TAR Uwchradd Astudiaethau Busnes gyda SAC

Mae addysg a hyfforddiant athrawon Astudiaethau Busnes yn hirsefydlog ym Mrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Yn wir, y cwrs hwn yw prif ddarparwr athrawon Astudiaethau Busnes yng Nghymru ac mae parch mawr iddo yn y sector.

Rydym yn gwnedu ein gorau i gadw'r enw da hwn trwy adeiladu'r newyddbethau a ffyrdd o feddwl mwyaf cyfredol ym maes addysgu Astudiaethau Busnes ac i'r

TAR Astudiaethau Busnes.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: 2X5T
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
10 mis

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Canolfan Addysg Athrawon DOC
Enw Cyswllt:
Alison Suzanne Evans
E-bost Cyswllt:
alison.evans2@uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   Cymraeg • Gellir cymhwyso Busnes i fywyd go iawn am ei fod yn ymarferol a pherthnasol. Gall dewis TGAU Astudiaethau Busnes agor drysau ym mhobman.

  Hannah Elizabeth DaviesTAR Busnes

 • Mae Busnes yn berthnasol i fywyd go iawn ac i bob pwnc a diwydiannau.

  Kate Morris

 • Dewisais addysgu am mai plant yw’r dyfodol ac mae angen i ni fuddsoddi yn ein pobl ifanc os yw’r byd am fod yn well lle. Cafodd dysgu am fusnes effaith ar fy mywyd ac fe’m gwnaeth yn fwy penderfynol i weithio’n galed a gwneud arian.

  James Little

 • Roeddwn yn gweithio yn y diwydiant fel Rheolwr Gweithredol Rhanbarthol i gwmni cerbydau a’r rhan o’r swydd roeddwn yn ei charu fwyaf oedd hyfforddi a datblygu pobl a chael y gorau allan ohonynt. Wrth addysgu, roeddwn yn gallu cael y gorau allan o bobl bob dydd.

  Sam Hyde

 • Mae popeth yn fusnes, mae busnes ym mhobman. Mae angen i’r genhedlaeth iau fod yn wybodus fel eu bod yn gallu ei ddefnyddio er lles iddyn nhw pan fyddant yn mynd allan i’r byd.

  Bridie Phipps


Nodau’r cwrs yw darparu hyfforddiant proffesiynol diddorol a pherthnasol sy’n galluogi graddedigion Busnes i (i) drawsnewid eu harbenigedd Astudiaethau Busnes yn addysgu medrus ac effeithiol yn yr ystafell ddosbarth, (ii) datblygu dealltwriaeth o'r modd y mae disgyblion yn dysgu pynciau Busnes, (iii) gwerthuso’u haddysgu’n feirniadol a’i gyfoethogi er mwyn gwella ansawdd ac effeithiolrwydd yn yr ystafell ddosbarth.  

Mae gan y cwrs Astudiaethau Busnes gysylltiadau cadarn â rhwydweithiau proffesiynol athrawon Astudiaethau Busnes.  Mae defnydd cyson o athrawon arbenigol a gweithwyr proffesiynol ar ymweliad o ysgolion/colegau partner, cyrff dyfarnu, diwydiant a masnach a Chymdeithas Economeg, Busnes a Mentergarwch (EBEA).  Rhoddir cyfle i hyfforddeion fynd i gynhadledd flynyddol EBEA ac yn aml mae gwaith gorau’r hyfforddeion wedi cael ei gyflwyno a’i gyhoeddi.  

Mae gan yr ystafell TAR Astudiaethau Busnes adnoddau da sy'n cynnwys 10 cyfrifiadur wedi’i gysylltu â’r rhyngrwyd ynghyd â bwrdd gwyn rhyngweithiol sydd ar y rhwydwaith. Gwneir defnydd da o ystafelloedd TGCh eraill ar gyfer sesiynau ar yr amserlen ac mae digonedd o gyfleusterau TGCh ar agor i hyfforddeion.

Mae’r cwrs TAR Astudiaethau Busnes yn defnyddio ysgolion a cholegau partner ar draws de Cymru.  Penderfynir ar leoliadau yn sgil ymgynghori rhwng mentoriaid, tiwtoriaid pwnc a’r Cyfarwyddwr Rhaglen.  

Rhoddir cyfle i hyfforddeion fynegi dewis o ran yr ardaloedd lle hoffent ymarfer. Fodd bynnag mae angen ystyried llawer o ffactorau eraill wrth leoli hyfforddeion ac nid oes modd gwarantu y bodlonir dymuniadau’r hyfforddeion.  Bydd pob lleoliad o fewn pellter teithio realistig, fodd bynnag disgwylir bod hyfforddeion yn barod i deithio i leoliadau.

