Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Ôl-raddedig  -  Beth a ddywed ein myfyrwyr  -  Archie Watt

Archie Watt

Archie Watt

Fe fydden i’n dweud ‘dewch i’r Drindod Dewi Sant’ oherwydd y lleoliad, y staff cefnogol iawn a’r sail arbenigedd eang sy’n rhoi ichi gyfleoedd ym maes ymchwil rhyngddisgyblaethol


Mae Archie Watt yn fyfyriwr PhD a ymunodd â’r Drindod Dewi Sant yn fyfyriwr israddedig i astudio Rhwydweithiau Cyfrifiadurol, nawr, mae’n cwblhau ei PhD yn ymchwilio i’r defnydd o dechnoleg AI wrth fonitro a dadansoddi ein harfordir.

Pryd ddes di i Abertawe gyntaf? 

Rwy’n dod o Bowys yn wreiddiol ond des i Abertawe yn 2011 i astudio BSc mewn Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a graddiais yn 2014. Des i yma ar gyfer y cwrs a’r lleoliad. Mae cymhwyster CCNA Cisco y gallwch ei gael yn ogystal â’ch gradd. Mae’n gymhwyster proffesiynol a gydnabyddir gan y diwydiant sy’n gwella’ch rhagolygon gwaith, felly fe apeliodd hynny ata’i.”

Pam y gwnes di ddewis Y Drindod Dewi Sant ar gyfer dy PhD?  

“Penderfynais aros yn Y Drindod Dewi Sant gan fod y staff yma’n gefnogol iawn a chefais fy annog ganddynt i wneud gradd ymchwil. Gan fy mod wedi cael profiad gwych yn ystod fy BSc ‘doeddwn i ddim eisiau mynd i unman arall. Mae astudio yn Y Drindod Dewi Sant yn eich paratoi’n dda ar gyfer gyrfa ymchwil, ac mae gan fy ngwaith gymwysiadau ymarferol yn lleol yn arbennig gyda’r Morlyn Llanw arfaethedig ym Mae Abertawe.”

I beth wyt ti’n ymchwilio yn dy draethawd hir PhD?  

Cyfuniad o rwydweithiau synhwyrydd diwifr a Deallusrwydd Artiffisial (AI) i fonitro a rhagfynegi prosesau arfordirol.  Rwy’n cael fy ngoruchwylio gan Dr Carlene Campbell, yr Athro Cyswllt Stephen Hole, yr Athro Ian Wells a’r Athro Mike Phillips. Bu eu harbenigedd a’u cymorth o fudd anferth i’m gwaith. 

Ydych chi wedi cael cyfleoedd eraill yn Y Drindod Dewi Sant? 

“Es i Fforwm Webmaster Google gan fod gennyf gwestiynau fy hun.  Tra’r oeddwn yn aros am ateb i’m cwestiynau gwelais rai eraill y gallwn eu hateb fy hunan, ac ar ôl hynny, yn raddol, dechreuais gymryd rhan yn y fforwm yn rheolaidd. O ganlyniad cefais fy hedfan gan Google i’r UD i gael cyfle i ddysgu rhagor am yr hyn sy’n digwydd yn eu Pencadlys yn eu huwchgynhadledd cyfranogion gorau yng Nghaliffornia.” 

Oes gen ti unrhyw gyfrifoldebau addysgu? 

“Yn fyfyriwr doethurol, nid oes rhaid i fi gyflwyno darlithoedd, ond rwyf wedi cael cyfleoedd i wneud hynny. Hefyd, mae gan fyfyrwyr PhD yr Ysgol fynediad at eu swyddfa ymchwil eu hunain sy’n golygu y gallwn fod o gwmpas ymchwilwyr eraill sy’n gweithio mewn meysydd tebyg.” 

Beth fyddet ti’n ei ddweud i raddedigion eraill sy’n ystyried Y Drindod ar gyfer eu hastudiaethau ôl-raddedig?

“Fe fydden i’n dweud ‘dewch i’r Drindod Dewi Sant’ oherwydd y lleoliad, y staff cefnogol iawn a’r sail arbenigedd eang sy’n rhoi ichi gyfleoedd ym maes ymchwil rhyngddisgyblaethol.  Nid oes rhaid ichi gadw at un maes ac yna ceisio gweld sut y gallai ffitio gydag un arall wedyn, ond yn lle hyn, gallwch feithrin dealltwriaeth o sut y mae gwahanol ddisgyblaethau’n cysylltu â’i gilydd ar ddechrau eich ymchwil, sydd hefyd yn eich paratoi’n dda ar gyfer gyrfa ymchwil.”