FdA Rheolaeth Twristiaeth

Bydd y rhaglen gyffrous, alwedigaethol hon yn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y diwydiant twristiaeth. Â phwyslais cadarn ar dwristiaeth leol ac yng Nghymru, bydd myfyrwyr yn ennill gwybodaeth a dealltwriaeth am Reolaeth Twristiaeth yng Nghymru tra bod y proffil rhyngwladol yn helpu i greu graddedigion nodedig â ffocws byd-eang a sgiliau gwasanaethau gwesteion o'r radd flaenaf. 

Ffeithiau Allweddol

Hyd y cwrs:
2 flynedd - Ar ôl cwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus caiff myfyrwyr symud i’r cwrs atodol 1 flwyddyn neu’r cwrs rhyngosod atodol 2 flynedd ar gyfer BA (Anrh) Rheolaeth Twristiaeth

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran Busnes a Rheolaeth
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegTrwy ddysgu seiliedig ar waith mae’r rhaglen yn rhoi i fyfyrwyr y sgiliau galwedigaethol sy'n ofynnol er mwyn sicrhau gyrfa lwyddiannus iawn ym maes Rheolaeth Twristiaeth.  Ar hyd y cwrs bydd myfyrwyr yn canolbwyntio ar ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd a'u gwybodaeth am y diwydiant drwy ddysgu seiliedig ar waith, teithiau astudiaethau maes cyffrous yn y DG a thramor, ynghyd ag ystod o ddarlithoedd a thiwtorialau cefnogol i ddarparu sylfaen academaidd.  

Atgyfnerthir y dysgu drwy ddatblygu sgiliau craidd gan ganolbwyntio ar sgiliau rheoli ac arwain, dealltwriaeth fanwl am faterion cynaliadwy a’u perthynas â thwristiaeth, yn ogystal â lletygarwch a gwasanaethau gwesteion rhyngwladol sy'n ganolog i'r diwydiant a’r profiadau dysgu seiliedig ar waith.  

Blwyddyn 1/Lefel 4

Bydd y flwyddyn hon yn rhoi gwybodaeth sylfaenol ynghylch Rheolaeth Twristiaeth i’r myfyrwyr a’i chyd-berthynas â hamdden, lletygarwch, digwyddiadau a chwaraeon.  Fe’ch cyflwynir i faterion allweddol a’r sgiliau sylfaenol hanfodol ar gyfer y diwydiant. Ategir hyn gan astudiaeth o ddisgyblaethau busnes craidd mewn arweinyddiaeth a marchnata.

Mae’r ffocws rhyngwladol yn elfen flaengar yn y rhaglen, lle datblygir yn generig sgiliau rhyngddiwylliannol a sgiliau iaith sy'n ganolog i'r diwydiant. Rhoddir cyfle ichi ennill gwybodaeth ddiwylliannol a gwybodaeth ymarferol sylfaenol am nifer o ieithoedd pwysig ym myd twristiaeth a allai gynnwys Cymraeg, Sbaeneg, Ffrangeg, Groeg a Tsieinëeg, sy’n offer cyflogadwyedd hanfodol.

Bydd myfyrwyr yn ymgymryd â dysgu seiliedig ar waith a sgiliau’r diwydiant twristiaeth er mwyn datblygu eu sgiliau yn y diwydiant ymhellach a chymhwyso theori mewn cyd-destun ymarferol.

 • Cyflwyniad i Hamdden, Digwyddiadau, Twristiaeth a Chwaraeon (20)
 • Rheolaeth ac Arweinyddiaeth
 • Marchnata Cynaliadwy
 • Cynllunio Datblygiad Personol a Phroffesiynol Cymhwysol
 • Dysgu seiliedig ar waith
 • Sgiliau’r Diwydiant Twristiaeth  

Blwyddyn 2/Lefel 5

Mae interniaeth gymhwysol yn rhan annatod o flwyddyn 2 ac yn sicrhau bod pob myfyriwr yn cael cyfle i ddatblygu sgiliau a phrofiad yn y diwydiant sy'n hanfodol ar gyfer cyflogaeth gynaliadwy. Mae cynaliadwyedd hefyd yn nodwedd allweddol ar y lefel hon gyda ffocws canolog ar agenda twristiaeth gynaliadwy yn ogystal â chyflogadwyedd cynaliadwy.

