Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Ôl-raddedig  -  TAR Uwchradd Cyfrifiadura a TGCh gyda SAC

TAR Uwchradd Cyfrifiadura gyda TGCh SAC

Wedi’i gyflwyno mewn labordai cyfrifiaduron arbenigol yn Ardal Arloesi (IQ) newydd ei orffen o'r radd flaenaf yn Abertawe, byddwch yn gweithio i ddatblygu eich cariad at dechnoleg gyda’r caledwedd ac isadeiledd TG mwyaf modern.

Mae’r ardal IQ wedi elwa o fuddsoddiad sylweddol gan Sony, sy’n defnyddio’r cyfleusterau i arwain ei ddatblygiadau technoleg ei hun mewn addysg; byddwch yn dysgu i addysgu ar reng flaen technoleg.

Mae’r cyfuniad o adeilad IQ pwrpasol, cyfleustra Cyfnewidfa Sony Vision, a chael eich lleoli mewn ysgolion sy’n arwain yn genedlaethol yn y defnydd o dechnoleg yn eich paratoi i fod yn addysgwyr yng nghanol arfer.

Mae arloesi a’r defnydd o dechnoleg wedi dod yn rhan hanfodol o fywydau pawb yn yr 21ain ganrif.

Heb amheuaeth, mae rôl cyfrifiadura, technoleg a phopeth digidol wedi dod yn bileri allweddol yn y byd modern.

Mae paratoi dysgwyr i ddeall y meddwl cyfrifiadurol sy’n sail i systemau digidol, yn gyfrifoldeb sylweddol. Mae angen i ni baratoi pobl ifanc i fod yn ddinasyddion moesol, gwybodus o’r byd y ogystal â rhoi iddynt y sgiliau digidol sydd eu hangen ar gyfer y gweithle. 

Byddwch yn datblygu’r wybodaeth a’r arbenigedd sydd eu hangen i addysgu’r ddisgyblaeth pwnc, ynghyd â datblygu arbenigedd yng nghyfrifoldeb trawsgwricwlaidd cymhwysedd digidol.

Ni fu pwysigrwydd technoleg gwybodaeth a gwyddorau cyfrifiadurol fel medr allweddol yn fwy sylweddol

Mae pwysigrwydd technoleg i gefnogi cynhyrchedd y myfyrwyr eu hunain wedi golygu bod ysgolion yn rhoi datblygu cyfrifiadureg a sgiliau TGCh ar reng flaen dysgu myfyrwyr.  Mae ysgolion yn buddsoddi’n drwm mewn cyfrifiadura a systemau technoleg i gefnogi’r sgiliau blaenoriaeth uchel hyn.

 Cewch eich paratoi i addysgu’r Maes Dysgu a Phrofiad: Gwyddoniaeth a Thechnoleg newydd i’r grwpiau arholiad TGAU a Lefel A

Mae galw mawr am athrawon Technoleg a Gwyddor Cyfrifiaduron mewn ysgolion a cholegau ac mae’r galw yn fwy o lawer na’r cyflenwad, felly mae rhagolygon i gael swydd a dyrchafiad yn rhagorol.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

TAR Uwchradd Cyfrifiadura gyda TGCh
Cod UCAS: 2X62
Ymgeisio drwy UCAS


Diwrnod Agored TAR Gofyn Am Fwy o Wybodaeth Sut i Wneud Cais Cymorth ariannol UCAS
Enw'r cyswllt:: Karl Richard Jones

Côd sefydliad: T80
Ffioedd Dysgu 2021/22:
Cartref: £9,000
Ddim yn berthnasol

Pam dewis YDDS | Yr Athrofa i astudio ar gyfer eich TAR?

