MBA Arweinyddiaeth Cynaliadwyedd

MBA Sustainability Leadership

MBA Rheoli Cynaliadwyedd Ailfeddwl Busnes mewn Byd sy’n Newid:

Nod y rhaglen hon yw datblygu arweinwyr creadigol a fydd yn cydweithio i fynd i’r afael â heriau a chyfleoedd byd-eang y presennol gyda’r ddirnadaeth a’r sgiliau i lunio dyfodol cynhwysol a chynaliadwy ar gyfer busnes a chymdeithas.

Yr MBA yw’r prif gymhwyster i bobl mewn swydd reoli neu sy’n chwilio am swydd reoli neu sy’n dymuno llywio dyfodol eu sefydliad.

Ar yr MBA yn y Drindod Dewi Sant, eich meddwl sy’n gwneud y teithio. Nid yw’n ofynnol bod yn bresennol yn y Brifysgol: Mae’r cyfan ar-lein.

Ffeithiau Allweddol

Côd sefydliad: T80

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Ysgol/Cyfadran:
Ysgol Busnes
Enw Cyswllt:
Dr Alex Bell
E-bost Cyswllt:
a.bell@uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg  Ailfeddwl Busnes mewn Byd sy’n Newid

Rydym yn cyrraedd pwynt lle mae arfer busnes cynaliadwy yn dod yn flaenoriaeth strategol allweddol. Mae sefydliadau wedi dechrau sylweddoli nid yn unig bod angen trawsnewid arferion a modelau economaidd y dyfodol yn unol â dynameg newid cymdeithasol ac amgylcheddol, ond bod meddwl yn gynaliadwy mewn gwirionedd yn gwneud busnes yn fwy llwyddiannus.

Mae’r rhaglen wedi’i hanelu at unigolion sy’n ymwneud ag arfer cynaliadwy mewn unrhyw sefydliad.  Bydd dysgwyr yn ail-feddwl ymagweddau busnes trwy ymgysylltu â’i gilydd ar-lein, rhannu arferion, cwestiynu arfer cyfredol ac ysgogi newid trwy gymuned ddysgu gydweithredol ar-lein. 

Mae’r rhaglen yn darparu cyfle ar gyfer profiad dysgu ysgogol dan arweiniad staff a ddylanwadir gan ysgolheictod, arfer proffesiynol ac ymgysylltu allanol.  Mae gwerthoedd datblygu cynaliadwy, dinasyddiaeth fyd-eang a chydweithredu yn ganolog i gynnwys a dull dysgu’r rhaglen.  Trwy brofiad dysgu ar-lein cydweithredol byddwch yn ymateb i angen byd-eang cynyddol i ailfeddwl arweinyddiaeth. Nod y rhaglen hon yw datblygu arweinwyr creadigol a fydd yn cydweithio i fynd i’r afael â heriau a chyfleoedd byd-eang y presennol gyda’r ddirnadaeth a’r sgiliau i lunio dyfodol cynhwysol a chynaliadwy ar gyfer busnes a chymdeithas. 

Bydd myfyrwyr ar y rhaglen yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth am sefydliadau, y cyd-destun allanol y maent yn gweithredu o’i fewn a rheolaeth y sefydliadau trwy ymgysylltu’n feirniadol â'u harfer eu hunain.

Mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant brofiad helaeth o gefnogi dysgwyr MBA o bell. Fel dysgwr ar-lein ar yr MBA byddwch yn elwa o raglen astudio a luniwyd i fod yn berthnasol i’ch gwaith cyfredol a’ch uchelgeisiau. Bydd y rhaglen yn eich cysylltu â dadleuon a materion allweddol sy’n wynebu  sefydliadau a chyda’ch tiwtoriaid ar-lein byddwch yn ymgysylltu â myfyrwyr MBA eraill ledled y byd i fynd i’r afael â heriau allweddol. Byddwch yn dysgu gyda phobl eraill mewn lleoliadau gwahanol ac mewn cyd-destunau gwahanol, gan roi cyfle i chi brofi amrywiaeth o ymagweddau, arferion a safbwyntiau gwahanol ar gynaliadwyedd mewn Busnes.

Cyflwynir y rhaglen trwy ein Hamgylchedd Dysgu Rhithwir ar-lein lle cewch afael ar eich holl weithgareddau dysgu ac adnoddau allweddol, a’ch grŵp dysgu gan ddefnyddio’r offer a’r cymwysiadau cyfathrebu rhyngweithiol diweddaraf. Mae gwasanaethau cymorth y Brifysgol wrth law i’ch arwain trwy eich astudiaethau.

Mae’r rhaglen MBA yn cynnwys pedwar modwl 30 credyd a addysgir ac yna traethawd hir i ddilyn yn rhan dau. Bydd eich goruchwyliwr traethawd hir ar gael i helpu eich arwain trwy’r cyfnod ymchwil annibynnol. Gall myfyrwyr sy’n cwblhau dau neu bedwar modwl 30 credyd raddio â Thystysgrif Ôl-raddedig neu Ddiploma Ôl-raddedig fel y bo’n briodol.

 • Heriau Cynaliadwyedd (30 credyd)
 • Arferion Rheoli: Persbectif beirniadol (30 credyd)
 • Ymgorffori Cynaliadwyedd mewn Sefydliadau (30 credyd)
 • Arwain Newid Cynaliadwy (30 credyd)
 • Traethawd hir (60 credyd)

Ewch i’r wefan neu cysylltwch â’r tiwtor derbyn Dr Alex Bell a.bell@uwtsd.ac.uk <mailto:a.bell@uwtsd.ac.uk> i gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen.

Addysgir y rhaglen trwy ddysgu ar-lein gan staff academaidd ymroddgar o fewn yr Ysgol, sydd â phrofiad o arwain myfyrwyr o’r Deyrnas Unedig a myfyrwyr Rhyngwladol ar y rhaglen trwy ddysgu ar-lein/o bell. Caiff myfyrwyr ar-lein/dysgu o bell fynediad i’n Hamgylchedd Dysgu Rhithwir (ADRh) a gallant gysylltu â’r tiwtoriaid dros y ffôn, drwy e-bost a Skype yn ogystal â thrwy ddulliau dysgu cydweithredol, digidol eraill fel y bo’n briodol.

Cynefino

Mae’n cymryd amser i ddysgwyr ddod yn gyfarwydd â dysgu ar-lein ac i ddod i adnabod ei gilydd yn ddigon da i gymryd rhan lawn. Rhan o rôl y tiwtor yw cyflwyno’r gwahanol dechnolegau dysgu ac arferion dysgu ar-lein i ddysgwyr. Mae tiwtoriaid yn cyflwyno’r defnydd o dechnolegau cyflwyno’n raddol fel nad yw dysgwyr yn cael eu llethu ac fel bod modd iddynt fagu hyder wrth eu defnyddio.

Cyn cychwyn y rhaglen, bydd cyfnod cynefino wythnos o hyd. Yn ystod y cyfnod hwn bydd myfyrwyr yn:

 • cael y cyfle i ymgyfarwyddo ag ADRh/amgylchedd Moodle y Drindod Dewi Sant ar-lein;
 • cael eu cyfeirio at ddogfennau allweddol megis llawlyfrau, meysydd cymorth a dolenni i ddogfennaeth y Brifysgol;
 • ymgymryd â gweithgareddau i weld a ydynt yn gallu cael gafael ar ddeunyddiau dysgu a manylion cyswllt tiwtoriaid personol a gwasanaethau myfyrwyr;
 • cael manylion cyswllt tiwtoriaid a’r cyfle i siarad â’u tiwtoriaid personol dros y ffôn neu Skype;
 • cwrdd â thiwtoriaid y modylau a’r myfyrwyr eraill trwy drafodaeth ar-lein;
 • cymryd rhan mewn gweithgareddau a thrafodaethau cydweithredol i helpu lunio’r gymuned ddysgu ar-lein e.e. gallai’r tiwtor ofyn iddynt bostio rhywbeth sy’n darlunio eu hymdeimlad o le – llun neu ddelwedd arall, cerdd, clip fideo ac ati.

Cymorth i Ddysgwyr

Rhoddir manylion cyswllt y tiwtoriaid modwl i’r myfyrwyr. Dull cysylltu arferol y tiwtoriaid modwl fydd y fforwm trafod wythnosol, ond bydd y tiwtoriaid ar gael hefyd ar gyfer ymholiadau manylach neu unigol trwy e-bost, dros y ffôn a/neu Skype.   Bydd y tiwtoriaid hefyd yn diwtoriaid personol gan ddarparu cymorth a chynrychiolaeth o ran strwythurau a swyddogaethau ehangach y Brifysgol. Bydd y tiwtoriaid yn gweithio gyda myfyrwyr, yn y lle cyntaf, i adnabod unrhyw anghenion dysgu ychwanegol a byddant yn cyfeirio myfyrwyr yn sgil hynny at yr uned Gwasanaethau Myfyrwyr. Mae’n bosibl y bydd myfyrwyr hefyd yn gallu bod yn rhan o grŵp trafod i gael cymorth gan gymheiriaid ac i weithredu’r broses cynrychioli myfyrwyr, pan fo angen. Bydd staff cymorth myfyrwyr ynghyd â’r llyfrgell a gwasanaethau cymorth technegol yn ymgysylltu â myfyrwyr un i un trwy e-bost a/neu dros y ffôn .

Cyflwyno asesiadau a dulliau adborth

Cyflwynir yr holl asesiadau ar-lein gan adeiladu ac adfyfyrio ar y gweithgarwch cydweithredol o fewn y modylau. Bydd y tiwtor yn darparu adborth ffurfiannol a chrynodol a bydd ar gael trwy e-bost, dros y ffôn a/neu Skype i roi eglurhad pellach am yr adborth os bydd y myfyriwr yn gofyn am hynny. Sicrheir dilyniant a dyfarniad yn unol â rheoliadau safonol y Brifysgol ar gyfer rhaglenni Meistr. Darperir trefniadau i ailsefyll gwaith trwy ADRh y Brifysgol.

Ystyrir pob ymgeisydd yn unigol o ran eu derbyn gan ddefnyddio’r meini prawf canlynol:

 • Fel arfer, meddu ar radd anrhydedd 2:2 o leiaf, neu gymhwyster cyfwerth priodol, h.y. cymhwyster proffesiynol, o sefydliad cydnabyddedig ym Mhrydain neu dramor.
 • Rhaid i ymgeiswyr fod wedi gweithio, neu yn gweithio, mewn sefydliad fel y gallant dynnu ar eu cyd-destun proffesiynol ar gyfer dysgu.
 • Arddangos cymhelliad priodol ac uchelgais ar gyfer astudio Arweinyddiaeth Cynaliadwyedd.
 • Bodloni’r meini prawf hanfodol ar gyfer cael eu derbyn ar y Rhaglenni MBA sef, yn bennaf, allu’r ymgeiswyr i gwblhau’r rhaglen yn foddhaol ac elwa ohoni.
 • Caiff ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni’r meini prawf cyffredinol yn llawn eu hystyried ac o bosibl cânt eu derbyn, os gallant ddangos eu bod yn gallu ymgymryd â’r rhaglen a’i chwblhau’n llwyddiannus ar y safon ofynnol, a’u bod yn gallu cyfrannu’n llawn at y profiadau dysgu a gyflwynir o fewn y rhaglen ac elwa ohonynt.
 • Nid yw’n ofynnol mynychu sesiynau yn y Deyrnas Unedig ar gyfer y rhaglen MBA Arweinyddiaeth Cynaliadwyedd ar-lein/o bell.
 • Dylai ymgeiswyr sydd wedi’u haddysgu a’u hasesu mewn ieithoedd heblaw Saesneg fod â hyder amlwg i astudio drwy gyfrwng y Saesneg ar lefel gyfwerth ag IELTS 6.0.
 • Rhaid i ymgeiswyr allu cael gafael ar offer cyfrifiadurol priodol fel y gallant gael mynediad i ADRh y Brifysgol.

Yn ogystal gall meini prawf derbyn a chymwysterau mynediad ar gyfer y Rhaglenni MBA gynnwys meddu ar gymwysterau cyfwerth â’r canlynol.

 • (i) Gradd baglor heb anrhydedd mewn pwnc cysylltiedig neu gytras o brifysgol yn y Deyrnas Unedig a thystiolaeth o brofiad perthnasol (sydd fel arfer yn gymaradwy â neu’n gyfwerth â dwy flynedd)
 • (i) Gradd baglor gydag anrhydedd o brifysgol yn y Deyrnas Unedig mewn pwnc nad yw’n gysylltiedig neu’n gytras os oes gan yr ymgeisydd dystiolaeth o brofiad perthnasol (sydd fel arfer yn gymaradwy â neu’n gyfwerth â dwy flynedd)
 • (iii) Gradd dystysgrifedig o sefydliad y tu allan i’r Deyrnas Unedig gyfwerth â’r graddau a nodwyd yn (i) a (ii) uchod.
 • (iv) Cymwysterau heblaw gradd megis y Diploma Cenedlaethol Uwch mewn pynciau cysylltiedig (e.e. EdExel), neu gymwysterau tramor cyfwerth, lle mae gan yr ymgeisydd brofiad priodol o gyflogaeth (sydd fel arfer yn gymaradwy â neu’n gyfwerth â lleiafswm o dair blynedd)
 • (v) Cymwysterau gan Gyrff Proffesiynol perthnasol, sydd ar lefel is na Gradd Anrhydedd o’r Deyrnas Unedig ond sy’n dangos profiad proffesiynol perthnasol (sy’n gymaradwy â neu’n gyfwerth â lleiafswm o dair blynedd)

Mae’n bosibl y caiff ymgeiswyr â chyflogaeth mewn meysydd cysylltiedig, neu faes/disgyblaeth/pwnc cysylltiedig, neu brofiad gwirfoddol diffiniedig, neu brofiad o faes cyflogaeth tebyg cysylltiedig, eu derbyn ar y rhaglen heb radd neu gymhwyster cyfwerth â gradd os gallant ddangos eu potensial i fodloni gofynion dysgu’r rhaglen. 

