PCYDDS Hafan  -  Y Brifysgol  -  Ffeithiau a Ffigurau

Mae Y Drindod Dewi Sant yn cymryd rhan mewn llawer o arolygon a thablau cynghrair; isod, ceir canlyniadau’r rhai diweddaraf.


Whatuni

What Uni Logo

Cafodd Y Drindod Dewi Sant ganlyniadau gwych yng Ngwobrau Student Choice Whatuni 2019.

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn:

 • 8fed yn y DU am Brifysgol y Flwyddyn
 • 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr.

Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu (FfRhA)

TEF Bronze Logo Welsh

Mae’r Llywodraeth wedi cyflwyno Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu (FfRhA) gyda'r nod o gydnabod a gwobrwyo dysgu ac addysgu rhagorol.

Cafodd Y Drindod Dewi Sant wobr Efydd sy’n golygu, yn seiliedig ar y dystiolaeth sydd ar gael, bod y Panel FfRhA wedi dyfarnu bod y Brifysgol yn darparu addysgu, dysgu a deilliannau ar gyfer ei myfyrwyr sy'n bodloni gofynion ansawdd cenedlaethol trwyadl ar gyfer addysg uwch yn y DU.

Ystyriodd y Panel yr holl wybodaeth yng nghyflwyniad y darparwr mewn perthynas â meini prawf FfRhA ac mae ei ddyfarniad yn adlewyrchu'n benodol, tystiolaeth o:

 • Arferion asesu a chyrsiau wedi’u dylunio mewn ffordd sy’n sicrhau bod y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn gwneud cynnydd a chaffael gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth sy’n werthfawr gan gyflogwyr
 • Lefelau digonol o amser cyswllt, gan gynnwys darpariaeth bersonol a chymorth astudio ychwanegol sy’n sicrhau ymgysylltiad da gan y rhan fwyaf o fyfyrwyr
 • Adnoddau materol a digidol a ddefnyddir gan fyfyrwyr i ddatblygu eu dysg ymhellach
 • Y defnydd o ymchwil ac ysgolheictod i gyfoethogi cynllun a chyflwyniad y cwricwlwm, cryfhau ymgysylltiad â myfyrwyr, cyfoethogi profiad myfyrwyr, cynyddu cyfleoedd myfyrwyr a darparu sgiliau graddedigion trwy gysylltiadau uniongyrchol â diwydiant
 • Diwylliant sefydliadol sy’n hwyluso a chydnabod addysgu rhagorol; mae cyfleoedd datblygu staff ar waith a gefnogir gan gynllun datblygu staff strategol

Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr

Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr Logo

Mae’r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (NSS) yn casglu barn myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf am eu profiad ar y cwrs.

Mae'r Drindod Dewi Sant wedi ennill ei sgôr Boddhad Myfyrwyr uchaf erioed ac wedi’i gosod yn y 36ain (ar y cyd) safle yn y DU. Ymhlith yr uchafbwyntiau mae:

 • 1af yng Nghymru am ein ‘cymuned ddysgu’
 • 2ail yng Nghymru ar gyfer ‘cyfleoedd dysgu’
 • 4ydd yn y DU ar gyfer ‘asesiad ac adborth’
 • 6ed yn y DU gyda “Mae staff yn gwerthfawrogi barn myfyrwyr”
 • 11eg yn y DU ar gyfer ‘cefnogaeth academaidd’

Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2018.


Tabl Cynghrair y Guardian

The Guardian Logo

Neidiodd PCYDDS 29 safle i gydradd 57ed yn Nhabl Cynghrair y Guardian, gydag uchafbwyntiau ychwanegol yn cynnwys dod yn:

 • 8fed yn y DU am fodlonrwydd ar yr addysgu
 • 5ed yn y DU am fodlonrwydd ar yr adborth
 • 8fed yn y DU am Gelf
 • 7fed yn y DU am Ddylunio a Chrefft
 • 1af yn y DU am Ffasiwn a Thecstilau
 • 1af yn y DU am fodlonrwydd ar yr addysgu mewn Busnes, Rheoli a Marchnata
 • 1af yn y DU am fodlonrwydd ar yr addysgu yn y Clasuron a Hanes yr Hen Fyd.

The Times & Sunday Times Good University Guide

The Times and Sunday Times Logo

Mae safleoedd ‘The Times & Sunday Times’ yn darparu’r wybodaeth sydd ar fyfyrwyr ei hangen i wneud penderfyniad gwybodus am eu haddysg uwch.  

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn y 5 prifysgol gorau am foddhad myfyrwyr o ran ansawdd addysgu yng nghanlyniadau 2019.

