Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Sylfaen  -  Celfyddydau Breiniol gyda Blwyddyn Sylfaen o Bell

Celfyddydau Breiniol gyda Blwyddyn Sylfaen o Bell

Mae’r rhaglen hon yn cynnig cwrs sylfaen eang yn y Dyniaethau gyda hyblygrwydd astudio o bell. Mae’r rhaglen sylfaen yn darparu cymysgedd o sgiliau astudio a modylau pwnc benodol, fel y gallwch symud ymlaen gyda’ch gradd gyda’r sgiliau a’r hyder sydd eu hangen i lwyddo.

Ar ôl cwblhau’r flwyddyn sylfaen, gallwch barhau ar y rhaglen celfyddydau breiniol neu arbenigo gydag un o’r graddau eraill yn y Dyniaethau, naill ai o bell neu fel myfyriwr preswyl.  

Mae’r rhaglen hon yn cynnig hyblygrwydd am ei bod yn cael ei chyflwyno drwy ddysgu o bell os yw’n well gennych astudio ar y campws yn llawn amser neu’n rhan amser, gallwch hefyd edrych ar ein cwrs Sylfaen yn y Dyniaethau arall.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Celfyddydau Breiniol (BA) gyda Blwyddyn Sylfaen
Gwneud cais drwy UCAS


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu              Cais am Wybodaeth                        Gwnewch Gais Nawr         

£9,000
£13,500

5 rheswm i astudio’r cwrs hwn

 1. Mae dysgu o bell yn cynnig ymagwedd hyblyg at astudio.
 2. Y cyfle i astudio eang o bynciau o fewn y Dyniaethau.
 3. Y cyfle ar gyfer seminarau ar-lein.
 4. Cymorth gan diwtor personol.
 5. Amgylchedd cefnogol i’ch helpu i ddychwelyd i astudio.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Cymwysterau traddodiadol neu os na allwch fodloni’r gofynion mynediad ar gyfer gradd israddedig.

Mae’n ffordd wych i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu academaidd a phroffesiynol, yn ogystal â dysgu sut y mae astudio’r Dyniaethau yn eich helpu i ddeall cymdeithas.

Mae’r rhaglen yn darparu cyflwyniad i astudio yn y brifysgol gyda ffocws ar ddatblygu sgiliau cyfathrebu ac ymchwil. Wrth ddatblygu’r sgiliau hyn, mae gennych opsiwn i astudio gwahanol agweddau ar sut y mae pynciau’r dyniaethau’n edrych ar y cyflwr dynol.

Pynciau Modylau
 • Sgiliau Academaidd
 • Gwybodaeth a Chred
 • Y Dyniaethau; Pobl ar draws amser
 • Ysgrifennu ar gyfer Prifysgol
 • Iaith a Diwylliant
Asesiad

Yn bennaf, cynhelir asesiadau drwy aseiniadau gwaith cwrs.

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Mae gennym ddiddordeb mewn pobl greadigol sy’n arddangos ymrwymiad cryf i’w dewis faes pwnc ac felly rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o amrywiaeth eang o gefndiroedd.

I asesu addasrwydd myfyrwyr ar gyfer eu dewis gwrs, rydym fel arfer yn trefnu cyfweliadau ar gyfer pob ymgeisydd lle caiff eich sgiliau, cyraeddiadau a phrofiad bywyd eu hystyried yn ogystal â'ch cymwysterau.

Cyfleoedd Gyrfa

Byddwch yn datblygu’ch gallu i ddadansoddi, meddwl yn rhesymegol a dadlau o fewn amgylchedd sy’n eich annog ac yn eich cefnogi. Y sgiliau cyfathrebu, deall, dadansoddi a hunan-reolaeth hyn sy’n rhoi i chi basbort i mewn i waith. Gallai’r mathau o waith gynnwys gwaith amgueddfa ac archifau, newyddiaduraeth, y gyfraith, bancio, gwleidyddiaeth leol, pob math o waith gweinyddol, marchnata a hysbysebu, ac addysgu.

Costau Ychwanegol

Mae’r Gyfadran wedi gwneud amcangyfrif gan dybio y bydd myfyrwyr yn prynu copïau newydd o’r llyfrau. Gallai myfyrwyr hefyd ddewis gwario arian ar argraffu fersiynau drafft o’u gwaith.

 • Gallai myfyrwyr wario hyd at £300 y flwyddyn ar lyfrau a deunyddiau ychwanegol cysylltiedig.
 • Disgwylir i fyfyrwyr gyflwyno 2 gopi caled o’u prosiect terfynol, ac amcangyfrifir y bydd cost rhwymo’r rhain yn £20.

Taith Maes ddewisol:
Mae’r Gyfadran yn gweithio i sicrhau bod ystod o ddewisiadau ar gael o ran gwaith maes a theithiau maes yn lleol ac yn rhyngwladol. Felly gall myfyrwyr ddewis cymryd lleoliadau mwy neu lai drud. Mae’r Gyfadran yn noddi’r rhain ond mae’r gost bob blwyddyn yn ddibynnol ar gostau hedfan, lleoliad, a chyfraddau cyfnewid arian. Isod nodir pegwn uchaf y costau disgwyliedig ar sail ble mae myfyrwyr cyfredol wedi ymgymryd â lleoliadau.

 • Gwaith maes (yn ddibynnol ar ble mae’r myfyriwr yn penderfynu gwneud gwaith maes): oddeutu £500 i £1,500
 • Teithiau unigol: oddeutu £5 i £50
Cyrsiau Cysylltiedig

Hanes (BA)

Cod UCAS: V100
Gwneud cais trwy UCAS

Athroniaeth (BA)
Fersiwn Saesneg: Philosophy (BA)
Cod UCAS:
 V502
Gwneud cais trwy UCAS

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau.