Astudiaethau Addysg (MA)

MA Education Studies

Mae’r rhaglen MA newydd gyffrous hon yn cynnig cyfle i fyfyrwyr gymryd rhan mewn dadleuon addysgol allweddol sy’n berthnasol i amrywiaeth o sectorau. Gydag addysg yn gyflogwr byd-eang allweddol, ein nod yw cefnogi datblygiad unigolion tra chymwys ar lefel ôl-raddedig a all helpu gwneud gwahaniaeth gwirioneddol mewn addysg.

Ffeithiau Allweddol

Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
1 flwyddyn yn llawn amser Hyd at 5 mlynedd yn rhan amser

Ffioedd Dysgu (cartref)
£7,500 (Home/EU students)
£13,340 (Overseas students)
Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran Addysg a Chymunedau
Enw Cyswllt:
Caroline Lewis
E-bost Cyswllt:
caroline.lewis@uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   • Fe wnes i wir fwynhau fy nhair blynedd o astudiaethau israddedig. Yn sgil amrywiaeth y cwrs a’r modylau a addysgwyd cefais wybodaeth aml-haenog o Addysg. Gwnaeth y dull cyflwyno a’m cyd-fyfyrwyr y profiad o astudio’r BA yn un difyr a diddorol. Mae fy mhrofiad yn y brifysgol wedi rhoi’r gefnogaeth, yr hyder a’r ysgogiad i mi i barhau â’m hastudiaethau. Rwy’n gwybod y bydd yr un mor fuddiol ar lefel MA!

  Katie HancockMyfyriwr Astudiaethau Addysg


Mae cymaint mwy i addysg na’r astudiaeth o addysgu. Yn sgil y lle canolog a roddir i addysg yn y Deyrnas Unedig ac yn fyd-eang mae angen gweithwyr proffesiynol arnom, yn fwy nag erioed, o fewn y sector, sy’n gallu mynd i’r afael â pholisi ac arfer addysgol.

Mae’r rhaglen hon yn astudiaeth academaidd o addysg sy’n ceisio herio myfyrwyr i gwestiynu ac archwilio egwyddorion addysg trwy gyfuniad o ddamcaniaeth ac adfyfyrio ar y systemau addysg fel ag y maent ar hyn o bryd, a’r egwyddorion sy’n eu hysgogi. Bydd yn caniatáu i fyfyrwyr ganolbwyntio’n fanwl ar agweddau ar addysg sydd o ddiddordeb iddynt ac ystyried cymhlethdod addysg mewn byd cynyddol globaleiddiedig.

Trwy gydol y rhaglen byddwn yn archwilio cwestiynau allweddol megis:

 • Beth yw’r cysylltiad rhwng yr economi ac addysg a sut maent yn effeithio ar ei gilydd?
 • Beth yw rôl y llywodraeth mewn perthynas ag addysg?
 • Sut mae rolau dysgwyr ac addysgwyr yn newid yn y farchnad fyd-eang?
 • Sut fathau o sefydliadau fydd ysgolion a phrifysgolion yn y dyfodol?
 • Sut mae rôl technoleg a’r cyfryngau yn effeithio ar addysg?
 • Pwy sydd â pherchnogaeth o’r cwricwlwm mewn gwirionedd a pham? Beth yw’r heriau a’r ystyriaethau?

O fewn Rhan 1 y rhaglen mae cyfuniad o fodylau gorfodol a dewisol a fydd yn cwmpasu rhychwant eang o faterion addysgol. Yn Rhan 2 bydd y traethawd hir yn caniatáu i fyfyrwyr archwilio’n fanwl fater addysgol sydd yn bwysig iddynt dan arweiniad ein staff arbenigol.

Mae’r modylau gorfodol yn cynnwys:

 • Athroniaeth ac Arfer Ymchwil Cymdeithasol
 • Addysg: Newid Effeithiol mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth
 • Dinasyddiaeth Fyd-eang mewn Cyd-destun
 • Traethawd Hir

Mae’r modylau dewisol yn cynnwys:

 • Addysg, Cymdeithas a Pholisi: Ystafelloedd Dosbarth Cyfoes
 • Addysg, Cymdeithas a Pholisi: Y Tu Hwnt i Addysg Orfodol  

Mae’r MA hwn wedi’i anelu at raddedigion diweddar sy’n awyddus i weithio yn y sector addysg yn ogystal â’r rhai sy’n edrych i ddatblygu eu cymwysterau proffesiynol. Rydym yn cynnig grwpiau bach a dull personol o addysgu a dysgu sy’n gwneud myfyrwyr yn greiddiol i’r broses.

Bydd y cwrs yn cael ei asesu’n ffurfiol trwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys portffolios, traethodau, ysgrifennu adfyfyriol, yn ogystal â chyflwyniadau. Ar lefel anffurfiol rydym yn annog trafodaeth ac adfyfyrio ar ein dysgu a’n profiadau ein hunain a fydd yn caniatáu i fyfyrwyr ymarfer a datblygu eu sgiliau mewn amrywiol  ffyrdd. Nid oes arholiadau yn gysylltiedig â’r rhaglen hon.

Fel arfer bydd disgwyl i ymgeiswyr feddu ar radd Anrhydedd er y rhoddir ystyriaeth i ymgeiswyr â chymwysterau a phrofiadau galwedigaethol yn ogystal.

Yn addas i ymgeiswyr o’r DU / yr UE / Gweddill y Byd

Caiff graddedigion y rhaglen hon gyfleoedd gyrfa mewn amrywiaeth eang o feysydd gan gynnwys rheolaeth a hyfforddiant addysgol, neu feysydd perthnasol eraill, gan gynnwys sefydliadau cyhoeddus a phreifat. Yn dilyn y rhaglen hon mae cyfleoedd i ymgymryd ag astudiaeth bellach, gan gynnwys hyfforddiant cychwynnol athrawon, neu’r posibilrwydd o  symud ymlaen at lefel PhD, i’r sawl sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y byd academaidd.

Gan fod addysg yn cynnig opsiynau cyflogaeth mor amrywiol, mae hwn yn gwrs delfrydol ar gyfer y rhai sy’n dymuno ymestyn eu dealltwriaeth o’r pwnc a meithrin eu sgiliau, gan ganiatáu hyblygrwydd iddynt i gymhwyso hyn mewn nifer o yrfaoedd posibl.  

 • BA (Anrh) Astudiaethau Addysg
 • BA (Anrh) Astudiaethau Addysg: Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiant
 • BA (Anrh) Astudiaethau Addysg: Dysgwyr a Dysgu Cyfoes
 • BA (Anrh) Astudiaethau Addysg: Safbwyntiau Rhyngwladol