 • Mae’r Athrofa yn un o’r ychydig ddarparwyr addysg athrawon dethol sydd wedi’u hachredu gan CGA
 • Mae’r Athrofa’n defnyddio technoleg ddiweddaraf Sony Vision Exchange i gefnogi dysgu ac addysgu o safon mewn oes ddigidol
 • Cyfradd gyflogaeth ardderchog o 99% ar gyfer Graddedigion TAR (DLHE 2016/17)
 • Cewch astudio ar gampws newydd modern Glannau Abertawe (SA1) gwerth £350m a’r campws hanesyddol yng Nghaerfyrddin. Yn ogystal mae gennym safle bychan yn y Tramshed Tech, Caerdydd
 • Llwybrau Cymraeg, Saesneg a dwyieithog ar gael

Map Addysg Cymru

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r TAR yn rhaglen academaidd a phroffesiynol llawn amser, sy’n cynnwys darpariaeth yn y brifysgol am tua 12 wythnos ac o leiaf 24 wythnos mewn ysgol.

Ar draws ein casgliad o raglenni AGA, mae gennym gwricwlwm craidd arloesol wedi’i achredu o’r newydd sy’n cynnwys:

 • Modylau gorfodol
 • Datblygu sgiliau ymchwil
 • Llwybr proffesiynol ar gyfer Statws Athro Cymwysedig
 • Llwybr Datblygu’r Gymraeg
 • Pontio – gweithgareddau sy’n dod â theori ac arfer at ei gilydd
 • Maes Dewisol – profiad mewn ysgol yn dilyn maes penodol o ddiddordeb
 • Lleoliad amgen – cyfle i gael profiad mewn lleoliadau addysg nad ydynt yn ysgolion

Gan ein bod yn gweithio mewn partneriaeth gydweithredol, rydym yn cynnig ystod eang o gyfleoedd gan amrywiaeth o ysgolion, gan gynnwys ysgolion cynradd ac arbennig.

Rydym hefyd yn cynnig cyfle i gymryd rhan yng Nghynhadledd Anelu at Ragoriaeth Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa, ysgrifennu blogiau ac elwa o un o’n canolfannau ymchwil. 

Pynciau Modylau

Mae cynnwys y rhaglen  wedi’i grwpio o dan bedwar pennawd modwl:

 • Y Dysgwr – pwy ydw i’n ei addysgu?
 • Dysgwyr, ysgolion a chymunedau – lle ydw i’n addysgu?
 • Ymchwilio i’r dysgu – beth, pam a sut ydw i’n addysgu? (ffocws ar ymchwil)
 • Arwain yr Addysgu – beth, pam a sut ydw i’n addysgu? (ffocws ar ddisgyblaeth pwnc ar waith)

Drwy drefnu’r modylau fel hyn byddwch yn gallu ffocysu ar y disgybl a chymryd ystyriaeth lawn o’r cyd-destun ehangach sy’n effeithio ar addysg.

Hefyd, byddwch yn gallu sicrhau bod eich arfer yn yr ystafell ddosbarth yn cael ei seilio ar sylfaen ymchwil gadarn.

Golyga hyn y bydd ein rhaglen yn eich herio’n ymarferol ac yn ddeallusol ar yr un pryd.

Caiff pob modwl ei asesu mewn amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys aseiniadau ysgrifenedig, posteri a chyflwyniadau. Dylunnir yr aseiniadau i’ch galluogi i adfyfyrio ar eich arfer eich hun a pherthnasu’ch profiadau i’r ddamcaniaeth rydych wedi’i dysgu.

Caiff eich profiad addysgu proffesiynol ei asesu yn erbyn meini prawf y Safonau Addysgu Cymwysedig drwy arsylwadau gan eich tiwtoriaid a’ch mentoriaid a chyflwyno portffolio o waith sy’n brawf o’ch medrau yn erbyn y safonau hyn.

