Ffeithiau a Ffigurau

Mae Y Drindod Dewi Sant yn cymryd rhan mewn llawer o arolygon a thablau cynghrair; isod, ceir canlyniadau’r rhai diweddaraf.


Times Higher Logo

The Times Higher Education Student Experience Survey

Cafodd y Brifysgol ganlyniadau gwych yn y Times Higher Education Student Experience Survey sy’n atgyfnerthu’r profiad addysgu a dysgu personol a gynigir gan y Brifysgol: 

 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 7fed yn y DU am Brofiad Academaidd
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn gydradd 6ed yn y DU am staff parod eu cymwynas/ymroddedig
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn gydradd 8fed yn y DU am gefnogaeth/lles da
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn gydradd 4ydd yn y DU am berthnasoedd personol da gyda staff addysgu
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 4ydd yn y DU am diwtora mewn grwpiau bach.

 

What Uni Logo

Whatuni

Cafodd Y Drindod Dewi Sant ganlyniadau gwych yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2018.

Daeth YDDS yn:

 • 11eg yn y DU am brifysgol y flwyddyn
 • 4ydd yn y DU am gwrs a darlithwyr
 • 6ed yn y DU am gymorth myfyrwyr
 • 6ed yn y DU am ôl-raddedig.

Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr Logo

Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr

Mae’r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (NSS) yn casglu barn myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf am eu profiad ar y cwrs.

Mae boddhad myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant yn uwch na chyfartaledd Cymru a'r sector mewn:

 • Addysgu
 • Cyfleoedd dysgu
 • Asesu ac Adborth
 • Cymorth academaidd
 • Cymuned dysgu
 • Llais y Myfyriwr
 • Boddhad cyffredinol.

Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2017.

Complete University Guide logo

Tabl Cynghrair y Complete University Guide

Mae’r Complete University Guide yncynhyrchutablaucynghrair asafleoeddblynyddolyn ôlprifysgol aphwnc.

Cafodd Y Brifysgol safleoedd rhagorol yn Complete University Guide 2019, a’r uchafbwyntiau oedd:

 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yng Nghymru am Archaeoleg
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn gydradd 8fed yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Astudiaethau Busnes a Rheolaeth
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 6ed yn y DU am foddhad myfyrwyr yn Y Clasuron a Hanes yr Henfyd
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 7fed yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Cyfrifiadureg
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 7fed yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Marchnata
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 3ydd yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Technoleg Defnyddiau
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 2il yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Gwaith Cymdeithasol.

 
The Guardian Logo

Guardian League Table

Mae Guardian University Guide yn dangos safleoedd cyffredinol prifysgolion, gyda thablau ychwanegol ar gyfer pob un o’r 53 maes pwnc a restrir.

Uchafbwyntiau Y Drindod Dewi Sant yn Guardian League Table 2016 oedd:

 • Daeth Y Brifysgol yn 1af yng Nghymru am Gynhyrchu Ffilm a Ffotograffiaeth.
 • Daeth Y Brifysgol yn 2il yng Nghymru am Ddylunio a Chrefftau.
 • Daeth Y Brifysgol yn 3ydd yng Nghymru am Beirianneg Fecanyddol.

 
People and Planet Logo

People & Planet University League Table

Y People & Planet’s University League yw’r unig dabl cynghrair cynhwysfawr ac annibynnol o brifysgolion y DU sy’n dangos eu perfformiad amgylcheddol a moesegol.

Dyfarnwyd statws ‘Dosbarth Cyntaf’ i’r Drindod Dewi Sant yn Nhabl Cynghrair Prifysgolion People & Planet 2017.

 

DHLE Logo

Arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch

Mae arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch yn gofyn i’r rheiny sy’n gadael addysg uwch beth y maent yn ei wneud chwe mis wedi iddynt raddio.

Yn arolwg CYAU 2015/16:

 • Roedd 95% o fyfyrwyr israddedig y Brifysgol mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach chwe mis wedi iddynt raddio.
 • Roedd 100% o fyfyrwyr ôl-raddedig y Brifysgol mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach chwe mis wedi iddynt raddio.

 

REF 2014 Logo

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014

Y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil yw’r system newydd ar gyfer asesu ansawdd ymchwil sefydliadau addysg uwch y DU.

Yn FfRhY 2014, cafodd 60% o waith ymchwil y Brifysgol ei farnu’n eithriadol (23.3%) neu’n sylweddol iawn (36.7%) o ran ei effaith a’i arwyddocâd. Dengys hyn gryfder gwaith ymchwil y Brifysgol a’r cyfraniad a wna wrth chwilio am ddatrysiadau i heriau’r byd go iawn.

Ceir y canlyniadau llawn yma

TEF Bronze Logo Welsh


Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu (FfRhA)

Mae’r Llywodraeth wedi cyflwyno Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu (FfRhA) gyda'r nod o gydnabod a gwobrwyo dysgu ac addysgu rhagorol.

Cafodd Y Drindod Dewi Sant wobr Efydd sy’n golygu, yn seiliedig ar y dystiolaeth sydd ar gael, bod y Panel FfRhA wedi dyfarnu bod y Brifysgol yn darparu addysgu, dysgu a deilliannau ar gyfer ei myfyrwyr sy'n bodloni gofynion ansawdd cenedlaethol trwyadl ar gyfer addysg uwch yn y DU.

Ystyriodd y Panel yr holl wybodaeth yng nghyflwyniad y darparwr mewn perthynas â meini prawf FfRhA ac mae ei ddyfarniad yn adlewyrchu'n benodol, tystiolaeth o:

 • Ddiwylliant o ddysgu personol, mewn dosbarthiadau bach, sy’n ceisio sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu cefnogi’n effeithiol a’u herio i gyrraedd eu potensial llawn
 • Addysg cyfrwng Cymraeg a Saesneg sy’n cael ei chyflwyno mewn ffyrdd sy’n cefnogi, ymestyn a herio’r myfyrwyr
 • Cynnwys staff a chyflogwyr lleol a chyrff proffesiynol perthnasol mewn perthynas â dylunio cyrsiau, gan gynnwys rhaglenni dysgu seiliedig ar waith.


The Times and Sunday Times Logo

The Times & Sunday Times Good University Guide

Mae safleoedd ‘The Times & Sunday Times’ yn darparu’r wybodaeth sydd ar fyfyrwyr ei hangen i wneud penderfyniad gwybodus am eu haddysg uwch.  

Cafodd Y Drindod Dewi Sant safleoedd gwych yng nghanlyniadau 2018; yr uchafbwyntiau oedd:

 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 4ydd yn y DU a 1af yng Nghymru am Ansawdd Addysgu mewn Astudiaethau Busnes
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 8fed yn y DU a 1af yng Nghymru am Brofiad Myfyrwyr mewn Astudiaethau Busnes
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 4ydd yn y DU a 1af yng Nghymru am Ansawdd Addysgu yn Y Clasuron a Hanes yr Henfyd  
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 9fed yn y DU a 1af yng Nghymru am Ansawdd Addysgu mewn Cyfrifiadureg
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yng Nghymru am Ansawdd Addysgu mewn Hanes
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yng Nghymru am Ansawdd Addysgu mewn Peirianneg Fecanyddol
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yng Nghymru am Brofiad Myfyrwyr mewn Peirianneg Fecanyddol.