FdA Rheolaeth Chwaraeon

Cytunodd 100% o fyfyrwyr Rheolaeth Chwaraeon YDDS eu bod wedi gallu cysylltu â staff pan oedd angen - ACM 2018.

Bydd y rhaglen hon yn eich paratoi am yrfa gyffrous yn y diwydiannau Chwaraeon a Hamdden. Mae'r ddarpariaeth yn y sector hwn yn cynyddu o ran amlygrwydd ar lefel fyd-eang a chymunedol trwy chwaraeon elit a phroffesiynol. Bydd pwyslais y llwybr hwn ar ddysgu yn y gwaith yn agor posibiliadau cyffrous i’r rheini sy’n frwd dros chwaraeon.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: 5J1A
Côd sefydliad: S96
Hyd y cwrs:
2 flynedd yn llawn amser. Ar ôl cwblhau'r rhaglen hon gall myfyrwyr fynd ymlaen yn uniongyrchol i'r cwrs ategol 1 flwyddyn BA (Anrh) Rheolaeth Chwaraeon neu'r Rhaglen Rhyngosod 2 flynedd

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran Busnes a Rheolaeth
Enw Cyswllt:
Jacqui Jones
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegFfocws cyffredinol y rhaglen hon yw darparu llwybr astudio hyblyg sy’n galluogi myfyrwyr i ennill y profiad galwedigaethol wrth ddatblygu gwybodaeth am faterion ynghylch rheoli chwaraeon a chysyniadau oddi mewn i gyd-destun amgylchedd ehangach y diwydiant hamdden.

Y prif nod yw galluogi myfyrwyr, trwy ddysgu yn y gwaith, i ddatblygu’r sgiliau a’r galluoedd i’w galluogi i wneud cyfraniad effeithiol i sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol y diwydiannau chwaraeon, hamdden, digwyddiadau ac iechyd a ffitrwydd.

Bydd yr agenda cyflogadwyedd sy’n ganolog i’r rhaglen yn paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfaoedd yn y dyfodol ym maes rheoli chwaraeon a hamdden. Datblygir sgiliau a gwybodaeth sydd eu hangen ar ddechrau gyrfa trwy astudio caffael sgiliau, prosesau hyfforddi a chyfarwyddo, gan gyflwyno damcaniaethau a materion allweddol sy’n effeithio ar y diwydiannau chwaraeon a hamdden. Bydd y rhaglen yn un gynyddol, gan adeiladu ar fodylau bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau a gwybodaeth rheolaeth sylfaenol trwy ddysgu yn y gwaith.

Lefel 4/ Blwyddyn 1

Yn y flwyddyn gyntaf cyflwynir materion allweddol a chyfle i ddatblygu sgiliau hanfodol ar gyfer y diwydiannau chwaraeon a hamdden, ar y cyd ag astudiaeth o ddisgyblaethau busnes craidd mewn arweinyddiaeth a marchnata.

Bydd myfyrwyr yn mynd ati i ddysgu yn y gwaith ac yn gwneud modwl hyfforddi chwaraeon ymarferol a ddyluniwyd i ddatblygu eu sgiliau diwydiant ac yn defnyddio damcaniaeth mewn cyd-destun galwedigaethol.

Cyflwyniad i Ddigwyddiadau Hamdden, Twristiaeth a Chwaraeon

Rheoli ac arweiniad ar gyfer Hamdden, Digwyddiadau, Twristiaeth a Hamdden

Marchnata Cynaliadwy

Cynllunio  Datblygiad Personol a Phroffesiynol Cymhwysol

Dysgu yn y gwaith ar gyfer Hamdden, Digwyddiadau, Twristiaeth a Hyfforddi Chwaraeon ar gyfer Chwaraeon

Lefel 5 / Blwyddyn 2

Mae Sgiliau Chwaraeon Allweddol a modylau cymhwysol dysgu yn y gwaith yn rhan annatod o flwyddyn 2 ac yn sicrhau bod pob myfyriwr yn cael cyfle i ddatblygu sgiliau a phrofiad diwydiant sy'n hanfodol ar gyfer datblygu'r sgiliau diwydiant a'r profiad sy'n hanfodol ar gyfer cyflogadwyedd cynaliadwy. Wrth baratoi ar gyfer hyn, canolbwyntia’r modylau academaidd ar ddatblygu sgiliau rheoli, arwain a sgiliau rhyngbersonol sy’n ganolog i’r diwydiant rheoli digwyddiadau. Cewch hefyd wybodaeth a dealltwriaeth fanwl am reoli lletygarwch, bwyd a diodydd sydd bellach yn ofyniad hanfodol ar gyfer rheolwyr digwyddiadau posibl.