Yn ogystal â hyn fe ddaeth Y Drindod Dewi Sant yn:

 • 16eg yn y DU am Gelf a Dylunio.
 • 3ydd yn y DU am foddhad myfyrwyr gyda'r profiad myfyrwyr yn Anthropoleg.
 • 1af yn y DU am foddhad myfyrwyr gydag ansawdd yr addysgu yn Astudiaethau Busnes.
 • 2il yn y DU am foddhad myfyrwyr gydag ansawdd yr addysgu yng Ngwyddor Cyfrifiadurol.
 • 2il yn y DU am foddhad myfyrwyr gydag ansawdd y profiad myfyrwyr yng Ngwyddor Cyfrifiadurol. 
 • 20fed yn y DU am gynhwysiant cymdeithasol.

Tabl Cynghrair y Complete University Guide

Complete University Guide logo

Mae’r Complete University Guide yn cynhyrchu tablau cynghrair a safleoedd blynyddol yn ôl prifysgol a phwnc.

Cafodd Y Brifysgol safleoedd rhagorol yn Complete University Guide 2020; dyma'r uchafbwyntiau:

 • Cynnydd o 13 lle ers 2019
 • 21ain yn y DU am Gelf a Dylunio.
 • =8fed yn y DU am foddhad myfyrwyr
 • =5ed yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Anthropoleg
 • =7fed yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Adeiladu
 • =4ydd yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Seicoleg
 • =7fed yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Gwaith Cymdeithasol

The Times Higher Education Student Experience Survey

Times Higher Logo

Cafodd y Brifysgol ganlyniadau gwych yn y Times Higher Education Student Experience Survey sy’n atgyfnerthu’r profiad addysgu a dysgu personol a gynigir gan y Brifysgol: 

 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 7fed yn y DU am Brofiad Academaidd
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn gydradd 6ed yn y DUam staff parod eu cymwynas/ymroddedig
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn gydradd 8fed yn yDU am gefnogaeth/lles da
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn gydradd 4ydd yn yDU am berthnasoedd personol da gyda staff addysgu
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 4ydd yn y DU am diwtora mewn grwpiau bach.

Ffeithiau a Ffigurau

DHLE Logo

Arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch

Mae arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch yn gofyn i’r rheiny sy’n gadael addysg uwch beth y maent yn ei wneud chwe mis wedi iddynt raddio.

Yn arolwg CYAU 2016/17:

 • Roedd 96.8% o fyfyrwyr israddedig llawn amswer y Brifysgol sy'n dod o'r DU mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach chwe mis wedi iddynt raddio.

Arolwg Ymgysylltu y Deyrnas Unedig

United Kingdom Engagement Survey Logo

Arolwg Ymgysylltu y Deyrnas Unedig yw'r unig arolwg cenedlaethol yn y Deyrnas Unedig sy'n ffocysu ar ymgysylltu â myfyrwyr.  

Yn 2018, fe ddaeth Y Drindod Dewi Sant yn:

 • 4yddyn y DU 
 • 4yddyn y DU am gynhaliaeth
 • 5edyn y DU am asesu
 • 7fedyn y DU am gyflogadwyedd

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014

REF 2014 Logo

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil yw’r system newydd ar gyfer asesu ansawdd ymchwil sefydliadau addysg uwch y DU.

Yn FfRhY 2014, cafodd 60% o waith ymchwil y Brifysgol ei farnu’n eithriadol (23.3%) neu’n sylweddol iawn (36.7%) o ran ei effaith a’i arwyddocâd. Dengys hyn gryfder gwaith ymchwil y Brifysgol a’r cyfraniad a wna wrth chwilio am ddatrysiadau i heriau’r byd go iawn.


Arolwg Profiad Ôl-raddedig a Addysgir 2018

Postgraduate Taught Experience Survey Logo

Arolwg Profiad Ôl-raddedig a Addysgir yw'r unig arolwg addysg uwch yn y Deyrnas Unedig sy'n casglu mewnbwn wrth fyfyrwyr ôl-raddedig ar gyrsiau a addysgir am eu profiad dysgu ac addysgu.

Yn arolwg 2018 fe ddaeth Y Drindod Dewi Sant yn:

 • yn y chwartel uchaf yn y DU am foddhad cyffredinol
 • yn y chwartel uchaf yn y DU am foddhad cyffredinol gyda chynhaliaeth
 • 6edyn y DU am foddhad gydag asesiad
 • 9fedyn y DU am foddhad gyda chyflogadwyedd

People & Planet University League Table

People and Planet Logo

Y People & Planet’s University League yw’r unig dabl cynghrair cynhwysfawr ac annibynnol o brifysgolion y DU sy’n dangos eu perfformiad amgylcheddol a moesegol.

Dyfarnwyd statws ‘Dosbarth Cyntaf’ i’r Drindod Dewi Sant yn Nhabl Cynghrair Prifysgolion People & Planet 2017.