Art student writing and smiling.

Mae Y Drindod Dewi Sant yn cymryd rhan mewn llawer o arolygon a thablau cynghrair; isod, ceir canlyniadau’r rhai diweddaraf.


Whatuni

What Uni Logo

Cafodd Y Drindod Dewi Sant ganlyniadau gwych yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2020.

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn:

 • 1af yn y DU am ‘Gyrsiau a Darlithwyr’, ar ôl ennill y wobr yn 2019 hefyd
 • 1af yn y DU am ‘Lety’
 • Yn y 10 gorau yn y DU am ‘Gymorth Myfyrwyr’
 • Yn y 10 gorau yn y DU am ‘Brifysgol y Flwyddyn’.

Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr

Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr Logo

Mae’r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (NSS) yn casglu barn myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf am eu profiad ar y cwrs.

Ymhlith yr uchafbwyntiau 2020 mae:

 • 1af yng Nghymru am ei Chymuned Ddysgu
 • gydradd 1af yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Celf
 • gydradd 1af yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Seicoleg Gymhwysol
 • 3ydd yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Addysg
 • 8fed yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid
 • 8fed yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Cwnsela, Seicotherapi a Therapi Galwedigaethol
 • 8fed yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Cyfrifiadureg.

Tabl Cynghrair y Guardian

The Guardian Logo

Daeth Y Drindod yn =74ain yn Nhabl Cynghrair The Guardian 2022, gydag uchafbwyntiau ychwanegol yn cynnwys:

 •  5ed yn y DU a 1af yng Nghymru am Gelf
 • 1af yng Nghymru am Glasuron a Hanes yr Henfyd
 • 3ydd yn y DU a 1af yng Nghymru am Ddylunio a Chrefftau
 • 1af yng Nghymru am Addysg
 • 1af yng Nghymru am Beirianneg: Mecanyddol
 • 9fed yn y DU a 1af yng Nghymru am Fasiwn a Thecstilau
 • 1af yng Nghymru am Gynhyrchu Ffilm a Ffotograffiaeth
 • 1af yng Nghymru am Wyddor Fforensig ac Archaeoleg
 • 10fed yn y DU a 1af yng Nghymru am Hanes
 • 1af yng Nghymru am Gerddoriaeth.

The Times & Sunday Times Good University Guide

The Times and Sunday Times Logo

Mae safleoedd The Times & Sunday Times yn darparu gwybodaeth sy’n galluogi i fyfyrwyr wneud dewis gwybodus am eu haddysg uwch.

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 13eg  yn y DU am foddhad myfyrwyr gydag ansawdd yr addysgu yng nghanlyniadau 2022.

At hynny, roedd Y Drindod Dewi Sant yn rhestru:

 • 8fed yng Nghymru a Lloegr ar gyfer Cynhwysiant Cymdeithasol
 • 8fed yn y DU am y prisiau llety prifysgol rhataf
 • 2il yn y DU am ansawdd addysgu ym maes  Peirianneg Awyrennol a Gweithgynhyrchu
 • 19eg yn y DU am Bensaernïaeth
 • 19fed yn y DU am Gelf a Dylunio
 • 3ydd yn y DU am ansawdd addysgu yn y Clasuron
 • 3ydd yn y DU am ansawdd addysgu mewn Hanes
 • 2il yn y DU am ansawdd addysgu mewn Peirianneg Fecanyddol.

Tabl Cynghrair y Complete University Guide

Complete University Guide logo

Mae’r Complete University Guide yn cynhyrchu tablau cynghrair a safleoedd blynyddol yn ôl prifysgol a phwnc.

