Strwythur Ffioedd ar gyfer Cyrsiau Ôl-raddedig (Rhan amser)

MA | MSC | MTH | MBA | PGDIP | PGDIPBA | PGCERT | PGCERTBA | MRES

  • Llawn amser: Gyda chyrsiau llawn amser mae’r ffi gyfan yn daladwy ym mlwyddyn gyntaf yr astudiaethau.
     - Cyfeiriwch at y tabl ffioedd
  • Rhan amser: Codir y ffioedd rhan amser fel cyfran o’r ffi llawn amser, yn seiliedig ar nifer y modylau y cofrestrir arnynt bob blwyddyn academaidd.
     - Gweler isod rhai enghreifftiau o strwythur ffioedd arferol.
  • Sylwer bod y prisiau’n seiliedig ar gyfradd ffioedd 22/23 ac mae’n bosibl y bydd cynnydd blynyddol o 2-3% yn y ffioedd.

MA | MSC | MTH | MBA

Adref/UE

Cofrestru/talu am ffioedd dros 3 blynedd
Blwyddyn 1 60cr £2,600
Blwyddyn 2 60cr £2,600
Blwyddyn 3 Traethawd 60cr £2,600
Cofrestru/talu am ffioedd dros 4 blynedd
Blwyddyn 1 40cr £1,733
Blwyddyn 2 40cr £1,733
Blwyddyn 3 40cr £1,733
Blwyddyn 4 Traethawd 60cr £2,600

PGDIP | PGDIPBA

Adref/UE

Cofrestru/talu am ffioedd dros 2 flynedd
Blwyddyn 1 60cr £2,600
Blwyddyn 2 60cr £2,600
Cofrestru/talu am ffioedd dros 3 flynedd
Blwyddyn 1 40cr £1,733
Blwyddyn 2  40cr £1,733
Blwyddyn 3 40cr £1,733

PGCERT | PGCERTBA

Adref/UE

Cofrestru/talu am ffioedd ar gyfer 2 flynedd
Blwyddyn 1 40cr £1,733
Blwyddyn 2 40cr £867

MRES

Adref/UE

Cofrestru/talu am ffioedd ar gyfer 2 flynedd
Blwyddyn 1 60cr £2,600
Blwyddyn 3 Traethawd hir 120cr £5,200

PhD | MPhil | DBA | DProf

Adref/UE

Cwrs Modd Blwyddyn 1 Blwyddyn 2 Blwyddyn 3 Blwyddyn 4 Blwyddyn 5 Blwyddyn 6
MPhil Amser Llawn £4,710 £4,710        
MPhil Rhan-amser £2,360 £2,360 £2,360 £2,360    
PhD Amser Llawn £6,000 £6,000 £6,000      
PhD Rhan-amser £3,000 £3,000 £3,000 £3,000 £3,000 £3,000
DBA Rhan-amser Holi’r Gyfadran am y strwythur ffioedd
DProf Amser Llawn Holi’r Gyfadran am y strwythur ffioedd
DProf Rhan-amser Holi’r Gyfadran am y strwythur ffioedd

Sylwch, ar ôl cwblhau’r cyfnod talu ffioedd safonol uchod, bydd ffi parhau o £500 yn daladwy bob blwyddyn nes ichi naill ai cyflwyno eich traethawd hir neu nes y daw eich ymgeisyddiaeth i ben, pa un bynnag sy'n digwydd yn gyntaf.


Rhagor o wybodaeth am ein hopsiynau Ffioedd a Chyllid

Benthyciadau Ffioedd Dysgu

Myfyrwyr Ôl-Raddedig yn unig

Mae Cyllid TAR ar gael drwy Gyllid Myfyrwyr ar ffurf Benthyciad Ffioedd Dysgu.

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn cynnig cymysgedd o Fenthyciad Ôl-raddedig a Grant hyd at £17,000 ac mae Cyllid Myfyrwyr Lloegr yn cynnig Benthyciad Ôl-raddedig hyd at £10,906.

Talu mewn rhandaliadau

Gellir gwneud taliadau ffioedd dysgu mewn rhandaliadau os ydych yn talu’r ffioedd eich hunan.  

Bydd amseriad y rhandaliadau fel a ganlyn:

Mae ffioedd hyd at £250
- yn daladwy mewn 1 rhandal ar ddechrau’r tymor cyntaf.

Mae ffioedd o £251 i £1,000
- yn daladwy mewn 2 randal ar ddechrau’r tymor cyntaf a’r ail dymor.

Mae ffioedd o £1,001 neu fwy
- yn daladwy mewn 3 rhandal ar ddechrau pob tymor

Talu am eich astudiaethau heb Fenthyciad Ffioedd Dysgu

Talu am eich astudiaethau heb Fenthyciad Ffioedd Dysgu

Os byddwch yn dewis peidio cael Benthyciad Ffioedd Dysgu a/neu rydych yn gyfrifol am dalu eich ffioedd eich hunan:

Gallwch dalu mewn hyd at dri rhandal. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch talu ffioedd, cysylltwch â’r Adran Gyllid

Dylid talu ffioedd mewn hyd at dri rhandal:
Rhandal Cyntaf
- I’w dalu erbyn neu ar adeg Cofrestru
Ail Randal
- I'w dalu ar ddechrau’r Ail Dymor
Trydydd Rhandal
- I'w dalu ar ddechrau’r Trydydd Tymor

Dyma’r dyddiadau y caiff rhandaliadau eu talu:-
(yn seiliedig ar ddyddiad dechrau eich cwrs)

Dechrau
Mis
Rhandaliad
Cyntaf
Awst 01-Medi
Medi 01-Hyd
Hyd 01-Tach
Tach 01-Rhag
Rhag 01-Ion
Ion 01-Chwef
Chwef 01-Maw
Maw 01-Ebr
Ebr 01-Mai
Mai 01-Meh
Meh 01-Jul
Dechrau
Mis
Ail
Rhandaliad
Awst 15-Rhag
Medi 15-Ion
Hyd 15-Chwef
Tach 15-Maw
Rhag 15-Ebr
Ion 15-Mai
Chwef 15-Meh
Maw 15-Jul
Ebr 15-Awst
Mai 15-Medi
Meh 15-Hyd
Dechrau
Mis
Trydydd
Rhandaliad
Awst 15-Ebr
Medi 15-Mai
Hyd 15-Meh
Tach 15-Jul
Rhag 15-Awst
Ion 15-Medi
Chwef 15-Hyd
Maw 15-Tach
Ebr 15-Rhag
Mai 15-Ion
Meh 15-Chwef
Sefydlu taliadau Ffioedd wedi’u Trefnu awtomatig

Os na fyddwch yn Cael Benthyciad Ffioedd Dysgu, y ffordd hawsaf i dalu eich ffioedd dysgu yw sefydlu taliadau wedi’u trefnu awtomatig ar ein gwefan.
(Unwaith y byddwch wedi cofnodi manylion eich cerdyn, mae’r wybodaeth yn cael ei storio’n ddiogel er mwyn caniatáu i daliadau gael eu tynnu ar y dyddiadau priodol).

Sylwer mai dim ond ar ôl i chi dderbyn eich anfoneb y gellir trefnu’r cynllun taliadau.

Cysylltiadau: Cwmni Cyllid Myfyrwyr

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch talu ffioedd neu os hoffech drafod cyllid myfyrwyr gyda ni, mae croeso i chi gysylltu ag ymgynghorwyr Adran Gyllid Y Drindod Dewi Sant drwy anfon e-bost i moneydoctors@uwtsd.ac.uk

Os ydych yn dymuno cysylltu â swyddfeydd y Cwmni Cyllid Myfyrwyr, ewch i wefan yr ardal rydych fel arfer yn byw.  Rhestrir y rhain isod:

Gellir gwneud ceisiadau ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf o ganol mis Chwefror ac mae’r dyddiad cau 9 mis ar ôl dechrau eich cwrs.

Wrth lenwi eich cais ar Cyllid Myfyrwyr, sicrhewch eich bod eich bod yn dewis:

Cod UCAS y sefydliad: T80
Enw’r Brifysgol: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Manylion cyswllt y Cwmni Cyllid Myfyrwyr:

Cymru
Ffôn: 0300 200 4050

Lloegr
Ffôn: 0300 100 0607

Gogledd Iwerddon
Ffôn: 0300 100 0077

Yr Alban
Ffôn: 0300 555 0505

UE
Ffôn: 0141 243 3570

Cysylltiadau: Adran Gyllid Y Drindod Dewi Sant

E-bost: Ffioedd@uwtsd.ac.uk

Campws Caerfyrddin
Ail Lawr, Adeilad Dewi, yn uniongyrchol uwchben y Dderbynfa
Ffôn: 01792 481182
Oriau Agor: 
9:00 - 16:00 (Llun-Gwen)

Enwau Cyswllt: Swyddogion Cyllid Gwasanaethau Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant

Swyddogion Cyllid Gwasanaethau Myfyrwyr 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch cyllid neu gymorth ariannol, cysylltwch â Swyddogion Cyllid Gwasanaethau Myfyrwyr:

Campws Abertawe:
Sharon Alexander
Ffôn: 01792 481123
sharon.alexander@uwtsd.ac.uk

Campws Caerfyrddin: 
Delyth Lewis
Ffôn: 01267 676947
d.lewis@uwtsd.ac.uk

Campws Llambed: 
Lynda Lloyd-Davies
Ffôn: 01570 424722
l.lloyd-davies@uwtsd.ac.uk

Ewch i’n hadran Cymorth Ariannol i ddysgu rhagor.