Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Graddau Ôl-raddedig  -  Ffioedd Ôl-raddedig

Ffioedd Ôl-raddedig Llawn Amser 2019-20

Mae’r holl ffioedd a restrir ar gyfer cyrsiau safonol a wneir yn llawn amser
 - (ar wahân i’r DBA a DProf y codir tâl amdanynt y flwyddyn astudio)

Am wybodaeth a chyngor ar sut i wneud cais, ewch i’n tudalen Sut i Wneud Cais

Gall y ffioedd ar gyfer rhai cyrsiau a chymwysterau proffesiynol amrywio, cysylltwch â’n Hadran Ariannol am wybodaeth fanwl ffioedd. 

 • Cyrsiau yn Llundain: Efallai bod gwahanol ffioedd ar gyfer cyrsiau yn Llundain, ewch i dudalennau’r cwrs am ragor o wybodaeth.
CwrsAdref/UE
MA, MSc, MTh (180 credyd) £6,300
MA mewn Astudiaethau Lleisiol Uwch (WIAV) £10,700
MA Addysg Awyr Agored, MA Addysg Gorfforol, Chwaraeon, Llythrennedd Corfforol £4,900
MA (Ducere) £10,660
MA Celf a Dylunio £6,300
Tystysgrif Ôl-raddedig (60 credyd) - 1/3 cyfradd Meistr £2,100
Diploma Ôl-raddedig (120 credyd) - 2/3 cyfradd Meistr £4,200
MRes (180 credyd) £6,300
MMin (180 credyd) £6,300
Dmin (540 Credyd) £6,300
MBA (180 credyd) £6,300
MBA (180 credyd) - Dysgu o Bell £6,300
Dip. Ôl-raddedig Gweinyddu Busnes (120 credyd) £4,200
Tyst. Ôl-raddedig Gweinyddu Busnes (60 credyd) £2,100
Trwydded Ôl-raddedig-  llawn amser (120 credyd) £4,200
Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg (60 credyd) £2,100
MA mewn Rheolaeth Adnoddau Dynol (traethawd hir) £1,050
Dip Ôl-raddedig mewn Rheolaeth Adnodau Dynol x 2 flynedd £1,680
Dip. Ôl-raddedig mewn Cwnsela x 2 flynedd £1,700
MPhil (llawn amser) x 2 flynedd £4,400
MPhil (rhan amser) x 4 blynedd £2,200
PhD (llawn amser) x 3 blynedd £4,400
PhD (rhan amser) x 6 blynedd £2,200
Doethuriaeth Broffesiynol x 3 blynedd £8,700
DBA Llawn amser x 3 blynedd £8400
Dprof – y modwl (30 credyd) £1,600
Dprof –Asesu a Chydnabod Dysgu Blaenorol (60 credyd) £3,200
Dprof – Cynnig ymchwil (30 credyd) £2,350
Dprof – Prosiect Ymchwil (330 credyd) £9,400
EDD-PT mewn Doethuriaeth Broffesiynol mewn Addysg £2,700

Strwythur Ffioedd ar gyfer Cyrsiau Ôl-raddedig

 • MA, MTH, MBA
 • PGDIP, PGDIPBA
 • PGCERT, PGCERTBA
 • MRES 

Sylwer bod y prisiau’n seiliedig ar gyfradd ffioedd 19/20 ac mae’n bosibl y bydd cynnydd blynyddol o 2-3% yn y ffioedd.

 • Llawn amser: Gyda chyrsiau llawn amser mae’r ffi gyfan yn daladwy ym mlwyddyn gyntaf yr astudiaethau. Cyfeiriwch at y tabl ffioedd. 
 • Rhan amser: Codir y ffioedd rhan amser fel cyfran o’r ffi llawn amser, yn seiliedig ar nifer y modylau y cofrestrir arnynt bob blwyddyn academaidd. Gweler isod rhai enghreifftiau o strwythur ffioedd arferol.

 

MA/MTH/MBA

Adref/UE
Cofrestru/talu am ffioedd dros 3 blynedd
Blwyddyn 1  60cr £2,100
Blwyddyn 2  60cr £2,100
Blwyddyn 3 Traethawd 60cr £2,100
Cofrestru/talu am ffioedd dros 4 blynedd
Blwyddyn 1 40cr £1,400
Blwyddyn 2 40cr £1,400
Blwyddyn 3 40cr £1,400
Blwyddyn 4 60cr dissertation £2,100

PGDIP/PGDIPBA

Adref/UE
Cofrestru/talu am ffioedd dros 2 flynedd
Blwyddyn 1 60cr £2,100
Blwyddyn 2 60cr £2,100
Cofrestru/talu am ffioedd dros 3 blynedd
Blwyddyn 1 40cr £1,400
Blwyddyn 2  40cr £1,400
Blwyddyn 3 40cr £1,400

PGCERT/PGCERTBA

Adref/UE
Cofrestru/talu am ffioedd ar gyfer 2 flynedd
Blwyddyn 1 40cr £1,400
Blwyddyn 2 20cr £700

MRES

Adref/UE
Cofrestru/talu am ffioedd dros 2 flynedd
Blwyddyn 1 60cr £2,100
Blwyddyn 3 Traethawd hir 120cr £4,200

PhD, MPhil, DBA, DProf

Sylwer bod y prisiau’n seiliedig ar gyfradd ffioedd 19/20 ac mae’n bosibl y bydd cynnydd blynyddol o 2-3% yn y ffioedd.

