Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Ôl-raddedig  -  Seicoleg Gymdeithasol ac Iechyd Cymhwysol (MSc)

Seicoleg Gymdeithasol ac Iechyd Cymhwysol (MSc)

Lluniwyd y rhaglen Meistr unigryw hon ar gyfer y rhai sy’n frwdfrydig iawn am ddatblygu cymwyseddau proffesiynol cryf ochr yn ochr â sgiliau a gwybodaeth ymchwil seicolegol.

Mae’r rhaglen hon yn archwilio’n feirniadol sut y cymhwysir seicoleg i ddeall a mynd i’r afael â materion byd go iawn megis hyrwyddo iechyd, ymddygiad amgylcheddol a rhagfarn.

Bellach mae arian ar gael ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig, a hynny ar ffurf cyfuniad o grantiau a benthyciadau, a dalir yn uniongyrchol i chi. 
Gall myfyrwyr yng Nghymru wneud cais am hyd at £17,000 a myfyrwyr yn Lloegr, hyd at £10,906
Ewch i: benthyciadau ôl-raddedig i gael rhagor o wybodaeth.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Seicoleg Gymdeithasol ac Iechyd Cymhwysol (MSc)
Ymgeisio drwy MyTSD


DIWRNOD AGORED TAR CAIS AM WYBODAETH YMGEISIO NAWR
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£6,200 (Cartref/EU)
(Dramor)

Pam dewis y cwrs hwn

 1. Labordai Seicoleg newydd sy’n annog sgiliau meddwl beirniadol, datrys problemau ac ymchwilio.
 2. Gwella’r ddealltwriaeth o’r cyswllt rhwng cysyniadau damcaniaethol a chymwysiadau ymarferol. 
 3. Mae’n cynorthwyo ac arwain myfyrwyr ar bob lefel trwy ddarlithoedd, seminarau mewn grwpiau bach a gweithdai.
 4. Darparu cefnogaeth trwy ein system tiwtora personol.
 5. Cefnogi datblygiad ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy a sgiliau cyflogadwyedd ymhlith ein myfyrwyr.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Nod yr MSc hwn mewn Seicoleg Gymhwysol Iechyd a Chymdeithasol yw datblygu’r myfyriwr yn ymchwilydd seicolegol proffesiynol a chyflogadwy. Trwy gyfuniad newydd a chyffrous o weithdai ymarferol (Ymchwil, Moeseg a Dadansoddi Cymhwysol), trafodaeth mewn darlithoedd a seminarau (Seicoleg ac Iechyd, Cymhwyso Seicoleg Gymdeithasol), archwiliad o’r materion diweddaraf (Cymdeithas a Seicoleg) a gweithio gyda staff academaidd mewn tîm ymchwil (Sgiliau Ymchwil Proffesiynol), mae’r gallu i ddatblygu sgiliau ar lefel ôl-raddedig yn rhan annatod o’r cwrs hwn.

Mae’r cyfleoedd ymchwil a gynigir i fyfyrwyr gan y tîm rhaglen o fewn y rhaglen Meistr hon yn cynnwys canolbwyntio ar fynd i’r afael â meysydd ymchwil pwysig sy’n berthnasol i’r byd amgylcheddol, gwleidyddol a chymdeithasol cyfoes, ar lefel leol a byd-eang, gan roi sgiliau a gwybodaeth i’n graddedigion i fynd ymlaen i astudiaeth bellach (e.e. PhD) neu i swydd.

Modylau

Mae’r modylau a’r cynnwys dangosol yn cynnwys:

