TAR Uwchradd Dylunio a Thechnoleg gyda SAC

Mae’r cwrs TAR Uwchradd yn rhaglen hyfforddi gyffrous a heriol dros 36 wythnos a fydd yn eich paratoi ar gyfer proffesiwn fel athro/athrawes.

Nod y cwrs yw’ch paratoi i fod yn athro/athrawes hyderus a rhagorol yn y maes pwnc o'ch dewis mewn ysgolion uwchradd. 

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: 2X5W
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
Un flwyddyn

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Canolfan Addysg Athrawon DOC
E-bost Cyswllt:
Susan.smith@sm.uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   • Fe gymerodd amser hir i mi gyrraedd yma, yn symud nôl a ‘mlaen – ers i mi wneud y penderfyniad i newid fy gyrfa mae’n 100% y penderfyniad iawn. Rwy’n gwneud dylunio a thechnoleg am fy mod yn hoffi gwneud pethau ymarferol. Mae estheteg yn bwysig! Rwy’n hoffi gwneud pethau ymarferol yn hardd.

  Chloe StevensonDaTh


Mae creadigrwydd, arloesi, adfyfyrio beirniadol, trylwyredd academaidd a phroffesiynoldeb yn nodweddion allweddol rydym yn rhoi parch mawr iddynt, yn eu meithrin ac yn eu disgwyl gennych chi os cewch eich derbyn ar ein cwrs.

Mae rhaglen TAR Uwchradd Dylunio a Thechnoleg yn Abertawe yn gwrs trefnus, cefnogol ac â strwythur gofalus. Mae'n rhoi pwyslais mawr ar ddefnyddio dylunio a’i gymhwyso i faes technoleg.  Mae’r cwrs hefyd yn datblygu sgiliau mewn Cynllunio drwy gymorth Cyfrifiadur (CAD) a Gweithgynhyrchu drwy gymorth Cyfrifiadur (CAM), yn ogystal â ffurfiau eraill ar gyfathrebu graffig ac mae’n defnyddio creadigrwydd i ddatblygu a chynllunio adnoddau dysgu effeithiol ar gyfer addysgu ar lefel uwchradd.   

Er mwyn datblygu ystod o sgiliau ar draws pob maes ffocws o fewn Dylunio a Thechnoleg, gosodir prosiectau gan gynnwys gweithio gyda thecstilau, pren, plastigau a metel. Mae hyfforddiant Iechyd a Diogelwch hefyd yn elfen bwysig o’r cwrs.

Mae hyfforddiant mewn arferion gweithio’n ddiogel gyda pheiriannau yn y gweithdy yn rhan allweddol o’r cwrs, beth bynnag fo’r maes arbenigol, a chaiff myfyrwyr gyfle hefyd i ddilyn cwrs sylfaenol ar hylendid bwyd. Os ydych yn dilyn y rhaglen drwy’r Gymraeg, gallwch ymgymryd â lleoliadau profiad addysgu mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, derbyn taflenni cyfrwng Cymraeg yn y sesiynau, cael tiwtorialau yn y Gymraeg, a chael eich Mentor Pwnc i arsylwi ar wersi a rhoi adborth yn y Gymraeg.

 • ECSP6001: Egwyddorion Addysgu, Dysgu ac Addysgeg yn y Sector Uwchradd.
 • ECSP7001: Ymchwilio Materion Cyfoes mewn Addysg Uwchradd.
 • ECSP7002: Datblygu a Chyfoethogi'r Cwricwlwm.
 • ECSP6002: Profiad Addysgu Proffesiynol gyda SAC.
 • Staff newydd a hirsefydlog o safon uchel ac â phrofiad diweddar a pherthnasol o ddarpariaeth ysgolion uwchradd.  
 • Cewch eich paratoi i addysgu Cwricwlwm Cenedlaethol Dylunio a Thechnoleg.
 • Datblygu arbenigedd pwnc damcaniaethol ac ymarferol drwy leoliadau profiad addysgu, gweithdai.  
 • Cyfarwyddyd a phrofiad o ran cynllunio, cyflwyno ac asesu’r cwricwlwm 11-18 mewn Dylunio a Thechnoleg.
 • Darpariaeth ar gyfer myfyrwyr cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg.
 • Rydym mewn lleoliad daearyddol da i wasanaethu de Cymru i gyd.
 • Ein rhaglen ni yw darparwr mwyaf hyfforddiant TAR Uwchradd yng Nghymru.
 • Ysgolion partneriaeth cyfrwng Cymraeg a Saesneg hirsefydlog ynghyd â mentoriaid ysgol/coleg profiadol iawn.
 • Adnoddau pwnc a TGCh ardderchog ar gael i fyfyrwyr.
 • Cyfleoedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus wedi’r cwrs.
 • Ni sydd â’r gyfradd cyflogaeth orau ar draws Cymru.
 • Rhoddir pwyslais ar broses chwilio am swydd er mwyn cael profiad o baratoi am gyfweliad am swydd Dylunio a Thechnoleg mewn ysgol uwchradd.

