Ffioedd Ôl-raddedig Llawn Amser

Mature BAME student

Gwneud Taliad I'R Drindod Dewi Sant

Gwybodaeth am Ffioedd Ôl-raddedig Llawn Amser

  • Mae’r holl ffioedd a restrir ar gyfer cyrsiau safonol a wneir yn llawn amser (ar wahân i’r DBA a DProf y codir tâl amdanynt fesul blwyddyn). Am wybodaeth a chyngor ar sut i wneud cais, ewch i’n tudalen Sut i Wneud Cais.
  • Gall y ffioedd ar gyfer rhai cyrsiau a chymwysterau proffesiynol amrywio.
    Am wybodaeth fanwl am ffioedd, cysylltwch â’n Hadran Gyllid
  • Gall fod ffioedd cyrsiau Llundain yn wahanol. Am wybodaeth bellach, ewch i Dudalennau cyrsiau Llundain.
  • Dylai myfyrwyr dramor gyfeirio at Ffioedd Myfyrwyr Dramor.

Ffioedd Ôl-raddedig 2023 i 2024 (Y Flwyddyn)

Ffioedd Cartref

PhD | MPhil | DBA | DProf

CwrsDull astudioBlwyddyn 1Blwyddyn 2Blwyddyn 3Blwyddyn 4Blwyddyn 5Blwyddyn 6
MPhil Llawn amser £4,710 £4,710        
PhD Llawn amser £6,000 £6,000 £6,000      
DBA Llawn amser £8,650 £8,650 £8,650      
DProf Llawn amser Cysylltwch â’r Gyfadran ar gyfer y strwythur ffioedd.

Sylwch, ar ôl cwblhau’r cyfnod talu ffioedd safonol uchod, bydd ffi parhau o £500 yn daladwy bob blwyddyn nes ichi naill ai cyflwyno eich traethawd hir neu nes y daw eich ymgeisyddiaeth i ben, pa un bynnag sy'n digwydd yn gyntaf.

Mae’r Ffi Academaidd Flynyddol sy’n daladwy o gyflwyno eich traethawd ymchwil, trwy gydol y cyfnod arholi hyd nes y cewch wybod am ganlyniad terfynol y Bwrdd Arholi, yn £500 ar hyn o bryd.

Ffioedd Rhyngwladol

PhD | MPhil | DBA | DProf

CwrsDull astudioBlwyddyn 1Blwyddyn 2Blwyddyn 3Blwyddyn 4Blwyddyn 5Blwyddyn 6
MPhil Llawn amser £15,000 £15,000        
PhD Llawn amser £15,000 £15,000 £15,000      
DBA Llawn amser £15,000 £15,000 £15,000      
DProf Llawn amser Cysylltwch â’r Gyfadran ar gyfer y strwythur ffioedd

Sylwch, ar ôl cwblhau’r cyfnod talu ffioedd safonol uchod, bydd ffi parhau o £500 yn daladwy bob blwyddyn nes ichi naill ai cyflwyno eich traethawd hir neu nes y daw eich ymgeisyddiaeth i ben, pa un bynnag sy'n digwydd yn gyntaf.

Mae’r Ffi Academaidd Flynyddol sy’n daladwy o gyflwyno eich traethawd ymchwil, trwy gydol y cyfnod arholi hyd nes y cewch wybod am ganlyniad terfynol y Bwrdd Arholi, yn £500 ar hyn o bryd.

