FdA Rheolaeth Digwyddiadau

Mae gan y rhaglen gyffrous hon ffocws cryf ar ddysgu seiliedig ar waith a bydd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y diwydiant Rheoli Digwyddiadau, diwydiant sy’n ehangu’n gyflym.   Mae’r rhaglen yn generig er mwyn caniatáu i fyfyrwyr ennill gwybodaeth fanwl am sectorau Rheoli Cynadleddau, Gwyliau (Festivals) a Rheoli Digwyddiadau Chwaraeon ar lefel leol, ranbarthol a rhyngwladol. 

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: 9NQY
Côd sefydliad: S96
Hyd y cwrs:
2 flynedd
Dyddiad Dechrau: Medi

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran Busnes a Rheolaeth
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegBydd y modylau dysgu seiliedig ar waith, a gefnogir gan ddysgu academaidd,  yn eich galluogi i ennill sgiliau’r diwydiant sy'n ofynnol er mwyn sicrhau gyrfa lwyddiannus iawn ym maes rhyngwladol Rheolaeth Digwyddiadau.

Ar hyd y cwrs bydd myfyrwyr yn canolbwyntio ar ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd a'u gwybodaeth am y diwydiant gyda theithiau astudiaethau maes cyffrous yn y DG a thramor, modylau ymarferol a leolir yn y diwydiant ynghyd ag ystod o ddarlithoedd a thiwtorialau cefnogol a gweithgareddau'n gysylltiedig â digwyddiadau.

I ddechrau mae’r cwrs yn rhoi ystyriaeth gyffredinol i’r cysylltiadau â digwyddiadau, hamdden, twristiaeth a chwaraeon cyn datblygu arbenigedd o fewn y sector rheoli digwyddiadau.  

Bydd datblygu sgiliau craidd yn sail i'r dysgu, gan ganolbwyntio ar sgiliau rheoli ac arwain, cynllunio a threfnu digwyddiadau yn ogystal â lletygarwch a gwasanaethau gwesteion a bydd yn galluogi myfyrwyr llwyddiannus i symud ymlaen i’r cwrs BA (Anrh) Rheolaeth Digwyddiadau.  

Blwyddyn 1/Lefel 4

Bydd y flwyddyn hon yn rhoi gwybodaeth sylfaenol ynghylch Rheolaeth Digwyddiadau ichi a’i chyd-berthynas â hamdden, twristiaeth a chwaraeon.  Cyflwynir myfyrwyr i faterion allweddol a’r sgiliau sylfaenol hanfodol ar gyfer y diwydiant digwyddiadau. Ategir hyn gan astudiaeth o ddisgyblaethau busnes craidd mewn arweinyddiaeth a marchnata, yn ogystal ag ennill sgiliau iaith a diwylliant sydd oll yn hanfodol o fewn y sector diwydiant hwn.

Bydd myfyrwyr yn ymgymryd â modylau dysgu seiliedig ar waith yn y diwydiant digwyddiadau sy’n weithredol ac yn arbenigol. Fe’u lluniwyd i ddatblygu sgiliau’r myfyrwyr yn y diwydiant ac i gymhwyso theori mewn cyd-destun ymarferol.

 • Cyflwyniad i Hamdden, Digwyddiadau, Twristiaeth a Chwaraeon
 • Rheolaeth ac Arweinyddiaeth
 • Marchnata Cynaliadwy
 • Datblygiad Personol a Phroffesiynol Cymhwysol
 • Dysgu seiliedig ar waith
 • Sgiliau’r Diwydiant Rheolaeth Digwyddiadau   

Blwyddyn 2

Mae dysgu seiliedig ar waith a modylau yn y diwydiant yn rhan annatod o flwyddyn 2 ac yn sicrhau bod pob myfyriwr yn cael cyfle i ddatblygu sgiliau a phrofiad yn y diwydiant sy'n hanfodol ar gyfer cyflogaeth gynaliadwy yn y sector digwyddiadau. Wrth baratoi ar gyfer hyn, canolbwyntia’r modylau academaidd ar ddatblygu sgiliau rheoli, arwain a sgiliau rhyngbersonol sy’n ganolog i’r diwydiant digwyddiadau. Cewch hefyd wybodaeth a dealltwriaeth fanwl am letygarwch a rheoli bwyd a diodydd, sydd bellach yn ganolog i’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau ac yn ofyniad hanfodol ar gyfer darpar reolwyr.

 • Sgiliau Digwyddiadau Allweddol ar gyfer Cyflogadwyedd
 • Dysgu Seiliedig ar Waith Cymhwysol ar gyfer Digwyddiadau
 • Rheoli Sefydliadau Gwasanaeth
 • Rheoli Lletygarwch a Gwasanaethau Gwesteion
 • Rheoli Cynadleddau, Gwyliau a Digwyddiadau
 • Un opsiwn o’r canlynol
 • Gweithrediadau Teithio Rhyngwladol
 • Rheoli Menter

Mae’r modylau Cyflogadwyedd a Dysgu Seiliedig ar Waith yn hyblyg ac yn caniatáu i fyfyrwyr gael profiad mewn nifer o ddigwyddiadau er mwyn cwblhau eu hinterniaeth. Mae cysylltiadau cyfredol yn cynnwys Ironman Cymru, Gwyl Wystrys a Bwyd Môr y Mwmbwls, Wythnos Bysgod Sir Benfro, Tîm Rheoli Digwyddiadau Abertawe, Stadiwm Liberty a Chae Rasio Ffos Las, yn ogystal â chyfleoedd tramor gyda Swyddfa Twristiaeth a Chynadledda Snowmass, gwesty chwedlonol y Little Nell Hotel yn Aspen a gwesty Rancho Valencia Resort yng Nghaliffornia sydd oll â strategaethau cadarn ar gyfer digwyddiadau.  Hefyd gall myfyrwyr ddewis gweithio gyda’u sefydliad digwyddiadau eu hunain neu mewn digwyddiad o’u dewis yn amodol ar gymeradwyaeth y Brifysgol.

Ar ôl cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus gall myfyrwyr drosglwyddo i’r rhaglen BA (Anrh) Rheolaeth Digwyddiadau. 

Yn dilyn cais cyffrous ‘Cwtch’ Abertawe am statws Dinas Diwylliant, ynghyd â llwyddiant y tîm pêl-droed Swansea City yn y Brif Gynghrair, mae Abertawe yn ddinas ardderchog ar gyfer astudio Rheolaeth Digwyddiadau.

Mae’r rhanbarth hefyd yn elwa o gyllid a chefnogaeth strategol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Digwyddiadau. Mae hyn yn galluogi’r rhaglen i ddefnyddio amrywiaeth o astudiaethau achos lleol perthnasol iawn.

Lluniwyd y rhaglen gyda phwyslais ar ddysgu seiliedig ar waith er mwyn datblygu eich sgiliau cyflogadwyedd yn barod ar gyfer gyrfa mewn rheolaeth digwyddiadau. Bydd y strategaethau dysgu arloesol yn alwedigaethol eu naws er mwyn creu myfyrwyr nodedig â ffocws lleol a rhyngwladol ac â’r priodoleddau sy’n ofynnol gan y diwydiant.

Mae'r rhaglen yn cynnig cyfleoedd cyffrous a hyblyg er mwyn ichi allu ennill profiad galwedigaethol ac ymarferol o fewn y diwydiant digwyddiadau’n lleol neu’n rhyngwladol.  Datblygwyd y rhaglen o leoliadau i gynnwys amrywiaeth o gyfleoedd lleol a rhyngwladol gydag ystod o ddarparwyr.

Oherwydd natur y diwydiant Digwyddiadau, mae interniaethau’n hyblyg er mwyn i fyfyrwyr ymgymryd â nifer o brofiadau mewn digwyddiadau, lleoliadau a sefydliadau gwahanol a gallu ymgymryd â rolau gwahanol ac ennill ystod o brofiad.  Bydd hyn yn caniatáu ichi wneud penderfyniadau mwy gwybodus ynghylch eich gyrfa yn ogystal â gwella’ch sgiliau cyflogadwyedd.

Bydd cyfleoedd yn cael eu hadolygu a'u diweddaru’n gyson ond mae cysylltiadau lleol cyfredol yn cynnwys gwyliau a digwyddiadau lleol e.e. Ironman Cymru, Tîm Digwyddiadau Cyngor Abertawe, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, cynllunwyr priodasau, trefnwyr cynadleddau a digwyddiadau’n ogystal â lleoliadau digwyddiadau'n cynnwys Cae Rasio Ffos Las a Stadiwm Liberty.  Mae cysylltiadau rhyngwladol yn cynnwys amrywiaeth o westai digwyddiadau blaengar yn cynnwys gwesty chwedlonol y Little Nell Hotel yn Aspen, Colorado a Rancho Valencia yn San Diego, Califfornia.

O ganlyniad i ddull cyfeillgar y Brifysgol mae modd canfod anghenion dysgu yn gynnar a darparu cymorth i wella sgiliau. Mae hyn yn cynnwys parchu anghenion arbenigol. Mae tîm cymorth dysgu ar gael sy’n cynnal gweithdai a thiwtorialau rheolaidd mewn datblygu sgiliau sylfaenol ac uwch. Mae natur gyfeillgar tîm bach y rhaglen a’r berthynas waith agos rhwng tiwtoriaid a myfyrwyr a myfyrwyr a’u cyd-fyfyrwyr yn caniatáu amgylchedd dysgu cadarnhaol a gweithgar.

Cynigia’r rhaglen hon brofiad galwedigaethol sy’n defnyddio dulliau addysgu ac asesu arloesol. Bydd disgwyl i fyfyrwyr fynd ati ohonynt eu hunain i reoli eu profiad dysgu, gan fod yn greadigol a chymryd camau i’w datblygu’u hunain.

Mae tiwtoriaid yn gwirfoddoli mewn digwyddiadau sylweddol yn y sector yn cynnwys Gŵyl Lenyddol y Gelli ac Ironman Cymru, gan sicrhau bod eu gwybodaeth a’u sgiliau’n gyfredol ac yn berthnasol.  Mae hyn yn galluogi'r staff darlithio i ddefnyddio senarios a phrofiadau astudiaethau achos o fywyd go iawn er mwyn dod â’r dysgu’n fyw.

Mae persbectif rhyngwladol y Brifysgol a’r integreiddio gyda chyflogwyr a chymdeithasau proffesiynol yn sicrhau cynnwys perthnasol iawn a chyfredol. Mae’r ystod eang o weithgareddau allgyrsiol yn rhai pynciol a chymdeithasol ac yn cynnwys ystod o deithiau maes cyffrous a fydd yn cyfoethogi ymhellach eich profiad fel myfyriwr. Mae teithiau blaenorol yn cynnwys ymweliadau â’r Stadiwm Olympaidd yn Llundain yn cynnwys ymarfer gwisgoedd y seremoni agoriadol, teithiau o gwmpas lleoliadau digwyddiadau'n cynnwys Cae Rasio Ffos Las, Stadiwm y Mileniwm a lleoliad Cwpan Ryder yng ngwesty'r Celtic Manor, ynghyd â theithiau rheolaidd i leoliadau digwyddiadau yn y Swistir a chymryd rhan mewn digwyddiadau i fyfyrwyr ym Mharc Thema Oakwood ar gyfer Wythnos y Glas a Chalan Gaeaf.

Bydd astudio’r rhaglen hon yn caniatáu ichi ennill cymhwyster academaidd â sail alwedigaethol a gydnabyddir yn eang o fewn y diwydiant digwyddiadau lleol a rhyngwladol.  Ar ôl cwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus gallwch symud ymlaen i'r rhaglen BA (Anrh) Rheolaeth Digwyddiadau. 

 • Phil Ainsworth
 • Andrew Campbell
 • Mike Davies
 • Louise Emmanuelle
 • Kathryn Flynn
 • Jacqui Jones
 • Huw Thomas

Asesir y rhaglen trwy amrywiaeth strwythuredig o asesiadau a fydd yn cynnwys aseiniadau, traethodau, cynllunio a threfnu digwyddiadau, adroddiadau rheoli, dadleuon, cyflwyniadau diwydiant, gwaith astudiaethau maes, cofnodion datblygiad, arholiadau, adolygiadau, DVDs a blogiau. Lluniwyd asesiadau i ganolbwyntio ar y sgiliau cyflogadwyedd sy’n ofynnol gan y diwydiant. Lle bynnag y bo modd, bydd yr asesiadau galwedigaethol eu ffocws hefyd yn ceisio cefnogi meddwl beirniadol a datblygiad o ran rheoli TGCh, cyfathrebu, rhifedd, datrys problemau, gwaith tîm, arfarnu beirniadol, hunanreolaeth ac arweinyddiaeth.

80 o bwyntiau UCAS yn cynnwys 60 o bwyntiau am gymwysterau Lefel A neu gyfwerth.

Bydd y panel derbyn yn ystyried cymwysterau cyfwerth eraill. Sylwer nad yw ein cynigion yn seiliedig yn gyfan gwbl ar eich cyraeddiadau academaidd; rydym hefyd yn rhoi ystyriaeth i’ch ystod lawn o sgiliau, profiad a chyraeddiadau wrth ystyried eich cais.