Llwybr Cyfrwng Cymraeg

Mae’r llwybr TAR Uwchradd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae ein graddedigion o’r llwybr TAR Uwchradd cyfrwng Cymraeg yn llwyddiannus wrth ddiogelu rolau mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Asesiad

Mae’r rhaglen yn cynnig 60 credyd ar lefel Meistr a 60 credyd ar lefel Graddedig. Dyfernir y rhain wrth gwblhau asesiadau modwl yn llwyddiannus, sy’n cynnwys:

 • Astudiaethau achos
 • Portffolios
 • Cyflwyniad fideo
 • Prosiect Ymchwil

Mae pob aseiniad wedi’i gysylltu’n agos ag arfer ac wedi’u dylunio i gynnig cyfle i chi ddatblygu addysgu a dysgu sy’n cael effaith bositif ar blant a phobl ifanc.

Dyfarniad SAC

Dyfernir Statws Athro Cymwysedig (SAC) i’r darpar athrawon hynny sydd wedi bodloni’r safonau darpar athro proffesiynol ar gyfer SAC.

https://learning.gov.wales/resources/collections/professional-standards?lang=cy 

Asesir yr agwedd hon ar y rhaglen drwy bortffolio o dystiolaeth a dialog proffesiynol gyda mentor a thiwtor arbenigol.

Mae gan y Cyngor Gweithlu Addysg (corff statudol athrawon Cymru) wefan defnyddiol iawn:

ewc.wales

Dolenni Diddorol

Athrofa Partneriaeth Dysgu Proffesiynol

Gwybodaeth allweddol

Staff
Meini Prawf Mynediad

Gradd Israddedig

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar radd anrhydedd dda (o leiaf 2:2) mewn maes sy’n gysylltiedig â’r dewis bwnc uwchradd.

Cymwysterau TGAU

Gradd B neu uwch mewn TGAU Saesneg Iaith a TGAU Mathemateg.

Hefyd, bydd ar fyfyrwyr sy’n astudio i addysgu mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg angen TGAU Cymraeg (iaith gyntaf) gradd B neu uwch.

Mae gweithdai a phrofion cywerthedd ar gael i’r rheiny sydd â Gradd C TGAU Saesneg Iaith, Mathemateg a Chymraeg.

Cymwysterau Lefel A/Galwedigaethol Lefel 3

Os nad oes gan ymgeiswyr radd israddedig mewn pwnc cwricwlwm, rhaid iddynt brofi eu bod wedi astudio’n llwyddiannus ar lefelau uwch.

Profiad Gwaith

Dylech fod yn ymwybodol o realiti bod yn athro ac o fywyd yn yr ystafell ddosbarth ac felly rydym yn gofyn am brofiad diweddar a pherthnasol o leoliad addysg uwchradd. Gall hyn fod trwy swydd neu drwy wirfoddoli mewn ysgol a ddylai fod am gyfnod o ddwy wythnos ar y lleiaf.

Bydd magu hyder mewn ystafell ddosbarth ysgol yn helpu i gryfhau eich cais ac yn sail feirniadol well ar gyfer eich datganiad personol. Hefyd, fe fydd yn eich paratoi at ein proses dethol ac yn rhoi peth profiad i chi y gallwch ei ddefnyddio yn eich cyfweliad.

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Os cewch eich derbyn ar ein rhaglen, bydd rhaid ichi gael gwiriad clirio uwch DBS (Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd - CRB, Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt) cyn gynted â phosibl. Mae ffi ynghlwm wrth y gwasanaeth a dylech sicrhau eu bod yn dewis y gwasanaeth ‘diweddaru’.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa weinyddol y TAR Uwchradd: 01792 482111 yn TeacherEd@uwtsd.ac.uk

Am beth ydym ni’n chwilio?

 • Safbwynt positif o addysg fel ffordd i drawsnewid bywydau
 • Cymhelliant i fod yn athro rhagorol
 • Awydd empathig i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc
 • Agweddau positif at gyfiawnder, cynhwysiant ac ecwiti cymdeithasol
 • Gallu i weithio’n unigol ac fel rhan o dîm
 • Egni, brwdfrydedd a hyblygrwydd
 • Gwydnwch a dibynadwyedd
 • Agweddau ac ymddygiad proffesiynol
 • Parodrwydd i ddysgu gydol eich oes

Sut ydym ni’n dewis ein darpar athrawon?

