TAR Uwchradd Celf a Dylunio gyda SAC

Mae’r cwrs TAR Uwchradd yn rhaglen hyfforddi gyffrous a heriol dros 36 wythnos a fydd yn eich paratoi’n drylwyr ar gyfer proffesiwn fel athro/athrawes.  

Ar ôl cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus, cymeradwyir y myfyrwyr ar gyfer dyfarniad Statws Athro Cymwysedig (SAC). 

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: 2X5R
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
1 blwyddyn

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Canolfan Addysg Athrawon DOC
E-bost Cyswllt:
shan.samuel-thomas@sm.uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   Cymraeg • Rwyf wedi mynd i addysgu oherwydd mai celf yw’r pwnc gorau. Rwy’n caru celf. Byddai fy mhrofiadau yn yr ysgol wedi gallu bod yn well. Mae celf mor llawn mynegiant ac roedd arna’i eisiau datblygu setiau sgiliau i addysgu mewn ysgolion a galluogi i bobl ifanc fanteisio’n llawn arno.

  Nicole Watkins

 • Mae pwnc celf yn cwmpasu pob pwnc, fel llythrennedd, rhifedd, hanes, ac ati, ond mewn ffordd greadigol. Rwyf wedi bod eisiau dysgu ers cyn cof sy’n ryfedd oherwydd roeddwn i’n casáu’r ysgol a doeddwn i ddim eisiau bod yn ddysgwr. Roedd arna’i eisiau dysgu gan gamgymeriadau fy athrawon a bod yn athro sy’n ysbrydoli eraill. Mae Sian mor gymwynasgar a brwdfrydig mae hi’n dileu unrhyw bryder drwy eich annog a dweud wrthych y bydd y cyfan werth y gwaith yn y pendraw.

  Lauren Colborne

 • Gweithiais mewn gwersylloedd a gwnes ffrindiau gyda dysgwyr lle darganfyddais bod gen i gariad at addysgu – mae’n rhoi boddhad i chi ac rydych yn gwneud gwir wahaniaeth. Mwynheais yr Wythnos Pontio Ysgolion lle cawsom y cyfle i roi popeth rydym wedi’i ddysgu ar waith.

  Emma Gardner

 • Fe wnes gwrs Celf Sylfaen yng Ngholeg Sir Gâr lle dywedwyd wrthym i fynd a gwneud rhywbeth nad oeddem wedi’i wneud o’r blaen. Es nôl i fy hen ysgol ac fe arhosodd y profiad gyda fi am fy mod wedi ei fwynhau gymaint. Mae pwnc celf yn rhydd iawn. Mae’n hobi creadigol ac yn bwnc llawn hwyl.

  Ben Glover

 • Mae Celf yn hwyl ac yn eich caniatáu i ddehongli eich diddordebau ein hun mewn celf. Fe wnes i radd ffotograffiaeth lle bues yn gwneud gweithdai yn rhan o’m ffolder allanol a mwynheais hyn yn fawr. Rwyf hefyd eisiau teithio ac mae addysgu’n digwydd ym hob cwr o’r byd.

  Holli Abraham

 • Mae mam yn athrawes, a chafodd ei haddysgu gan Sian, a dywedodd mai dyna oedd yr amser orau a gafod erioed. Sylweddolais fy mod yn mwynhau addysgu’n fwy na ffocysu ar fy gwaith fy hun. Rwy’n mwynhau addysgu gwahanol bethau a gweld pob myfyriwr yn gwneud gwaith creadigol drostyn nhw eu hunain. Fe wnaeth fy athrawon i ddysgu’n ddiflas sy’n gwneud ichi eisiau newid hynny. I mi dydy celf byth yn ddiflas – mae’n eich helpu i ddatblygu eich barn eich hun a magu hyder. Rwyf hefyd yn hoffi’r lleoliad anffurfiol a pheidio â bod mewn darlithfa.

  Maria Bridger

 • Rwy’n caru celf gymaint. Fe wnaeth i mi eisiau ei wneud fel gyrfa ac i drosglwyddo fy ngwybodaeth i’r genhedlaeth iau. Mae celf yn galluogi ichi barhau i ddysgu a dysgu gan bawb rydych yn eu haddysgu. Mae celf yn rhad ac am ddim a gallwch gyfleu eich teimladau ac emosiynau a rhoi chi eich hun i mewn i’ch gwaith. Bob tro rwyf mewn ystafell gelf, rwy’n ymlacio.

  Stephanie Hughes


Nod y cwrs yw eich paratoi i fod yn athro/athrawes hyderus ac o safon uchel ym maes Celf a Dylunio. Mae gwybodaeth bynciol ragorol, creadigrwydd, dychymyg a brwdfrydedd am eich pwnc yn hanfodol er mwyn llwyddo, ynghyd â brwdfrydedd dros wneud dysgu mewn Celf a Dylunio’n brofiad pleserus i ddisgyblion.

Gweler calendr academaidd 2014-15 ar dudalen TAR Uwchradd.

