TAR Uwchradd Addysg Grefyddol gyda SAC

Mae’r cwrs TAR Uwchradd Addysg Grefyddol yn rhaglen hyfforddi gyffrous a heriol dros 36 wythnos a fydd yn eich paratoi’n drylwyr ar gyfer proffesiwn fel athro/athrawes.

Nod y cwrs yw’ch paratoi i fod yn athro/athrawes hyderus a rhagorol ym maes Addysg Grefyddol mewn ysgolion uwchradd. Mae creadigrwydd, arloesi, adfyfyrio beirniadol, trylwyredd academaidd a phroffesiynoldeb yn nodweddion allweddol rydym yn rhoi parch mawr iddynt, yn eu meithrin ac yn eu disgwyl gennych chi os cewch eich derbyn ar y cwrs.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: 2X6H
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
1 blwyddyn

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Canolfan Addysg Athrawon DOC
Enw Cyswllt:
Rachel Kay Bendall
E-bost Cyswllt:
Rachel.bendall@sm.uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   Cymraeg • Mae athrawon gwych yn dylanwadu ar fywydau plant. Cafodd brwdfrydedd fy athro addysg grefyddol effaith arna’i a hoffwn basio hynny ymlaen. Ysbrydoliaeth fawr. Mae addysg grefyddol yn agored ac yn berthnasol o hyd. Mae gwerth pawb yr un fath.

  Mathew Jones

 • Roedd fy athro yn anhygoel. Roedd hi’n caru’r pwnc a ddylanwadodd arnom ni. Roedd egni yn y pwnc, mae’n bwnc llawn hwyl. Rydych yn dysgu cymaint o hanes ond mae’n dal i fod yn gyfredol ac yn newid o hyd. Mae crefydd yn siapio barn pobl mae’n ffordd dda i annog pobl i siarad. Mae’r byd yn newid ac mae angen i bobl newid gydag ef.

  Georgia Evans

 • Mae Addysg Grefyddol ynn gweithredu moesau. Rydym yn byw mewn gwlad aml-ddiwylliant ac mae crefydd o’n cwmpas ym mhobman. Mae yna gymaint o negatifedd am y pwnc ond mae’n hwyl ac yn ddiddorol. Rwyf wedi caru Addysg Grefyddol o hyd, addysgu yw’r swydd berffaith.

  Lauren Sheppard

 • Gwersi addysg grefyddol yn yr ysgol sydd wedi fy siapio i. Mae’n bwnc mor meddwl agored. Mae’n eich annog i archwilio eich credoau ac yn datblygu pobl ifanc yn ddinasyddion da, moesol, meddwl agored.

  Elle Murray

 • Addysgu yw un o’r galwedigaethau hynny sy’n eich galluogi i newid bywydau. Mae pawb yn cofio’r un athro yna a gafodd effaith arnoch. Ni allwch ddianc rhag crefydd, mae’n rhan greiddiol o gymdeithas. Y mwyaf y gallwn annog goddefgarwch, dileu anwybodaeth a gwybod mwy, y gorau bydd ein cymdeithas. Mae athrawon Addysg Grefyddol yn parchu ei gilydd.

  Lauren Slye

 • Addysgu yw un o’r galwedigaethau hynaf ar y blaned. Roedd Iesu, Gandhi, Martin Luther King ac Aristotle i gyd yn athrawon enwog. O ganlyniad, fel athro, rydych yn mynd i mewn i’r un llyfr. Gydag Addysg Grefyddol nid oes cywir neu anghywir, yr hyn rydych yn ei deimlo yn eich calon sy’n cyfrif. Mae crefydd yn cael effaith ar fywydau pobl.

  Tom Cross

 • Cafodd dysgu am addysg grefyddol yn yr ysgol uwchradd ddylanwad enfawr arna’i wrth ddewis pwnc gradd. Mae cymaint o gamsyniadau am Addysg Grefyddol; mae’n cynnwys pynciau fel moeseg a moesau ac yn addysgu sgiliau bywyd a pharch.

  Seren Speake

 • Rwy’n dod o bentref fach yng Nghymru sy’n wledig iawn heb fawr ddim amrywiaeth. Hoffwn addysgu pobl am y gwir ac nad yw’r hyn a welant yn y cyfryngau yn cynnwys y gwir i gyd. Dywed pobl mai crefydd yw’r broblem, ond nid ar crefydd mai’r bai, ond y bobl.

  Lana Jones

 • Mae Addysg Grefyddol yn sylfaen i’n systemau a chyfreithiau cyfansoddiadol. Addysgu negeseuon cyson i geisio dileu’r stereoteipiau. Mae Abertawe yn gwneud cais i fod yn Ddinas Diwylliant ac mae hynny’n cynnwys amrywiaeth. Dathlu gwahaniaethau a pham bod pobl yn gwneud yr hyn a wnânt. I rai, crefydd yw eu bywyd ac mae deall crefydd yn golygu gallu deall pobl. Cefais fy achub gan athro - rwyf yma o’u herwydd nhw. Gall beth a sut maent yn addysgu effeithio ar fywyd rhywun. Achub rhywun arall yw un o’m prif goliau.

  Nikita Forbes

 • Diben Addysg Grefydd yw trafod, ac mae hynny mor berthnasol. Mae’n ddiddorol iawn oherwydd fe ddysgais i am wahanol ddiwylliannau a sut mae pobl eraill ynn byw eu bywydau. Mae’n rhoi i bobl ifanc yr holl ffeithiau er mwyn iddynt ddewis drostyn nhw eu hunain. Mae’n datblygu syniadau cenedlaethau’r dyfodol am faterion.

  Ashley Gibbons-Green

 • Mae Addysg grefyddol ynn trafod pynciau anodd ac yn gwrando ar y ddwy ochr i alluogi pobl ifanc i wneud eu penderfyniadau eu hunain. Mae’n galluogi pobl ifanc i ffurfio barn.

  Alys Rosser

 • Mae cwricwlwm Addysg Grefyddol wedi newid; bellach, mae’n cynnwys llythrennedd, rhifedd, gallu digidol a’r Dyniaethau. Yn y gorffennol, fe ganolbwyntiodd ar Gristnogaeth a heddiw mae’n edrych ar lawer o grefyddau. Yna, mae’r holl wybodaeth yno i’w galluogi i wneud eu penderfyniad eu hunain. Mae’n eich addysgu am bawb arall yn y byd - yn ehangu cymdeithas. Mae’r byd yn mynd yn llai.

  Hannah Jones


 • ECSP6001: Egwyddorion Addysgu, Dysgu ac Addysgeg yn y Sector Uwchradd.
 • ECSP7001: Ymchwilio Materion Cyfoes mewn Addysg Uwchradd.
 • ECSP7002: Datblygu a Chyfoethogi'r Cwricwlwm.
 • ECSP6002: Profiad Addysgu Proffesiynol gyda SAC.

Ar y cwrs hwn, byddwch yn derbyn arweiniad a chymorth staff newydd a hirsefydlog o safon uchel ac â phrofiad diweddar a pherthnasol o ddarpariaeth ysgolion uwchradd. Mae gan yr Adran Addysg Grefyddol ddarpariaeth ddwyieithog lawn, sy’n cael ei hategu gan ysgolion partneriaeth cyfrwng Saesneg a Chymraeg hirsefydlog a mentoriaid ysgol/coleg profiadol iawn.

Rydym mewn lleoliad daearyddol da i wasanaethu De Cymru i gyd ac mae gennym y gyfradd cyflogaeth orau yng Nghymru. Felly, mae’n hawdd deal pam mai ein rhaglen ni yw darparwr mwyaf hyfforddiant TAR Uwchradd a hyfforddiant TAR Uwchradd Addysg Grefyddol yng Nghymru. Pe baech yn dewis y cwrs hwn, gallech fanteisio ar amrywiaeth eang o adnoddau Addysg grefyddol a TGCh ardderchog, a mwynhau ystod o Gyfleoedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus wedi’r cwrs.

Modwl 01 Egwyddorion addysgu, dysgu ac addysgeg mewn addysg uwchradd

 • Gwaith cwrs: 8000 o eiriau
 • Adolygiadau llenyddiaeth / Cyflwyniad adfyfyriol / Sylwadau gwerthusol

Modwl 02 Sgiliau a dysgu ar draws y cwricwlwm

 • Gwaith cwrs - 4000 o eiriau
 • Papur cynhadledd  

Modwl 03a neu 03 Ymchwilio i faterion mewn addysg uwchradd

 • Gwaith cwrs: cyfwerth â   4000 o eiriau
 • Ymchwiliad gan ddefnyddio dysgu seiliedig ar broblemau a gwerthuso beirniadol.

Modwl 04a neu 04    Datblygu a Chyfoethogi Cwricwlwm

 • Gwaith cwrs: cyfwerth â 4000 o eiriau
 • Dadansoddiad beirniadol o ymyriad addysgu  

Profiad Addysgu Proffesiynol

 • Lleoliad [100%]
 • Cyflawni SAC ar sail tystiolaeth drwy PDP ac asesiadau ffurfiannol a chrynodol gan fentoriaid, uwch fentoriaid a thiwtoriaid. Cymedroli gan arholwyr mewnol ac allanol y Brifysgol.

Ar gyfer mynediad ym mis Medi 2015 bydd arnoch angen gradd B TGAU yn y Saesneg a Mathemateg ac os ydych yn bwriadu dilyn eich cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, gradd C yn y Gymraeg. 

Os oes gennych radd C mewn Saesneg Iaith neu Fathemateg, ac rydych wedi bod yn llwyddiannus yn agweddau eraill y broses ddethol, yna cewch gyfle i sefyll y prawf cywerthedd. Os ydych yn llwyddiannus ac yn derbyn lle i astudio gyda ni, yna, gallwch ddechrau ar eich rhaglen yn ôl y bwriad. Mae mynychu’r gweithdai a gynhelir cyn y prawf yn rhan orfodol o’r rhaglen profi cywerthedd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri Hadler: ceri.hadler@pcydds.ac.uk 01792 482103

Yn gyffredinol disgwylir cymwysterau da ar lefel TGAU a Safon Uwch yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Fel arfer y gofynion mynediad lleiaf i’r rhaglen yw gradd anrhydedd ail ddosbarth mewn un o’r meysydd pwnc a gynigir gan y rhaglen neu mewn disgyblaeth gytras iawn. Rhoddir ystyriaeth hefyd i gymwysterau sy’n ‘gyfatebol’ i Safon Uwch megis BTEC Uwch. Gellir cael manylion gofynion mynediad pwnc penodol drwy gysylltu â'r tiwtor a enwir isod.

Os cewch eich derbyn ar ein cwrs, bydd gofyn ichi gael gwiriad manylach clir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt) cyn gynted â phosibl.

Os cynigir cyfweliad ichi, byddai’n fanteisiol petaech wedi cael peth profiad gwaith mewn ysgol uwchradd fel modd o ennill dealltwriaeth o rôl athro yn eich maes pwnc ac er mwyn deall y gofynion y byddech yn eu hwynebu yn eich dewis yrfa.  Wrtyj gwrs, byddai treulio peth o'ch amser gyda'r adran Addysg grefyddol yn fanteisiol.

Mae gan y rhaglen TAR Uwchradd gysylltiad hirsefydlog â rhaglen CANTEACH sy’n cefnogi ac yn hwyluso ceisiadau gan raddedigion o Ganada i’r rhaglen TAR Uwchradd.

Mae ystadegau’n nodi lefel recriwtio eithaf sefydlog i’r proffesiwn addysgu rhwng 50% a 60%, sy'n cymharu'n ffafriol â ffigurau cenedlaethol (Cymru). Er enghraifft, dengys data CyngACC ar gyfer 2009-10 fod canran y myfyrwyr a gafodd swyddi fel athrawon yng Nghymru yn 2009-10 yn 60%. Roedd hyn yn uwch na’r ffigur cyfartalog yng Nghymru o 52% yn ystod yr un flwyddyn.

Os cewch wahoddiad i gyfweliad, bydd gofyn ichi sefyll profion 30 munud mewn Llythrennedd a Rhifedd ac os dewiswch astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, disgwylir ichi sefyll prawf Llythrennedd Cymraeg ychwanegol. Gofynnir hefyd ichi wneud y canlynol: cyflwyniad yn gysylltiedig â’ch maes pwnc, tasg ysgrifenedig gwybodaeth pwnc a dadansoddiad beirniadol, a chyfweliad ffurfiol gyda thiwtor pwnc a mentor ysgol.

Bydd angen ichi ddangos diddordeb angerddol a brwdfrydedd am Addysg Grefyddol, ynghyd ag ymwybyddiaeth o ddatblygiadau diweddar a gofynion statudol mewn Addysg Grefyddol.