Dysgu Ar-lein a Dysgu o Bell

Mae gan y Brifysgol hanes maith o gyflwyno rhaglenni gradd ôl-raddedig a addysgir ar sail dysgu o bell.

Ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant rydym yn gwerthfawrogi nad yw mynychu darlithoedd ar ein campysau yn addas i bawb. Dyna pam rydym ni'n cynnig ystod eang o gyrsiau y gellir eu hastudio o'ch cartref - neu o ba bynnag le y dymunwch.

Mae dysgu o bell yn cynnig rhyddid i ddarpar fyfyrwyr ddilyn cwrs sydd wedi’i deilwra’n well i weddu eu ffordd o fyw a’u hamgylchiadau arbennig nhw a byddwch yn ymuno â chymuned ryngwladol, bywiog, o ddysgwyr sydd yn dewis astudio o bell.

 

Mae'r rhan fwyaf o'r cyrsiau'n defnyddio dulliau cymysg o addysgu drwy gyfuno technolegau hen a newydd gan gynnwys ymchwil unigol a thiwtorialau ar-lein. Trwy gymhwyso technoleg fel y Rhith Amgylchedd Dysgu (MOODLE), gwahanol becynnau e-ddysgu, casgliadau o e:adnoddau sy’n tyfu’n gyson, y defnydd o ddeunydd clywedol, fideo a rhyngweithiol eraill i gefnogi’ch astudiaethau, gall dysgu o bell yn Y Drindod Dewi Sant gynnig profiad cyfoethog a boddhaus i fyfyrwyr.

Mae dysgu trwy Moodle yn rhoi ichi:

Hyblygrwydd – er mwyn gallu astudio ar adeg sy’n gyfleus i chi

Cymorth cyfoedion – mae fforymau ar-lein yn eich galluogi i gyfathrebu gyda myfyrwyr eraill a darlithwyr.

Arddull dysgu hyblyg – sy’n gallu hwyluso llawer o wahanol arddulliau dysgu, yn glywedol a gweledol, gyda’r posibilrwydd o recordio darlithoedd.

Atgyfnerthu dysgu – gallwch ailedrych ar ddeunydd droeon.

Gwaith tîm a grŵp – Mae Moodle yn galluogi i gyfoedion gydweithio ar waith prosiect y gellir ymgymryd ag ef o bell.

Asesiadau – Trwy Moodle, gallwch gyrchu ‘Turnitin’, offeryn sector-benodol arfer gorau ar gyfer cyflwyno’ch gwaith a chael adborth.

Ar adegau penodol o’ch rhaglen, o fodiwlau rhagarweiniol i’ch traethawd hir, byddwn yn cynnig cymorth ac arweiniad agos tiwtor i chi trwy seminarau grŵp (trwy sesiynau ar-lein), galwadau ffôn a chyswllt mewn negeseuon e-bost.

Clustnodir un tiwtor personol i bob myfyriwr, sef cydlynydd y rhaglen fel arfer, a bydd gennych fynediad at ystod o wasanaethau i fyfyrwyr sy’n cynnwys ymsefydlu a sesiynau hyfforddi, help a chymorth TG, sgiliau astudio ac amrywiaeth o sesiynau datblygiad personol, wedi’u cyflwyno ar-lein neu drwy ‘cymorthfeydd’ sgiliau astudio dysgu o bell cynnil.

Ategir y ddarpariaeth dysgu o bell gan arbenigedd ein staff addysgu sy’n weithgar ym maes ymchwil ac felly’n aml yn cyhoeddi llyfrau ac erthyglau a adolygir gan gymheiriaid, yn cyflwyno sgyrsiau mewn cynadleddau neu’n gwneud gwaith golygydd ar gyfer gwahanol gyfnodolion academaidd. Golyga hyn bod y rhaglenni astudio’n seiliedig ar arbenigedd ymchwil staff, sy’n gallu cynnig dysgu ac addysgu a yrrir gan ymchwil.