Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Ôl-raddedig  -  Ffioedd Ôl-raddedig

Ffioedd Ôl-raddedig Llawn Amser

 • Mae’r holl ffioedd a restrir ar gyfer cyrsiau safonol a wneir yn llawn amser
   - (ar wahân i’r DBA a DProf y codir tâl amdanynt y flwyddyn astudio)

 • Am wybodaeth a chyngor ar sut i wneud cais, ewch i’n tudalen  

 • Gall y ffioedd ar gyfer rhai cyrsiau a chymwysterau proffesiynol amrywio.
   -Am wybodaeth fanwl ffioedd, cysylltwch â’n  

 • Cyrsiau yn Llundain: Efallai bod gwahanol ffioedd ar gyfer cyrsiau
  yn Llundain, ewch i dudalennau’r cwrs Llundain am ragor o wybodaeth

Ffioedd Ôl-raddedig Llawn Amser 2019-20

CwrsFfi
DBA Llawn amser x 3 blynedd £8,400
Dmin (540 Credyd) £6,300
MA Celf a Dylunio £6,300
MA (Ducere) Blwyddyn 1 £10,700
MA mewn Astudiaethau Lleisiol Uwch (WIAV) £10,700
MA mewn Rheolaeth Adnoddau Dynol (traethawd hir) £1,050
MA Addysg Awyr Agored, MA Addysg Gorfforol, Chwaraeon, Llythrennedd Corfforol £4,900
MA, MSc, MTh (180 credyd) £6,300
MBA (180 credyd) £6,300
MBA (180 credyd) - Dysgu o Bell £6,300
MMin (180 credyd) £6,300
MPhil (amser llawn) x 2 flynedd £4,400
MPhil (rhan amser) x 4 blynedd £2,200
Mres (180 credyd) £6,300
PhD (amser llawn x 3 blynedd £4,400
PhD (rhan-amser) x 6 blynedd £2,200
Tystysgrif Ôl-raddedig Gweinyddu Busnes (60 credyd) £2,100
Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg (60 credyd) £2,100
Tystysgrif Ôl-raddedig (60 credyd) - 1/3 cyfradd Meistr £2,100
Diploma Ôl-raddedig mewn Cwnsela x 2 flynedd £1,700
Diploma Ôl-raddedig Gweinyddu Busnes (120 credyd) £4,200
Diploma Ôl-raddedig mewn Rheolaeth Adnodau Dynol x 2 flynedd £1,680
Diploma Ôl-raddedig (120 credyd) - 2/3 cyfradd Meistr £4,200
Trwydded Ôl-raddedig- (amser llawn) (120 credyd) £4,200
Doethuriaeth Broffesiynol (Dprof) - Addysg (EDD-PT) £2,700
Doethuriaeth Broffesiynol (Dprof) -  Astudiaethau Rhyng-ffydd £7,800
Doethuriaeth Broffesiynol (Dprof) - y modwl (30 credyd) £1,600
Doethuriaeth Broffesiynol (Dprof) - Asesu a Chydnabod Dysgu Blaenorol (60 credyd) £3,200
Doethuriaeth Broffesiynol (Dprof) - Prosiect Ymchwil (330 credyd) £9,400
Doethuriaeth Broffesiynol (Dprof) - Cynnig ymchwil (30 credyd) £2,350
Doethuriaeth Broffesiynol (Dprof)  x 3 blynedd £8,700

Strwythur Ffioedd ar gyfer Cyrsiau Ôl-raddedig

Sylwer bod y prisiau’n seiliedig ar gyfradd ffioedd 19/20 ac mae’n bosibl y bydd cynnydd blynyddol o 2-3% yn y ffioedd.

 • Llawn amser: Gyda chyrsiau llawn amser mae’r ffi gyfan yn daladwy ym mlwyddyn gyntaf yr astudiaethau. Cyfeiriwch at y tabl ffioedd. 
 • Rhan amser: Codir y ffioedd rhan amser fel cyfran o’r ffi llawn amser, yn seiliedig ar nifer y modylau y cofrestrir arnynt bob blwyddyn academaidd. Gweler isod rhai enghreifftiau o strwythur ffioedd arferol.

Gweler y tablau isod os gwelwch yn dda i gael strwythur ffioedd y cyrsiau canlynol:

 • MA, MTH, MBA
 • PGDIP, PGDIPBA
 • PGCERT, PGCERTBA
 • MRES 

MA/MTH/MBA

Adref/UE

Cofrestru/talu am ffioedd dros 3 blynedd
Blwyddyn 1 60cr £2,100
Blwyddyn 2 60cr £2,100
Blwyddyn 3 Traethawd 60cr £2,100
Cofrestru/talu am ffioedd dros 4 blynedd
Blwyddyn 1 40cr £1,400
Blwyddyn 2 40cr £1,400
Blwyddyn 3 40cr £1,400
Blwyddyn 4 Traethawd 60cr £2,100

PGDIP/PGDIPBA

Adref/UE

Cofrestru/talu am ffioedd dros 2 flynedd
Blwyddyn 1 60cr £2,100
Blwyddyn 2 60cr £2,100
Cofrestru/talu am ffioedd dros 3 flynedd
Blwyddyn 1 40cr £1,400
Blwyddyn 2  40cr £1,400
Blwyddyn 3 40cr £1,400

PGCERT/PGCERTBA

Adref/UE

Cofrestru/talu am ffioedd ar gyfer 2 flynedd
Blwyddyn 1 40cr £1,400
Blwyddyn 2 40cr £700

MRES

Adref/UE

Cofrestru/talu am ffioedd ar gyfer 2 flynedd
Blwyddyn 1 60cr £2,100
Blwyddyn 3 Traethawd hir 120cr £4,200

PhD, MPhil, DBA, DProf

Sylwer bod y prisiau’n seiliedig ar gyfradd ffioedd 19/20 ac mae’n bosibl y bydd cynnydd blynyddol o 2-3% yn y ffioedd.

Ffioedd Adref/UE

Cwrs Modd Blwyddyn 1 Blwyddyn 2 Blwyddyn 3 Blwyddyn 4 Blwyddyn 5 Blwyddyn 6
MPhil Amser Llawn £4,400 £4,400        
MPhil Rhan-amser £2,200 £2,200 £2,200 £2,200    
PhD Amser Llawn £4,400 £4,400 £4,400      
PhD Rhan-amser £2,200 £2,200 £2,200 £2,200 £2,200 £2,200
DBA Rhan-amser Holi’r Gyfadran am y strwythur ffioedd
DProf Amser Llawn Holi’r Gyfadran am y strwythur ffioedd
DProf Rhan-amser Holi’r Gyfadran am y strwythur ffioedd

Sylwch, ar ôl cwblhau’r cyfnod talu ffioedd safonol uchod, bydd ffi parhau o £500 yn daladwy bob blwyddyn nes ichi naill ai cyflwyno eich traethawd hir neu nes y daw eich ymgeisyddiaeth i ben, pa un bynnag sy'n digwydd yn gyntaf.


Mae’r ffioedd hyn yn gymwys i gymwysterau yn ôl eu math ac ni chodir amdanynt fesul tymor neu flwyddyn. Gall myfyrwyr sy'n cofrestru ar raglen dysgu o bell ac ar-lein fod yn gymwys i gael Bwrsari Dysgu o Bell gwerth £1000. Gweler y dudalen we Ysgoloriaethau Ôl-raddedig.

Gellir gwneud taliadau ffioedd dysgu mewn rhandaliadau os ydych yn talu’r ffioedd eich hunan.  

