FdA Plentyndod Cynnar

Early Childhood - Foundation

Mae hon yn radd Sylfaen ran amser a gyflwynir mewn nifer o ardaloedd lleol gyda thiwtoriaid yn teithio i’r gymuned i addysgu grŵp o fyfyrwyr.  Lluniwyd y cwrs ar gyfer y rheini sy’n gweithio (neu’n gwirfoddoli o bosibl) mewn sefydliadau blynyddoedd cynnar ac sydd am ennill cymhwyster addysg uwch yn gysylltiedig â phlentyndod cynnar. 

Ffeithiau Allweddol

Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
3 blynedd

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Ysgol/Cyfadran:
Ysgol Plentyndod Cynnar
E-bost Cyswllt:
a.rees-edwards@uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   Cymraeg

Twitter‌ facebook‌‌ You Tube‌‌ • Mae’n agor llygaid a drysau i yrfaoedd gwahanol sydd yna sydd yn ymwneud a lliwio dyfodol plant, nid ond fod yn athrawes .... ac yn pwysleisio’r pwysigrwydd

 • ‘Start wide, expand further and never look back’. Cwrs arbennig i weithwyr sydd gyda phrofiad hefyd. Maent yn pwysleisio pwysigrwydd rôl plentyn, ac yn rhoi profiad arbennig wrth astudio a gweithio. Mae’n rhoi’r cyfle i ddatblygu gyrfa a hyd yn oed datblygiad proffesiynol unigolyn. Mae’r cwrs yn agor llygaid ond wir yn grêt. Dwi’n mwynhau ac yn dysgu ar bob adeg.

 • Rydw i wedi mwynhau’r cwrs yn fawr. Mae’r cynnwys wedi agor fy llygaid at y maes, gyda’r hanes a datblygiadau hyd heddiw. ‘Rydw i wedi ffeindio ysbrydoliaeth gyda’r holl brofiadau eleni i wella profiadau’r plant ‘rydw i yn gweithio gyda. Hoffwn ddiolch I’n darlithwyr am gynnig y cwrs a’r profiadau I ni.

 • Teimlo bod fy ngyrfa wedi ei gyfyngu i fod yn gynorthwyydd, ond mae’r cwrs wedi agor nifer o ddrysau newydd a dwi’n edrych ymlaen i’r dyfodol.

 • Rydw i wedi dysgu gymaint yn y flwyddyn gyntaf. Mae amser yn brin gyda gweithio a theulu ond dwi wedi mwynhau yn fawr iawn.

 • Rydw i’n gweld y cwrs yn ddiddorol iawn, wedi dysgu llawer am pa mor bwysig yw ein swyddi gyda’r plant yn yr ysgol a’n dylanwad i ddatblygiad y plentyn. Mwynhau y profiadau o fynd i’r lleoliadau amrywiol.

 • Rydw i wedi mwynhau a mae’r cwrs wedi fy ysbrydoli i wella fy Nghymraeg a defnyddio gwybodaeth yn fy ngwaith pob dydd. Mae rhai modiwls wedi bod yn heriol; mae angen i mi reoli amser yn well! Diolch!

 • Nawr dwi’n sylweddoli ar ôl gweithio gyda phlant am 12 mlynedd mae na le i ddysgu llawer mwy.


Addysgir y Rhaglen ran amser hon un noson yr wythnos yn ystod oriau min nos, gan alluogi myfyrwyr i barhau i weithio ac astudio ar yr un pryd.  Ein nod yw i fyfyrwyr gael eu haddysgu mewn lleoliadau yn y gymuned, er mwyn hwyluso mynediad i fyfyrwyr lleol.  Yn ystod eu hastudiaethau Gradd Sylfaen, mae gofyn i fyfyrwyr ymgymryd ag o leiaf 200 awr o ddysgu seiliedig ar waith bob blwyddyn.

Cyflwynir y cwrs mewn amgylchedd cefnogol a deniadol ac mae'n archwilio pob agwedd ar les a datblygiad holistig plant.  Mae’r radd yn archwilio’r cysylltiadau rhwng theori ac arfer gyda phwyslais cryf ar les a datblygiad plant lle mae myfyrwyr yn cael cyfle i gysylltu eu profiad ymarferol eu hunain â datblygiadau mewn meysydd megis cymdeithaseg, seicoleg, iechyd ac addysg.