Cafodd Y Brifysgol safleoedd rhagorol yn Complete University Guide 2022; dyma'r uchafbwyntiau:

 • 6ed yn y DU am foddhad myfyrwyr
 • 6ed yn y DU am foddhad myfyrwyr o ran Archaeoleg
 • 9ed yn y DU am foddhad myfyrwyr o ran Celf a Dylunio
 • =6ed yn y DU am foddhad myfyrwyr o ran Cyfrifiadureg
 • 3ydd yn y DU am foddhad myfyrwyr o ran Cwnsela, Seicotherapi a Therapi Galwedigaethol
 • 3ydd yn y DU am foddhad myfyrwyr o ran Gweithgynhyrchu a Pheirianneg Cynhyrchu
 • 2il yn y DU am fodlonrwydd myfyrwyr o ran Peirianneg Fecanyddol
 • 2il yn y DU am foddhad myfyrwyr o ran Athroniaeth
 • 1af yn y DU am foddhad myfyrwyr o ran Seicoleg
 • =9fed yn y DU am foddhad myfyrwyr o ran Polisi Cymdeithasol
 • 1af yng Nghymru am Ddiwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol.

The Times Higher Education Student Experience Survey

Times Higher Logo

Cafodd y Brifysgol ganlyniadau gwych yn y Times Higher Education Student Experience Survey sy’n atgyfnerthu’r profiad addysgu a dysgu personol a gynigir gan y Brifysgol: 

 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 7fed yn y DU am Brofiad Academaidd
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn gydradd 6ed yn y DUam staff parod eu cymwynas/ymroddedig
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn gydradd 8fed yn yDU am gefnogaeth/lles da
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn gydradd 4ydd yn yDU am berthnasoedd personol da gyda staff addysgu
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 4ydd yn y DU am diwtora mewn grwpiau bach.

Hynt Graddedigion

Hynt Graddedigion Logo

Hynt Graddedigion yw arolwg cymdeithasol blynyddol mwyaf y DU ac mae'n cofnodi safbwyntiau a statws cyfredol graddedigion diweddar.

Yn arolwg 2019/20:

 • Roedd 93% o raddedigion Y Drindod Dewi Sant mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach 15 mis ar ôl iddynt gwblhau eu hastudiaethau.

Arolwg Ymgysylltu y Deyrnas Unedig

United Kingdom Engagement Survey Logo

Arolwg Ymgysylltu y Deyrnas Unedig yw'r unig arolwg cenedlaethol yn y Deyrnas Unedig sy'n ffocysu ar ymgysylltu â myfyrwyr.  

Yn 2018, fe ddaeth Y Drindod Dewi Sant yn:

 • 4yddyn y DU 
 • 4yddyn y DU am gynhaliaeth
 • 5edyn y DU am asesu
 • 7fedyn y DU am gyflogadwyedd

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021

Research Excellence Framework 2021 logo.

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil yw’r system ar gyfer asesu ansawdd ymchwil sefydliadau addysg uwch y DU.

Yn FfRhY 2021, cafodd 74% o waith ymchwil y Brifysgol ei farnu’n eithriadol (30%) neu’n sylweddol iawn (44%) o ran ei effaith a’i arwyddocâd. Dengys hyn gryfder gwaith ymchwil y Brifysgol a’r cyfraniad a wna wrth chwilio am ddatrysiadau i heriau’r byd go iawn.


Arolwg Profiad Ôl-raddedig a Addysgir 2018

Postgraduate Taught Experience Survey Logo

Arolwg Profiad Ôl-raddedig a Addysgir yw'r unig arolwg addysg uwch yn y Deyrnas Unedig sy'n casglu mewnbwn wrth fyfyrwyr ôl-raddedig ar gyrsiau a addysgir am eu profiad dysgu ac addysgu.

Yn arolwg 2018 fe ddaeth Y Drindod Dewi Sant yn:

 • yn y chwartel uchaf yn y DU am foddhad cyffredinol
 • yn y chwartel uchaf yn y DU am foddhad cyffredinol gyda chynhaliaeth
 • 6edyn y DU am foddhad gydag asesiad
 • 9fedyn y DU am foddhad gyda chyflogadwyedd

People & Planet University League Table

People and Planet Logo

Y People & Planet’s University League yw’r unig dabl cynghrair cynhwysfawr ac annibynnol o brifysgolion y DU sy’n dangos eu perfformiad amgylcheddol a moesegol.

Dyfarnwyd statws ‘Dosbarth Cyntaf’ i’r Drindod Dewi Sant yn Nhabl Cynghrair Prifysgolion People & Planet 2017.