Bydd amseriad y rhandaliadau fel a ganlyn:

 • Mae ffioedd hyd at £250 yn daladwy mewn 1 rhandal ar ddechrau’r tymor cyntaf.
 • Mae ffioedd o £251 i £1,000 yn daladwy mewn 2 randal ar ddechrau’r tymor cyntaf a’r ail dymor.
 • Mae ffioedd o £1,001 neu fwy yn daladwy mewn 3 rhandal ar ddechrau pob tymor


Ffioedd i’w talu mewn hyd at dri rhandaliad:
 

 • Rhandaliad cyntaf - I’w dalu erbyn neu ar adeg Cofrestru
 • Ail Randaliad - I'w dalu ar ddechrau’r Ail Dymor
 • Trydydd Rhandaliad  - I'w dalu ar ddechrau’r Trydydd Tymor


Gallwch drefnu i dalu ar adegau penodol yn awtomatig ar ein gwefan, dyma’r ffordd hawsaf o dalu’ch ffioedd dysgu.  Pan fyddwch wedi cofnodi manylion eich cerdyn, mae’r wybodaeth yn cael ei storio’n ddiogel er mwyn caniatáu i daliadau gael eu tynnu ar y dyddiadau priodol.  

Os hoffech gyngor ar gyllid myfyrwyr mae croeso i chi gysylltu â ni drwy ebostio  

meddygonarian@pcydds.ac.uk

Mae cyllid ar gael drwy Gyllid Myfyrwyr ar ffurf benthyciad ffioedd dysgu. 

Gallwch wneud cais ar-lein trwy wefan berthnasol Cyllid Myfyrwyr isod.

Ewch i’r wefan am yr ardal lle rydych yn byw fel arfer.  

Gellir gwneud ceisiadau ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf o ganol mis Chwefror a'r dyddiad cau yw Mai.

Cymru
Ffôn: 0300 200 4050

Lloegr
Ffôn: 0300 100 0607

Gogledd Iwerddon
Ffôn: 0300 100 0077

yr Alban
Ffôn: 0300 555 0505
saas.gov.uk

yr UE
Ffôn: 0141 243 3570

Wrth gwblhau’ch cais am Gyllid Myfyrwyr, pan ofynnir ‘Ble byddwch chi’n astudio?’ gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi:

Côd UCAS: T80

Enw’r Brifysgol: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch talu ffioedd, cysylltwch â’r Adran Gyllid.

Mae Cyllid TAR ar gael drwy Gyllid Myfyrwyr ar ffurf benthyciad ffioedd dysgu. Os cewch fenthyciad ffioedd dysgu, caiff ei dalu’n uniongyrchol i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Ar gyfer cyrsiau Ôl-raddedig eraill, gall myfyrwyr wneud cais drwy Gyllid Myfyrwyr am Fenthyciad Ôl-raddedig o hyd at £13,000 fesul Cwrs y gellir ei ddefnyddio naill ai tuag at ffioedd dysgu, costau cynhaliaeth neu gostau eraill.

Oriau agor:
10:00 – 12:00 & 14:00 – 16:00 (Llun-Gwe)

Campws Abertawe
ail lawr, Stryd pleasant, Abertawe
Ffôn: 01792 481050

Campws Caerfyrddin
ail lawr, adeilad Dewi, yn union uwchben y Dderbynfa
Ffôn: 01267 676837

Campws Llambed
llawr gwaelod, adeilad Caergaint
Ffôn: 01570 424979

E-bost: finance.queries@uwtsd.ac.uk

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch cyllid neu gymorth ariannol, cysylltwch â Swyddogion Cyllid Gwasanaethau Myfyrwyr:

Campws Abertawe:
Sharon Alexander
Ffôn: 01792 481123
sharon.alexander@uwtsd.ac.uk

Campws Caerfyrddin:
Delyth Lewis
Ffôn: 01267 676947
d.lewis@uwtsd.ac.uk

Campws Llambed:
Lynda Lloyd-Davies
Ffôn: 01570 424722
l.lloyd-davies@uwtsd.ac.uk

Ewch i'n hadran cymorth ariannol i gael gwybod mwy.