Sgiliau chwaraeon allweddol ar gyfer cyflogadwyedd

Dysgu Cymhwysol yn y Gwaith ar gyfer Chwaraeon

Rheoli Sefydliadau Gwasanaeth

Rheoli Gwasanaeth Lletygarwch a Gwesteion

Perfformiad Chwaraeon Elit

1 Opsiwn o blith

Rheoli Sba,  Iechyd a Ffitrwydd

Rheoli Menter

Gall cyfleoedd dysgu yn y gwaith gynnwys lleoliadau yn yr ardal megis Undeb Rygbi Cymru, Y Gweilch, Stadiwm Liberty, Timau Datblygu Chwaraeon, Adrannau AG Ysgolion a Bay Leisure a’r dewisiadau rhyngwladol yn cynnwys Challenger Sports UDA, Rockley Watersports a PGL Adventure Holidays yn ogystal â sefydliadau chwaraeon y myfyriwr ei hun.

Ar ôl cwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus caiff myfyrwyr symud yn syth i’r Rhaglen BA (Anrh) Rheolaeth Chwaraeon a bydd rhai’n mynd yn eu blaen i wneud astudiaethau ôl-raddedig

PCYDDS yw Prifysgol Fetropolitan Abertawe, ac a hithau’n meddu ar gampws ynghanol y ddinas a lleoliad yng Nghanolfan Hamdden Abertawe does dim dwywaith nad yw’n lleoliad delfrydol ar gyfer astudio Rheolaeth Chwaraeon. Mae bwrlwm Stryd y Gwynt yn atyniad pwysig i fyfyrwyr ac mae llwyddiant tîm pêl-droed Dinas Abertawe a thîm rygbi'r Gweilch yn gwneud hon yn ddinas gyffrous o safbwynt chwaraeon uwch-gynghrair.

Mae'r cyfle i achub ar gyfleoedd sylweddol i ddysgu yn y gwaith er mwyn gweld rheolaeth chwaraeon ar waith yn brofiad gwerth chweil ar gyfer datblygiad gyrfa yn y dyfodol. Mae gan dîm y rhaglen gysylltiadau agos â’r diwydiant chwaraeon a gwahoddant weithwyr chwaraeon proffesiynol o fri i ddysgu modylau arbenigol.

Mae cyfleoedd dysgu yn y gwaith cyffrous ar gael i chi ennill profiad ymarferol a galwedigaethol yn y maes chwaraeon rhyngwladol. Datblygwyd y cyfleoedd hyn dros yr ugain mlynedd nesaf i gynnwys lleoliadau lleol a rhai a gynhelir yn rhyngwladol gydag ystod o ddarparwyr. Yn eu plith mae Challenger Sports, cwmni pêl-droed gyflawn mwyaf y byd, Rockley Watersports, PGL Adventure Holidays, Undeb Rygbi Cymru, Y Gweilch, Stadiwm Liberty, Timau Datblygu Chwaraeon Awdurdodau Lleol, Canolfan Hamdden Abertawe, Adrannau Addysg Gorfforol Ysgolion ac ystod o sefydliadau chwaraeon preifat, gwirfoddol a sefydliadau chwaraeon preifat, gwirfoddol a chyhoeddus yn ôl diddordebau’r myfyrwyr. Caiff myfyrwyr ddewis hefyd wneud eu profiad dysgu yn y gwaith gyda'u cyflogwr chwaraeon eu hun.

Mae’r rhaglen yn un hyblyg felly mae modd i chi gael profiadau rhan-amser neu amser llawn i gwblhau'r interniaeth. O’r herwydd, gall myfyrwyr ennill lleoliadau ychwanegol er mwyn datblygu eu sgiliau, lled eu profiad a gwella eu cyflogadwyedd ymhellach.

O ganlyniad i ddull cyfeillgar y Brifysgol mae modd canfod anghenion dysgu yn gynnar a darparu cymorth i wella sgiliau. Mae hyn yn cynnwys parchu anghenion arbenigol. Mae tîm cymorth dysgu ar gael sy’n cynnal gweithdai a thiwtorialau rheolaidd mewn datblygu sgiliau sylfaenol ac uwch. Mae’r berthynas waith agos rhwng tiwtoriaid a myfyrwyr a myfyrwyr a’u cymheiriaid yn caniatáu amgylchedd dysgu cadarnhaol a gweithgar.

Cynigia’r rhaglen hon brofiad galwedigaethol sy’n defnyddio dulliau addysgu ac asesu arloesol. Bydd disgwyl i fyfyrwyr fynd ati ohonynt eu hunain i reoli eu profiad dysgu, gan fod yn greadigol a chymryd camau i’w datblygu’u hunain.

Mae persbectif rhyngwladol y Brifysgol a’r integreiddio gyda chyflogwyr a chymdeithasau proffesiynol yn sicrhau cynnwys perthnasol a chyfredol. Bydd yr ystod eang o weithgareddau allgyrsiol sy'n ymwneud â phwnc ac yn gymdeithasol gan gynnwys rhai sy’n ymwneud â phwnc a rhai cymdeithasol gan gynnwys ystod o deithiau gwaith maes yn cyfoethogi profiadau’r myfyrwyr ymhellach. Ymhlith y teithiau blaenorol bu ymweliadau â’r Stadiwm Olympaidd yn Llundain, gan gynnwys mynd i’r ymarfer llawn ar gyfer y seremoni agoriadol, teithiau o gwmpas lleoliadau chwaraeon gan gynnwys Cwrs Rasio Ffos Las, Stadiwm y Mileniwm, Y Celtic Manor a theithiau rheolaidd i Alpau’r Swistir. 

