Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Ffeithiau a Ffigurau

Mae Y Drindod Dewi Sant yn cymryd rhan mewn llawer o arolygon a thablau cynghrair; isod, ceir canlyniadau’r rhai diweddaraf.


Whatuni

What Uni Logo

Cafodd Y Drindod Dewi Sant ganlyniadau gwych yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2020.

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn:

 • 1af yn y DU am ‘Gyrsiau a Darlithwyr’, ar ôl ennill y wobr yn 2019 hefyd
 • 1af yn y DU am ‘Lety’
 • Yn y 10 gorau yn y DU am ‘Gymorth Myfyrwyr’
 • Yn y 10 gorau yn y DU am ‘Brifysgol y Flwyddyn’.

Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu (FfRhA)

 TEF Silver Award FfRhA Arian

Mae’r Llywodraeth wedi cyflwyno Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu (FfRhA) gyda'r nod o gydnabod a gwobrwyo dysgu ac addysgu rhagorol.

Cafodd YDDS wobr Arian sy’n golygu bod y panel FfRhA wedi dyfarnu bod Drindod Dewi Sant yn cyflwyno addysgu, dysgu a deilliannau o ansawdd uchel ar gyfer ei myfyrwyr. Mae’n gyson rhagori ar ofynion ansawdd cenedlaethol trylwyr ar gyfer addysg uwch y DU. 

Nododd y Panel FfRhA bod yma dystiolaeth arbennig o:

 • Dyluniad cyrsiau ac arferion asesu sy’n rhoi lle i ymestyn pob myfyriwr gan sicrhau eu bod yn cael eu herio’n sylweddol, ac yn caffael gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth sy’n werthfawr iawn gan gyflogwyr
 • Lefelau gorau posibl o amser cyswllt, gan gynnwys darpariaeth personol eithriadol, sy’n ennyn ymgysylltiad ac ymrwymiad gweithredol at ddysgu ac astudio gan fyfyrwyr
 • Buddsoddiad clir mewn adnoddau ffisegol a digidol o ansawdd uchel sy’n dangos effaith ar ddysgu myfyrwyr
 • Y defnydd o ymchwil ac ysgolheictod i gyfoethogi dyluniad cwricwlwm, cryfhau ymgysylltiad myfyrwyr, a chyfoethogi profiad myfyrwyr
 • Ymdeimlad cryf o genhadaeth ranbarthol a dinesig, ymrwymiad i ymgysylltu myfyrwyr â diwydiant, a strategaeth glir ar gyfer gwella rhagolygon graddedigion o fewn cyd-destun cyflogaeth heriol

Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr

Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr Logo

Mae’r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (NSS) yn casglu barn myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf am eu profiad ar y cwrs.

Ymhlith yr uchafbwyntiau 2020 mae:

 • 1af yng Nghymru am ei Chymuned Ddysgu
 • gydradd 1af yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Celf
 • gydradd 1af yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Seicoleg Gymhwysol
 • 3ydd yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Addysg
 • 8fed yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid
 • 8fed yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Cwnsela, Seicotherapi a Therapi Galwedigaethol
 • 8fed yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Cyfrifiadureg.

Tabl Cynghrair y Guardian

The Guardian Logo

Neidiodd PCYDDS 29 safle i gydradd 57ed yn Nhabl Cynghrair y Guardian, gydag uchafbwyntiau ychwanegol yn cynnwys dod yn:

 • 8fed yn y DU am fodlonrwydd ar yr addysgu
 • 5ed yn y DU am fodlonrwydd ar yr adborth
 • 8fed yn y DU am Gelf
 • 7fed yn y DU am Ddylunio a Chrefft
 • 1af yn y DU am Ffasiwn a Thecstilau
 • 1af yn y DU am fodlonrwydd ar yr addysgu mewn Busnes, Rheoli a Marchnata
 • 1af yn y DU am fodlonrwydd ar yr addysgu yn y Clasuron a Hanes yr Hen Fyd.

The Times & Sunday Times Good University Guide

The Times and Sunday Times Logo

Mae safleoedd The Times & Sunday Times yn darparu gwybodaeth sy’n galluogi i fyfyrwyr wneud dewis gwybodus am eu haddysg uwch.

Daeth YDDS yn y 8fed yn y DU am foddhad myfyrwyr o ran ansawdd addysgu yng nghanlyniadau 2020. 

