UWTSD Home  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Ymchwil Ôl-raddedig  -  Doethuriaeth mewn Addysg (EdD)

Doethuriaeth mewn Addysg (EdD)

Mae’r rhaglen yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio mewn ysgol neu mewn swydd gysylltiedig ag addysg, ac wedi’i hanelu’n benodol at y rheiny sy’n ymwneud ag addysg mewn ystod eang o swyddi:

 • athrawon
 • arweinwyr a rheolwyr mewn ysgolion
 • darlithwyr mewn sefydliadau AU ac AB
 • swyddogion y sectorau gwirfoddol a’r trydydd sector
 • staff awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol
 • sefydliadau hyfforddi ac ati.

Bydd y rhaglen yn rhoi i weithwyr addysg proffesiynol y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i gwestiynu ymchwil, beirniadu theori, ac i gynnal ymchwil cadarn a fydd yn effeithio ar bolisi ac arfer yn eu maes gweithgarwch proffesiynol.

Yn ogystal â’r llwybr hyblyg sy’n cynnwys dysgu o bell ac wyneb yn wyneb, ceir llwybr cyfan gwbl trwy ddysgu o bell sy’n addas i ddysgwyr y tu allan i’r DU. Ymhellach, cewch eich cefnogi drwy gydol y rhaglen gan dîm uchel eu parch o ymarferwyr a staff academaidd.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Ar gael drwy gyfrwng y Saesneg yn unig. Ewch i’r dudalen Saesneg a chliciwch ar Apply Now i wneud cais.


             Cais am Wybodaeth              Cofrestrwch eich diddordebRheswm dros astudio am Ddoethuriaeth mewn Addysg

 • Astudiaeth hyblyg sy’n addas i chi, gan gynnwys llwybr dysgu o bell newydd gyda lefelau uchel o her a chymorth academaidd
 • Mae rhan fwyaf y modylau ar gael yn Saesneg neu Gymraeg
 • Modylau dulliau ymchwil a chyfleoedd i ymgymryd ag ymchwil ar raddfa fach cyn eich prosiect ymchwil annibynnol
 • Cyswllt un i un gyda’ch goruchwylydd traethawd hir
 • Y cyfle i asio anghenion datblygiadol eich lleoliad gyda’ch ymchwil eich hun gan ddylanwadu ar welliant wrth i chi astudio.

‘Mae’r systemau addysg mwyaf llwyddiannus ... yn buddsoddi yn natblygiad eu hathrawon fel gweithwyr proffesiynol adfyfyriol, medrus ac ymholgar sydd â’r gallu i ymgysylltu’n llawn â chymhlethdodau addysg ac i fod yn gyfranwyr allweddol wrth lunio ac arwain newid addysgol.' (Donaldson, 2011)

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi hen ennill ei phlwyf am ragoriaeth mewn dysgu proffesiynol ar gyfer gweithwyr addysg proffesiynol ac ymchwil addysgol sy’n canolbwyntio ar addysgeg.  Mae’r Ddoethuriaeth Broffesiynol mewn Addysg yn ddelfrydol i unrhyw un sy’n gweithio mewn ysgol neu mewn rôl sy’n gysylltiedig ag addysg ac sy’n dymuno gwneud astudiaeth academaidd gymhwysol ar lefel uwch ac ymchwil yn seiliedig ar arfer.

Cynlluniwyd y rhaglen gan ystyried addysgwyr wrth eu gwaith, a chefnogir dysgu ar-lein ac o bell gan ddau ddigwyddiad dysgu undydd wyneb yn wyneb, bob semestr. Yn ogystal â’r llwybr hyblyg hwn ceir yn ogystal lwybr dysgu cyfan gwbl trwy ddysgu o bell ar gyfer dysgwyr tramor.

Mae'r elfen o adfyfyrio ar arfer proffesiynol yn gwneud y ddoethuriaeth broffesiynol yn wahanol i ddyfarniad PhD.

Mae strwythur a fformat y rhaglen wedi’u dylunio fel bod y myfyrwyr yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd dysgu gan gynnwys gwaith unigol, seminarau grŵp, gweithdai, darlithoedd ffurfiol dan arweiniad tiwtor, yn ogystal â thiwtorialau ar-lein mewn grwpiau ac yn unigol.

Caiff y rhaglen ei hastudio’n rhan amser dros tua chwe blynedd. Mae’n cynnwys dwy ran, gyda thair blynedd o fodylau a addysgir ar Lefel 7 yn Rhan 1, a phrosiect ymchwil seiliedig ar waith ar lefel doethurol (Lefel 8) yn Rhan 2. Mae dau fodwl y flwyddyn yn cael eu cynnal yn ystod Rhan 1.