Ffioedd Adref/UE


Cwrs
Modd Blwyddyn  1 Blwyddyn  2 Blwyddyn 3 Blwyddyn 4 Blwyddyn 5 Blwyddyn 6
MPhil Llawn amser £4,400 £4,400        
MPhil Rhan amser £2,200 £2,200 £2,200 £2,200    
PhD Llawn amser £4,400 £4,400 £4,400      
PhD Rhan amser £2,200 £2,200 £2,200 £2,200 £2,200 £2,200
DBA Rhan amser Holi’r Gyfadran am y strwythur ffioedd
DProf Llawn amser Holi’r Gyfadran am y strwythur ffioedd
DProf Rhan amser Holi’r Gyfadran am y strwythur ffioedd

Sylwch, ar ôl cwblhau’r cyfnod talu ffioedd safonol uchod, bydd ffi parhau o £500 yn daladwy bob blwyddyn nes ichi naill ai cyflwyno eich traethawd hir neu nes y daw eich ymgeisyddiaeth i ben, pa un bynnag sy'n digwydd yn gyntaf.

Mae’r ffioedd hyn yn gymwys i gymwysterau yn ôl eu math ac ni chodir amdanynt fesul tymor neu flwyddyn. Gall myfyrwyr sy'n cofrestru ar raglen dysgu o bell ac ar-lein fod yn gymwys i gael Bwrsari Dysgu o Bell gwerth £1000. Gweler y dudalen we Ysgoloriaethau Ôl-raddedig.

Gellir gwneud taliadau ffioedd dysgu mewn rhandaliadau os ydych yn talu’r ffioedd eich hunan.   Bydd amseriad y rhandaliadau fel a ganlyn:

 • Mae ffioedd hyd at £250 yn daladwy mewn 1 rhandal ar ddechrau’r tymor cyntaf.
 • Mae ffioedd o £251 i £1000yn daladwy mewn 2 randal ar ddechrau’r tymor cyntaf a’r ail dymor.
 • Mae ffioedd o £1001 neu fwy yn daladwy mewn 3 rhandal ar ddechrau pob tymor

Ffioedd i’w talu mewn hyd at dri rhandaliad: 

 • Rhandaliad cyntaf - I’w dalu erbyn neu ar adeg Cofrestru
 • Ail Randaliad - I'w dalu ar ddechrau’r Ail Dymor
 • Trydydd Rhandaliad  - I'w dalu ar ddechrau’r Trydydd Tymor

Gallwch drefnu i dalu ar adegau penodol yn awtomatig ar ein gwefan, dyma’r ffordd hawsaf o dalu’ch ffioedd dysgu.  Pan fyddwch wedi cofnodi manylion eich cerdyn, mae’r wybodaeth yn cael ei storio’n ddiogel er mwyn caniatáu i daliadau gael eu tynnu ar y dyddiadau priodol.  

Os hoffech gyngor ar gyllid myfyrwyr mae croeso i chi gysylltu â ni drwy ebostio  

meddygonarian@pcydds.ac.uk

Mae cyllid ar gael drwy Gyllid Myfyrwyr ar ffurf benthyciad ffioedd dysgu. 

Gallwch wneud cais ar-lein trwy wefan berthnasol Cyllid Myfyrwyr isod.

Ewch i’r wefan am yr ardal lle rydych yn byw fel arfer.  

Gellir gwneud ceisiadau ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf o ganol mis Chwefror a'r dyddiad cau yw Mai.

Cymru
Ffôn: 0300 200 4050

Lloegr
Ffôn: 0300 100 0607

Gogledd Iwerddon
Ffôn: 0300 100 0077

yr Alban
Ffôn: 0300 555 0505
saas.gov.uk

yr UE
Ffôn: 0141 243 3570

Wrth gwblhau’ch cais am Gyllid Myfyrwyr, pan ofynnir ‘Ble byddwch chi’n astudio?’ gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi:

Côd UCAS: T80

Enw’r Brifysgol: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch talu ffioedd, cysylltwch â’r Adran Gyllid:

Mae Cyllid TAR ar gael drwy Gyllid Myfyrwyr ar ffurf benthyciad ffioedd dysgu. Os cewch fenthyciad ffioedd dysgu, caiff ei dalu’n uniongyrchol i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Ar gyfer cyrsiau Ôl-raddedig eraill, gall myfyrwyr wneud cais drwy Gyllid Myfyrwyr am Fenthyciad Ôl-raddedig o hyd at £13,000 fesul Cwrs y gellir ei ddefnyddio naill ai tuag at ffioedd dysgu, costau cynhaliaeth neu gostau eraill.

Oriau agor:
10:00 – 12:00 & 14:00 – 16:00 (Llun-Gwe)

Campws Abertawe
ail lawr, Stryd pleasant, Abertawe
Ffôn: 01792 481050

Campws Caerfyrddin
ail lawr, adeilad Dewi, yn union uwchben y Dderbynfa
Ffôn: 01267 676837

Campws Llambed
llawr gwaelod, adeilad Caergaint
Ffôn: 01570 424979

E-bost: finance.queries@uwtsd.ac.uk

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch cyllid neu gymorth ariannol, cysylltwch â Swyddogion Cyllid Gwasanaethau Myfyrwyr:

Campws Abertawe:
Sharon Alexander
Ffôn: 01792 481123
sharon.alexander@uwtsd.ac.uk

Campws Caerfyrddin:
Delyth Lewis
Ffôn: 01267 676947
d.lewis@uwtsd.ac.uk

Campws Llambed:
Lynda Lloyd-Davies
Ffôn: 01570 424722
l.lloyd-davies@uwtsd.ac.uk

Ewch i'n hadran cymorth ariannol i gael gwybod mwy.