TAR Uwchradd Bioleg gyda SAC

Mae’r cwrs TAR Uwchradd Bioleg yn rhaglen hyfforddi gyffrous a heriol dros 36 wythnos a fydd yn datblygu’ch gwybodaeth, hyder a chymhwysedd.

Mae’n gwrs cefnogol â strwythur gofalus ac fe’i lluniwyd i greu athrawon Bioleg a Gwyddoniaeth rhagorol.  Rydym yn meithrin proffesiynoldeb ar y cwrs.  Mae ymrwymiad, creadigrwydd, arloesi, adfyfyrio beirniadol a thrylwyredd academaidd oll yn nodweddion rydym yn eu disgwyl gan hyfforddeion.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: 2X5S
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
Un flwyddyn

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Canolfan Addysg Athrawon DOC
Enw Cyswllt:
John Hywel Davies
E-bost Cyswllt:
hywel.davies@sm.uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   Cymraeg • Hoffwn innau annog rhagor o ferched i astudio ffiseg ac rwyf wedi gweithio mewn prifysgol lle mae 90% o fyfyrwyr sy’n cael eu hanwytho i gyrsiau ffiseg yn ddynion. Hoffwn eu hannog i ddangos diddordeb mewn gwyddoniaeth, nid dim ond ei ddysgu i basio arholiadau ond i gymryd rhan fwy mewn gwyddoniaeth. Mae Bioleg amdanoch chi. Gall bawb berthnasu â sut rydym yn gweithio. Mae deall bioleg yn lleihau anwybodaeth drwy fod yn fwy gwybodus am sut a pham. Dyna yw sylfaen meddyginiaeth.

  Amy Murphy

 • Mae bioleg yn trafod tameidiau o bopeth. Mae astudio ymddygiad anifeiliaid a’r ffordd maent yn addasu a byw yn hynod o ddiddorol. Fel athro, chi yw’r person sy’n gyfrifol am ddyfodol pobl. Mae’n fraint i gael y cyfrifoldeb hwnnw; eu helpu i gyflawni’r graddau gorau posibl a chyrraedd eu potensial, beth bynnag y bo hwnnw.

  Dyfan Havard


 • ECSP6001: Egwyddorion Addysgu, Dysgu ac Addysgeg yn y Sector Uwchradd.
 • ECSP7001: Ymchwilio Materion Cyfoes mewn Addysg Uwchradd.
 • ECSP7002: Datblygu a Chyfoethogi'r Cwricwlwm.
 • ECSP6002: Profiad Addysgu Proffesiynol gyda SAC.
 • Staff newydd a hirsefydlog o safon uchel ac â phrofiad diweddar a pherthnasol o ddarpariaeth ysgolion uwchradd.
 • Darpariaeth ar gyfer myfyrwyr cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg.
 • Ein rhaglen ni yw darparwr mwyaf hyfforddiant TAR Uwchradd yng Nghymru.
 • Ysgolion partneriaeth cyfrwng Cymraeg a Saesneg hirsefydlog ynghyd â mentoriaid ysgol/coleg profiadol iawn.
 • Adnoddau pwnc a TGCh ardderchog ar gael i fyfyrwyr.
 • Mae’r Brifysgol mewn lleoliad da iawn ac yn rhoi mynediad i arfordir hyfryd Gŵyr ac i ystod eang o gynefinoedd i’w hastudio.
 • Rydym mewn lleoliad daearyddol da i wasanaethu de Cymru i gyd.
 • Darperir cyfleoedd i ddatblygu'r agweddau damcaniaethol ac ymarferol ar addysgu Bioleg.  Ceir cyfleoedd hefyd i ddysgu am addysgu pynciau gwyddoniaeth eraill yng nghyfnod allweddol 3.
 • Cyfleoedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus wedi’r cwrs.

Modwl 01 Egwyddorion addysgu, dysgu ac addysgeg mewn addysg uwchradd 

 • Gwaith   cwrs: 8000 o eiriau
 • Adolygiadau   llenyddiaeth / Cyflwyniad adfyfyriol / Sylwadau gwerthusol

Modwl 02 Sgiliau a dysgu ar draws y cwricwlwm

 • Gwaith cwrs - 4000 o eiriau
 • Papur cynhadledd 

Modwl 03a neu 03 Ymchwilio i faterion mewn addysg uwchradd

 • Gwaith   cwrs: cyfwerth â 4000 o eiriau
 • Ymchwiliad   gan ddefnyddio dysgu seiliedig ar broblemau a gwerthuso beirniadol.

Modwl 04a neu 04    Datblygu a Chyfoethogi Cwricwlwm

 • Gwaith cwrs: cyfwerth â 4000 o eiriau
 • Dadansoddiad beirniadol o ymyriad addysgu  

Profiad Addysgu Proffesiynol

 • Lleoliad [100%]
 • Cyflawni SAC ar sail tystiolaeth drwy PDP ac asesiadau ffurfiannol a   chrynodol gan fentoriaid, uwch fentoriaid a thiwtoriaid.  Cymedroli gan   arholwyr mewnol ac allanol y Brifysgol.

Ar gyfer mynediad ym mis Medi 2015 bydd arnoch angen gradd B TGAU yn y Saesneg a Mathemateg ac os ydych yn bwriadu dilyn eich cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, gradd C yn y Gymraeg.

Os oes gennych radd C mewn Saesneg Iaith neu Fathemateg, ac rydych wedi bod yn llwyddiannus yn agweddau eraill y broses ddethol, yna cewch gyfle i sefyll y prawf cywerthedd. Os ydych yn llwyddiannus ac yn derbyn lle i astudio gyda ni, yna, gallwch ddechrau ar eich rhaglen yn ôl y bwriad. Mae mynychu’r gweithdai a gynhelir cyn y prawf yn rhan orfodol o’r rhaglen profi cywerthedd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri Hadler: ceri.hadler@pcydds.ac.uk 01792 482103

Yn gyffredinol disgwylir cymwysterau da ar lefel TGAU a Safon Uwch yn cynnwys pynciau gwyddonol.  Disgwylir bod gan fyfyrwyr radd mewn Bioleg neu radd sy’n cynnwys nifer priodol o fodylau sy’n dangos tystiolaeth o astudiaethau ar lefel gradd mewn testunau biolegol.  

Fel arfer y gofynion mynediad lleiaf i’r rhaglen yw gradd anrhydedd ail ddosbarth mewn Bioleg neu mewn disgyblaeth gytras iawn.   Rhoddir ystyriaeth hefyd i gymwysterau sy’n ‘gyfatebol’ i Safon Uwch megis BTEC Uwch.  Gellir cael manylion gofynion mynediad pwnc penodol drwy gysylltu â'r tiwtor a enwir isod.

Os cewch eich derbyn ar ein cwrs, bydd gofyn ichi gael gwiriad manylach clir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt) cyn gynted â phosibl.

Os cynigir cyfweliad ichi, byddai’n fanteisiol petaech wedi cael peth profiad gwaith mewn ysgol uwchradd fel modd o ddechrau sylweddoli beth mae’n ei olygu i fod yn athro yn yr ystafell ddosbarth ac er mwyn deall y gofynion y byddech yn eu hwynebu yn eich dewis yrfa.

Mae gan y rhaglen TAR Uwchradd gysylltiad hirsefydlog â rhaglen CANTEACH sy’n cefnogi ac yn hwyluso ceisiadau gan raddedigion o Ganada i’r rhaglen TAR Uwchradd.

Mae ystadegau’n nodi lefel recriwtio eithaf sefydlog i’r proffesiwn addysgu rhwng 50% a 60%, sy'n cymharu'n ffafriol â ffigurau cenedlaethol (Cymru).  Er enghraifft, dengys data CyngACC ar gyfer 2009-10 fod canran y myfyrwyr a gafodd swyddi fel athrawon yng Nghymru yn 2009-10 yn 60%.  Roedd hyn yn uwch na’r ffigur cyfartalog yng Nghymru yn ystod yr un flwyddyn, sef 52%.

