Tystysgrif mewn Cymraeg Ymarferol (Uwch)

  • Cymraeg Ymarferol

Mae’r Dystysgrif Uwch yn galluogi dysgwyr sy’n siarad ar lafar yn gymharol rugl i gryfhau eu dealltwriaeth o ramadeg yr iaith Gymraeg a thrwy hynny ddatblygu eu hyder ymhellach ynghyd â’u sgiliau ysgrifenedig a’u sgiliau llafar.

Ffeithiau Allweddol

Hyd y cwrs:
Uchafswm o un flwyddyn galendr

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Ysgol/Cyfadran:
Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Dwyieithrwydd
Enw Cyswllt:
Dr Christine Jones
E-bost Cyswllt:
g.j.davies@pcydds.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegGall myfyrwyr ddewis rhwng un o ddau lwybr:

Llwybr 1

  • Dau fodwl ar-lein ac un modwl preswyl dros bum niwrnod ar gampws Llambed.

Llwybr 2

  • Tri modwl ar-lein

Prif nod y rhaglen yw datblygu sgiliau iaith y myfyrwyr sy’n ei dilyn – eu sgiliau ysgrifenedig ynghyd â’u sgiliau llafar. Gan fod hon yn dystysgrif ar-lein, rhoddir llawer o bwyslais ar ddeall gramadeg Cymraeg yn ogystal â chymhwyso’r ddealltwriaeth honno i ystod o dasgau ymarferol, nifer ohonynt yn berthnasol iawn i’r gweithle. Mae’r cwrs hefyd yn cynnwys cyfleoedd i ymgymryd â gweithgareddau rhyngweithiol a fforymau grŵp ar Moodle.

Recriwtio ar gyfer Medi 2017

Cynigir Tystysgrif Sylfaen a Chanolradd  drwy gyfrwng y Saesneg : Tystysgrif mewn Cymraeg Ymarferol (Sylfaen/Canolradd)

Disgwylir i fyfyrwyr gwblhau modylau 1 a 2 isod, ynghyd â naill ai modwl 3 neu fodwl 4.

  • CYPW4009C Camu at y Gymraeg Uwch 1
  • CYPW4010C Camu at y Gymraeg Uwch 2
  • CYPW 4011C Cyfoethogi’r Cyfathrebu: Uwch
  • CYPW4012C  Ymarfer Ysgrifennu: Uwch

Nod modylau CYPW4009C a CYPW4010C ydyw cryfhau sgiliau cyfathrebu’r dysgwyr drwy adolygu rhai patrymau iaith cyffredin a thrwy cyflwyno rhai newydd megis y goddefol a’r amodol yn ogystal ag edrych ar y defnydd o briod-ddulliau a chystrawennau Saesneg. Seilir modwl CYPW4011C, y modwl preswyl, ar nifer o sesiynau ymarferol sy’n canolbwyntio ar amrywiaeth o weithgareddau unigol, pâr a thîm. Diben y rhain yw meithrin a chynnal hyder llafar a dyfnhau gwybodaeth gramadegol ynghyd ag ymwybyddiaeth ddiwylliannol. Galluoga’r modwl CYPW4012C fyfyrwyr i gymhwyso ac ymestyn eu geirfa a’u gwybodaeth o gystrawennau’r Gymraeg a thrafod prif nodweddion Cymraeg llenyddol. Gosodir amrywiaeth o dasgau yn cynnwys ymarferion cyfieithu a gweithgareddau eraill gyda’r ffocws ar ddefnyddio a deall gramadeg yr iaith.

Trwy gwrs ar-lein o'r fath cewch ddewis dysgu yn eich pwysau a’ch amser eich hun. Efallai nad oes gennych yr amser i fynd i ddosbarth nos yn rheolaidd? Fel arall, efallai yr hoffech ychwanegu at yr hyn a ddysgwch mewn cwrs yn y dosbarth, neu efallai nad oes dosbarth ar y lefel briodol yn agos i’ch cartref?

Dylai’r cwrs hwn fod o fudd arbennig i fyfyrwyr sy’n dymuno gwella eu posibiliadau am swyddi yng Nghymru a’u dealltwriaeth gyffedinol o ramadeg Gymraeg.

Asesir myfyrwyr trwy aseiniadau ieithyddol byr rheolaidd ac arholiadau llafar diwedd modwl (drwy skype) yn achos y ddau fodwl cyntaf. Asesir y modwl preswyl trwy gyfrwng arholiad llafar wyneb-yn-wyneb a detholiad o ymarferion ysgrifennu.

Nid oes unrhyw ofynion mynediad penodol, ond disgwylir bod gan fyfyrwyr o leiaf ddealltwriaeth lefel ganolradd o’r iaith Gymraeg. Er enghraifft, trwy fod wedi cwblhau’r arholiad Cymraeg i Oedolion Defnyddio’r Gymraeg yn llwyddiannus.

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rheini sydd am ddysgu ychydig o Gymraeg neu ddyfnhau'u gwybodaeth bresennol am yr iaith er mwyn gwella eu posibiliadau am swyddi yng Nghymru. Mae nifer o’r rheini sy’n dilyn y cwrs yn ei wneud fel rhan o'u darpariaeth DPP

Ar gyfartaledd mae angen o leiaf 4 awr yr wythnos ar y myfyrwyr i gwblhau’r cwrs. Cynhelir y cwrs preswyl 5 niwrnod bob blwyddyn ganol Gorffennaf ar gampws Llambed. Mae llety ar gael ar y campws am tua £220-£240 yr wythnos gan gynnwys llety gydag ystafell ymolchi, brecwast a swper nos, o ddydd Llun i ddydd Gwener.