 • ECSP6001: Egwyddorion Addysgu, Dysgu ac Addysgeg yn y Sector Uwchradd.
 • ECSP7001: Ymchwilio Materion Cyfoes mewn Addysg Uwchradd.
 • ECSP7002: Datblygu a Chyfoethogi'r Cwricwlwm.
 • ECSP6002: Profiad Addysgu Proffesiynol gyda SAC.

Mae TAR Astudiaethau Busnes ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn gosod galwadau trwyadl ar fyfyrwyr, ond rhoddir lefel uchel o gefnogaeth adeiladol a chyngor i'r hyfforddeion o ran datblygu eu sgiliau addysgu a phersonol.  

Mae’r Brifysgol yn cynnig cefnogaeth ragorol i hyfforddeion wrth iddynt chwilio am eu swyddi cyntaf. Mae taflenni a hysbysfyrddau wedi’u neilltuo ar gyfer swyddi a  bydd myfyrwyr yn cael hyfforddiant mewn technegau cyfweliad. Hefyd bob blwyddyn ym mis Ionawr cynhelir Ffair Cyflogi Athrawon fawr a phoblogaidd.

Y cwrs hwn sydd â’r gyfradd cyflogaeth orau yng Nghymru ac mae llawer o raddedigion y cwrs bellach yn Benaethiaid Adran neu’n Uwch Athrawon ac yn gweithredu fel mentoriaid i’r rhaglen.

 • Alison Suzanne Evans

Fel cwrs academaidd ôl-raddedig, asesir y rhaglen TAR drwy ddwy brif elfen: mae pedwar aseiniad ysgrifenedig ac mae’r Profiadau Addysgu Proffesiynol yn cynnwys asesiad trylwyr o sgiliau addysgu ymarferol.

Seilir yr aseiniadau ysgrifenedig ar dasgau addysgu realistig a phroffesiynol sy’n ceisio integreiddio paratoi, ymchwil ac ymholi.

Gradd

Mae angen gradd dda mewn Busnes neu bwnc yn gysylltiedig â Busnes (50% yn gynnwys Busnes).  

Pynciau TGAU

Pynciau TGAU:-

Gradd B neu uwch mewn Mathemateg neu gymhwyster cyfatebol

Gradd B neu uwch yn y Saesneg neu gymhwyster cyfatebol

(cynifer o bynciau eraill â phosibl)

Os oes gennych radd C mewn Saesneg Iaith neu Fathemateg, ac rydych wedi bod yn llwyddiannus yn agweddau eraill y broses ddethol, yna cewch gyfle i sefyll y prawf cywerthedd. Os ydych yn llwyddiannus ac yn derbyn lle i astudio gyda ni, yna, gallwch ddechrau ar eich rhaglen yn ôl y bwriad. Mae mynychu’r gweithdai a gynhelir cyn y prawf yn rhan orfodol o’r rhaglen profi cywerthedd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri Hadler: ceri.hadler@pcydds.ac.uk 01792 482103

Safon Uwch  

Mae Safon Uwch mewn Busnes neu gymwysterau cyfatebol yn amlwg yn fanteisiol ond nid yn orfodol.

Bydd y Brifysgol yn ystyried cymwysterau sydd ar y gweill. Os nad ydych yn bodloni'r gofynion cyfredol o ran TGAU, nodwch yn eglur ar eich cais os ydych yn bwriadu ail-sefyll cymwysterau neu ennill cymwysterau cyfatebol cyn dechrau’r cwrs.  

Yn y cyfweliad cewch eich herio i ddangos eich:

 • Sgiliau llythrennedd a rhifedd
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Ymrwymiad i fod yn athro/athrawes
 • Penderfyniad a safbwyntiau
 • Brwdfrydedd dros eich pwnc

Mae cyfraddau cyflogaeth ein Hathrawon Newydd Gymhwyso yr uchaf yng Nghymru ac mae nifer o adrannau ysgolion a cholegau, yn lleol ac yn genedlaethol, â sawl aelod o staff a fu’n fyfyrwyr yma. Mae llawer o’n hyfforddeion wedi mynd ymlaen i gael gyrfaoedd llwyddiannus fel athrawon ar lefelau strategol, proffesiynol ac fel rheolwyr gartref a thramor.

Mae ein graddedigion TAR fel arfer yn aros mewn cysylltiad agos â ni wrth iddynt ddilyn eu gyrfa yn y proffesiwn addysgu ac yn aml byddant yn dod yn Fentoriaid Pwnc ar y rhaglen. Mae hyn yn creu rhwydwaith proffesiynol cynaliadwy a chadarn iawn o athrawon Busnes, sy'n ffynhonnell gyfoethog ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus.