TAR Uwchradd Cyfrifiadura a TGCh gyda SAC

Mae’r rhaglen lawn amser flwyddyn o hyd yn paratoi hyfforddeion i addysgu Cyfrifiadura a TGCh o fewn y sector uwchradd (yn cynnwys cyfrwng Cymraeg ar gais).

Rydym mewn cyfnod cyffrous o ran Cyfrifiadura a TGCh ym maes addysg. Cewch gyfle i archwilio dulliau newydd a blaengar o addysgu gan ddefnyddio rhaglenni cyffrous a deniadol.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: 2X62
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
Un flwyddyn

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Canolfan Addysg Athrawon DOC
E-bost Cyswllt:
janine.barnes@sm.uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   • Mae cyfrifiadura’n datblygu o hyd ac felly mae angen i’r cwricwlwm dyfu a symud ymlaen gydag ef. Mae addysgu’n paratoi plant at y dyfodol ac rydym yn addysgu plant ar gyfer swyddi nad ydynt hyd yn oed yn bodoli eto. Mae Adroddiad Donaldson yn cynnwys cyfrifiadura gyda gwyddoniaeth a thechnoleg, gan roi wy o ryddid i athrawon wrth addysgu CA3 fel ei fod yn canolbwyntio ar sgiliau i gynhyrchu: (1) dysgwyr uchelgeisiol, medrus, sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes; (2) cyfranogion mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith; (3) dinasyddion Cymru a’r byd sy’n wybodus yn foesegol; a (4) unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd boddhaus fel aelod gwerthfawr o’r gymdeithas.

  Jamie Tavender

 • Rwy’n caru cyfrifiaduron am fod yna rhywbeth nwydd a gwahano i’w ddarganfod o hyd. Nid oes cyfyngiad ar ddysgu am gyfrifiaduron ac mae ar bawb eisiau dysgu rhywbeth gwahanol am dechnoleg. Felly, er mwyn bod y athro cyfrifiadura rhaid ichi fod yn amrywiol a cheisio dilyn y ffasiwn er mwyn gallu ateb popeth y bydd pobl ifanc yn ei ofyn ac eisiau dysgu amdano. Mae’n eich cadw ar flaenau eich traed – weithiau rhaid ichi fynd i ymchwilio’r atebion i’w cwestiynau oherwydd bod eu cwestiynau mor gyfredol ac yn berthnasol i fyd y dyfodol.

  Kirsty Cushen-Carter

 • Rwyf wedi gwybod erioed bod arna’i eisiau addysgu ond nid oeddwn yn sicr p’un a oedd arna’i eisiau gwneud hynny ar lefel cynradd neu uwchradd. Astudiais TGAU TG a chwympais mewn cariad ag ef. Roedd gennyf athro mor ysbrydoledig a ofalodd am ei ddosbarthiadau, roedd yn hawdd iawn siarad ag ef ac roedd yn gwybod ei stwff. Mae cyfrifiadura yn ddeniadol, yn ddiddorol a llawn darganfyddiadau newydd ‘cŵl’. Dywedodd fy nhad-cu na ddylwn fyth roi’r gorau i ddysgu ac fe wnaeth ef gwrs cyfrifiaduron yn 74 oed. Cefais fy ysbrydoli gan hynny. Ni all y diwydiant cyfrifiadura fyth roi’r gorau i ddysgu, mae yna rywbeth newydd i’w archwilio o hyd. Mae’r plant yma wedi tyfu i fyny gyda thechnoleg.

  Tia Pope

 • Rwyf wedi ystyried mynd i addysgu erioed, ond roedd arna’i eisiau cal profiad o fyd gwaith yn gyntaf. Roeddwn yn ddatblygwr meddalwedd ac yn hunan-gyflogedig ond cefais fy niflasu gan yr ochr weinyddol. Mae gan dechnoleg fwy i wneud efo’r ffordd rydych yn meddwl ac yn datrys problemau. Hoffai pawb ddatblygu’r em fawr nesaf a’r syniad mawr nesaf. Mae meddwl cyfrifiadurol yn eich addysgu i symud ymlaen drwy brofi a methu, dyfalbarhau, gweld y darlun mwy a nodi a datrys problemau. Mae’n rhoi ichi’r set sgiliau iawn at y dyfodol.

  Beverly McLaran


Mae'n cynnig darpariaeth ar gyfer myfyrwyr cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg gan ddefnyddio ysgolion a cholegau partneriaeth cyfrwng Cymraeg a Saesneg hirsefydlog.

Yn bwysicaf oll, ni sydd â’r gyfradd cyflogaeth orau ar draws Cymru.

Diweddarwyd y cwrs yn ddiweddar i adlewyrchu materion a newidiadau cyfoes ym maes addysg.  Addysgir y cwrs gan diwtoriaid uchel eu parch sydd â chryn wybodaeth yn eu maes a’u dewis arbenigedd.

Mae’r cwrs yn heriol, ond yn ysgogol ac yn fywiog, gan gyfuno strategaethau a sgiliau ymarferol ag ymholi a damcaniaethau academaidd.

