Darlithoedd Rhithwir a Chyfarfodydd | Ffeiliau Mynediad a Meddalwedd Arbenigol | Ar eich Dyfais Bersonol

Dan rai amgylchiadau, gall fod gofyn cyflwyno darlithoedd o’r cartref neu i ffwrdd o'r campws. Yma gallwch ddarganfod pa ddulliau sydd ar gael i'ch galluogi i addysgu a dysgu i ffwrdd o'r campws.

Un ffocws allweddol yw caniatáu i fyfyrwyr gael mynediad at sesiynau yn y labordai cyfrifiadurol sydd wedi'u hamserlennu ar ffurf rithwir os na allant ddod i’r campws yn bersonol. Y nod yw darparu profiad dysgu amgen a dal i gynnal mynediad at adnoddau Y Drindod Dewi Sant (gan gynnwys meddalwedd arbenigol) drwy gysylltiad gweithfan o bell, gan roi mwy o hyblygrwydd mewn cyfnod ansicr.

Bydd ein trefniadau cyfrifiadurol o bell newydd yn caniatáu i fyfyrwyr fewngofnodi i gyfrifiaduron 'Mynediad Agored' neu Apple Mac yn yr un modd, fel bod myfyrwyr yn parhau i fanteisio ar feddalwedd arbenigol y tu allan i'w hamser astudio ffurfiol os na allant ddod i’r campws neu os yw eu darlith yn cael ei chynnal ar ffurf rithwir.

Mae apiau Microsoft Office 365 ar gael i'w gosod ar eich dyfais gartref sy'n eich galluogi i redeg holl apiau Office 365 megis Word, Excel a PowerPoint pan na fyddwch ar y campws.

Gallwch hefyd osod a defnyddio:

Cwestiynau Cyffredin

Cyfrifiaduron o bell - Sut ydw i'n cysylltu?

Os yw eich darlithydd wedi eich cyfarwyddo i gysylltu â darlith rithwir ar-lein, mae'r canllawiau isod yn esbonio sut i gysylltu.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r un broses i gysylltu â chyfrifiaduron Mynediad Agored os oes angen mynediad at feddalwedd nad yw wedi'i gosod ar eich dyfais bersonol.

Bydd angen i chi osod Dilysiad Aml-Ffactor (MFA) cyn i chi allu defnyddio cyfrifiadur o bell. Os nad ydych eisoes wedi gosod ATM, bydd angen i chi sefydlu hyn yn gyntaf.

S. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar weithredu ein proses o gysylltu Labordai Mac a fydd yn eich galluogi i gysylltu â Labordai Mac a byddwn yn diweddaru'r cynnwys yma unwaith y bydd ar gael.

Cyfrifiaduron o bell - Alla i gysylltu â Chyfrifiaduron Mynediad Agored?

Gallwch, pan fyddwch yn cysylltu â chyfrifiadur o bell trwy Remote PC a mewngofnodi, fe welwch restr o gampysau a lleoliadau ystafelloedd sy’n cynnwys y mannau Mynediad Agored.

Mae'r canllawiau isod yn esbonio sut i gysylltu â chyfrifiaduron o bell a chael mynediad at gyfrifiaduron Mynediad Agored Prifysgol os oes angen mynediad at feddalwedd heb ei gosod ar eich dyfais bersonol.

Bydd angen i chi osod Dilysiad Aml-Ffactor (MFA) cyn i chi allu defnyddio cyfrifiadur o bell. Os nad ydych eisoes wedi gosod ATM, bydd angen i chi sefydlu hyn yn gyntaf.

A ydw i’n gallu archebu cyfrifiadur gan ddefnyddio Remote PC?

Rydym yn deall efallai y byddwch am archebu cyfrifiadur ymlaen llaw i'w ddefnyddio o bell i sicrhau ei fod ar gael i chi ar yr adeg y mae angen i chi astudio, ac felly rydym wedi sicrhau bod y nodwedd hon ar gael i chi.

I archebu cyfrifiadur ymlaen llaw, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dilyn y camau yn MyPC i Fyfyrwyr - Canllaw Archebu Cyfrifiadur.

Cyfrifiaduron o bell - Alla i gysylltu â chyfrifiaduron Windows a Mac?

Ar hyn o bryd, dim ond cysylltu â chyfrifiaduron Windows y gallwch chi ei wneud, fodd bynnag, rydyn ni’n gweithio'n galed i greu dull mynediad at ein cyfrifiaduron Mac hefyd. Cewch chi wybod cyn gynted ag y bydd hwn ar gael.

Mae'r rhan fwyaf o’r feddalwedd sydd wedi'i gosod ar ein cyfrifiaduron Mac hefyd wedi'i gosod ar ein cyfrifiaduron Windows felly defnyddiwch gyfrifiaduron Windows pan fo'n bosibl.

Mae'r canllawiau isod yn esbonio sut i gysylltu â chyfrifiaduron o bell a chael mynediad at gyfrifiaduron Mynediad Agored Prifysgol os oes angen mynediad at feddalwedd sydd heb ei gosod ar eich dyfais bersonol.

Cyfrifiaduron o bell - Alla i fanteisio ar feddalwedd arbenigol ar gyfer fy nghwrs?

