TAR Uwchradd Daearyddiaeth gyda SAC

Mae’r cwrs TAR Uwchradd yn rhaglen hyfforddi gyffrous a heriol dros 36 wythnos a fydd yn eich paratoi ar gyfer proffesiwn fel athro/athrawes.

Nod y cwrs yw’ch paratoi i fod yn athro/athrawes uwchradd hyderus a rhagorol ym maes daearyddiaeth. Mae gwybodaeth bynciol ragorol, brwdfrydedd dros addysg a gallu i addasu i rôl broffesiynol yn hanfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: 2X5Y
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
Un flwyddyn

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Canolfan Addysg Athrawon DOC
E-bost Cyswllt:
david.stacey@uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   Cymraeg • ECSP6001: Egwyddorion Addysgu, Dysgu ac Addysgeg yn y Sector Uwchradd.
 • ECSP7001: Ymchwilio Materion Cyfoes mewn Addysg Uwchradd.
 • ECSP7002: Datblygu a Chyfoethogi'r Cwricwlwm.
 • ECSP6002: Profiad Addysgu Proffesiynol gyda SAC.

Bydd TAR Uwchradd Daearyddiaeth yn PCYDDS Abertawe yn caniatáu ichi gael yr holl wybodaeth, dealltwriaeth a phrofiad ymarferol sy’n angenrheidiol er mwyn ymgymryd â phroffesiwn fel athro/athrawes. Rhennir y cwrs yn adran ddamcaniaethol yn y Brifysgol a dau brofiad ymarferol mewn ysgolion. Tra byddwch ar y cwrs, byddwch yn cydweithio’n agos â myfyrwyr eraill a fydd yn rhwydwaith cymorth ichi ar hyd y flwyddyn.

Cyflwynir y darnau o’r cwrs a leolir yn y Brifysgol gan aelodau staff profiadol sy’n ymrwymedig i’ch datblygiad fel gweithiwr proffesiynol.  Cewch eich tiwtora ymhob agwedd ar gynllunio a chyflwyno'r cwricwlwm daearyddiaeth, a byddwch yn datblygu dealltwriaeth drylwyr o faterion ymarferol megis asesu, rheoli ymddygiad a sgiliau trefnu allweddol.  Hefyd cewch gyfle i brofi cyfarwyddyd gan arbenigwyr ymhob mater sy'n gysylltiedig â'ch datblygiad proffesiynol ehangach fel athro/athrawes.

Yn ystod y lleoliadau mewn ysgolion cewch gyfle i addysgu dan gyfarwyddyd manwl mentor pwnc wedi’i hyfforddi.  Bydd y profiad hwn o natur raddedig felly byddwch yn dechrau gydag amserlen gyfyngedig ac yn cynyddu tuag at amserlen sy'n cwmpasu mwyafrif y gwersi erbyn diwedd y cwrs. Cewch gyfle i addysgu cyfnodau allweddol 3 a 4 a bydd profiad cyfnod allweddol 5 ar gael hefyd i’r rhan fwyaf o’r hyfforddeion. Byddwch yn gweithio mewn dwy ysgol wahanol a ddewisir gan eich tiwtor yn ôl eich anghenion unigol.

Ein rhaglen ni yw’r fwyaf o’i bath yng Nghymru ac rydym mewn lleoliad delfrydol i fyfyrwyr allu cyrraedd ysgolion ar draws de Cymru. Ni sydd â’r gyfradd cyflogaeth orau o’r holl ganolfannau Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon yng Nghymru, ac fe’ch cefnogir i ddod o hyd i swydd ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.  Mae gan ein staff ystod eang o sgiliau ac arbenigedd yn cynnwys:  profiad addysgu diweddar iawn, cymryd rhan mewn arolygiadau, hyfforddiant mewn swydd i athrawon wrth eu gwaith, profiad ymgynghorol, yn ogystal â gosod, marcio a chymedroli gwaith i’r prif fyrddau arholi.

David Stacey

Modwl 01 Principles of teaching, learning and pedagogy in secondary   education 

 • Gwaith cwrs: 8000 o eiriau
 • Adolygiadau llenyddiaeth / Cyflwyniad adfyfyriol / Sylwadau gwerthusol

Modwl 02 Sgiliau a dysgu ar draws y cwricwlwm

 • Gwaith cwrs - 4000 o eiriau
 • Papur cynhadledd  

Modwl 03a neu 03 Ymchwilio i faterion mewn addysg uwchradd

 • Gwaith cwrs: cyfwerth â 4000 o eiriau
 • Ymchwiliad gan ddefnyddio dysgu seiliedig ar broblemau a gwerthuso beirniadol.