Ar ôl graddio mae gan fyfyrwyr y rhaglen hon hanes llwyddiannus iawn wrth ddiogelu ystod o swyddi rheoli a gweithredu o fewn y diwydiant Rheoli Digwyddiadau bywiog, yn lleol ac ar draws y DG ac yn fyd-eang.  

Mae llwybrau gyrfa arbenigol yn cynnwys:-

 • Rheoli Confensiynau a Chynadleddau
 • Trefnu Gwyliau (Festivals)
 • Cynllunio Priodasau a Gwleddoedd
 • Rheoli Digwyddiadau Chwaraeon
 • Rheoli Lleoliadau Digwyddiadau
 • Rheoli Stadia
 • Lletygarwch Corfforaethol

Mae enghreifftiau rhagorol o lwyddiant cyn-fyfyrwyr yn y diwydiant Digwyddiadau’n cynnwys y swyddi canlynol: Uwch Reolwr Cynadleddau a Digwyddiadau, gwesty Yas Viceroy Resort, cartref Grand Prix Abu Dhabi; Rheolwr Cyffredinol Cynorthwyol yr 02 Arena; Rheolwr Digwyddiadau yng ngwesty Marriott Abertawe; Rheolwr Digwyddiadau Arena Wembley; Rheolwr Cynadleddau Neuadd San Steffan; Swyddog Digwyddiadau Cae Rasio Ffos Las; Rheolwr Digwyddiadau gyda gwestai Marriott; Rheolwr Gwleddoedd yn Snowmass Club, Aspen, Colorado; Swyddogion Digwyddiadau gydag Awdurdodau Lleol

Bydd modd ichi ymgymryd â hyfforddiant mawr ei fri WorldHost, cynllun hyfforddi blaengar ym maes Gwasanaethau Gwesteion sy'n ganolog i Reolaeth Digwyddiadau. 

Mae hon yn rhaglen alwedigaethol gyffrous a luniwyd i ddatblygu graddedigion nodedig â ffocws rhyngwladol ym maes rheolaeth digwyddiadau.  Mae hyn yn darparu’r sgiliau lletygarwch ac arweinyddiaeth sy'n hanfodol i'r sector hwn ar gyfer y myfyrwyr, yn ogystal â'r seiliau academaidd.

Mae’r rhaglen yn canolbwyntio'n uniongyrchol ar yr agenda cynaliadwyedd gyfredol sy’n berthnasol iawn i ddigwyddiadau yn nhermau etifeddiaeth ac effaith.  Mewn blynyddoedd blaenorol mae Gemau Olympaidd Llundain 2012 wedi bod yn ffocws canolog i’r astudio ar hyd y cwrs a bydd hyn yn parhau yn y dyfodol wrth i staff academaidd barhau i ymchwilio i etifeddiaeth y digwyddiad hwn.

Bydd pwyslais byd-eang a diwylliannol i’r rhaglen.  Cysylltir hyn â galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau grymuso a chyflogadwyedd rhyngwladol.

Ar hyd eich astudiaethau cewch gyfleoedd dysgu seiliedig ar waith i brofi’r diwydiant. Bywiogir y dysgu hefyd drwy amrywiaeth o deithiau astudiaethau maes ac interniaethau.  Mae strategaethau blaengar yn cynnwys defnyddio sefydliadau lleol a rhyngwladol a ffocws cadarn ar ddefnyddio astudiaethau achos a senarios Digwyddiadau o fywyd go iawn.  Mae gan staff darlithio proffesiynol gysylltiadau cryf â’r diwydiant sy’n helpu hwyluso cyfleoedd cyffrous i'r myfyrwyr gael profiadau y tu ôl i'r llenni mewn digwyddiadau. 

Opsiwn fel cwrs rhyngosod?

Yn ogystal â chyfanswm o 80 credyd dysgu seiliedig ar waith ar lefel 4 a 5, os ewch ymlaen i’r rhaglen BA (Anrh) Rheolaeth Digwyddiadau, gallwch ddewis ymgymryd â lleoliad rhyngosod ychwanegol o 20 credyd ar lefel 6.

Bydd y cwrs rhyngosod yn golygu astudio am flwyddyn ychwanegol naill ai o fewn y diwydiant rheoli digwyddiadau yn y DG neu'n rhyngwladol er mwyn datblygu gwybodaeth y myfyriwr am y diwydiant a'i sgiliau cyflogadwyedd a chreu cysylltiadau ar gyfer graddedigion.  Mae’r rhan fwyaf o’r cyfleoedd Interniaethau Rhyngosod yn swyddi â thâl sy’n eich galluogi i ennill arian i’ch cynnal eich hun yn ystod eich blwyddyn astudio derfynol.