cenedlaethol Uwch (HNC / HND) Lefelau4 a 5

Dylunnir Tystysgrifau Cenedlaethol Uwch a Diplomâu Cenedlaethol Uwch i fod yn seiliedig ar waith ac yn alwedigaethol eu natur. Yr hyn sy’n gwneud HNCau a HNDau yn wahanol i radd baglor yw mai sylfaen y ddau gymhwyster yma yw sicrhau bod myfyrwyr yn cael sgiliau a gwybodaeth ar gyfer gyrfa mewn diwydiant cysylltiedig. Gellir cwblhau’r cymwysterau hyn o fewn dwy flynedd yn amser llawn. Mae yna opsiwn i fyfyrwyr ag ymrwymiadau personol neu broffesiynol gwblhau’r ddau gymhwyster yn rhan-amser.

Gradd Baglor (BA / BSc / BEng) - Lefelau 4, 5, 6

Mae gradd anrhydedd Baglor yn gymhwyster Lefel 6 ac fel arfer mae’n galw am dair blynedd o astudiaethau amser llawn. Mae’r rhan fwyaf o raglenni’n fodiwlaidd, ac felly maent ar gael yn rhan-amser, naill ai’n ystod y dydd, neu gyda’r nos ac weithiau ar ddydd Sadwrn. I gyflawni’r cymhwyster, mae’n rhaid i fyfyrwyr gael o leiaf 360 credyd.

Tystysgrif i Raddedigion (‘Grad Cert’) a Diploma i Raddedigion (‘Grad Dip’) - Lefel 6

Dyluniwyd Tystysgrifau a Diplomâu i Raddedigion ar gyfer y rheiny sydd eisoes wedi cael cymhwyster Lefel 6 mewn disgyblaeth arall. I gyflawni’r cymhwyster, mae’n rhaid i fyfyrwyr gael o leiaf 60 credyd (ar gyfer y Dystysgrif) neu 120 credyd (ar gyfer y Diploma).

Tystysgrif Addysg i Raddedigion / Tystysgrif Broffesiynol  mewn Addysg (TAR) - Lefel 6

Mae’r TAR yn gymhwyster Lefel 6 a ddyluniwyd i raddedigion sy’n dymuno hyfforddi i fod yn athrawon. I gyflawni’r cymhwyster, mae’n rhaid i fyfyrwyr gael o leiaf 120 credyd.

Tystysgrif i Raddedigion (PG Cert) - Lefel 7

Mae Tystysgrif i Raddedigion yn gymhwyster Lefel 7 a ddyfernir i ymgeiswyr sydd wedi cael o leiaf 60 credyd, naill ai fel dyfarniad a enwir neu’n rhan o astudiaethau tuag at radd Meistri yn y Brifysgol.

Diploma i Raddedigion (PG Dip) - Lefel 7

Mae Diploma i Raddedigion yn gymhwyster Lefel 7 a ddyfernir i ymgeiswyr sydd wedi cael o leiaf 120 credyd, naill ai fel dyfarniad a enwir neu’n rhan o astudiaethau tuag at radd Meistri yn y Brifysgol.

Gradd Meistri (MA / MSc / MTh / MBA / MEng / MSc) - Lefel 7

Mae gradd Meistri’n gymhwyster Lefel 7 a ddyfernir i ymgeiswyr sydd wedi cael o leiaf 180 credyd, gyda 60 o’r credydau hyn yn cynnwys darn estynedig o waith ymchwil neu astudiaeth ddofn debyg.

Meistr Gweinidogaeth (MMin) - Lefel 7

Mae’r MMin yn gymhwyster Lefel 7 a ddyfernir i ymgeiswyr sydd wedi cyflawni o leiaf 180 o gredydau a addysgir.

Meistr Ymchwil (MRes) - Lefel 7

Mae’r MRes yn gymhwyster Lefel 7 a ddyfernir i ymgeiswyr sydd wedi cael o leiaf 180 credyd, gyda 120 o’r credydau hyn yn cynnwys darn estynedig o waith ymchwil.

Meistr Athroniaeth (MPhil) - Lefel 7

Mae’r MPhil yn gymhwyster Lefel 7 a ddyfernir i ymgeiswyr sydd wedi cwblhau’n llwyddiannus rhaglen o astudiaethau ac ymchwil uwch, a bernir bod canlyniad hyn yn werthusiad ac yn ddadansoddiad beirniadol o gorff o wybodaeth ac yn/neu’n gyfraniad gwreiddiol at ddysgu neu wybodaeth. Cyflwynir y gwaith ymchwil ar ffurf traethawd ymchwil 60,000 o eiriau, wedi’i gwblhau o fewn 2 neu 3 blynedd ( i fyfyrwyr sy’n astudio’n amser llawn).

Doethuriaeth Athroniaeth (PhD) - Lefel 8

Mae’r PhD yn gymhwyster Lefel 8 a ddyfernir i ymgeiswyr sydd wedi cwblhau’n llwyddiannus rhaglen o astudiaethau ac ymchwil uwch, a bernir bod canlyniad hyn yn cyfrif fel cyfraniad gwreiddiol at ddysgu neu wybodaeth. Cyflwynir y gwaith ymchwil ar ffurf traethawd ymchwil 100,000 o eiriau, wedi’i gwblhau o fewn 3 i 5 mlynedd (i fyfyrwyr sy’n astudio’n amser llawn.)

Doethuriaeth Broffesiynol

Mae’r Ddoethuriaeth Broffesiynol yn gymhwyster Lefel 8 sy’n integreiddio gwybodaeth broffesiynol ac academaidd. Fe’i dyfernir i ymgesiwyr sydd wedi cwblhau’n llwyddiannus rhaglen astudio a addysgir a gwaith ymchwil sy’n cynnwys 540 credyd ar Lefel 7 ac 8, gydag o leiaf 360 o’r credydau hyn ar Lefel 8. Cyflwynir y gwaith ymchwil ar ffurf traethawd ymchwil 60,000 o eiriau a (lle bo’n briodol) portffolio, wedi’i gwblhau o fewn 3 i 5 blynedd (i fyfyrwyr sy’n astudio’n amser llawn).

PhD trwy Waith a Gyhoeddir

Caiff y rheoliadau sy’n gysylltiedig â’r cymhwyster hwn eu cyhoeddi yn y Llawlyfr Ansawdd Academaidd.