 • Ansawdd y datganiad personol
 • Tystiolaeth o arbenigedd pwnc
 • Profiad diweddar a pherthnasol mewn lleoliad addysgol
 • Ansawdd y cyfweliad unigol
 • Perfformiad mewn profion dethol – e.e. llythrennedd, rhifedd a chymeriad
Cyfleoedd Gyrfa

Mae gan Yr Athrofa gyfraddau cyflogaeth graddedigion rhagorol gyda 99% o raddedigion yn mynd ymlaen i waith neu astudiaethau pellach.

Mae gan adrannau llawer o ysgolion a cholegau, yn lleol a chenedlaethol, nifer o’n hathrawon ac mae llawer wedi mynd ymlaen i lunio gyrfaoedd addysgu llwyddiannus ar lefel strategol, proffesiynol a rheoli yma yng Nghymru a thramor.

Fel arfer mae ein graddedigion TAR yn cadw mewn cysylltiad agos â’r Athrofa wrth iddynt lunio eu gyrfaoedd ym myd addysg ac yn aml, maent yn mynd ymlaen i fod yn fentoriaid pwnc ar y rhaglen.  Mae hyn yn creu rhwydwaith proffesiynol cryf, cynaliadwy o athrawon, sy’n ffynhonnell gyfoethog o ddatblygu proffesiynol parhaus.

Costau Ychwanegol

Costau Ychwanegol

Gall ein myfyrwyr gyrchu ystod amrywiol o offer ac adnoddau, sydd yn y rhan fwyaf o achosion yn ddigonol i gwblhau eu rhaglen astudio. Fodd bynnag, mae’n debygol y bydd myfyrwyr yn wynebu rhai costau ychwanegol na ellir eu hosgoi yn ogystal â chost eu hyfforddiant yn y brifysgol. Mae’r rhain fel a ganlyn:

Costau gorfodol:

 • Teithio i ysgolion lleoliad ac i’r Brifysgol.
 • Teithio i ddarpariaeth arbenigol oddi ar y safle (gan gynnwys ysgolion a darparwyr hyfforddiant eraill).
 • Teithio i ysgolion ar gyfer ‘Diwrnodau Pontio’ a mentrau eraill ar gyfer y garfan gyfan, yn unol â’r calendr.
 • Y defnydd o liniadur (mae MS Office yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr).
 • Myfyrwyr Celf – teithiau i orielau Lundain ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Llyfr braslunio â rhwymyn sbiral A3, portffolio A1

 Costau Angenrheidiol: 

 • Teithio i gymryd rhan mewn gweithgareddau cyfoethogi pwnc a drefnir gan y Tiwtor Pwnc
 • Adnoddau addysgu, er enghraifft, gwerslyfrau Safon Uwch/TGAU
 • Teithio i leoliadau ‘Meysydd Dewisol’

Dewisol:

 • Costau argraffu
 • Teithiau astudio dewisol
Dyfyniadau Myfyrwyr

Jamie Tavender

"Mae cyfrifiadura’n datblygu o hyd ac felly mae angen i’r cwricwlwm dyfu a symud ymlaen gydag ef. Mae addysgu’n paratoi plant at y dyfodol ac rydym yn addysgu plant ar gyfer swyddi nad ydynt hyd yn oed yn bodoli eto. Mae Adroddiad Donaldson yn cynnwys cyfrifiadura gyda gwyddoniaeth a thechnoleg, gan roi wy o ryddid i athrawon wrth addysgu CA3 fel ei fod yn canolbwyntio ar sgiliau i gynhyrchu: (1) dysgwyr uchelgeisiol, medrus, sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes; (2) cyfranogion mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith; (3) dinasyddion Cymru a’r byd sy’n wybodus yn foesegol; a (4) unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd boddhaus fel aelod gwerthfawr o’r gymdeithas."

Kirsty Cushen-Carter

"Gweithiais ym maes AD a rheolaeth am saith mlynedd lle datblygu pobl trwy hyfforddiant oedd rhan orau fy swydd. Wrth weithio yn y sector preifat, mae yna gyfyngiadau ar ddatblygu pobl o hyd a theimlais y byddai addysgu yn fy ngalluogi i ddatblygu mwy o bobl i gyrraedd eu potensial. Rwy’n caru cyfrifiaduron am fod yna rhywbeth nwydd a gwahano i’w ddarganfod o hyd. Nid oes cyfyngiad ar ddysgu am gyfrifiaduron ac mae ar bawb eisiau dysgu rhywbeth gwahanol am dechnoleg. Felly, er mwyn bod y athro cyfrifiadura rhaid ichi fod yn amrywiol a cheisio dilyn y ffasiwn er mwyn gallu ateb popeth y bydd pobl ifanc yn ei ofyn ac eisiau dysgu amdano. Mae’n eich cadw ar flaenau eich traed – weithiau rhaid ichi fynd i ymchwilio’r atebion i’w cwestiynau oherwydd bod eu cwestiynau mor gyfredol ac yn berthnasol i fyd y dyfodol."

Tia Pope

"Rwyf wedi gwybod erioed bod arna’i eisiau addysgu ond nid oeddwn yn sicr p’un a oedd arna’i eisiau gwneud hynny ar lefel cynradd neu uwchradd. Astudiais TGAU TG a chwympais mewn cariad ag ef. Roedd gennyf athro mor ysbrydoledig a ofalodd am ei ddosbarthiadau, roedd yn hawdd iawn siarad ag ef ac roedd yn gwybod ei stwff. Mae cyfrifiadura yn ddeniadol, yn ddiddorol a llawn darganfyddiadau newydd ‘cŵl’. Dywedodd fy nhad-cu na ddylwn fyth roi’r gorau i ddysgu ac fe wnaeth ef gwrs cyfrifiaduron yn 74 oed. Cefais fy ysbrydoli gan hynny. Ni all y diwydiant cyfrifiadura fyth roi’r gorau i ddysgu, mae yna rywbeth newydd i’w archwilio o hyd. Mae’r plant yma wedi tyfu i fyny gyda thechnoleg."

Beverly McLaran

"Rwyf wedi ystyried mynd i addysgu erioed, ond roedd arna’i eisiau cal profiad o fyd gwaith yn gyntaf. Roeddwn yn ddatblygwr meddalwedd ac yn hunan-gyflogedig ond cefais fy niflasu gan yr ochr weinyddol. Mae gan dechnoleg fwy i wneud efo’r ffordd rydych yn meddwl ac yn datrys problemau. Hoffai pawb ddatblygu’r em fawr nesaf a’r syniad mawr nesaf. Mae meddwl cyfrifiadurol yn eich addysgu i symud ymlaen drwy brofi a methu, dyfalbarhau, gweld y darlun mwy a nodi a datrys problemau. Mae’n rhoi ichi’r set sgiliau iawn at y dyfodol."

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau
Disgrifiad y Rhaglen

Strwythur y Rhaglen

Cyflwynir y rhaglen dros 36 wythnos gan staff Partneriaeth Dysgu Broffesiynol yr Athrofa. Mae cyflwyno’r rhaglen yn y ffordd hon yn dod ag arbenigedd ymarferol o’r sector ysgol at ei gilydd ag ymchwil ac arbenigedd addysg uwch.

Yn gyffredinol, mae’r rhaglen yn cynnwys darpariaeth 12 wythnos yn y brifysgol ac o leiaf 24 wythnos mewn ysgol.