Ceir cyfleoedd i ymchwilio i feysydd o ddiddordeb arbenigol.

Rhennir y cwrs rhwng y Brifysgol a phrofiad addysgu proffesiynol, gydag oddeutu 12 wythnos ac ambell ddiwrnod, ynghyd â 24 wythnos wedi'i rhannu rhwng dau leoliad.  Cynllunnir yr wythnosau yn y Brifysgol er mwyn ichi brofi prif ddarlithoedd gyda'ch maes pwnc personol a chyda myfyrwyr o feysydd pwnc amrywiol a chael dealltwriaeth o'r modd y mae mater penodol yn cysylltu â phynciau arbenigol gwahanol.  Mae’n bosibl mai staff y Brifysgol neu ddarlithwyr gwadd arbenigol a fydd yn cyflwyno’r darlithoedd hyn.

Hefyd ceir llawer o gyfleoedd lle gellir cyfoethogi'ch profiad, megis bod yn gysylltiedig â chynadleddau a gweithdai lleol.  Eleni aeth myfyrwyr i gynhadledd Technocamps yn Stadiwm Liberty, Abertawe, lle cawsant gyfle i wrando ar siaradwyr gwadd o fusnesau TG a chyfrifiadura lleol megis Raspberry Pi a gweinidogion Llywodraeth Cymru.  Cawsant gyfle hefyd i weld drostynt eu hunain nifer o gymwysiadau rhaglennu blaengar, megis ‘Blockly’ a ‘SCRATCH’, yn cael eu defnyddio’n ymarferol mewn amgylcheddau addysgu.  

Hefyd eleni gobeithir y bydd cyfle i fyfyrwyr TAR Uwchradd Cyfrifiadura a TGCh ymuno â’u cyd-fyfyrwyr yn y sector cynradd yn eu cynhadledd eu hunain ar y safle yn Abertawe.

O fewn y cwrs ar ei newydd wedd, os ydych yn cyflawni SAC yn gynnar ac os hoffech fanteisio ar y cyfle, rhagwelir y gallwch drefnu lleoliad pythefnos o hyd mewn sefydliad o'ch dewis o fewn y sector Uwchradd neu’r sector 14-19. Bydd hwn yn eich galluogi i arsylwi a phrofi maes arbenigol efallai rydych yn dymuno ymddiddori ynddo.  Gallai gynnwys ysgolion anghenion arbennig, ysgolion annibynnol a sefydliadau hyfforddi.  Mae’n debygol y bydd y cyfle hwn yn cynyddu'ch profiad a'ch cyflogadwyedd.

 • ECSP6001: Egwyddorion Addysgu, Dysgu ac Addysgeg yn y Sector Uwchradd.
 • ECSP7001: Ymchwilio Materion Cyfoes mewn Addysg Uwchradd.
 • ECSP7002: Datblygu a Chyfoethogi'r Cwricwlwm.
 • ECSP6002: Profiad Addysgu Proffesiynol gyda SAC.

Mae'n cynnig darpariaeth ar gyfer myfyrwyr cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg gan ddefnyddio ysgolion a cholegau partneriaeth cyfrwng Cymraeg a Saesneg hirsefydlog.

Yn bwysicaf oll, ni sydd â’r gyfradd cyflogaeth orau ar draws Cymru.

Diweddarwyd y cwrs yn ddiweddar i adlewyrchu materion a newidiadau cyfoes ym maes addysg.  Addysgir y cwrs gan diwtoriaid uchel eu parch sydd â chryn wybodaeth yn eu maes a’u dewis arbenigedd.

Mae’r cwrs yn heriol, ond yn ysgogol ac yn fywiog, gan gyfuno strategaethau a sgiliau ymarferol ag ymholi a damcaniaethau academaidd.

Ceir cyfleoedd i ymchwilio i feysydd o ddiddordeb arbenigol.

Rhennir y cwrs rhwng y Brifysgol a phrofiad addysgu proffesiynol, gydag oddeutu 12 wythnos ac ambell ddiwrnod, ynghyd â 24 wythnos wedi'i rhannu rhwng dau leoliad.  Cynllunnir yr wythnosau yn y Brifysgol er mwyn ichi brofi prif ddarlithoedd gyda'ch maes pwnc personol a chyda myfyrwyr o feysydd pwnc amrywiol a chael dealltwriaeth o'r modd y mae mater penodol yn cysylltu â phynciau arbenigol gwahanol.  Mae’n bosibl mai staff y Brifysgol neu ddarlithwyr gwadd arbenigol a fydd yn cyflwyno’r darlithoedd hyn.

Hefyd ceir llawer o gyfleoedd lle gellir cyfoethogi'ch profiad, megis bod yn gysylltiedig â chynadleddau a gweithdai lleol.  Eleni aeth myfyrwyr i gynhadledd Technocamps yn Stadiwm Liberty, Abertawe, lle cawsant gyfle i wrando ar siaradwyr gwadd o fusnesau TG a chyfrifiadura lleol megis Raspberry Pi a gweinidogion Llywodraeth Cymru.  Cawsant gyfle hefyd i weld drostynt eu hunain nifer o gymwysiadau rhaglennu blaengar, megis ‘Blockly’ a ‘SCRATCH’, yn cael eu defnyddio’n ymarferol mewn amgylcheddau addysgu.  

Hefyd eleni gobeithir y bydd cyfle i fyfyrwyr TAR Uwchradd Cyfrifiadura a TGCh ymuno â’u cyd-fyfyrwyr yn y sector cynradd yn eu cynhadledd eu hunain ar y safle yn Abertawe.

O fewn y cwrs ar ei newydd wedd, os ydych yn cyflawni SAC yn gynnar ac os hoffech fanteisio ar y cyfle, rhagwelir y gallwch drefnu lleoliad pythefnos o hyd mewn sefydliad o'ch dewis o fewn y sector Uwchradd neu’r sector 14-19. Bydd hwn yn eich galluogi i arsylwi a phrofi maes arbenigol efallai rydych yn dymuno ymddiddori ynddo.  Gallai gynnwys ysgolion anghenion arbennig, ysgolion annibynnol a sefydliadau hyfforddi.  Mae’n debygol y bydd y cyfle hwn yn cynyddu'ch profiad a'ch cyflogadwyedd.

Bydd arnoch angen gradd B TGAU yn y Saesneg a Mathemateg ac os ydych yn bwriadu dilyn eich cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, gradd C yn y Gymraeg.  Disgwylir cymwysterau da ar lefel TGAU a Safon Uwch yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Rhoddir ystyriaeth hefyd i gymwysterau sy’n ‘gyfatebol’ i Safon Uwch megis BTEC Uwch. 

Os oes gennych radd C mewn Saesneg Iaith neu Fathemateg, ac rydych wedi bod yn llwyddiannus yn agweddau eraill y broses ddethol, yna cewch gyfle i sefyll y prawf cywerthedd. Os ydych yn llwyddiannus ac yn derbyn lle i astudio gyda ni, yna, gallwch ddechrau ar eich rhaglen yn ôl y bwriad. Mae mynychu’r gweithdai a gynhelir cyn y prawf yn rhan orfodol o’r rhaglen profi cywerthedd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri Hadler: ceri.hadler@pcydds.ac.uk 01792 482103

Fel arfer y gofynion mynediad lleiaf i’r rhaglen yw gradd anrhydedd ail ddosbarth mewn un o’r meysydd pwnc a gynigir gan y rhaglen neu mewn disgyblaeth gytras iawn, â chanran uchel o TGCh o fewn eich gradd. Rhoddir ystyriaeth hefyd i fyfyrwyr aeddfed â phrofiad priodol.

Mae gofynion eraill yn cynnwys:

 • Datgeliad manylach clir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd   
 • Byddai’n fanteisiol petaech yn cael peth profiad gwaith mewn ysgol uwchradd  

Mae gan y rhaglen TAR Uwchradd gysylltiad hirsefydlog â rhaglen CANTEACH sy’n cefnogi ac yn hwyluso ceisiadau gan raddedigion o Ganada i’r rhaglen TAR Uwchradd.  

Mae ystadegau’n nodi lefel recriwtio eithaf sefydlog i’r proffesiwn addysgu rhwng 50% a 60%, sy'n cymharu'n ffafriol â ffigurau cenedlaethol (Cymru). Er enghraifft, dengys data CyngACC ar gyfer 2009-10 fod canran y myfyrwyr a gafodd swyddi fel athrawon yng Nghymru yn 2009-10 yn 60%.  Roedd hyn yn uwch na’r ffigur cyfartalog yng Nghymru yn ystod yr un flwyddyn, sef 52%.

Ac yn benodol erbyn mis Medi 2013 roedd 76% o’r myfyrwyr TAR Uwchradd Cyfrifiadura a TGCh mewn swydd addysgu neu gysylltiedig ag addysgu. Roedd y swyddi hyn yn cynnwys cyfleoedd dramor, yma yng Nghymru, yn Lloegr ac o fewn y sector annibynnol.  

Ceir cyfleoedd i addysgu hefyd mewn colegau yn y sector Addysg Bellach, yn ogystal â maes hyfforddiant TG ac ysgolion arbenigol, os dyna yw'ch dymuniad.

Os cewch wahoddiad i gyfweliad, bydd gofyn ichi sefyll profion 30 munud mewn Llythrennedd Saesneg a Rhifedd ac os dewiswch astudio’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, prawf Llythrennedd Cymraeg ychwanegol.  Mae’n bosibl hefyd y gofynnir ichi wneud y canlynol:  cyflwyniad yn gysylltiedig â’ch maes pwnc, trafodaeth grŵp, ymarfer ysgrifennu estynedig, cyfweliad ffurfiol gyda thiwtor pwnc a mentor ysgol.

Bydd angen ichi ddangos diddordeb angerddol a brwdfrydedd am eich pwnc.