Hafan YDDS  -  Ystafell Newyddion  -  Dathliadau Daucanmlwyddiant

Dathliadau Daucanmlwyddiant

Man Geni Addysg Uwch yng Nghymru

Dathlu Daucanmlwyddiant Addysg Uwch yng Nghymru

 

Yn 2022, bydd Y Brifysgol yn dathlu 200 mlynedd o addysg uwch yng Nghymru

Mae'r daucanmlwyddiant yn coffáu sefydlu Coleg Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan ar 12 Awst 1822 trwy osod y garreg sylfaen sy'n nodi dechrau addysg uwch yng Nghymru. Rydym yn falch o'n hanes a sut mae wedi llunio'r Brifysgol yr ydym heddiw. O'r hadau a heuwyd yn Llambed dros ddwy ganrif yn ôl, a datblygiad ein campysau, rydym wedi tyfu i fod yn Brifysgol aml-gampws, sector deuol sy'n darparu rhaglenni galwedigaethol berthnasol mewn partneriaeth â chyflogwyr.

Mae gan ein campysau gynnig a chymeriad nodedig

Mae ein campysau yn Llambed, Caerfyrddin, Abertawe, Caerdydd, Llundain a Birmingham yn nodedig yn eu cynnig a'u cymeriad academaidd ac wedi esblygu i ddiwallu anghenion y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu. Maent yn darparu mynediad i addysg uwch i bobl o bob cefndir i gyflawni eu potensial ac yn ymateb i anghenion economaidd, cymdeithasol a diwylliannol eu rhanbarthau.

Wrth ddathlu sylfaen y Brifysgol, rydym hefyd yn dathlu esblygiad y Brifysgol a'i chenhadaeth barhaus o drawsnewid addysg a thrawsnewid bywydau.

Lampeter Campus


Wedi ein hysbrydoli gan ein gorffennol; Llunio ein dyfodol

Gweithio Dros Gymru

Ni yw Grŵp y Drindod Dewi Sant, sy'n cynnwys Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion fel rhan o sefydliad sector deuol sy'n darparu llwybrau dilyniant o lefel mynediad i astudiaethau doethuriaeth. Mae ein rhaglenni wedi'u cysylltu ag anghenion cyflogwyr ac yn ymateb i anghenion economaidd a chymdeithasol Cymru mewn cyd-destun byd-eang ehangach.

Mae ein pobl wrth galon popeth a wnawn.

Rydym ni’n falch o’n cydweithwyr ymroddgar a thalentog ac rydym ni’n cydweithio fel tîm i wneud gwahaniaeth i fywydau ein myfyrwyr a’r cymunedau rydym ni’n eu gwasanaethu. Rydym ni’n ymrwymo i egwyddorion cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i feithrin cymunedau cryf ar bob safle i greu amgylchedd dysgu a gweithio cynhwysol, cefnogol lle gall yr holl staff, myfyrwyr a dysgwyr ffynnu a chyflawni eu potensial personol. Rydym ni’n mynd ati’n fwriadol i ddileu rhwystrau at gyfranogi ac yn cefnogi pobl o bob cefndir i gyflawni eu potensial.

Rydym yn dathlu ein hamrywiaeth

Daw lleoliad daearyddol ein campysau a’n canolfannau dysgu, ein portffolio academaidd, ein pobl, ein hieithoedd a’n diwylliant at ei gilydd i sbarduno syniadau a chynhyrchu datrysiadau i rai o heriau mwyaf cymdeithas. Ein cymuned amrywiol yw’r edefyn aur sy’n ein huno ac yn ein gwneud yn unigryw. Mae’n creu amgylchedd cynhwysol lle mae ein gwahanol elfennau a safbwyntiau’n cyfuno ac yn cael eu dathlu am eu rôl yn ffurfio Y Drindod Dewi Sant dros y ddau gan mlynedd ddiwethaf.

Rydym wedi’n gwreiddio yn ein cymunedau

Mae ein campysau’n gweithredu fel hybiau economaidd, diwylliannol a chymdeithasol strategol i hwyluso cyflwyno ein cenhadaeth ddinesig. Dros y ddwy ganrif ddiwethaf rydym ni wedi esblygu, gan drawsnewid ein rhaglenni i ymateb i anghenion cymdeithasol ac economaidd yr oes. Rydym ni’n gweithio gyda’n cymunedau ar lawr gwlad i gynnig cyfleoedd trawsnewidiol, meithrin eu gallu, gwydnwch a chreu cyfleoedd i atgyfnerthu eu hymdeimlad o le ac arbenigrwydd. Wrth ddathlu ein dau ganmlwyddiant, rydym hefyd yn dathlu’r rôl mae ein cymunedau wedi’i chwarae ar ein taith.

Rydym yn elwa o’n rhwydweithiau

Gweledigaeth Y Drindod Dewi Sant yw bod yn Brifysgol i Gymru a’i phobl, gyda lles ein cenedl wrth galon ein gweithgareddau. Rydym ni’n gweithio gydag amrywiaeth eang o bartneriaid, yn cynnwys cyflogwyr, i gynnig cyfleoedd addysgol a masnachol i sicrhau bod Cymru’n gysylltiedig â’r byd ehangach. Drwy ein canolfannau dysgu, partneriaethau cydweithredol a gweithgaredd academaidd, mae ein rhwydweithiau’n estyn ar draws y DU ac yn rhyngwladol.