Mae’r radd yn gosod pwyslais cadarn ar ddysgu ymarferol ac yn cynnig nifer o gyfleoedd i fyfyrwyr ymgymryd â gweithgareddau ymarferol sy’n cefnogi cynnwys darlithoedd.  Bydd themâu dysgu yn yr awyr agored a datblygiad creadigol hefyd yn nodweddion amlwg o fewn y radd ac ar hyd eich astudiaethau bydd cyfleoedd i fyfyrwyr ddysgu yn yr awyr agored a defnyddio’u syniadau a’u menter eu hunain i ymgymryd â thasgau dysgu.  

Yn ystod 3 blynedd y radd Sylfaen byddwch yn astudio modylau’n cynnwys:

 • Y Plentyn Iach: lles ac ymlyniad
 • Datblygiad Plant
 • Ysgrifenwyr a darllenwyr ifanc: cyflwyniad i lythrennedd cynnar              
 • Symiau ac ati:   rhifedd cynnar drwy chwarae
 • Cydweithio:  sgiliau arwain ar gyfer arfer effeithiol
 • Gweithio’n effeithiol gyda phlant ifanc: arfer seiliedig ar waith  
 • Promoting Bilingualism and the use of Welsh in Early Childhood
 • Boed glaw neu hindda: plant ifanc yn dysgu yn yr awyr agored   

Mae' r cwrs hwn yn ddelfrydol i’r rheini sydd eisoes yn gweithio / gwirfoddoli gyda phlant bach ac a hoffai allu astudio ar lefel uwch. Fe’i cyflwynir yn eich cymuned leol ac felly gall myfyrwyr gael mynediad i addysg uwch o safon heb orfod teithio'n bell. Nod y radd yw datblygu sgiliau ymchwil, gwerthuso a hunan-adfyfyrio myfyrwyr er mwyn rhoi modd iddynt gwestiynu a datblygu eu datblygiad proffesiynol eu hunain.

Bydd ffocws ymarferol y cwrs a’r cyfleoedd am ddysgu yn yr awyr agored yn sicrhau bod cynnwys academaidd y cwrs â chysylltiadau agos ag arfer. Felly gall myfyrwyr ddefnyddio'u profiad a’u harbenigedd eu hun i gefnogi gweithgareddau darlithoedd.

Mae’r cwrs hefyd yn darparu cyfleoedd i fynd i weithdai ac ar gyfer ymweliadau gan siaradwyr gwadd.

Defnyddia’r rhaglen amrywiaeth o ddulliau ac offer asesu er mwyn i’r holl fyfyrwyr gael cyfleoedd i ddangos eu cryfderau ac er mwyn hyrwyddo’u sgiliau allweddol a'u cyflogadwyedd.

Fel arfer mae pob modwl yn cynnwys dau ddarn o waith cwrs sy’n caniatáu i fyfyriwr ddangos ei holl sgiliau, o’i sgiliau academaidd ysgrifenedig i sgiliau cyflwyno ar lafar a thrafod.  Ceir cyfleoedd ar gyfer tasgau gwaith cwrs mewn grwpiau a pharau yn ogystal ag aseiniadau unigol.  

Yn gyffredinol bydd myfyrwyr wedi ennill cymhwyster perthnasol ar lefel 3 mewn gofal plant / addysg megis NNEB, CACHE, BTEC, NVQ, neu’n gweithio tuag at gymhwyster o'r fath.  Hefyd byddant yn gweithio neu’n gwirfoddoli’n rheolaidd mewn lleoliad neu weithle blynyddoedd cynnar sy’n darparu gwasanaethau ar gyfer plant bach a theuluoedd.  

Mae ethos y rhaglen yn gofyn am sgiliau iaith da gan y myfyrwyr ac iddynt gael eu datblygu ymhellach.   Mae hyn yn adlewyrchu’r pwysigrwydd mae'r rhaglen yn ei osod ar ddarparu modelau iaith cadarnhaol ar gyfer plant bach.   Felly cynhelir cyfweliad gyda phob darpar fyfyriwr a rhoddir pwyslais ar sgiliau llafar da.

