Cyfres Seminarau Trysorau Llambed

Dyma gyfle i wylio ein Seminarau fel rhan o'n Dathliadau Daucanmlwyddiant.  Datblygwyd y gyfres o seminarau gan dîm Llyfrgell ac Archifau’r Brifysgol er mwyn cefnogi’r ystod o arddangosfeydd ar-lein a ffisegol a gynhelir gydol y flwyddyn yn rhan o ddathliadau daucanmlwyddiant y Brifysgol.

‘Rhoi Golau Newydd ar yr Esgob Burgess’ - Sesiwn holi i holi gyda'r Athro John Morgan-Guy a'r Is-Ganghellor, Yr Athro Medwin Hughes DL

Dywedir mai'r Esgob Thomas Burgess, sylfaenydd Coleg Dewi Sant Llanbedr Pont Steffan, oedd yr esgob Seisnig gorau a welodd Cymru erioed. Ef hefyd oedd llywydd cyntaf y Gymdeithas Lenyddiaeth Frenhinol, un o sylfaenwyr Cymdeithas Amaethyddol Odiham a helpodd i sefydlu'r Coleg Milfeddygol Brenhinol. Mae'r sgwrs hon yn ychwanegu goleuni newydd ar ei flynyddoedd ffurfiannol a’r dylanwadau arno.

 

Cyfres Trysorau Llanbedr Pont Steffan: Casgliad Llambed o draethodynnau Bowdler gan yr Athro Nicholas Seager

Mae Traethodynnau Bowdler ymhlith trysorau pennaf llyfrgell y Brifysgol ac yn cynnwys casgliad o 9 000 o bamffledi, a gasglwyd gan dri aelod olynol o deulu Bowdler rhwng 1638 a 1785.

Mae’r pynciau’n amrywio o grefydd i feddygaeth, ac o’r theatr i fasnach dramor a’r trefedigaethau ac maent yn rhoi darlun rhagorol o fywyd yn y 17eg a’r 18fed ganrif.

Darlithiau Athrawol

Cyfle i weld darlithoedd agoriadol ein hathrawon newydd.

Darlith Athrawol gan yr Athro Mirjam Plantinga - 27.04.2022

Yn ystod y ddarlith hon, bu'r Athro Plantinga yn archwilio perthnasedd barddoniaeth a chelf Helenistaidd i ni nawr, gan ffocysu ar themâu allweddol fel cydweithio, cymuned, hunaniaeth ac ymgysylltu – themâu y mae’n arbennig o berthnasol i ni fyfyrio arnynt yn ystod dathliadau’r daucanmlwyddiant.

Darlith Athrawol gan yr Athro Louise Steel - 16.03.2022

Yn ystod ei darlith, sydd â’r teitl ‘An Archaeological Odyssey: O Gaza i Gymru’, bu'r Athro Steel yn mynd â ni ar daith drwy ei hymchwil, yn canolbwyntio ar dri maes allweddol sydd wedi llunio ei hysgolheictod.  Mae’r rhain yn cynnwys ei gwaith archaeolegol gyda chymunedau mewn tirweddau a ymleddir, megis Gaza a Chyprus, ei gwaith yn ceisio deall bywydau cymdeithasol pobl drwy eu diwylliant materol, ac yn olaf, Materoliaethau Newydd – yn mewnosod pobl yn y byd a gweithio gyda deunyddiau.

Darlith Athrawol gan yr Athro Catrin Williams - 16.02.2022

Yn ei darlith, bu'r Athro Williams yn ystyried yr arwyddocâd sydd ynghlwm wrth 'gof' mewn ymchwil ddiweddar ar y Testament Newydd, yn enwedig Efengyl Ioan, er mwyn archwilio sut mae'r testunau hynafol hyn yn trafod y berthynas rhwng deall y presennol a chofio'r gorffennol.

Darlith Athrawol gan yr Athro Kyle Erickson - 20.10.2021

Man cychwyn yr Athro Erickson yw canlyniadau’r olyniaeth aneglur yn dilyn marwolaeth Alecsander Fawr a bydd yn trafod y ffordd roedd yr “olynwyr” a’u hymerodraethau yn deall gwersi methiannau Alecsander. Yn benodol, mae’n trafod beth yw’r peryglon cynhenid a geir yn yr eiliadau o drosglwyddo rhwng arweinwyr?