Pynciau Modylau

Rhan 1

Bydd ymgeiswyr yn astudio’r modylau Lefel 7 gorfodol a ganlyn yn y flwyddyn gyntaf:

 • Archwilio Materion Cyfoed mewn Addysg 1: Adolygu Polisi a Dadansoddi beirniadol (30 credyd; gorfodol)
 • Cyflwyniad i Ddulliau Ymchwil mewn Addysg (30 credyd; gorfodol).

Yn yr ail flwyddyn, byddwch yn astudio dau fodiwl gorfodol.

 • Ysgrifennu Adolygiad Beirniadol o Lenyddiaeth mewn Addysg (30 credyd; gorfodol)
 • Dylunio a Rheoli Ymchwil mewn Addysg (30 credyd; gorfodol).

Mae’r modiwlau hyn yn eich cefnogi i ddatblygu dealltwriaeth feirniadol o’ch dewis faes ymchwil a dyfnhau eich sgiliau dylunio ymchwil.

Mae’r drydedd flwyddyn yn cynnwys un modiwl datblygu ymchwil ymarferol (eich prosiect ymchwil ar raddfa fach eich hun:

 • Archwilio Materion Cyfoes mewn Addysg 2: Cymhwyso Sgiliau Beirniadol, gan Gyfrannu at Wybodaeth: Arwain Gwelliant (60 credyd; gorfodol).

Rhan 2

Mae ail ran y rhaglen yn cynnwys y credydau Traethawd Hir Ymchwil (360 credyd; gorfodol) ar Lefel 8 sy’n gofyn am gynhyrchu adroddiad 60,000 o eiriau.

Mae’r ymchwil yn ffocysu ar arfer yn y gweithle, gan alluogi ymarferwyr i ymgymryd â rhaglen ddoethurol gan hefyd wneud cyfraniad sylweddol i’w harfer proffesiynol eu hunain yn ogystal â’u datblygiad strategol eu sefydliad.

Asesiad

Mae ystod o brosesau asesu’n berthnasol i’r modylau a addysgir gan gynnwys cyflwyniadau, blogiau, aseiniadau seiliedig ar fideo a rhai ysgrifenedig.

Caiff Rhan 2 ei hasesu ar ffurf prosiect ymchwil seiliedig ar waith 60,000 o eiriau ac arholiad viva voce.

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Yn ddelfrydol, byddwch yn gweithio mewn lleoliad addysgol neu leoliad sy’n gysylltiedig ag addysg ac eisoes yn meddu ar radd Meistr; fodd bynnag, anogir ymgeiswyr a chanddynt beth profiad o astudio ar Lefel 7 a phrofiad sylweddol o arweinyddiaeth i wneud cais.

Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr nad yw’r Saesneg na’r Gymraeg yn iaith frodorol iddynt ddarparu tystiolaeth o gymhwysedd yn y Saesneg neu’r Gymraeg sy’n ddigonol ar gyfer astudiaethau ymchwil, yn unol â’r disgwyliadau a nodir yn y Llawlyfr Ansawdd Academaidd (LlAA) adeg y cais. Bydd ceisiadau myfyrwyr rhyngwladol yn cael eu prosesu fel y’i nodir ym Mholisi Derbyn PCYDDS adeg y cais.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae’r rhaglen wedi’i hanelu, yn bennaf, at y rheiny sydd eisoes mewn gwaith.  Fodd bynnag, fe fydd yn cyfoethogi a hyrwyddo cynnydd pellach yng ngyrfaoedd a chyfleoedd gyrfa myfyrwyr. Bydd y sgiliau dadansoddi a throsglwyddadwy cryf sy'n rhan annatod o'r rhaglen yn werthfawr i ystod o lwybrau gyrfa a meysydd galwedigaethol o fewn y cyd-destun addysgol eang.

Gyda ffocws penodol ar ddatblygu sgiliau ymchwil, dadansoddi a gwerthuso o radd uwch, bydd yr Ed D yn rhoi i’w fyfyrwyr set gadarn o sgiliau meddwl yn feirniadol, dadansoddi a datrys problemau. Awgryma’r safonau proffesiynol newydd ar gyfer y sector addysg fod galw cynyddol am y sgiliau hyn ar draws y maes cyflogaeth hwn.

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau.

Llety

Ewch i’n tudalennau Llety am ragor o wybodaeth