Mynediad Uwch gyda Chredyd APL/APCL

Ystyrir esgusodi myfyrwyr ag achrediad proffesiynol perthnasol a derbyniol rhag rhai elfennau o’r rhaglen.   Sylwer: nid yw achrediad a dderbyniwyd eisoes mewn cymwysterau yn dderbyniol.

Cyfweliadau

Fel arfer, cyfwelir pob ymgeisydd sydd ar lefel ôl-raddedig. Mae’n bosibl y cynigir lle ar sail y ffurflen gais yn unig gan gynnwys hanes academaidd, datganiad personol a thystlythyr.

Bydd myfyrwyr ar y rhaglen yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth am sefydliadau, y cyd-destun allanol y maent yn gweithredu o’i fewn a rheolaeth y sefydliadau trwy ymgysylltu’n feirniadol â'u harfer eu hunain. 

Mynediad i yrfa neu ddyrchafiad mewn unrhyw sefydliad sy’n ceisio ei ailffurfio’i hun drwy unigolion allweddol sydd â’r ddealltwriaeth i arwain sefydliad trwy ei thaith gynaliadwyedd.

Mae’r rolau allweddol posibl yn cynnwys: Rheolwr Cynaliadwyedd; Arweinydd Datblygu Adnoddau Dynol; Rheolwr Prosiect; Ymgynghorydd; Ymgyrchydd Cynaliadwyedd neu Weithredwr Newid ym maes Busnes, diwydiant, datblygu; y Celfyddydau; mentrau cymdeithasol, llywodraeth; cyrff anllywodraethol; elusennau, iechyd neu addysg.

Pennir y ffioedd dysgu’n flynyddol gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac maent ar gael ar wefan y Drindod Dewi Sant dan Ffioedd Ôl-raddedig.

IEMA: (Yn amodol ar gadarnhad blynyddol)

Mae gofynion ychwanegol yn achos myfyrwyr rhyngwladol, sydd ag iaith heblaw Saesneg yn iaith gyntaf iddynt, a bydd yn ofynnol iddynt ddarparu tystiolaeth fod ganddynt afael ddigonol ar yr iaith Saesneg lafar ac ysgrifenedig i fodloni gofynion y rhaglenni MBA. Fel arfer sgôr o 6.0 neu 232 yn y prawf IELTs cyfrifiadurol neu dystiolaeth o weithio dros gyfnod o fwy na blwyddyn drwy gyfrwng y Saesneg gan ddarparu tystlythyrau.

Mae’r rhaglen MBA yn cynnwys pedwar modwl 30 credyd a addysgir ac yna traethawd hir i ddilyn yn rhan dau. Bydd eich goruchwyliwr traethawd hir ar gael i helpu eich arwain trwy’r cyfnod ymchwil annibynnol. Gall myfyrwyr sy’n cwblhau dau neu bedwar modwl 30 credyd raddio â Thystysgrif Ôl-raddedig neu Ddiploma Ôl-raddedig fel y bo’n briodol.

 • Heriau Cynaliadwyedd (30 credyd)
 • Arferion Rheoli: Persbectif beirniadol (30 credyd)
 • Ymgorffori Cynaliadwyedd mewn Sefydliadau (30 credyd)
 • Arwain Newid Cynaliadwy (30 credyd)
 • Traethawd hir (60 credyd)

Beth yw barn ein myfyrwyr?

”Rwy’n mwynhau hyblygrwydd dysgu ar-lein. Byddwn yn ei argymell yn gryf i fyfyrwyr sy’n barod i fod yn ddisgybledig.”

“Mae fy mhrofiad o’r MBA ar-lein wedi bod yn wych hyd yn hyn. Rwy’n hoffi’r modd y trefnir y gweithgareddau wythnosol, a darperir deunydd darllen ar gyfer pob gweithgaredd.”

“Rwy’n gwerthfawrogi cymorth a dealltwriaeth y tiwtoriaid a’r ffaith eu bod ar gael, yn ogystal â’r llwyth gwaith a’r disgwyliadau realistig, o gofio fy mod i (ac eraill efallai) yn gweithio ac yn teithio’n aml.”

“Roeddwn i’n hoffi’n arbennig y modd roedd y tiwtoriaid yn ceisio cysylltu gweithgareddau ac asesiadau pob modwl â materion cyfoes a gweithleoedd y myfyrwyr.”

“Mae’r llyfrgell ar-lein yn amhrisiadwy ar gyfer ymchwil pellach. Mae ymatebion tiwtoriaid a chyd-fyfyrwyr i weithgareddau yn cyfoethogi dealltwriaeth ymhellach ac yn hyrwyddo trafodaeth.”

“Rwyf wrth fy modd â hwylustod ac estheteg yr Amgylchedd Dysgu Rhithwir/ Moodle.”