Ffioedd Ôl-raddedig Llawn Amser

Gwneud Taliad I'R Drindod Dewi Sant

 

Gwybodaeth am Ffioedd Ôl-raddedig Llawn Amser

Mae’r holl ffioedd a restrir ar gyfer cyrsiau safonol a wneir yn llawn amser
 - (ar wahân i’r DBA a DProf y codir tâl amdanynt y flwyddyn astudio)
Am wybodaeth a chyngor ar sut i wneud cais, ewch i’n tudalen Sut i Wneud Cais
Gall y ffioedd ar gyfer rhai cyrsiau a chymwysterau proffesiynol amrywio
 -Am wybodaeth fanwl ffioedd, cysylltwch â’n Swyddfa Gyllid
Cyrsiau yn Llundain: Efallai bod gwahanol ffioedd ar gyfer cyrsiau
yn Llundain, ewch i dudalennau’r cwrs Llundain am ragor o wybodaeth

Ffioedd Ôl-raddedig Llawn Amser 2020-21

CwrsAdref/UE
DBA Llawn amser x 3 blynedd £8,650
Dmin (540 Credyd) £6,500
Celf a Dylunio (MA) £7,500
Ducere (MA) Blwyddyn 1 £10,700
Astudiaethau Lleisiol Uwch (MA) (WIAV) £11,020
Rheolaeth Adnoddau Dynol (MA) (traethawd hir) £1,080
Addysg Awyr Agored (MA) £5,050
Maetheg Chwaraeon ac Ymarfer Corff (MSc) - Cynllun astudio 1 flwyddyn £5,050
Addysg Gorfforol, Chwaraeon, Llythrennedd Corfforol (MA) £5,050
MA, MSc, MTh (180 credyd) £7,500
MBA (180 credyd) £7,500
MBA (180 credyd) - Dysgu o Bell £7,500
MMin (180 credyd) £6,500
MPhil (amser llawn) x 2 flynedd £4,530
MPhil (rhan amser) x 4 blynedd £2,270
Mres (180 credyd) £7,500
PhD (amser llawn x 3 blynedd £4,530
PhD (rhan-amser) x 6 blynedd £2,270
Tystysgrif Ôl-raddedig Gweinyddu Busnes (60 credyd) £2,500
Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg (60 credyd) £2,500
Tystysgrif Ôl-raddedig (60 credyd) - 1/3 cyfradd Meistr £2,500
Cwnsela (MA) x 1 flynedd £7,500
Diploma Ôl-raddedig Gweinyddu Busnes (120 credyd) £5,000
Diploma Ôl-raddedig mewn Rheolaeth Adnodau Dynol x 2 flynedd £1,680
Diploma Ôl-raddedig (120 credyd) - 2/3 cyfradd Meistr £5,000
Trwydded Ôl-raddedig- (amser llawn) (120 credyd) £5,000
Doethuriaeth Broffesiynol (Dprof) - Addysg (EDD-PT) £2,780
Doethuriaeth Broffesiynol (Dprof) -  Astudiaethau Rhyng-ffydd £8,030
Doethuriaeth Broffesiynol (Dprof) - y modwl (30 credyd) £2,000
Doethuriaeth Broffesiynol (Dprof) - Asesu a Chydnabod Dysgu Blaenorol (30 credyd) £1,550
Doethuriaeth Broffesiynol (Dprof) - Prosiect Ymchwil (330 credyd) £12,000
Doethuriaeth Broffesiynol (Dprof) - Cynnig ymchwil (30 credyd) £2,500
Doethuriaeth Broffesiynol (Dprof)  x 3 blynedd £8,960

 


Benthyciadau Ffioedd Dysgu

Myfyrwyr Ôl-Raddedig yn unig

Mae Cyllid TAR ar gael drwy Gyllid Myfyrwyr ar ffurf Benthyciad Ffioedd Dysgu.

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn cynnig cymysgedd o Fenthyciad Ôl-raddedig a Grant hyd at £17,000 ac mae Cyllid Myfyrwyr Lloegr yn cynnig Benthyciad Ôl-raddedig hyd at £10,906.

Ffioedd Dysgu — Cyfraniad gan noddwr

Os yw eich cyflogwr neu sefydliad elusen yn cyfrannu tuag at ffi eich cwrs, lawrlwythwch y Ffurflen Noddwyr.

Wrth dderbyn y Ffurflen Noddwyr, byddwn yn anfonebu eich noddwr am eu cyfraniad tuag at eich ffioedd cwrs.

Sylwch y bydd angen i chi lenwi ffurflen newydd wrth gofrestru bob blwyddyn, (os yw nawdd wedi’i gytuno gan eich noddwyr ar gyfer y flwyddyn academaidd dan sylw).

Talu mewn rhandaliadau

Gellir gwneud taliadau ffioedd dysgu mewn rhandaliadau os ydych yn talu’r ffioedd eich hunan.  

Bydd amseriad y rhandaliadau fel a ganlyn:

Mae ffioedd hyd at £250
- yn daladwy mewn 1 rhandal ar ddechrau’r tymor cyntaf.

Mae ffioedd o £251 i £1,000
- yn daladwy mewn 2 randal ar ddechrau’r tymor cyntaf a’r ail dymor.

Mae ffioedd o £1,001 neu fwy
- yn daladwy mewn 3 rhandal ar ddechrau pob tymor

Talu am eich astudiaethau heb Fenthyciad Ffioedd Dysgu

Talu am eich astudiaethau heb Fenthyciad Ffioedd Dysgu

Os byddwch yn dewis peidio cael Benthyciad Ffioedd Dysgu a/neu rydych yn gyfrifol am dalu eich ffioedd eich hunan:

Gallwch dalu mewn hyd at dri rhandal. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch talu ffioedd, cysylltwch â’r Adran Gyllid

Dylid talu ffioedd mewn hyd at dri rhandal:
Rhandal Cyntaf
- I’w dalu erbyn neu ar adeg Cofrestru
Ail Randal
- I'w dalu ar ddechrau’r Ail Dymor
Trydydd Rhandal
- I'w dalu ar ddechrau’r Trydydd Tymor

Dyma’r dyddiadau y caiff rhandaliadau eu talu:-
(yn seiliedig ar ddyddiad dechrau eich cwrs)

Dechrau
Mis
Rhandaliad
Cyntaf
Awst 01-Medi
Medi 01-Hyd
Hyd 01-Tach
Tach 01-Rhag
Rhag 01-Ion
Ion 01-Chwef
Chwef 01-Maw
Maw 01-Ebr
Ebr 01-Mai
Mai 01-Meh
Meh 01-Jul
Dechrau
Mis
Ail
Rhandaliad
Awst 15-Rhag
Medi 15-Ion
Hyd 15-Chwef
Tach 15-Maw
Rhag 15-Ebr
Ion 15-Mai
Chwef 15-Meh
Maw 15-Jul
Ebr 15-Awst
Mai 15-Medi
Meh 15-Hyd
Dechrau
Mis
Trydydd
Rhandaliad
Awst 15-Ebr
Medi 15-Mai
Hyd 15-Meh
Tach 15-Jul
Rhag 15-Awst
Ion 15-Medi
Chwef 15-Hyd
Maw 15-Tach
Ebr 15-Rhag
Mai 15-Ion
Meh 15-Chwef
Sefydlu taliadau Ffioedd wedi’u Trefnu awtomatig

Os na fyddwch yn Cael Benthyciad Ffioedd Dysgu, y ffordd hawsaf i dalu eich ffioedd dysgu yw sefydlu taliadau wedi’u trefnu awtomatig ar ein gwefan.
(Unwaith y byddwch wedi cofnodi manylion eich cerdyn, mae’r wybodaeth yn cael ei storio’n ddiogel er mwyn caniatáu i daliadau gael eu tynnu ar y dyddiadau priodol).

Sylwer mai dim ond ar ôl i chi dderbyn eich anfoneb y gellir trefnu’r cynllun taliadau.

Cysylltiadau: Cwmni Cyllid Myfyrwyr

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch talu ffioedd neu os hoffech drafod cyllid myfyrwyr gyda ni, mae croeso i chi gysylltu ag ymgynghorwyr Adran Gyllid Y Drindod Dewi Sant drwy anfon e-bost i moneydoctors@uwtsd.ac.uk

Os ydych yn dymuno cysylltu â swyddfeydd y Cwmni Cyllid Myfyrwyr, ewch i wefan yr ardal rydych fel arfer yn byw.  Rhestrir y rhain isod:

Gellir gwneud ceisiadau ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf o ganol mis Chwefror ac mae’r dyddiad cau 9 mis ar ôl dechrau eich cwrs.

Wrth lenwi eich cais ar Cyllid Myfyrwyr, sicrhewch eich bod eich bod yn dewis:

Cod UCAS y sefydliad: T80
Enw’r Brifysgol: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Manylion cyswllt y Cwmni Cyllid Myfyrwyr:

Cymru
Ffôn: 0300 200 4050

Lloegr
Ffôn: 0300 100 0607

Gogledd Iwerddon
Ffôn: 0300 100 0077

Yr Alban
Ffôn: 0300 555 0505

UE
Ffôn: 0141 243 3570

Cysylltiadau: Adran Gyllid Y Drindod Dewi Sant

E-bost: Ffioedd@uwtsd.ac.uk

Campws Caerfyrddin
Ail Lawr, Adeilad Dewi, yn uniongyrchol uwchben y Dderbynfa
Ffôn: 01792 481182
Oriau Agor: 
9:00 - 16:00 (Llun-Gwen)

Enwau Cyswllt: Swyddogion Cyllid Gwasanaethau Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant

Swyddogion Cyllid Gwasanaethau Myfyrwyr 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch cyllid neu gymorth ariannol, cysylltwch â Swyddogion Cyllid Gwasanaethau Myfyrwyr:

Campws Abertawe:
Sharon Alexander
Ffôn: 01792 481123
sharon.alexander@uwtsd.ac.uk

Campws Caerfyrddin: 
Delyth Lewis
Ffôn: 01267 676947
d.lewis@uwtsd.ac.uk

Campws Llambed: 
Lynda Lloyd-Davies
Ffôn: 01570 424722
l.lloyd-davies@uwtsd.ac.uk

Ewch i’n hadran Cymorth Ariannol i ddysgu rhagor.

Ffioedd a Bwrsarïau: Dysgu Ar-lein ac O Bell

Mae’r ffioedd hyn yn gymwys i gymwysterau yn ôl eu math ac ni chodir amdanynt fesul tymor neu flwyddyn.

Gall myfyrwyr sy'n cofrestru ar raglen dysgu o bell ac ar-lein fod yn gymwys i gael Bwrsari Dysgu o Bell gwerth £1,000.

Gweler y dudalen we Ysgoloriaethau Ôl-raddedig.