Gallwch, pan fyddwch yn cysylltu â chyfrifiadur o bell drwy Remote PC mewngofnodi, byddwch yn gweld rhestr o gampysau a lleoliadau ystafell. Bydd pob ystafell yn arddangos gwybodaeth yn cadarnhau a oes meddalwedd penodol wedi'i gosod ar gyfrifiaduron yn yr ystafell honno.

Mae'r canllawiau isod yn esbonio sut i gysylltu â chyfrifiaduron o bell a chael mynediad at gyfrifiaduron Mynediad Agored Prifysgol os oes angen mynediad at feddalwedd sydd heb ei gosod ar eich dyfais bersonol.

Bydd angen i chi osod Dilysiad Aml-Ffactor (MFA) cyn i chi allu defnyddio cyfrifiadur o bell. Os nad ydych eisoes wedi gosod ATM, bydd angen i chi sefydlu hyn yn gyntaf.

Cyfrifiaduron o Bell - Canllaw Darlithwyr ar gyfer sefydlu Darlith o Bell

Mae mynediad at gyfrifiadur o bell yn caniatáu i fyfyrwyr gael mynediad at sesiynau labordy cyfrifiadurol wedi'u hamserlennu o bell os na allant ddod i’r campws yn bersonol. Mae'r dechnoleg yn rhoi mynediad i fyfyrwyr at adnoddau Y Drindod Dewi Sant (gan gynnwys meddalwedd arbenigol) drwy gysylltiad gweithfan o bell.

Bydd y dull hwn hefyd yn caniatáu i fyfyrwyr fewngofnodi i gyfrifiaduron 'Mynediad Agored' neu Mac yn yr un modd, fel eu bod yn dal i allu manteisio ar feddalwedd arbenigol y tu allan i'w hamser astudio ffurfiol os na allant ddod i’r campws.

Os ydych chi’n ddarlithydd ac yr hoffech chi ddefnyddio'r gwasanaeth hwn, darllenwch  Cyfrifiaduron o Bell - Canllaw i roi darlithwyr ar ben ffordd

Cwestiynau Cyffredin

Adnoddau ar gyfer Addysgu Ar-lein

Mae Canolfan Adnoddau TEL yn cynnwys canllawiau a fideos ar y technolegau craidd y bydd eu hangen arnoch wrth ddarparu addysgu ar-lein. Os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol neu geisiadau am gymorth, cysylltwch â thîm TEL.

Cymorth ar gyfer defnyddio’r Rhyngrwyd yn y cartref
 • Gosodwch eich llwybrydd rhyngrwyd mor bell â phosibl o unrhyw ddyfeisiau eraill a allai amharu ar y signal, fel ar fwrdd neu silff yn hytrach nag ar y llawr.
 • Peidiwch â diffodd eich llwybrydd. Gall cynnau a diffodd eich llwybrydd yn rheolaidd leihau cyflymder cyffredinol gan y bydd darparwyr yn ystyried hyn yn broblem gyda’r llinell.
 • Os ydych chi’n cynnal galwadau neu gyfarfodydd fideo, bydd diffodd y fideo a defnyddio sain yn defnyddio llawer llai o’ch cyswllt rhyngrwyd.
 • Ceisiwch ddechrau’r galwadau hyn ar adegau llai cyffredin, yn hytrach nag ar yr awr neu’r hanner awr.
 • I gael y cyflymder band eang gorau, defnyddiwch gebl ethernet i gysylltu eich cyfrifiadur yn uniongyrchol â’r llwybrydd yn hytrach na defnyddio cyswllt diwifr.
 • Lle bo’n bosibl, ceisiwch beidio â defnyddio lîd ymestyn ffôn i gysylltu’r llwybrydd, oherwydd gallai hwn achosi ymyrraeth a allai leihau eich cyflymder.
 • Mae’r dyfeisiau a allai ymyrryd â signal eich llwybrydd yn cynnwys: ffôn diwifr, monitor babi, lamp halogen, switsh pylu, stereo, seinyddion, teledu, a monitor.
 • Gwnewch alwadau ffôn ar linell tir lle bo’n bosibl, o ystyried y cynnydd yn y galw ar y rhwydweithiau symudol.
 • Os oes angen i chi ddefnyddio eich ffôn symudol, ceisiwch newid eich gosodiadau i ddefnyddio’r cyswllt diwifr yn enwedig mewn ardaloedd sydd â signal isel/gwael.
 • Yn yr un modd, gallwch wneud galwadau llais dros y rhyngrwyd yn defnyddio apiau fel Facetime, Skype neu WhatsApp.
 • Datgysylltwch ddyfeisiau, oherwydd po fwyaf o ddyfeisiau sy’n gysylltiedig â’r cyswllt diwifr, yr isaf fydd cyflymder y cysylltiad. Yn aml mae dyfeisiau fel tabledi a ffonau clyfar yn gweithio yn y cefndir, felly diffoddwch y cyswllt diwifr ar y rhain pan na fyddwch chi’n eu defnyddio.
 • Lawrlwythwch ffilmiau ymlaen llaw yn hytrach na’u ffrydio pan allai rhywun arall fod yn ceisio gwneud galwad fideo.
 • Os ydych chi’n defnyddio cyswllt di-wifr, peidiwch â defnyddio ffwrn microdon pan fyddwch chi’n gwneud galwadau fideo, gwylio fideos HD neu wneud rhywbeth pwysig ar-lein.

Cwestiynau Cyffredin