 • Andrew Campbell
 • Mike Davies
 • Jacqui Jones
 • Steven Osborne
 • Andrew Thomas

Asesir y rhaglen trwy amrywiaeth strwythuredig o asesiadau a fydd yn cynnwys aseiniadau, traethodau, sesiynau hyfforddi, adroddiadau rheoli, arholiadau, trafodaethau, cyflwyniadau diwydiant, gwaith astudiaeth maes ynghyd â chofnodion datblygu, adolygiadau, DVDs a blogiau.

Bydd asesiadau hefyd yn anelu at gefnogi’r gwaith o ddatblygu sgiliau TGCh, cyfathrebu a rhifedd ar gyfer y diwydiant, datblygu sgiliau allweddol yn enwedig rheoli tasgau, datrys problemau, gwaith tîm, datblygu personol ac arweiniad.  

80 o bwyntiau UCAS yn cynnwys 60 o bwyntiau am gymwysterau Lefel A neu gyfwerth.

Bydd y panel derbyn yn ystyried cymwysterau eraill. Sylwer nad yw ein cynigion yn seiliedig yn gyfan gwbl ar eich cyraeddiadau academaidd; rydym hefyd yn rhoi ystyriaeth i’ch ystod lawn o sgiliau, profiad a chyraeddiadau wrth ystyried eich cais.

Gall y rhaglen hon ymfalchïo mewn cyfradd gyflogadwyedd uchel ar gyfer myfyrwyr sydd mewn swydd cyn pen chwe mis ar ôl graddio, yn cynnwys;

 • Datblygu Chwaraeon Cymunedol
 • Sefydliadau Chwaraeon Cenedlaethol
 • Rheolaeth Chwaraeon/Cyfleusterau Hamdden
 • Atyniadau Hamdden
 • Rheolaeth Sba, Iechyd a Ffitrwydd
 • Cyfryngau Chwaraeon
 • Hyfforddi Chwaraeon ac addysgu addysg gorfforol
 • Rheolaeth Chwaraeon Dŵr a Chwaraeon Antur
 • Diwydiannau cysylltiedig eraill (gwasanaethau cyhoeddus)

Enghreifftiau o yrfaoedd y mae myfyrwyr wedi llwyddo i’w cael yn y gorffennol yw Swyddogion Datblygu Chwaraeon, Swyddogion Dyletswydd Rheolwyr Chwaraeon Dŵr, Swyddogion Dyletswydd Canolfannau Hamdden, Rheolwyr Canolfannau Hamdden ac athrawon Addysg Gorfforol.

Mae nifer sylweddol o fyfyrwyr yn mynd yn eu blaen i'r Rhaglen Gradd a bydd rhai'n dilyn astudiaethau ôl-raddedig.

Mae cyfleoedd i weithio tuag at gymwysterau technegol penodol ym maes hyfforddi chwaraeon a ffitrwydd (dewisol) yn ogystal â sgiliau diwydiant ychwanegol gan gynnwys achub bywyd sy'n hanfodol ar gyfer rhai sectorau cyflogaeth. Lle bo’r Brifysgol mewn sefyllfa i wneud hynny, mae’n darparu cymhorthdal sylweddol ar gyfer y tystysgrifau technegol hyn ond mae’n bosibl y bydd rhai costau ychwanegol ar ben y ffioedd myfyrwyr safonol.
Darperir rhagor o gyfleoedd ar gyfer ennill cymwysterau allweddol yn aml trwy'r profiad interniaeth a gallai gynnwys ystod o hyfforddi a chynorthwyo wedi'u hachredu gan gyflogwyr a chyrff llywodraethu.

Mae pob pwnc a astudir ar y rhaglen yn berthnasol i fyd gwaith, ar draws disgyblaethau a sectorau arbenigol, ac yn gysylltiedig â phrofiadau dysgu yn y gwaith. Mae’r sgiliau a ddatblygir i gyflawni llwyddiant academaidd yn cyfateb i’r rhai sydd hefyd yn ofynnol gan gyflogwyr ac er mwyn astudio ar lefelau uwch.

Mae hyblygrwydd y rhaglen yn caniatáu cyfleoedd i fyfyrwyr arbenigo neu i barhau â’u hastudiaethau cyffredinol er mwyn cadw’u hopsiynau yn agored yn dibynnu ar y tueddiadau yn y farchnad swyddi. Mae cynnwys cyflogwyr, siaradwyr gwadd a sefydliadau eraill wrth gyflwyno’r rhaglen yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ryngweithio â rhwydweithiau allanol ac i weld perthnasedd eu hastudiaethau.

Mae’r llwybr yn canolbwyntio ar ddatblygu eich gwasanaeth i westeion a’ch sgiliau lletygarwch sy’n ganolog i Weithrediadau Hamdden. Gan ddefnyddio athroniaethau rhyngwladol blaengar ar gyfer grymuso, cewch y sgiliau sector sydd eu hangen i lwyddo yn yr amgylchedd deinamig hwn wrth werthfawrogi ar yr un pryd faterion ynghylch cynaliadwyedd.