Modwl 01 Principles of teaching, learning and pedagogy in secondary education

 • Gwaith cwrs: 8000 o eiriau
 • Adolygiadau llenyddiaeth / Cyflwyniad adfyfyriol / Sylwadau gwerthusol

Modwl 02 Sgiliau a dysgu ar draws y cwricwlwm

 • Gwaith cwrs - 4000 o eiriau
 • Papur cynhadledd 

Modwl 03a neu 03 Ymchwilio i faterion mewn addysg uwchradd

 • Gwaith cwrs: cyfwerth â 4000 o eiriau
 • Ymchwiliad gan ddefnyddio dysgu seiliedig ar broblemau a gwerthuso beirniadol.

Modwl 04a neu 04    Curriculum development and enhancement

 • Gwaith cwrs: cyfwerth â 4000 o eiriau
 • Dadansoddiad beirniadol o ymyriad addysgu 

Profiad Addysgu Proffesiynol

 • Lleoliad [100%]
 • Cyflawni SAC ar sail tystiolaeth drwy PDP ac asesiadau ffurfiannol a chrynodol gan fentoriaid, uwch fentoriaid a thiwtoriaid. Cymedroli gan arholwyr mewnol ac allanol y Brifysgol.

Ar gyfer mynediad ym mis Medi 2015 bydd arnoch angen gradd B TGAU yn y Saesneg a Mathemateg ac os ydych yn bwriadu dilyn eich cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, gradd C yn y Gymraeg.

Os oes gennych radd C mewn Saesneg Iaith neu Fathemateg, ac rydych wedi bod yn llwyddiannus yn agweddau eraill y broses ddethol, yna cewch gyfle i sefyll y prawf cywerthedd. Os ydych yn llwyddiannus ac yn derbyn lle i astudio gyda ni, yna, gallwch ddechrau ar eich rhaglen yn ôl y bwriad. Mae mynychu’r gweithdai a gynhelir cyn y prawf yn rhan orfodol o’r rhaglen profi cywerthedd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri Hadler: ceri.hadler@pcydds.ac.uk 01792 482103

Yn gyffredinol disgwylir cymwysterau da ar lefel TGAU a Safon Uwch yn gysylltiedig â’ch maes pwnc.   Fel arfer y gofynion mynediad lleiaf i’r rhaglen yw gradd anrhydedd ail ddosbarth mewn un o’r meysydd pwnc a gynigir gan y rhaglen neu mewn disgyblaeth gytras iawn. Rhoddir ystyriaeth hefyd i gymwysterau sy’n ‘gyfatebol’ i Safon Uwch megis BTEC Uwch. Gellir cael manylion gofynion mynediad pwnc penodol drwy gysylltu â'r tiwtoriaid a enwir isod.

Os cewch eich derbyn ar ein cwrs, bydd gofyn ichi gael gwiriad manylach clir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt) cyn gynted â phosibl.

Os cynigir cyfweliad ichi, byddai’n fanteisiol petaech wedi cael peth profiad gwaith mewn ysgol uwchradd fel modd o ddechrau sylweddoli beth mae’n ei olygu i fod yn athro yn yr ystafell ddosbarth ac er mwyn deall y gofynion y byddech yn eu hwynebu yn eich dewis yrfa.

Mae gan y rhaglen TAR Uwchradd gysylltiad hirsefydlog â rhaglen CANTEACH sy’n cefnogi ac yn hwyluso ceisiadau gan raddedigion o Ganada i’r rhaglen TAR Uwchradd.

Mae ystadegau’n nodi lefel recriwtio eithaf sefydlog i’r proffesiwn addysgu rhwng 50% a 60%, sy'n cymharu'n ffafriol â ffigurau cenedlaethol (Cymru). Er enghraifft, dengys data CyngACC ar gyfer 2009-10 fod canran y myfyrwyr a gafodd swyddi fel athrawon yng Nghymru yn 2009-10 yn 60%. Roedd hyn yn uwch na’r ffigur cyfartalog yng Nghymru o 52% yn ystod yr un flwyddyn.

Os cewch wahoddiad i gyfweliad, bydd gofyn ichi sefyll profion 30 munud mewn Llythrennedd Saesneg a Rhifedd ac os dewiswch astudio’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, prawf Llythrennedd Cymraeg ychwanegol. Byddai gofyn ichi gyflwyno portffolio dylunio o’ch gwaith a’ch profiad, sy’n cefnogi’ch cais i’r cwrs Dylunio a Thechnoleg. Hefyd byddai trafodaeth grŵp anffurfiol a chyfweliad ffurfiol gyda’r tiwtor pwnc a mentor ysgol.

Bydd angen ichi ddangos diddordeb angerddol a brwdfrydedd am Ddylunio a Thechnoleg a dealltwriaeth o’r meysydd ffocws amrywiol o fewn y pwnc.