UWTSD Home  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Ôl-raddedig  -  Beth a ddywed ein myfyrwyr  -  Keira Gwynn

Keira Gwynn

Smiling outside Swansea College of Art, Keira Gwynn holds up a piece of her work, a pale blue cushion with straps..

Doeddwn i erioed wedi meddwl y byddwn i mewn gwahanol wlad â thîm o bobl yn gweithio ar un o fy nghynhyrchion i... Roedd fy nhiwtoriaid i gyd wedi sôn am amldasgio ar brosiect, nawr mae’n digwydd go iawn.


Ymunodd Keira Gwynn, un o raddedigion Coleg Celf Abertawe â’r Drindod Dewi Sant ar y cwrs BA Dylunio Cynnyrch. Nawr, mewn cydweithrediad â’i rhaglen MA Dylunio Cynnyrch mae hi’n byw yn Nenmarc ac yn cwblhau interniaeth gydag R82.

Agorodd prosiect blwyddyn olaf Keira ddrysau iddi ar ôl iddi arddangos ei gwaith yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe ac arddangosfa ‘New Designers’ yn Llundain.  Roedd R82, cwmni sy’n arbenigo mewn cymhorthion o ansawdd uchel i blant a phobl ifanc ag anghenion arbennig, wedi hoffi’r hyn a welsant ac annog Keira i astudio ymhellach.  

“Alla’i ddim wir credu fy mod i yma, yn datblygu fy syniad yn realiti. Rhoddodd y rhaglen gyfleoedd i mi ddod o hyd i fi fy hun ac archwilio fy mhotensial, a ddaeth i’w anterth pan gefais interniaeth gyda R82, cwmni yn Nenmarc, sy’n dylunio cymhorthion o ansawdd uchel i blant a phobl yn eu harddegau sydd ag anghenion arbennig. Roedd ganddynt ddiddordeb mewn cymryd fy mhrosiect israddedig ymhellach, a arweiniodd ataf i’n ymgymryd mewn ymchwil pellach yn ystod fy ngradd meistr i arddangos angen pendant ac i gyfnerthu’r nodweddion dylunio.

Bu’r ddwy flynedd diwethaf fel corwynt, gyda nerfusrwydd a chyffro, ac nawr rwy’n gwthio’r prosiect i weithgynhyrchu ar gyfer lansiad byd-eang. Mae Dylunio Cynnyrch yn un o’r disgyblaethau hynny lle gallwch ddelweddu a chreu eich dychymyg; nid oes teimlad gwell na gweld eich cynnyrch yn rhoi gwen ar wyneb rhywun.

Nawr, am fy interniaeth, mae pawb yn ofnadwy o neis er y gall y rhwystr iaith fod ychydig yn anodd ar brydiau. Fi yw’r unig fenyw yn yr adran Ymchwil a Datblygu ac rwyf i tua 15 mlynedd yn iau na phawb arall, felly yn naturiol fi yw’r ‘mochyn cwta’ yn profi’r cynhyrchion newydd, sy’n dipyn o hwyl a dweud y gwir.

Yn y cyfarfod prosiect mawr cyntaf gyda phawb, fe’m rhoddwyd i wrth y llyw, gan redeg y tîm yn y bôn; mae’n codi arswyd a dweud y lleiaf! Ond rydw i’n gyffrous iawn i roi dechrau ar bethau, ac rydw i wedi dysgu llawer yn barod ers cyrraedd yma. Ar y cyd â fy mhrosiect craidd, rwyf wedi bod yn gweithio ar ddatblygu cynnyrch newydd arall, sy’n gyffrous. Cynigiais fy syniad i’r Pennaeth Ymchwil a Datblygu ac roedd e’n ei hoffi’n fawr, gan ddweud wrthyf am ddod nôl â phrototeip cyn gynted â phosibl. Roedd fy nhiwtoriaid i gyd wedi sôn am amldasgio ar brosiect, nawr mae’n digwydd go iawn!”

Yn fyr, rwy’n wirioneddol mwynhau’r gwaith, gallaf deimlo fy hyder yn tyfu yn barod. Doeddwn i erioed wedi meddwl y byddwn i mewn gwlad arall â thîm o bobl yn gweithio ar un o fy nghynhyrchion i, mae’n syfrdanol!

Felly rydw i eisiau dweud diolch yn fawr iawn i’r staff dylunio yn y Drindod Dewi Sant am eu holl help wrth wneud i hyn ddigwydd i fi!”

Mae’r MA Dylunio Cynnyrch yn dilyn strwythur arloesol sy’n rhoi i fyfyrwyr o bob disgyblaeth y rhyddid i ryngweithio ac arbrofi gyda gwahanol gyfryngau. Cliciwch yma i ddysgu rhagor am y rhaglen.