 • Cymdeithas a Seicoleg: yn y modwl hwn bydd myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth feirniadol o faterion cyfoes yn ymwneud â’r dirwedd wleidyddol a chymdeithasol leol a byd-eang sy’n berthnasol i seicoleg iechyd a chymdeithas. Bydd y pynciau a dafodir yn cynnwys: hyrwyddo iechyd, cynaliadwyedd, a lleihau gwrthdaro.
 • Sgiliau Ymchwil Proffesiynol: bydd y modwl hwn yn datblygu sgiliau ymchwil ymarferol myfyrwyr trwy weithio mewn tîm gydag aelod o staff academaidd, gan ddarparu cyfle i ennill profiad ymarferol o baratoi a chymhwyso deunyddiau ymchwil a gweithio gydag ystod o lenyddiaeth a data. Bydd hefyd yn datblygu sgiliau proffesiynol ehangach trwy ddatblygu sgiliau adfyfyrio, cyflwyno a gweithio mewn tîm.
 • Seicoleg ac Iechyd: bydd y modwl hwn yn rhoi dealltwriaeth fanwl i fyfyrwyr o rôl ymchwil seicolegol wrth wella ymddygiad iechyd ar lefel unigolion, sefydliadau ac yn fyd-eang a sut mae seicoleg iechyd yn sail i ddatblygu a gwerthuso ymyrraeth yng nghyd-destun ymchwil a gwerthuso iechyd cymhwysol.
 • Cymhwyso Seicoleg Gymdeithasol: bydd y modwl hwn yn rhoi dealltwriaeth feirniadol fanwl i fyfyrwyr o rôl ymchwil seicolegol gymdeithasol mewn materion unigol, sefydliadol a byd-eang a bydd yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth gadarn o’r modelau, y damcaniaethau a’r dulliau sy’n sail i ddatrysiadau byd go iawn sy’n seiliedig ar dystiolaeth ym maes seicoleg gymdeithasol.
 • Ymchwil, Moeseg a Dadansoddi Cymhwysol: bydd y modwl hwn yn cael myfyrwyr i ymwneud â gwybodaeth fanwl a beirniadol am gynllun ymchwil cymhwysol a thechnegau dadansoddol cysylltiedig (ansoddol a meintiol) ynghyd â dealltwriaeth fanwl o foeseg ymchwil mewn amrywiol feysydd ymchwil cymhwysol.
 • Traethawd Hir Ymchwil Cymhwysol: bydd myfyrwyr yn datblygu ac yn arddangos sgiliau ymchwil uwch trwy ddynodi ac ymgymryd â darn o ymchwil gwreiddiol yn ymwneud â seicoleg gymhwysol.
Asesiad

Mae asesiadau ar gyfer y rhaglen hon wedi’u llunio’n benodol i alluogi myfyrwyr i ddangos amrywiaeth eang o sgiliau academaidd, ymchwil a phroffesiynol. 

Nid oes arholiadau ar gyfer y rhaglen hon, a chaiff myfyrwyr eu hasesu trwy amrywiol ddulliau gwahanol gan gynnwys asesiadau sgiliau ymchwil ymarferol yn y dosbarth, traethodau ysgrifenedig, portffolio cymwyseddau proffesiynol, cynigion ymchwil a chyflwyniadau llafar.

Ar gyfer rhan dau'r rhaglen Meistr bydd myfyrwyr yn cwblhau’u traethawd hir eu hunain ac yn cyflwyno traethawd ymchwil ysgrifenedig ar y cyd â chyflwyniad proffesiynol o’u hymchwil.

Dolenni Cysylltiedig

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Y gofynion mynediad arferol ar gyfer y rhaglen Meistr hon yw gradd anrhydedd 2.1 neu uwch mewn seicoleg (neu bwnc sy’n gysylltiedig agos).  Fodd bynnag, gallwn ystyried ceisiadau gan rai sydd â gradd anrhydedd 2.2 mewn seicoleg â marc 2.1. o leiaf am y traethawd hir, neu rai sydd â chymwysterau a phrofiad perthynol cyfwerth (a asesir trwy gyfweliad â’r ymgeisydd). 

Gwahoddir yr holl fyfyrwyr am gyfweliad cyn cynnig lle o bosibl ar y cwrs er mwyn sicrhau bod ganddynt y galluoedd deallusol a rhyngbersonol sy’n ofynnol i gwblhau'r rhaglen Meistr hon yn llwyddiannus, a gellir gofyn i ymgeiswyr gwblhau ymarferion ymchwil ymarferol cyn y gwneir cynnig. 

Bydd polisi’r Brifysgol o ran APEL/RPEL yn berthnasol i ymgeiswyr addas a byddem yn falch o gynnig cyfle i ddilyn astudiaeth academaidd bellach a datblygu sgiliau proffesiynol i’r rhai sy’n gweithio’n broffesiynol ar hyn o bryd neu’r rhai sydd â gradd israddedig briodol sy’n dymuno dychwelyd i astudiaeth bellach ar lefel ôl-raddedig. Bydd disgwyl i fyfyrwyr ar lwybr anhraddodiadol arddangos sgiliau cadarn o ran TG, rhifedd ac ysgrifennu cyn cael eu derbyn ar y cwrs. 