 • ECSP6001: Egwyddorion Addysgu, Dysgu ac Addysgeg yn y Sector Uwchradd.
 • ECSP7001: Ymchwilio Materion Cyfoes mewn Addysg Uwchradd.
 • ECSP7002: Datblygu a Chyfoethogi'r Cwricwlwm.
 • ECSP6002: Profiad Addysgu Proffesiynol gyda SAC.

Mae rhaglen TAR Uwchradd Celf a Dylunio yn Abertawe yn gwrs trefnus, cefnogol ac â strwythur gofalus. Mae'n rhoi pwyslais mawr ar ddefnyddio Celf gyfoes, yn cynnwys enghreifftiau o Gymru.  Mae’r cwrs yn cydweithio’n agos ag asiantaethau allanol megis Oriel Glynn Vivian, Amgueddfa Cymru, Artes Mundi, Oriel Saatchi, Tate Modern a Plantasia - Tŷ Poeth Trofannol.  Cewch gyfle hefyd i weithio fel Artist Preswyl neu i gael profiad addysgu mewn amgueddfa neu oriel am gyfnod o bythefnos ar ddiwedd y rhaglen er mwyn cynyddu’ch cyflogadwyedd.

Os ydych yn dilyn y rhaglen drwy’r Gymraeg, gallwch ymgymryd â lleoliadau profiad addysgu mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, cael tiwtorialau yn y Gymraeg, a chael eich Tiwtor i arsylwi ar wersi a rhoi adborth ysgrifenedig a llafar yn y Gymraeg.

Ein rhaglen ni yw darparwr mwyaf addysg a hyfforddiant TAR Uwchradd yng Nghymru, ac rydym mewn lleoliad daearyddol da i wasanaethu de Cymru i gyd.  Ni sydd â’r gyfradd cyflogaeth orau ymhlith yr holl raglenni hyfforddi athrawon ar draws Cymru ac mae’r cwrs yn cael ei addysgu gan staff o safon uchel â phrofiad diweddar a perthnasol o ddarpariaeth ysgolion uwchradd. Daw hynny drwy ddarparu hyfforddiant i athrawon cyfredol, cynnal arolygiadau ysgol, gweithio fel ymgynghorwyr a chyda Chyd-bwyllgor Addysg Cymru i osod papurau arholiad a chymedroli gwaith TGAU disgyblion mewn ysgolion.

Hefyd mae gennym leoliadau cyfrwng Cymraeg a Saesneg hirsefydlog drwy’r bartneriaeth, ynghyd â mentoriaid ysgol/coleg ymrwymedig a phrofiadol iawn. Gallwn hefyd gynnig cyfleoedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus wedi’r cwrs.

Mae’r bwrsari isod ar gael i ymgeiswyr â graddau priodol ar gyfer 2014-15. Adolygir y gwobrau hyn yn flynyddol.                                                                                                                                                                                          

Adolygir

 • Dosbarth gradd anrhydedd y myfyriwr - 1af
 • Cwrs TAR Uwchradd mewn Celf a Dylunio - £3000

Shan Samuel-Thomas (Arweinydd y Celfyddydau) – shan.samuel-thomas@sm.uwtsd.ac.uk

Modwl 01 Principles of teaching, learning and pedagogy in secondary education

 • Gwaith cwrs: 8000 o eiriau
 • Adolygiadau llenyddiaeth / Cyflwyniad adfyfyriol / Sylwadau gwerthusol

Modwl 02 Sgiliau a dysgu ar draws y cwricwlwm

 • Gwaith cwrs - 4000 o eiriau
 • Papur cynhadledd  

Modwl 03a neu 03 Ymchwilio i faterion mewn addysg uwchradd

 • Gwaith cwrs: cyfwerth â   4000 o eiriau
 • Ymchwiliad gan ddefnyddio dysgu seiliedig ar broblemau a gwerthuso beirniadol.

Modwl 04a neu 04    Curriculum development and enhancement

 • Gwaith cwrs: cyfwerth â   4000 o eiriau
 • Dadansoddiad beirniadol o ymyriad addysgu  

Profiad Addysgu Proffesiynol

 • Lleoliad [100%]
 • Cyflawni SAC ar sail tystiolaeth drwy PDP ac asesiadau ffurfiannol a chrynodol gan fentoriaid, uwch fentoriaid a thiwtoriaid.  Cymedroli gan   arholwyr mewnol ac allanol y Brifysgol.

Ar gyfer mynediad ym mis Medi 2015 bydd arnoch angen gradd B TGAU yn y Saesneg a Mathemateg ac os ydych yn bwriadu dilyn eich cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, gradd C yn y Gymraeg.

Os oes gennych radd C mewn Saesneg Iaith neu Fathemateg, ac rydych wedi bod yn llwyddiannus yn agweddau eraill y broses ddethol, yna cewch gyfle i sefyll y prawf cywerthedd. Os ydych yn llwyddiannus ac yn derbyn lle i astudio gyda ni, yna, gallwch ddechrau ar eich rhaglen yn ôl y bwriad. Mae mynychu’r gweithdai a gynhelir cyn y prawf yn rhan orfodol o’r rhaglen profi cywerthedd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri Hadler: ceri.hadler@pcydds.ac.uk 01792 482103

Yn gyffredinol disgwylir cymwysterau da ar lefel TGAU a Safon Uwch yn gysylltiedig â’ch maes pwnc.   Fel arfer y gofynion mynediad lleiaf i’r rhaglen yw gradd anrhydedd ail ddosbarth mewn un o’r meysydd pwnc a gynigir gan y rhaglen neu mewn disgyblaeth gytras iawn. Rhoddir ystyriaeth hefyd i gymwysterau sy’n ‘gyfatebol’ i Safon Uwch megis BTEC Uwch.  Gellir cael manylion gofynion mynediad pwnc penodol drwy gysylltu â'r tiwtor a enwir isod.

Os cewch eich derbyn ar ein cwrs, bydd gofyn ichi gael gwiriad manylach clir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt) cyn gynted â phosibl.

Os cynigir cyfweliad ichi, byddai’n fanteisiol petaech wedi cael peth profiad gwaith mewn ysgol uwchradd fel modd o ennill dealltwriaeth o rôl athro yn eich maes pwnc ac er mwyn deall y gofynion y byddech yn eu hwynebu yn eich dewis yrfa.  Mae profiad diweddar a pherthnasol o weithio gyda phobl ifanc yn ddymunol iawn a gallai gynnwys gweithio fel Cynorthwyydd Cymorth Dysgu, gweithio mewn Uned Cyfeirio Disgyblion, cynllunio a chyflwyno gweithdai mewn ysgol neu Glwb Ieuenctid, gweithio fel Artist Preswyl, gwneud gwaith gwirfoddol mewn Adran Gelf ac ati.

Mae gan y rhaglen TAR Uwchradd gysylltiad hirsefydlog â rhaglen CANTEACH sy’n cefnogi ac yn hwyluso ceisiadau gan raddedigion o Ganada i’r rhaglen TAR Uwchradd.  

Noda data’r Brifysgol a Chyngor Addysgu Cyffredinol Cymru lefel recriwtio sefydlog i’r proffesiwn addysgu rhwng 50% a 60%, sy'n cymharu'n ffafriol â’r cyfartaledd cenedlaethol yng Nghymru sef 52%.

 

 

 

Yn ogystal â’r wybodaeth am y cwrs a nodir uchod, byddwch yn paratoi i addysgu’r Cwricwlwm Cenedlaethol Celf a Dylunio yng Nghyfnod Allweddol 3, ynghyd â chyrsiau TGAU, UG a Safon Uwch mewn Celf a Dylunio, a fydd yn gofyn am gyflwyno sbectrwm llawn a chyffrous o brofiadau creadigol.  Treulir y cyfnod 36 wythnos ar ei hyd yn datblygu arbenigedd pwnc damcaniaethol ac ymarferol drwy leoliadau profiad addysgu, gweithdai, ymweliadau ag orielau a chael cyfarwyddyd a phrofiad o ran cynllunio, cyflwyno ac asesu’r cwricwlwm Celf a Dylunio 11-18.  

Mae methodoleg a rheolaeth dosbarth hefyd yn rhan amlwg o’r rhaglen, ynghyd â datblygu gwybodaeth ymarferol am faterion addysgol ehangach. Maent yn dod at ei gilydd i greu athrawon Celf a Dylunio gwybodus, creadigol ac arloesol.  Hefyd rhoddir pwyslais ar broses chwilio am swydd ac felly cewch brofiad o baratoi am gyfweliad am swydd Celf a Dylunio mewn ysgol uwchradd neu goleg.

Hefyd disgwylir ichi ddangos sgiliau cynllunio a threfnu rhagorol, trylwyredd academaidd, y gallu i adfyfyrio ar eich perfformiad fel modd o wella, proffesiynoldeb, empathi â phobl ifanc a brwdfrydedd dros weithio'n gydweithredol ag eraill.    Mae’r rhain oll yn nodweddion allweddol rydym yn eu gwerthfawrogi, eu meithrin a'u disgwyl gennych chi os cynigir lle ichi ar y rhaglen hon.

Os cewch wahoddiad i gyfweliad, bydd gofyn ichi sefyll profion 30 munud mewn Llythrennedd Saesneg a Rhifedd.  Os dewiswch astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, disgwylir ichi sefyll prawf Llythrennedd Cymraeg ychwanegol. Gofynnir hefyd ichi wneud cyflwyniad portffolio, cymryd rhan mewn trafodaeth grŵp, cwblhau ymarfer ysgrifennu estynedig yn seiliedig ar Gelf a Dylunio a chael cyfweliad ffurfiol gydag Arweinydd y Cwricwlwm a mentor ysgol/coleg.  

Bydd angen ichi ddangos diddordeb angerddol a brwdfrydedd am eich pwnc ac am fod yn athro/athrawes.