Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Datblygu graddedigion cyflogadwy, cadarn sy’n llythrennog yn ddigidol


Mewn byd sy’n fwy a mwy cymhleth a byd-eang, bydd angen i raddedigion llwyddiannus gaffael ac arddangos ystod o sgiliau a medrau proffesiynol a phersonol. Mae’r cyfryw sgiliau’n amhrisiadwy er mwyn diogelu swydd, dechrau busnes a gwneud cyfraniad gwerthfawr i gymdeithas.

Nod y Fframwaith Priodoleddau Graddedigion yw rhoi i chi’r arfau sydd eu hangen i fodloni’r cyfryw gyfleoedd a heriau ac i arddangos y sgiliau a medrau hynny i gyflogwyr.

Mae’r chwildro digidol wedi trawsnewid cymdeithas yn barod ac mae’r momentwm hwnnw’n cyflymu o ganlyniad i’r pandemig Coronafeirws, yn arbennig yn y gweithle. Er enghraifft, i wella cynhyrchedd bydd rhaid i gyflogwyr ddefnyddio awtomatiaeth a deallusrwydd artiffisial, gan fod gweithio o adref wedi dod yn norm i lawer o bobl a chaiff ei hwyluso gan ddefnydd effeithiol o dechnoleg.

Nod y Fframwaith Priodoleddau Graddedigion yw datblygu eich sgiliau a medrau proffesiynol a phersonol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd trwy briodoleddau allweddol:

 • Cyflogadwyedd
 • Sgiliau Digidol a
 • Dysgu am Oes

Fe’u cynlluniwyd i’ch galluogi i ddatblygu, a rhoi tystiolaeth o ystod o sgiliau â ffocws gyrfaol sy’n gysylltiedig â’ch maes pwnc yn cynnwys gallu digidol, ymchwil a rheoli prosiect, yn ogystal â rhinweddau personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau.  

Beth yw Priodoleddau Graddedigion?

Beth yw Priodoleddau Graddedigion?

Rhinweddau, sgiliau a medrau lefel uchel y dylai myfyrwyr eu datblygu o ganlyniad i’w profiad prifysgol. Rhinweddau proffesiynol a phersonol ydynt – priodoleddau – â’r nod o wneud i chi sefyll allan ac a werthfawrogir yn fawr gan gyflogwyr.

Byddwch yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy fel:

 • gallu i ymgyfaddasu
 • cyfathrebu
 • creu portffolios
 • meddwl yn greadigol
 • meddwl yn feirniadol
 • gwneud cyflwyniadau
 • datrys problemau
 • rheolaeth prosiect
 • ysgrifennu adroddiadau
 • hunan-fyfyrio
 • gwaith tîm a chydweithredu gyda chyd-fyfyrwyr
 • defnyddio technegau amlgyfrwng
 • gweithio’n annibynnol
 • gweithio i derfynau amser

Rhai enghreifftiau o’r sgiliau trosglwyddadwy:

Gallu i ymgyfaddasu

Efallai y bydd angen edrych ar wahanol bynciau drwy wahanol lensys, sy’n golygu y byddwch yn datblygu’r gallu i newid i’r lens priodol ar yr amser priodol ar gyfer pa bynnag bwnc y maent yn edrych arno. Mae gallu gwneud hyn yn galw am hunan-reolaeth gofalus.

Cyfathrebu

Bydd eich sgiliau ysgrifenedig a llafar yn cael eu datblygu ar draws gwahanol ddulliau wrth i chi ddysgu’r dull gyfathrebu briodol ar gyfer maes pwnc penodol. Er enghraifft, fe allech ddod ar draws ystod o wahanol ddulliau asesu, yn cynnwys traethodau, adroddiadau, blogiau, vlogiau ac arholiadau, fel y bo’n briodol i wahanol feysydd pwnc.

Meddwl yn Feirniadol

Defnyddir a datblygir sgiliau meddwl beirniadol wrth i chi edrych ar draws ffiniau disgyblaethol i ystyried safbwyntiau eraill yn ogystal â dechrau cymharu a gwrthgyferbynnu cysyniadau ar draws meysydd pwnc.

Datrys problemau

Drwy astudio ar draws gwahanol ffiniau pwnc a thrwy astudio ystod ehangach o bynciau, byddwch yn datblygu sgiliau gwerthuso dyfnach wrth i chi ddysgu nifer o ymagweddau rhesymegol a methodolegol gwahanol a gallu dewis yr un gorau i’w ddefnyddio ar gyfer amgylchiadau penodol. Er enghraifft, gallwch ddefnyddio eich ystod o wybodaeth academaidd neu wybodaeth bwnc i adnabod datrysiadau o natur ymarferol neu dechnegol.

Pam fod Y Drindod wedi datblygu’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion?

Pam fod Y Drindod wedi datblygu’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion?

Rydym wedi gweithio gydag ystod o gyflogwyr i adnabod y medrau craidd sydd eu heisiau gan weithwyr newydd, wedi dadansoddi pa sgiliau sydd eu hangen ar entrepreneuriaid ac wedi gwrando ar yr hyn y mae ar fyfyrwyr eisiau ei gyflawni yn ystod eu hamser yn y Brifysgol.

Rydym hefyd wedi adfyfyrio ar dueddiadau cyflogaeth cenedlaethol. Nawr, fe wyddom y bydd graddedigion y dyfodol yn cael 12 neu fwy o yrfaoedd ac y bydd technolegau newydd yn effeithio ar ddyfodol gwaith.

 Nod y modylau yw ffocysu ar briodoleddau:

 • Cyflogadwyedd

 • Sgiliau Digidol a

 • Dysgu am Oes

Mae’r modylau, sydd wedi’u teilwra i’ch disgyblaeth pwnc, yn sicrhau bod graddedigion y Drindod Dewi Sant wedi’u paratoi am weithle digidol a fydd hefyd yn gweld cynnydd yn y galw am greadigrwydd, arloesi a chadernid.   

Sut mae’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion yn gweithio?

Sut mae’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion yn gweithio?

Mae’r modylau’n eich galluogi i ddatblygiad medrau sy’n ffocysu ar yrfaoedd wedi’u strwythuro trwy fframwaith llythrennedd digidol cyffrous.

Caiff tri Phriodoledd Graddedigion Cyflogadwyedd, Sgiliau Digidol a Dysgu Gydol Oes eu tanategu gan 33 o fedrau sy’n berthnasol i’ch gradd.

Byddwch yn astudio hyd at 40 o gredydau ar Lefelau 4, 5 a 6 sy’n gyfwerth â blynyddoedd 1, 2 a 3 gradd israddedig llawn amser.

 Tri chog gyda geiriau arnyn: syniadau, adnoddau, gwydnwch.

Mae'r modiwlau'n hwyluso dull rhyngddisgyblaethol sy'n eich galluogi i ehangu eich persbectif a deall pwysigrwydd meddwl amrywiol wrth greu syniadau a datrys problemau. Mae un o’r modiwlau, er enghraifft, yn cyflwyno’r cysyniad o ‘Wicked Problems’ fel anghydraddoldeb, gordewdra, tlodi a chynaliadwyedd ac yn ystyried sut y gall myfyrwyr weithio gydag eraill i ddod o hyd i atebion posib.

Sut caf fy asesu?

Ar lefelau 4 a 5 mae dau asesiad i bob modiwl sydd wedi'u cynllunio gan diwtor y modiwl ac sy'n seiliedig ar bortffolio tystiolaeth sy'n gysylltiedig â disgyblaeth. Ar Lefel 6 byddwch yn cwblhau traethawd hir, prosiect, arddangosfa, cynhadledd neu arddangosfa sy'n gysylltiedig â'ch maes disgyblaeth.