Yn ogystal, daeth Y Drindod Dewi Sant yn:

 • 11eg yn y DU am Gelf a Dylunio.
 • 2il yn y DU am ansawdd addysgu mewn Cyfrifiadureg.
 • 2il yn y DU am ansawdd addysgu mewn Peirianneg Fecanyddol.
 • 11eg yn y DU am ansawdd addysgu mewn Gwyddor Chwaraeon
 • 13eg yn y DU am ansawdd addysgu mewn Astudiaethau Busnes

Tabl Cynghrair y Complete University Guide

Complete University Guide logo

Mae’r Complete University Guide yn cynhyrchu tablau cynghrair a safleoedd blynyddol yn ôl prifysgol a phwnc.

Cafodd Y Brifysgol safleoedd rhagorol yn Complete University Guide 2021; dyma'r uchafbwyntiau:

 • Cynnydd o 11 lle yn gyffredinol ers 2020
 • 12fed yn y DU am foddhad myfyrwyr
 • 8fed yn y DU a 1af yng Nghymru am Gelf a Dylunio
 • 1af yng Nghymru am Anthropoleg
 • 14eg yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Astudiaethau Busnes a Rheolaeth
 • 11eg yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Cyfrifiadureg
 • 1af yn y DU am fodlonrwydd myfyrwyr mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig
 • 2il yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Peirianneg Fecanyddol
 • 12fed yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Gwyddor Chwaraeon
 • 12fed yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol.

The Times Higher Education Student Experience Survey

Times Higher Logo

Cafodd y Brifysgol ganlyniadau gwych yn y Times Higher Education Student Experience Survey sy’n atgyfnerthu’r profiad addysgu a dysgu personol a gynigir gan y Brifysgol: 

 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 7fed yn y DU am Brofiad Academaidd
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn gydradd 6ed yn y DUam staff parod eu cymwynas/ymroddedig
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn gydradd 8fed yn yDU am gefnogaeth/lles da
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn gydradd 4ydd yn yDU am berthnasoedd personol da gyda staff addysgu
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 4ydd yn y DU am diwtora mewn grwpiau bach.

Hynt Graddedigion

Hynt Graddedigion Logo

Hynt Graddedigion yw arolwg cymdeithasol blynyddol mwyaf y DU ac mae'n cofnodi safbwyntiau a statws cyfredol graddedigion diweddar.

Yn arolwg 2017/18:

 • Roedd 94% o raddedigion Y Drindod Dewi Sant mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach 15 mis ar ôl iddynt gwblhau eu hastudiaethau.

Arolwg Ymgysylltu y Deyrnas Unedig

United Kingdom Engagement Survey Logo

Arolwg Ymgysylltu y Deyrnas Unedig yw'r unig arolwg cenedlaethol yn y Deyrnas Unedig sy'n ffocysu ar ymgysylltu â myfyrwyr.  

Yn 2018, fe ddaeth Y Drindod Dewi Sant yn:

 • 4yddyn y DU 
 • 4yddyn y DU am gynhaliaeth
 • 5edyn y DU am asesu
 • 7fedyn y DU am gyflogadwyedd

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014

REF 2014 Logo

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil yw’r system newydd ar gyfer asesu ansawdd ymchwil sefydliadau addysg uwch y DU.

Yn FfRhY 2014, cafodd 60% o waith ymchwil y Brifysgol ei farnu’n eithriadol (23.3%) neu’n sylweddol iawn (36.7%) o ran ei effaith a’i arwyddocâd. Dengys hyn gryfder gwaith ymchwil y Brifysgol a’r cyfraniad a wna wrth chwilio am ddatrysiadau i heriau’r byd go iawn.


Arolwg Profiad Ôl-raddedig a Addysgir 2018

Postgraduate Taught Experience Survey Logo

Arolwg Profiad Ôl-raddedig a Addysgir yw'r unig arolwg addysg uwch yn y Deyrnas Unedig sy'n casglu mewnbwn wrth fyfyrwyr ôl-raddedig ar gyrsiau a addysgir am eu profiad dysgu ac addysgu.

Yn arolwg 2018 fe ddaeth Y Drindod Dewi Sant yn:

 • yn y chwartel uchaf yn y DU am foddhad cyffredinol
 • yn y chwartel uchaf yn y DU am foddhad cyffredinol gyda chynhaliaeth
 • 6edyn y DU am foddhad gydag asesiad
 • 9fedyn y DU am foddhad gyda chyflogadwyedd

People & Planet University League Table

People and Planet Logo

Y People & Planet’s University League yw’r unig dabl cynghrair cynhwysfawr ac annibynnol o brifysgolion y DU sy’n dangos eu perfformiad amgylcheddol a moesegol.

Dyfarnwyd statws ‘Dosbarth Cyntaf’ i’r Drindod Dewi Sant yn Nhabl Cynghrair Prifysgolion People & Planet 2017.