Modwl 04a neu 04  Curriculum development and enhancement

 • Gwaith cwrs: cyfwerth â 4000 o eiriau
 • Dadansoddiad beirniadol o ymyriad addysgu 

Profiad Addysgu Proffesiynol

 • Lleoliad [100%]
 • Cyflawni SAC ar sail tystiolaeth drwy PDP ac asesiadau ffurfiannol a chrynodol gan fentoriaid, uwch fentoriaid a thiwtoriaid. Cymedroli gan arholwyr mewnol ac allanol y Brifysgol.

Ar gyfer mynediad ym mis Medi 2015 bydd arnoch angen gradd B TGAU yn y Saesneg a Mathemateg ac os ydych yn bwriadu dilyn eich cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, gradd C yn y Gymraeg.

Os oes gennych radd C mewn Saesneg Iaith neu Fathemateg, ac rydych wedi bod yn llwyddiannus yn agweddau eraill y broses ddethol, yna cewch gyfle i sefyll y prawf cywerthedd. Os ydych yn llwyddiannus ac yn derbyn lle i astudio gyda ni, yna, gallwch ddechrau ar eich rhaglen yn ôl y bwriad. Mae mynychu’r gweithdai a gynhelir cyn y prawf yn rhan orfodol o’r rhaglen profi cywerthedd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri Hadler: ceri.hadler@pcydds.ac.uk 01792 482103

Yn gyffredinol disgwylir cymwysterau da ar lefel TGAU a Safon Uwch yn gysylltiedig â daearyddiaeth. Fel arfer y gofynion mynediad lleiaf i’r rhaglen yw gradd anrhydedd ail ddosbarth mewn daearyddiaeth neu bwnc cysylltiedig e.e. daeareg, astudiaethau datblygu. Rhoddir ystyriaeth hefyd i gymwysterau sy’n ‘gyfatebol’ i Safon Uwch megis BTEC Uwch. Gellir cael manylion gofynion mynediad pwnc penodol drwy gysylltu â'r tiwtoriaid a enwir isod.

Os cewch eich derbyn ar ein cwrs, bydd gofyn ichi gael gwiriad manylach clir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt) cyn gynted â phosibl.

Os cynigir cyfweliad ichi, byddai’n fanteisiol petaech wedi cael peth profiad gwaith mewn ysgol uwchradd fel modd o ddechrau sylweddoli beth mae’n ei olygu i fod yn athro daearyddiaeth ac er mwyn deall y gofynion y byddech yn eu hwynebu yn eich dewis yrfa.

Mae gan y rhaglen TAR Uwchradd gysylltiad hirsefydlog â rhaglen CANTEACH sy’n cefnogi ac yn hwyluso ceisiadau gan raddedigion o Ganada i’r rhaglen TAR Uwchradd.

Mae ystadegau’n nodi lefel recriwtio eithaf sefydlog i’r proffesiwn addysgu rhwng 50% a 60%, sy'n cymharu'n ffafriol â ffigurau cenedlaethol (Cymru). Er enghraifft, dengys data CyngACC ar gyfer 2009-10 fod canran y myfyrwyr a gafodd swyddi fel athrawon yng Nghymru yn 2009-10 yn 60%. Roedd hyn yn uwch na’r ffigur cyfartalog yng Nghymru yn ystod yr un flwyddyn, sef 52%.

Os cewch wahoddiad i gyfweliad, bydd gofyn ichi sefyll profion 30 munud mewn Llythrennedd Saesneg a Rhifedd ac os dewiswch astudio’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, prawf Llythrennedd Cymraeg ychwanegol. Mae’n bosibl hefyd y gofynnir ichi wneud y canlynol:  cyflwyniad yn gysylltiedig â daearyddiaeth, trafodaeth grŵp, ymarfer ysgrifennu estynedig yn seiliedig ar rôl daearyddiaeth mewn addysg uwchradd, cyfweliad ffurfiol gyda thiwtor pwnc a mentor ysgol.

Yn ogystal â gwybodaeth bynciol ardderchog, bydd angen ichi ddangos diddordeb angerddol a brwdfrydedd am eich pwnc.