Wrth baratoi ar gyfer sgiliau allweddol a dysgu seiliedig ar waith, canolbwyntia’r modylau academaidd ar ddatblygu sgiliau rheoli, arwain a sgiliau rhyngbersonol sy’n ganolog i’r diwydiant twristiaeth. Cewch hefyd wybodaeth a dealltwriaeth fanwl am reoli lletygarwch, bwyd a diodydd sy’n greiddiol i sefydliadau twristiaeth ac yn ofyniad hanfodol ar gyfer darpar reolwyr. Mae sgiliau gwasanaethau gwesteion rhyngwladol ac o'r radd flaenaf, ynghyd â sgiliau grymuso, yn elfen allweddol er mwyn creu graddedigion nodedig â ffocws byd-eang ar gyfer y diwydiant twristiaeth.

 • Sgiliau Twristiaeth Allweddol ar gyfer Cyflogadwyedd
 • Dysgu Seiliedig ar Waith Cymhwysol ar gyfer Twristiaeth  
 • Rheoli Sefydliadau LETS
 • Gwasanaethau Gwesteion a Rheolaeth Lletygarwch  
 • Rheolaeth Diwylliant a Threftadaeth  

Un opsiwn o’r canlynol

 • Gweithrediadau Teithio Rhyngwladol
 • Rheoli Cynadleddau, Gwyliau a Digwyddiadau

Gallai’r cyflogwyr cyfredol ar gyfer lleoliadau sy’n debyg o ddarparu cyfleoedd dysgu seiliedig ar waith gynnwys Parc Thema Oakwood ac ystod o awdurdodau lleol, atyniadau i dwristiaid, gwestai a darparwyr. Yn rhyngwladol mae Grŵp Jumeirah, Cwmni Sgïo Aspen, Parc Thema Valleyfair ym Minnesota a Rancho Valencia Resort yng Nghaliffornia.  Hefyd gall myfyrwyr ddewis parhau i weithio gyda’u cyflogwr twristiaeth cyfredol wrth gwblhau’r rhaglen hon.

Ar ôl cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus gall myfyrwyr drosglwyddo’n awtomatig i’r rhaglen BA (Anrh) Rheolaeth Twristiaeth. 

Wrth astudio Rheolaeth Twristiaeth yn PCYDDS fe'ch lleolir ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe, gyda phenrhyn Gŵyr rhyfeddol yn gefndir, sy’n lleoliad twristiaeth godidog.  Hefyd mae Sir Benfro, y Bannau Brycheiniog a Chaerdydd gosmopolitaidd oll yn agos ac yn darparu senarios ardderchog ar gyfer astudiaethau achos twristiaeth. Cefnogir y rhain hefyd gan deithiau astudiaethau maes rhyngwladol.

Lluniwyd y rhaglen alwedigaethol hon i ddefnyddio dysgu seiliedig ar waith er mwyn datblygu’ch sgiliau cyflogadwyedd wrth baratoi ar gyfer gyrfa ym myd twristiaeth yn y DG neu dramor.  Defnyddir strategaethau dysgu arloesol er mwyn creu graddedigion nodedig â ffocws lleol a rhyngwladol ac â’r priodoleddau sy’n ofynnol gan y diwydiant.

Mae'r rhaglen yn cynnig cyfleoedd cyffrous ar gyfer dysgu seiliedig ar waith er mwyn ichi allu ennill profiad galwedigaethol ac ymarferol o fewn y diwydiant twristiaeth.  Datblygwyd y rhaglen drwy gysylltiadau agos â chyflogwyr rhyngwladol blaenllaw er mwyn sicrhau bod y rhaglen yn canolbwyntio ar sgiliau o'r radd flaenaf i'r diwydiant wrth eich paratoi ar gyfer llwyddiant.