Ffioedd Ôl-raddedig Amser Llawn 2023 i 2024

Cwrs Cartref Tramor 
MA, MSc, MTh , Mres, MBA (180 credyd) £7,800 £15,000
Tystysgrif Ôl-raddedig (60 credyd) - 1/3 cyfradd gradd Meistr £2,600 £5,000
Diploma Ôl-raddedig (120 credyd) - 2/3 cyfradd gradd Meistr £5,200 £10,000
MPhil (llawn amser) x 2 flynedd £4,710 £15,000
PhD (llawn amser) x 3 blynedd £6,000 £15,000
Doethuriaeth Broffesiynol x 3 blynedd £9,000 £15,000
MA Addysg Awyr Agored, MA Addysg Gorfforol, Chwaraeon, Llythrennedd Corfforol £7,500 £15,000
MA mewn Rheolaeth Adnoddau Dynol (traethawd hir = atodol) £1,500  
MSc Maeth ar gyfer Chwaraeon ac Ymarfer Corff
Rhagor o wybodaeth...
£7,500 £15,000
Dip Ôl-raddedig mewn Rheolaeth Adnodau Dynol x 2 flynedd £1,980  
DBA Llawn Amser Darpariaeth ar Gampws x 3 blynedd £8,650 £15,000
Doethuriaeth mewn Arfer Proffesiynol (DProf)    
MA Astudiaethau Lleisiol Uwch £11, 020 £15,000
TAR £9,000 £13,500 
Doethuriaeth Broffesiynol Astudiaethau Rhyng-grefyddol x 3 blynedd £4,000 £8,000
Doethuriaeth Broffesiynol mewn Addysg Saesneg a Llenyddiaeth Saesneg x 3 blynedd £4,000 £15,000
EdD Doethuriaeth Broffesiynol mewn Addysg (amser llawn) x 3 blynedd £7,000 £15,000
PROFDOC mewn Gwasanaethau Plant, Pobl Ifanc a Chymuned x 3 blynedd £7,000 £15,000

Ffioedd Ôl-raddedig Rhan-amser 2023 i 2024

Cwrs Cartref Tramor 
MA, MSc, MTh, MRes, MBA (180 credyd) – rhan amser am bob credyd a astudir bob blwyddyn academaidd £43.33 £83.33
Tystysgrifau Ôl-raddedig (60 credyd) – rhan amser am bob credyd a astudir bob blwyddyn academaidd £43.33 £83.33
Diplomâu Ôl-raddedig (120 credyd) – rhan amser am bob credyd a astudir bob blwyddyn academaidd £43.33 £83.33
MPhil (rhan amser) x 4 blynedd £2,360 £7,500
PhD (rhan amser) x 6 blynedd £3,000 £7,500
MA Addysg (Cymru) – rhan amser x 3 flynedd  £3,250 £7,500
EDD-PT Doethuriaeth Broffesiynol mewn Addysg x 6 blynedd (Rhwydwaith PDPA) £2,500  
EDD-PT Doethuriaeth Broffesiynol mewn Addysg x 6 blynedd (Ddim Rhwydwaith PDPA) £3,500 £4,500 
PROFDOC mewn Gwasanaethau Plant, Pobl Ifanc a Chymuned x 6 blynedd £3,500 £7,500

Ffioedd Cytundeb Masnachol Ôl-raddedig

CwrsCartrefTramor
MBA (Ducere) Blwyddyn 1 £11,660 £11,660
MA Cyfiawnder Troseddol a Phlismona £7,800  
MA mewn Entrepreneuriaeth Diwydiant Cerddoriaeth/ Cynhyrchu Cerddoriaeth Fasnachol / MA mewn Marchnata Cerddoriaeth Ryngwladol £11,830  
MA mewn Cynhyrchu Cerddoriaeth Fasnachol (Ar-lein) £10,900  
MSc mewn Plismona (Arweinyddiaeth Weithredol a Strategol) rhan amser x 3 blynedd £2,267  
CwrsCartrefTramor
MA Addysg Gorfforol a Llythrennedd Corfforol (Douglas College) – rhan amser                                £0  £2,100 
PGCert – Sgiliau Menter £2,500  £5,000 
Doethuriaeth Broffesiynol mewn Treftadaeth (ProfDoc) x 3 blynedd £6,950  £15,000 
Doethuriaeth Broffesiynol mewn Treftadaeth (ProfDoc) x 6 blynedd (rhan-amser) £3,475  £7,500 

Benthyciadau Ffioedd Dysgu

Myfyrwyr Ôl-Raddedig yn unig

Mae Cyllid TAR ar gael drwy Gyllid Myfyrwyr ar ffurf Benthyciad Ffioedd Dysgu.

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn cynnig cymysgedd o Fenthyciad Ôl-raddedig a Grant hyd at £17,000 ac mae Cyllid Myfyrwyr Lloegr yn cynnig Benthyciad Ôl-raddedig hyd at £10,906.

Ffioedd Dysgu — Cyfraniad gan noddwr

Os yw eich cyflogwr neu sefydliad elusen yn cyfrannu tuag at ffi eich cwrs, lawrlwythwch y Ffurflen Noddwyr.

Wrth dderbyn y Ffurflen Noddwyr, byddwn yn anfonebu eich noddwr am eu cyfraniad tuag at eich ffioedd cwrs.

Sylwch y bydd angen i chi lenwi ffurflen newydd wrth gofrestru bob blwyddyn, (os yw nawdd wedi’i gytuno gan eich noddwyr ar gyfer y flwyddyn academaidd dan sylw).

Mae myfyrwyr yn gyfrifol am dalu’r holl ffioedd sy’n ddyledus tra maent yn astudio yn y Brifysgol yn brydlon. Os oes noddwr wedi cytuno i dalu ar ran myfyriwr, mae’r myfyriwr yn parhau i fod yn gyfrifol am y ddyled nes iddi gael ei thalu.

Talu mewn rhandaliadau

Gellir gwneud taliadau ffioedd dysgu mewn rhandaliadau os ydych yn talu’r ffioedd eich hunan.  

Bydd amseriad y rhandaliadau fel a ganlyn:

Mae ffioedd hyd at £250
- yn daladwy mewn 1 rhandal ar ddechrau’r tymor cyntaf.

Mae ffioedd o £251 i £1,000
- yn daladwy mewn 2 randal ar ddechrau’r tymor cyntaf a’r ail dymor.

Mae ffioedd o £1,001 neu fwy
- yn daladwy mewn 3 rhandal ar ddechrau pob tymor

Talu am eich astudiaethau heb Fenthyciad Ffioedd Dysgu

Talu am eich astudiaethau heb Fenthyciad Ffioedd Dysgu

Os byddwch yn dewis peidio cael Benthyciad Ffioedd Dysgu a/neu rydych yn gyfrifol am dalu eich ffioedd eich hunan:

Gallwch dalu mewn hyd at dri rhandal. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch talu ffioedd, cysylltwch â’r Adran Gyllid

Dylid talu ffioedd mewn hyd at dri rhandal:
Rhandal Cyntaf
- I’w dalu erbyn neu ar adeg Cofrestru
Ail Randal
- I'w dalu ar ddechrau’r Ail Dymor
Trydydd Rhandal
- I'w dalu ar ddechrau’r Trydydd Tymor

Dyma’r dyddiadau y caiff rhandaliadau eu talu:-
(yn seiliedig ar ddyddiad dechrau eich cwrs)

Dechrau
Mis
Rhandaliad
Cyntaf
Awst 01-Medi
Medi 01-Hyd
Hyd 01-Tach
Tach 01-Rhag
Rhag 01-Ion
Ion 01-Chwef
Chwef 01-Maw
Maw 01-Ebr
Ebr 01-Mai
Mai 01-Meh
Meh 01-Jul
Dechrau
Mis
Ail
Rhandaliad
Awst 15-Rhag
Medi 15-Ion
Hyd 15-Chwef
Tach 15-Maw
Rhag 15-Ebr
Ion 15-Mai
Chwef 15-Meh
Maw 15-Jul
Ebr 15-Awst
Mai 15-Medi
Meh 15-Hyd
Dechrau
Mis
Trydydd
Rhandaliad
Awst 15-Ebr
Medi 15-Mai
Hyd 15-Meh
Tach 15-Jul
Rhag 15-Awst
Ion 15-Medi
Chwef 15-Hyd
Maw 15-Tach
Ebr 15-Rhag
Mai 15-Ion
Meh 15-Chwef
Sefydlu taliadau Ffioedd wedi’u Trefnu awtomatig