Mae’r rhaglen yn cynnwys cwricwlwm craidd a ddarperir ar draws ein casgliad o raglenni HGA. Mae hyn yn cynnwys:

 • Modylau Gorfodol
 • Datblygu sgiliau ymchwil
 • Llwybr proffesiynol ar gyfer Statws Athro Cymwysedig
 • Llwybr Datblygu’r Gymraeg
 • Pontio – gweithgareddau sy’n dod â theori ac arfer at ei gilydd
 • Maes Dewisol – profiad mewn ysgol yn dilyn maes penodol o ddiddordeb
 • Lleoliad amgen – cyfle i gael profiad mewn lleoliadau addysg nad ydynt yn ysgolion

Darpariaeth prifysgol

Mae’r ddarpariaeth prifysgol ôl-radd yn cael ei gynnal yn ein campws newydd o’r radd flaenaf ar ardal marina Abertawe. Gyda’r dechnoleg addysgu ddiweddaraf a mannau eang i fyfyrwyr astudio ynddynt, byddwch yn cymryd rhan mewn sesiynau creadigol ac arloesol a fydd yn eich paratoi at y cwricwlwm newydd.

Mae eich amser yn y brifysgol yn ffocysu ar ddysgu addysgeg o ansawdd uchel sy’n cael effaith bositif yn yr ystafell ddosbarth. Gan weithio gydag addysgwyr athrawon sy’n arbenigwyr yn eu maes nhw o addysg, byddwch yn dysgu sgiliau mewn deall sut mae plant a phobl ifanc yn dysgu a sut y gallent ddod yn ddysgwyr uchelgeisiol a medrus.  

Mae ein hathroniaeth addysgu yn annog ein darpar athrawon i gymryd rhan mewn dadleuon bywiog a meddwl gweithredol sy’n datblygu eich sgiliau meddwl creadigol ac ymgysylltu. Bydd hyn yn eich paratoi at fod yn athro sy’n seilio’ch arfer ar ymchwil ac yn ymchwilio’n weithredol, ac yn barod i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc.

Strwythur y Rhaglen – profiad yn yr ysgol

Bydd eich Profiad Addysgu Proffesiynol (PAP) yn digwydd dros gyfnod o 24 wythnos mewn ysgol, gyda dau leoliad addysgu o sylwedd. Bydd y rhain mewn rhwydwaith PDPA sy’n cynnwys ysgol a fydd yn arwain a nifer o ysgolion partneriaeth lle bydd mentoriaid profiadol a thiwtoriaid prifysgol yn eich cefnogi wrth i chi gyflawni SAC.

Mae pob profiad addysgu mewn lleoliadau gwahanol i roi ichi ystod o brofiadau a’r cyfle i ymgysylltu ag amrywiaeth o ymagweddau at addysgu a dysgu.

Yn ystod eich profiad ysgol, cewch eich cefnogi i gyfuno theori ac arfer fel y gallwch ddatblygu’r sgiliau adfyfyriol sydd eu hangen i fod yn athro tra llwyddiannus.

Cewch gyflwyniad i addysgu fesul cam i roi amser ichi fagu hyder, datblygu gwybodaeth o’r cwricwlwm a sgiliau trefnu ystafell ddosbarth. Bydd hyn yn cynnwys gweithio gyda grwpiau bach o ddysgwyr cyn symud tuag at fod yn gyfrifol am y dosbarth cyfan.

Bydd seminarau a gynhelir mewn ysgolion ac a gyflwynir gan fentoriaid a staff prifysgol yn rhoi’r cyfle ichi gwrdd â myfyrwyr eraill yn eich rhwydwaith a chymryd rhan mewn trafodaeth gydweithredol. Mae adfyfyrio mewn ffordd a rennir fel hyn yn arf grymus wrth symud eich arfer ymlaen.

Mae ein partneriaeth o rwydweithiau’n cynnig lleoliadau trefol a gwledig yn ogystal â lleoliadau sydd ar gael naill ai mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg neu Saesneg.

Llety

Yn ogystal â’n Llety yn Llys Glas, mae gan Abertawe hefyd nifer o neuaddau preifat i fyfyrwyr, sydd i gyd o fewn taith fer ar droed, gan gynnwys: