BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (Ffitrwydd Awyr Agored)

 • Ffitrwydd Awyr Agored
 • Ffitrwydd Awyr Agored
 • Ffitrwydd Awyr Agored
 • Ffitrwydd Awyr Agored
 • Ffitrwydd Awyr Agored
 • Ffitrwydd Awyr Agored
 • Ffitrwydd Awyr Agored
 • Ffitrwydd Awyr Agored

Cytunodd 100% o fyfyrwyr Gwyddor Chwaraeon YDDS bod y staff yn dda am esbonio pethau - ACM 2018.

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at y rheiny sy'n ymddiddori mewn chwaraeon, iechyd a gweithgarwch corfforol, ac yn dymuno dyfnhau eu dealltwriaeth o sut mae'r corff dynol yn gweithio.

Caiff egwyddorion gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff cyffredinol eu cymhwyso i ystod o chwaraeon a gweithgareddau awyr agored gan gynnwys seiclo, rhedeg, nofio mewn dŵr agored, bŵt-camp a rasys rhwystrau.

 • Daeth yn y 10 cwrs Gwyddor Chwaraeon gorau yn y DU am foddhad myfyrwyr
 • Ardal leol wych ar gyfer ystod o chwaraeon awyr agored
 • Cyfle i fod ar y Gofrestr Gweithwyr Proffesiynol Ymarfer Corff (REPs)
 • Defnydd o gyfleusterau hyfforddi ffitrwydd pwrpasol a labordai gwyddor ymarfer corff.
 • Cyfleoedd i weithio gyda chleientiaid mewn sefyllfaoedd bywyd go iawn‌. ‌‌ ‌ ‌ ‌

 

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: 127L
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
3 blynedd
Dyddiad Dechrau: Medi

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored
Dewis Iaith
Saesneg  

Official Facebook profileOfficial Twitter profileVisit our YouTube channelUcas Icon (60x60px)Mae blwyddyn gyntaf astudiaethau’n generig ar draws y portffolio llwybrau gradd Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff, sy'n rhoi i fyfyrwyr sylfaen gre ym mhrif egwyddorion y pwnc, yn ogystal â'r amser i benderfynu p'un ai ydynt yn dymuno arbenigo mewn un llwybr penodol, neu newid llwybrau. Tri phwnc craidd ffisioleg, seicoleg a biomecaneg yw'r sylfaeni, a chyflwynir y rhain drwy gyfuniad o ddarlithoedd damcaniaethol wedi'u dilyn gan gyfle i gymhwyso'r wybodaeth honno'n ymarferol yn ein labordai gwyddor chwaraeon llawn offer. Bydd myfyrwyr yn datblygu’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i ddefnyddio offer fel: dadansoddwyr nwy, giatiau golau, platfformau grym, meddalwedd dadansoddi symudiad a dadansoddwyr cyfansoddiad y corff. 

Ochr yn ochr â’r pynciau craidd, rhydd y flwyddyn gyntaf i fyfyrwyr y cyfle i astudio egwyddorion hyfforddi ac ymarfer corff, ac i gael dyfarniadau galwedigaethol fel Hyfforddwyr Campfa a Hyfforddwyr Personol ochr yn ochr â'u hastudiaethau, pe baent yn dymuno hynny. Hefyd, caiff hanfodion maetheg ar gyfer chwaraeon eu datblygu, yn ogystal â dealltwriaeth o bwysigrwydd gweithgarwch corfforol i iechyd a lles.

Yn yr ail flwyddyn, bydd myfyrwyr yn parhau i ddatblygu eu gwybodaeth o bynciau sylfaen ffisioleg, biomecaneg a seicoleg, ochr yn ochr â datblygu eu gallu i ddeall a chynnal ymchwil. Mae modwl arbenigol ar Arwain a Hyfforddi Chwaraeon Awyr Agored yn caniatáu i fyfyrwyr brofi ac archwilio’r sgiliau sydd eu hangen i arwain a hyfforddi ystod o chwaraeon a gweithgareddau awyr agored, ac mae Maeth ar gyfer Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn datblygu eu gwybodaeth o faeth. 

Yn ystod y flwyddyn olaf, bydd myfyrwyr yn dyfnhau eu gwybodaeth yn eu maes arbenigol drwy gynnal eu hastudiaeth ymchwil arbrofol annibynnol eu hunain, ochr yn ochr ag adolygiad manwl o’r llenyddiaeth. Mae’r modwl Ffisioleg Eithafol yn archwilio i effeithiau gwres, oerni, uchder a phellter eithafol ar ffisioleg y corff, ac mae Dulliau Hyfforddi Uwch yn adeiladu ar wybodaeth a ddatblygwyd yn y ddwy flynedd gyntaf.

 • Ffisioleg Ddynol a Ffitrwydd
 • Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff
 • Arwain a Hyfforddi Chwaraeon Awyr Agored
 • Cinesioleg
 • Hyfforddiant Personol
 • Maeth er mwyn Iechyd
 • Anafiadau a Chlefydau Cronig
 • Biomecaneg Chwaraeon ac Ymarfer Corff
 • Dulliau Hyfforddi Uwch
 • Ffisioleg Eithafol
 • Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff Cymhwysol
 • Perfformiad Ergogenig a Chwaraeon
 • Ymarfer Corff a Phoblogaethau Penodol
 • Maeth ar gyfer Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yw un o’r 10 pwnc gradd mwyaf poblogaidd yn y DU, gyda dros 65,000 o fyfyrwyr bob blwyddyn yn gwneud cais trwy UCAS am le ar gyrsiau ar draws y wlad.

Mae’r ‘Complete University Guide’ yn rhoi gwyddor chwaraeon Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 8fed yn y DU am foddhad myfyrwyr, gyda 95% o’r myfyrwyr yn fodlon ar eu profiadau yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr.

Bu’r twf ym mhoblogaeth chwaraeon awyr agored seiliedig ar wydnwch yn enfawr dros y blynyddoedd diwethaf, gyda chystadlaethau beicio, triathlonau, marathonau, rasys antur a heriau awyr agored eraill yn cael eu cynnal bob penwythnos ar draws y wlad.

Mae’r galw am arbenigwyr yn y maes hwn hefyd yn tyfu, ar yr ochr perfformio (hyfforddwyr, hyfforddwyr personol, technegwyr ‘bike-fit’, ayyb) ac ar yr ochr hamdden (tywyswyr beiciau mynydd, arweinwyr ymdeithiau, swyddogion hyrwyddo adloniant awyr agored, ayyb).

Bydd y radd hon yn cynhyrchu graddedigion a chanddynt y sgiliau a’r wybodaeth i gael gwaith yn y farchnad hon sy’n tyfu, a throi eu cariad at chwaraeon awyr agored yn yrfa.

Mae ein portffolio o raddau Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn caniatáu i fyfyrwyr arbenigo mewn meysydd penodol, neu i barhau ar lwybr generig, yn unol â’u dyheadau. Ar ôl blwyddyn gyntaf gyffredin, gall myfyrwyr ddewis parhau ar y llwybr generig, neu ddewis un o’r llwybrau a ganlyn: Maetheg ar gyfer Chwaraeon; Ffisioleg Ymarfer Corff Clinigol; Hyfforddi Personol; neu Ffitrwydd Awyr Agored.

Caiff Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (Ffitrwydd Awyr Agored) ei astudio ar gampws Caerfyrddin sy’n cynnig profiad dysgu cyfeillgar a phersonol, gyda mynediad at ystod eang o leoliadau awyr agored ar gyfer cymryd rhan mewn chwaraeon awyr agored.

Dim ond 15 milltir i’r Gorllewin o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog y mae’r campws, ac mae’n agos i lwybrau beiciau mynydd gwych Brechfa ac Afan Argoed. Ar gyfer y rheiny sy’n caru’r dŵr, mae gennym bartneriaeth gyda chanolfan chwaraeon padlo lleol gyda mynediad rhagorol at offer a hyfforddiant hamdden a chystadleuol.

Mae penrhyn Gŵyl a Pharc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro cyfagos yn cynnig cyfleoedd heb eu hail i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau arfordirol, ynghyd â ffyrdd a llwybrau gwych i seiclo a rhedeg arnynt, gan gynnwys cwrs Ironman Cymru. Ar y campws, cewch fynediad am ddim i'r pwll nofio, yr ystafell ffitrwydd a'r wal ddringo. Mae Undeb y Myfyrwyr yn darparu bob math o glybiau chwaraeon a gweithgareddau hamdden.

Yn ogystal â’r prif sgiliau sydd eu hangen ar Wyddonydd Chwaraeon ac Ymarfer Corff, bydd myfyrwyr sy’n graddio o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant hefyd yn cael y sgiliau sydd eu hangen i gynnal asesiadau ffitrwydd ac iechyd ac yn cael y cyfle i ymgymhwyso fel hyfforddwyr campfa a hyfforddwyr personol.

Mae ystod o Ddyfarniadau Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol Awyr Agored ar gael am gost ychwanegol. Mae cynnal a deall ymchwil hefyd yn sgil allweddol a ddatblygir trwy gydol y radd a chaiff myfyrwyr eu herio’n gyson i adolygu’n feirniadol yr ymchwil diweddaraf a chynnal eu hastudiaethau eu hunain. Yn y flwyddyn olaf, bydd myfyrwyr yn dylunio a chynnal eu prosiect ymchwil eu hunain mewn maes arbenigol o’u dewis.

Er bod y radd yn cael ei hasesu’n bennaf drwy gyfuniad o waith cwrs ac arholiadau ymarferol, bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu portffolio helaeth o arfer proffesiynol a thystiolaeth astudiaeth achos.

Fel arfer, byddai disgwyl i fyfyrwyr gyflawni o leiaf 96 o bwyntiau UCAS (Tariff 2017) gyda ffocws ar bynciau seiliedig ar y gwyddorau a/neu addysg gorfforol. Bydd myfyrwyr aeddfed nad oes ganddynt bwyntiau UCAS digonol yn cael eu hystyried ar eu rhinweddau eraill drwy broses gyfweld.

Mae 90% o’n graddedigion yn y maes pwnc hwn mewn gwaith neu astudiaethau pellach llawn amser o fewn 6 mis o raddio. Yn gyffredinol, mae graddau Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn paratoi graddedigion ar gyfer gyrfaoedd fel:

 • gwyddonydd chwaraeon (yn gweithio gyda thimau chwaraeon proffesiynol, cyrff llywodraethu, ayb)
 • hyfforddwr cryfder a chyflyru
 • Hyfforddwr Personol
 • Arweinydd Alldeithiau Awyr Agored
 • Hyfforddi a chynghori athletwyr adloniadol (e.e. triathlon, rhedeg, seiclo)
 • Chwaraeon ieuenctid
 • Ymchwil Academaidd
 • Addysgu
 • £30 ar gyfer gweithgaredd ymsefydlu dros nos i holl fyfyrwyr blwyddyn 1
 • Dillad chwaraeon (£80-£120) yn amodol ar y cwrs.

Darperir yr holl offer sydd ei angen i astudio’r radd hon gan y Brifysgol o fewn y Clinigau Anafiadau Chwaraeon, Labordy Perfformiad Dynol, labordy cyfansoddiad y corff, pwll nofio, a chyfleusterau ffitrwydd a hyfforddi.

Bydd rhaid i fyfyrwyr brynu tracwisg a thopiau hyfforddi’r brifysgol y bydd eu hagen mewn sesiynau ymarferol ac wrth weithio gyda grwpiau allanol. Yn ogystal, bydd myfyrwyr sy’n dymuno cyflawni cymhwyster ychwanegol, galwedigaethol yn gorfod talu costau ychwanegol ar gyfer y cyrsiau hyn.

Cynhelir nifer o ddiwrnodau agored yn ystod y flwyddyn ac anogwn ddarpar fyfyrwyr i ddod i drafod y cwrs gyda'r staff academaidd. Rhestrir dyddiadau’r diwrnodau agored a diwrnodau blasu ar wefan y Brifysgol / Ysgolion.