Bydd yn ofynnol i bob ymgeisydd ddarparu dogfen gwiriad manwl foddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.  

I gael mynediad i’r FdA cyfrwng Cymraeg, disgwylir bod y myfyrwyr, ar y cyfan, yn gweithio mewn darpariaeth plentyndod cynnar cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog. 

Mae’r cwrs hwn yn cynnig y potensial i symud ymlaen i flwyddyn olaf y radd BA Plentyndod Cynnar.

Byddai’r FdA yn ffynhonnell ddefnyddiol ar gyfer gwybodaeth a fyddai’n sail i Ddiploma Lefel 5 y FfCCh mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Ymarfer Uwch) (Diploma CCLD).

Gallai’r radd FdA hefyd ganiatáu i fyfyrwyr ddatblygu eu gyrfaoedd a defnyddio’r cymhwyster i gael mynediad i ddyrchafiad yn y gwaith neu gyfleoedd ar gyfer swyddi newydd. 

blynyddoedd cynnar info.

Mae enw da gan yr Ysgol Blynyddoedd Cynnar am gyflwyno addysg uwch o safon uchel. Mae gan ddarlithwyr yr Ysgol amrywiaeth eang o arbenigedd drwy yrfaoedd blaenorol yn cynnwys gwaith fel staff meithrinfa ac ysgol gynradd, perchnogion a rheolwyr meithrinfeydd, swyddogion amddiffyn plant i'r heddlu, swyddogion datblygu plentyndod cynnar ac ymchwilwyr.  Bydd darlithwyr hefyd yn cynnal cysylltiadau da â’r sector plentyndod cynnar er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn cael cyfle i gysylltu'r hyn y maent yn ei ddysgu yn y Brifysgol â materion go iawn y gweithle.  

Hefyd mae gan yr Ysgol gysylltiadau agos â'r gymuned leol a ffocws cadarn ar ehangu mynediad er mwyn i fyfyrwyr anhraddodiadol allu dychwelyd i addysg.

Darperir cwrs blaengar a chyffrous ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio'r radd Sylfaen, cwrs sydd wedi’i deilwra i ganiatáu i fyfyrwyr gymryd rhan lawn yn eu dysgu eu hunain er mwyn iddynt ddod yn raddedigion hyderus yn y dyfodol. 


SYLWADAU AR YR YMWELIAD I GANOLFAN BLANT TRELAI A CHAERAU, CAERDYDD 11 MEHEFIN 2014
(TAITH O GWMPAS Y GANOLFAN, SIARADWYR O’R GANOLFAN, BOOKTRUST CYMRU, PRIFYSGOL CAERDYDD A DECHRAU’N DEG)

“Hyfryd gweld sut mae nhw’n (Dechrau’n Deg) cynllunio ‘A learning journey’. Syniadau crefft a creadigol defnyddiol i rannu ‘nol yn fy ysgol.”

“Defnyddiol iawn, amgylchedd/lleoliad gwych ac yn ysbrydoledig. Bookstart Cymru yn agor y llygaid (ystadegau) i ba mor bwysig yw darllen gyda phlant ifanc iawn a babis. Dechrau’n Deg – siaradwr egnïol ac yn ysbrydoli pwysigrwydd dechrau da mewn bywyd.”

“Arbennig! Wedi rhoi/cynnig llawer o wybodaeth ar yr hyn ‘rydym yn astudio, gall y wybodaeth fod o gymorth ar gyfer aseiniadau nawr a’r rhai sydd i ddod. Yn werthfawr iawn ac wedi fy ysbrydoli ar pa mor bwysig yw ein swydd.”

“Prynhawn defnyddiol iawn. Hyfryd cwrdd a phobl sydd ynghlwm a’r rhaglenni amrywiol.”

“Wedi mwynhau heddiw yn fawr iawn. Mae’r lleoliad yn wych!”

“Lleoliad hyfryd gydag ardaloedd ysbrydoledig. Hoffais fel maent yn cynnwys deunydd naturiol wedi eu greu e.e. teganau o anifeiliaid ac anifeiliaid go iawn. Y plant i’w weld yn hapus a chyfforddus yma.”

“Canolfan anhygoel iawn, wedi mwynhau mas draw a staff yn croesawi ni’n wych. Diolch yn fawr iawn!”