Bydd cyfleoedd yn cael eu hadolygu a'u diweddaru’n gyson er mwyn darparu cyfleoedd deinamig a blaengar gyda ffocws cadarn ar wasanaethau gwesteion, paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfaoedd yn y dyfodol a chreu graddedigion nodedig.  Mae cyfleoedd rhyngwladol yn cynnwys Cwmni Sgïo Aspen, Colorado UDA, Rancho Valencia Resort yng Nghaliffornia, Parc Thema Valleyfair ym Minnesota, UDA a’r Grŵp Jumeirah yn Dubai, yn ogystal â chyfleoedd lleol gyda Pharc Thema Oakwood, Twristiaeth Bae Abertawe, awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru ac ystod o atyniadau lleol i dwristiaid a darparwyr yn cynnwys yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac Amgueddfa Cymru, yn ogystal â dewis y myfyriwr ei hun o sefydliad twristiaeth neu’i gyflogwr presennol.

O ganlyniad i ddull cyfeillgar y Brifysgol mae modd canfod anghenion dysgu yn gynnar a darparu cymorth i wella sgiliau. Mae hyn yn cynnwys parchu anghenion arbenigol. Mae tîm cymorth dysgu ar gael sy’n cynnal gweithdai a thiwtorialau rheolaidd mewn datblygu sgiliau sylfaenol ac uwch.

Mae’r berthynas waith agos rhwng y tîm addysgu, myfyrwyr a’r diwydiant yn creu amgylchedd dysgu cadarnhaol a gweithgar.  Mae gan ddarlithwyr gysylltiadau cryf â'r diwydiant ac maent yn dal yn weithgar yn y sector yn y DG a thramor. Mae hyn yn galluogi'r staff i ddefnyddio senarios astudiaethau achos o fywyd go iawn er mwyn dod â’ch profiad dysgu’n fyw.

Cynigia’r rhaglen hon brofiad ar sail alwedigaethol sy’n cynnwys dulliau addysgu ac asesu arloesol gyda staff darlithio sy’n weithgar yn y diwydiant. Bydd disgwyl i fyfyrwyr fynd ati ohonynt eu hunain i reoli eu profiad dysgu, gan fod yn greadigol a chymryd camau i’w datblygu’u hunain.

Mae safbwynt rhyngwladol y Brifysgol a’r integreiddio gyda chyflogwyr a chymdeithasau proffesiynol yn sicrhau cynnwys twristiaeth sy’n berthnasol a chyfredol. Mae’r ystod eang o weithgareddau allgyrsiol yn rhai pynciol a chymdeithasol ac yn cynnwys ystod o deithiau maes cyffrous a fydd yn cyfoethogi eich profiad fel myfyriwr. Mae teithiau blaenorol wedi cynnwys teithiau rheolaidd i Lundain, yn cynnwys ymweliad cyffrous â’r Stadiwm Olympaidd ar gyfer ymarfer gwisgoedd y seremoni agoriadol, yn ogystal â theithiau i Sir Benfro, Cernyw, Sbaen, yr Aifft a thaith ar y trên i'r Swistir, tra bod yr ardal leol yn cynnwys penrhyn Gŵyr, sy’n darparu cefndir twristiaeth yn llawn golygfeydd hardd.

 • Phil Ainsworth
 • Andrew Campbell
 • Mike Davies
 • Louise Emmanuelle
 • Kathryn Flynn
 • Jacqui Jones
 • Huw Thomas

Asesir y rhaglen trwy amrywiaeth strwythuredig o asesiadau a fydd yn cynnwys aseiniadau, traethodau, cynllunio a threfnu digwyddiadau, adroddiadau rheoli, dadleuon, cyflwyniadau diwydiant a gwaith astudiaethau maes yn ogystal â chofnodion datblygiad, arholiadau, adolygiadau, DVDs a blogiau. Lle bynnag y bo modd, bydd yr asesiadau’n gysylltiedig â datblygu sgiliau cyflogadwyedd ac yn ceisio cefnogi datblygiad yng nghyswllt meddwl beirniadol, rheoli TGCh, cyfathrebu, rhifedd, datrys problemau, rhyngweithio mewn timoedd, arfarnu beirniadol, hunanreolaeth ac arweinyddiaeth.

80 pwynt UCAS yn cynnwys 60 pwynt am gymwysterau Lefel A neu gyfwerth.

Bydd y panel derbyn yn ystyried cymwysterau cyfwerth eraill. Sylwer nad yw ein cynigion yn seiliedig yn gyfan gwbl ar eich cyraeddiadau academaidd; rydym hefyd yn rhoi ystyriaeth i’ch ystod lawn o sgiliau, profiad a chyraeddiadau wrth ystyried eich cais.

Ar ôl graddio mae gan fyfyrwyr y rhaglen hon hanes llwyddiannus wrth ddiogelu ystod o swyddi rheoli a gweithredu o fewn y diwydiant twristiaeth, yn lleol, ar draws y DG ac yn fyd-eang.  

Mae llwybrau gyrfa arbenigol yn cynnwys:-

 • Rheolaeth Twristiaeth
 • Marchnata Twristiaeth
 • Rheolaeth Treftadaeth
 • Rheolaeth Atyniadau
 • Rheolaeth Digwyddiadau
 • Rheolaeth Gwestai
 • Rheolaeth Teithio

Mae enghreifftiau ardderchog o gyn-fyfyrwyr yn llwyddo yn y sector twristiaeth yn cynnwys rheolwyr yn Walt Disney World Florida, Grŵp Merlin, Parc Thema Oakwood, Parc Gwyliau Ffont-y-gari, rheolwyr treftadaeth, swyddogion gyda Chroeso Cymru, gwestai Ritz Carlton, gwestai Capella, llongau mordeithiau, awdurdodau lleol, trefnwyr teithiau a chwmnïau hedfan. 

Bydd modd ichi ymgymryd â hyfforddiant mawr ei fri WorldHost, cynllun hyfforddi blaengar ym maes Gwasanaethau Gwesteion sy'n ganolog i Reolaeth Twristiaeth. 

Mae hon yn rhaglen alwedigaethol gyffrous a luniwyd i ddatblygu graddedigion nodedig â ffocws rhyngwladol ym maes rheolaeth twristiaeth.  Mae elfen gadarn o ddysgu seiliedig ar waith yn y rhaglen ac mae'n rhoi'r sgiliau lletygarwch ac arwain sy'n hanfodol i'r sector hwn i'r myfyrwyr.

Mae’r agenda cynaliadwyedd yn rhan annatod o’r rhaglen hon yn ogystal â datblygu sgiliau cyflogadwyedd cynaliadwy â ffocws byd-eang.  Bydd hyn yn cynnwys pwyslais ar ddatblygu'ch sgiliau grymuso a menter.

Ar hyd eich astudiaethau cewch gyfle i brofi’r diwydiant twristiaeth drwy ddysgu seiliedig ar waith ac amrywiaeth o deithiau astudiaethau maes ac interniaethau.  Mae strategaethau blaengar yn cynnwys defnyddio teithiau astudiaethau maes lleol a rhyngwladol a ffocws ar ddefnyddio astudiaethau achos a senarios twristiaeth o fywyd go iawn.  Mae gan staff darlithio proffesiynol gysylltiadau cryf â’r diwydiant sy’n helpu hwyluso cyfleoedd cyffrous i'r myfyrwyr gael profiadau y tu ôl i'r llenni ym maes twristiaeth. 

Opsiwn fel cwrs rhyngosod?

Yn ogystal â chyfanswm o 80 credyd ar fodylau dysgu seiliedig ar waith ar lefel 4 a 5, gall myfyrwyr sy’n symud ymlaen i’r rhaglen radd ddewis ymgymryd â lleoliad rhyngosod ychwanegol o 20 credyd ar lefel 6.  Bydd y cwrs rhyngosod yn golygu astudio am flwyddyn ychwanegol naill ai o fewn y diwydiant twristiaeth yn y DG neu'n rhyngwladol er mwyn datblygu gwybodaeth y myfyriwr am y diwydiant a'i sgiliau cyflogadwyedd a chreu cysylltiadau ar gyfer graddedigion.