Os na fyddwch yn Cael Benthyciad Ffioedd Dysgu, y ffordd hawsaf i dalu eich ffioedd dysgu yw sefydlu taliadau wedi’u trefnu awtomatig ar ein gwefan.
(Unwaith y byddwch wedi cofnodi manylion eich cerdyn, mae’r wybodaeth yn cael ei storio’n ddiogel er mwyn caniatáu i daliadau gael eu tynnu ar y dyddiadau priodol).

Sylwer mai dim ond ar ôl i chi dderbyn eich anfoneb y gellir trefnu’r cynllun taliadau.

Cysylltiadau: Cwmni Cyllid Myfyrwyr

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch talu ffioedd neu os hoffech drafod cyllid myfyrwyr gyda ni, mae croeso i chi gysylltu ag ymgynghorwyr Adran Gyllid Y Drindod Dewi Sant drwy anfon e-bost i moneydoctors@uwtsd.ac.uk

Os ydych yn dymuno cysylltu â swyddfeydd y Cwmni Cyllid Myfyrwyr, ewch i wefan yr ardal rydych fel arfer yn byw.  Rhestrir y rhain isod:

Gellir gwneud ceisiadau ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf o ganol mis Chwefror ac mae’r dyddiad cau 9 mis ar ôl dechrau eich cwrs.

Wrth lenwi eich cais ar Cyllid Myfyrwyr, sicrhewch eich bod eich bod yn dewis:

Cod UCAS y sefydliad: T80
Enw’r Brifysgol: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Manylion cyswllt y Cwmni Cyllid Myfyrwyr:

Cymru
Ffôn: 0300 200 4050

Lloegr
Ffôn: 0300 100 0607

Gogledd Iwerddon
Ffôn: 0300 100 0077

Yr Alban
Ffôn: 0300 555 0505

UE
Ffôn: 0141 243 3570

Cysylltiadau: Adran Gyllid Y Drindod Dewi Sant

E-bost: Ffioedd@uwtsd.ac.uk

Campws Caerfyrddin
Ail Lawr, Adeilad Dewi, yn uniongyrchol uwchben y Dderbynfa
Ffôn: 01792 481050
Oriau Agor: 
9:00 – 16:00 (Llun-Gwen)

Enwau Cyswllt: Swyddogion Cyllid Gwasanaethau Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant

Swyddogion Cyllid Gwasanaethau Myfyrwyr 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch cyllid neu gymorth ariannol, cysylltwch â Swyddogion Cyllid Gwasanaethau Myfyrwyr:

Campws Abertawe:
Sharon Alexander
Ffôn: 01792 481123
sharon.alexander@uwtsd.ac.uk

Campws Caerfyrddin: 
Delyth Lewis
Ffôn: 01267 676947
d.lewis@uwtsd.ac.uk

Campws Llambed: 
Lynda Lloyd-Davies
Ffôn: 01570 424722
l.lloyd-davies@uwtsd.ac.uk

Ewch i’n hadran Cymorth Ariannol i ddysgu rhagor.

Ffioedd a Bwrsarïau: Dysgu Ar-lein ac O Bell

Mae’r ffioedd hyn yn gymwys i gymwysterau yn ôl eu math ac ni chodir amdanynt fesul tymor neu flwyddyn.

Gall myfyrwyr sy'n cofrestru ar raglen dysgu o bell ac ar-lein fod yn gymwys i gael Bwrsari Dysgu o Bell gwerth £1,000.

Gweler y dudalen we Ysgoloriaethau Ôl-raddedig.