Cyfleoedd Gyrfa

Mae graddedigion seicoleg yn cael eu gwerthfawrogi gan ystod o sectorau yn sgil y set gadarn o sgiliau trosglwyddadwy a sgiliau meddwl yn feirniadol a ddatblygir trwy raglenni seicoleg. Gan hynny, bydd y sgiliau academaidd a phroffesiynol ar lefel uwch a ddatblygir trwy ychwanegu cymhwyster lefel Meistr yn amlwg yn cynhyrchu graddedigion deniadol iawn i feysydd seicoleg a sectorau eraill.  Bydd y rhain yn cynnwys y gallu i: 

 • arfer menter a chyfrifoldeb personol wrth gynhyrchu a rheoli llwyth gwaith;
 • cymryd rhan mewn gwaith tîm ac adfyfyrio ar y broses hon;
 • cyflwyno gwaith i gynulleidfaoedd academaidd a lleyg mewn ffordd briodol;
 • ymwneud â dysgu annibynnol, sydd ei angen ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus;
 • cyflwyno gwaith yn briodol trwy wahanol gyfryngau i safon uchel.

Mae graddedigion o’r rhaglen hon wedi bod mewn sefyllfa gref i ddilyn llwybrau ymchwil academaidd pellach ar ffurf astudiaeth PhD neu rolau cynorthwywyr ymchwil o fewn lleoliadau academaidd.

Yn ogystal, bydd y set sgiliau a ddatblygir ar y rhaglen Meistr hon yn gwneud myfyrwyr yn ymgeiswyr atyniadol iawn am swyddi a chyfleoedd gyrfa proffesiynol mewn sefydliadau heblaw rhai academaidd, megis asiantaethau’r llywodraeth, sefydliadau sector gwirfoddol, y GIG, neu mewn amrywiaeth o fusnesau sector preifat sy’n ymwneud â rheoli prosiectau a sgiliau gwerthuso.

.

Cyrsiau Cysylltiedig
 • MPhil/PhD trwy Ymchwil
Dyfyniadau Myfyrwyr

Tilly Robinson | MSc Seicoleg Gymdeithasol ac Iechyd Cymhwysol Nid oedd dim na fwynheais ar y cwrs; roeddwn yn disgwyl iddo fod yn ddiddorol ond roedd yn lawer mwy na hynny. Mae’r set sgiliau rwyf yn gadael gyda nhw o ganlyniad i astudio ar y rhaglen hon, y fy marn i, yn llawer mwy nag y byddai unrhyw unrhyw gwrs MSc arall wedi gallu ei gynnig i mi. Cefais gymryd rhan mewn ymchwil cymhwysol go iawn ar fwy nag un achlysur ac nawr rwy’n teimlo bod gennyf sylfaen rhagorol mewn gwybodaeth seicolegol gyffredinol, sgiliau ymchwil manwl, medrau proffesiynol a gwell hyder i wneud cynnydd yn fy ngyrfa Seicolegol! A byddaf yn graddio gyda MSc gydag anrhydedd!”

Tilly Jo Robinson | Un o’n graddedigion, MSc gydag Anrhydedd
“Roeddwn yn disgwyl i’r cwrs fod yn ddiddorol, ond roedd yn fwy na hynny.
 Fe wnes i fwynhau’r amrywiaeth yn y modylau a'r modd yr oedd pob darlith yn dal eich sylw, ac yn caniatáu archwilio’r amrywiol agweddau seicolegol sy’n berthnasol i’r gymdeithas sydd ohoni. Mae’r set o sgiliau mae’r MSc wedi’u rhoi i mi, yn fy marn i, yn llawer mwy na’r hyn y gallai unrhyw gwrs MSc arall fod wedi’i gynnig i mi. Nid yn unig y rhoddodd i mi’r gallu i ddyfnhau fy ngwybodaeth a’m sgiliau seicolegol cyffredinol, gwnaeth hefyd roi i mi set o sgiliau proffesiynol a’r hyder i ddilyn unrhyw yrfa a ddymunaf.”

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Ewch i’r adran Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau am ragor o wybodaeth.

Llety

Yn ogystal â’n Llety yn Llys Glas, mae gan Abertawe hefyd nifer o neuaddau preifat i fyfyrwyr, sydd i gyd o fewn taith fer ar droed, gan gynnwys:

Map