Mae cwrs TAR Uwchradd Bioleg yn paratoi graddedigion i addysgu Bioleg mewn ysgolion uwchradd i Safon Uwch a TGAU yn ogystal â Gwyddoniaeth yng nghyfnod allweddol 3.

Yn ystod y rhaglen bydd gennych fynediad i adnoddau llyfrgell da, cyfleusterau TGCh a labordai pwrpasol.  Byddwch yn cymryd rhan mewn sesiynau a luniwyd i wella’ch gwybodaeth am waith ymarferol cynllunio gwersi, rheoli ymddygiad disgyblion yn ogystal ag agweddau perthnasol ar gyrsiau gwyddoniaeth cyfredol yng nghyfnodau allweddol 3, 4 a 5. Rhoddir cyfleoedd ichi wneud gwaith ymarferol ac ystyried materion diogelwch.  

Mae’r cwricwlwm Gwyddoniaeth yng nghyfnod allweddol 3 bellach yn seiliedig ar sgiliau’n bennaf a chewch gyfle i ddysgu mwy am y fframwaith sgiliau a’r Cwricwlwm Cenedlaethol.  Cewch eich paratoi i addysgu elfennau llythrennedd a rhifedd y cwricwlwm yn ogystal â'r Cwricwlwm Cymreig a meysydd sgiliau eraill.  Fe’ch cyflwynir i gynnwys cyrsiau TGAU a Safon Uwch ac i asesu.  Rhoddir pwyslais ar bwysigrwydd asesu ar gyfer dysgu.  Byddwch yn dysgu mwy am ddulliau gwybyddol o addysgu ac am holi/cwestiynu yn ogystal â strwythuro gwersi.

Nodau sylfaenol y rhaglen TAR Bioleg yw datblygu sgiliau hyfforddeion, yn enwedig sgil gwerthuso beirniadol, er mwyn iddynt allu adfyfyrio ar arfer. Cewch gyfleoedd i addysgu yn ystod lleoliadau mewn ysgolion uwchradd.   

Yn hollbwysig, bydd athro/athrawes profiadol yn cyfarwyddo’ch datblygiad fel athro a bydd yntau/hithau’n gweithredu’n fentor ichi yn ysgol eich lleoliad. Fe’ch anogir i adfyfyrio ar eich profiadau addysgu yn yr ysgol yng ngoleuni trafodaeth gyda’ch mentoriaid a’ch tiwtor.  

Fe’ch anogir i ddarllen yn eang i ymgyfarwyddo â’r ffactorau, y materion a’r damcaniaethau addysgol sy’n dylanwadu ar ddysgu.  Drwy adfyfyrio a gwerthuso cyson ar eich arfer eich hun, disgwylir ichi ddangos gwelliant graddol o ran safonau'ch addysgu'ch hun a'r dysgu gan y disgyblion. Bydd eich llwyddiant yn cael ei fesur yn erbyn meini prawf sy’n arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig (SAC).

Os cewch wahoddiad i gyfweliad, bydd gofyn ichi sefyll profion 30 munud mewn Llythrennedd a Rhifedd ac os dewiswch astudio’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, prawf Llythrennedd Cymraeg ychwanegol.  Bydd tiwtor pwnc yn eich cyfweld yn ffurfiol a gofynnir ichi wneud cyflwyniad yn gysylltiedig â’ch maes pwnc.  Hefyd cewch ymarfer ysgrifennu estynedig a chyfle i ddangos ymwybyddiaeth bynciol ar lefel ysgol.  Gall hyn gynnwys trafodaeth grŵp. Bydd angen ichi ddangos diddordeb angerddol a brwdfrydedd am eich pwnc.  Mae diddordeb mewn pobl ifanc a sut maent yn dysgu'n hanfodol.